00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

KOLEJNE TABLICE ROZDANE
Data utworzenia: 2014-11-24 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 591
Po wielce udanej akcji w województwie świętokrzyskim, tym razem pamiątkowe tablice dla szkół z programu "Edukacja przez Szachy w Szkole" wręczone zostały placówkom edukacyjnym z województwa mazowieckiego.

Idealną okazją do przekazania zaproszonym Dyrektorom pamiątkowych tablic stał się turniej dziecięcy Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich. Zawody rozegrane zostały 22 listopada, w sali Gimnazjum numer 119 w Warszawie - Wesoła.

Wręczenia tablic dokonali: Pan Krzysztof Góra - Przewodniczący Komisji "Szachy w Szkole", Pan Ryszard Królikowski - Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego oraz Pani Anna Harazińska - Przedstawiciel Polskiego Związku Szachowego, w towarzystwie Burmistrza Gminy Warszawa-Wesola Pana Mariana Mahora.Turniej zgromadził rekordową ilość uczestników, na starcie stanęło 488 szachistów reprezentujących 88 szkół z Warszawy i województwa mazowieckiego i do ostatniej partii trwała zacięta rywalizacja o medale.

Mistrzami zostali:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Ursusie - Szkoły Podstawowe

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie - Szkoły Gimazjalne

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy - Szkoły Ponadgimnazjalne

Serdecznie wszystkim gratulujemy.
 
 
A.RUBINSTEIN-ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Data utworzenia: 2014-11-24 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 507

 
KOMUNIKAT SZEFA WYSZKOLENIA
Data utworzenia: 2014-11-20 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 16730
20.11.2014

Komunikat szefa wyszkolenia z dnia 20 listopada 2014 roku.


Z dniem opublikowania niniejszego komunikatu wprowadza się następujące zasady dotyczące warunków kadrowych koniecznych dla prawidłowego prowadzenia kursów oraz ramowego progamu kształcenia.

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu uzyskały uprawnienia instruktora oraz trenera drugiej, pierwszej oraz mistrzowskiej klasy w szachach w ramach obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz spełniają „warunki ogólne” stają się instruktorami i trenerami szachowymi PZSzach.

Wytyczne dla organizatorów kursów na stopnie: instruktora szachowego PZSzach oraz trenera szachowego PZSzach klasy drugiej i pierwszej.

I. Kurs na instruktora szachowego PZSzach.

Kurs, wyłącznie stacjonarny, powinien składać się z 3 części: szachowej, metodycznej i pedagogicznej.
Łącznie 45h. Realizacja kursu: do 90 dni (w systemie jednego lub kilku zjazdów).

Zarówno część szachowa, jak i metodyczna powinna być prowadzona przez osoby, które posiadają minimum stopień instruktora szachowego (PZSzach) lub/i tytuł FIDE Trainer (FT). Co najmniej 1 z wykładowców części szachowej i metodycznej powinien posiadać dowolny stopień trenera szachowego (PZSzach) lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Wszystkich prelegentów części szachowej i metodycznej obowiązuje opłacenie składki rocznej uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach.

W części szachowej, trwającej 10h, powinny znaleźć się następujące zagadnienia: historia szachów, przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju, ogólna teoria debiutów, końcówki – ogólne zasady gry w ostatniej fazie partii, taktyka i strategia szachowa. (Z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM).

Część metodyczna, trwająca 25h, powinna zawierać następujące zagadnienia: metody planowania szkolenia sportowego, zasady działania kadr wojewódzkich – system współzawodnictwa młodzieżowego, zasady działania UKS, instytucje wspierające PZSZACH, rola rodzica w szkoleniu szachowym, tworzenie programu nauczania, metody i zasady nauczania, organizacja turnieju, obozu/wypoczynku szachowego (procedury związane z kuratorium, sanepidem, ubezpieczeniem, itp.).

Część pedagogiczna, trwająca 10h, może być prowadzona tylko przez osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. Treścią tej części powinny być następujące zagadnienia: przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury), podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów, psychologia sportu, metody i zasady pracy, tworzenie programu edukacyjnego, metodyka prowadzenia zajęć sportowych. (Z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie.).

Kurs kończy się egzaminem końcowym potwierdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestnika ze wszystkich części kursu.

Szef wyszkolenia PZSzach ma prawo na koszt organizatora wysłać na egzamin końcowy obserwatora, posiadającego co najmniej stopień trenera szachowego (PZSzach) II klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST), którego zadaniem będzie stwierdzenie prawidłowości przebiegu egzaminu.

II. 2-stopniowy kurs na trenera szachowego PZSzach klasy drugiej.

W celu ubiegania się o stopień trenera szachowego PZSzach II klasy kandydat posiadający minimalnie stopień instruktora szachowego (PZSzach) powinien ukończyć w przeciągu 5 lat 2-stopniowy kurs, a następnie przedłożyć pracę (objętość nie mniejsza niż 30 stron) na temat wcześniej uzgodniony z wyznaczonym przez Kolegium Trenerów promotorem.
Promotorem pracy na trenera szachowego PZSzach II klasy może być osoba ze stopniem trenera szachowego (PZSzach) II klasy lub wyżej lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Kandydaci na trenera szachowego PZSzach sami wskazują osobę promotora, pod warunkiem spełnienia przezeń warunków okreslonych wyżej, i przekazują taką informację do Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia. Osoba promotora powinna uzyskać akceptację Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia.

W pracy nie może zabraknąć elementów z zakresu pedagogiki. Obrona pracy odbywa się w obecności promotora oraz obserwatora wyznaczonego przez szefa wyszkolenia w miejscu uzgodnionym przez wszystkie zainteresowane strony. Każdy kurs (1-go oraz 2-ego stopnia) odbywa się w systemie stacjonarnym odpowiednio po 25h (3 dni) i 15h (2 dni).

O stopień trenera szachowego PZSzach II klasy nie może się ubiegać szkolny instruktor szachowy PZSzach.

Kurs 1 stopnia składa się części metodycznej (25h). Może być prowadzona przez trenerów, posiadających co najmniej stopień trenera szachowego (PZSzach) II klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Co najmniej 1 z wykładowców powinien posiadać stopień trenera szachowego (PZSzach) I klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Dopuszcza się udział 1 wykładowcy, który nie spełnia ww. warunku, a posiada bogate doświadczenie w pracy trenerskiej. Wszystkich prelegentów obowiązuje opłacenie składki rocznej uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach.

W części tej powinny znaleźć się następujące zagadnienia: metody planowania szkolenia sportowego, zasady działania kadr wojewódzkich – system współzawodnictwa młodzieżowego, tworzenie programu nauczania, metody i zasady nauczania, praktyka trenerska na poziomie mistrzowskim.

Kurs 2 stopnia składa się z części pedagogicznej ( 15h). Może być prowadzona tylko przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, które ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. Treścią tej części powinny być następujące zagadnienia: przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury), podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów, psychologia sportu, metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zajęć sportowych, rola menadżera.

III. 2-stopniowy kurs na trenera szachowego PZSzach klasy pierwszej.
W celu ubiegania się o stopień trenera szachowego PZSzach I klasy kandydat posiadający minimalnie stopień trenera szachowego (PZSzach) II klasy powinien ukończyć w przeciągu 5 lat 2-stopniowy kurs, a następnie przedłożyć pracę (objętość nie mniejsza niż 50 stron) na temat wcześniej uzgodniony z wyznaczonym przez Kolegium Trenerów promotorem. Promotorem pracy na trenera szachowego PZSzach I klasy może być osoba ze stopniem trenera szachowego (PZSzach) I klasy lub wyżej lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST).
Kandydaci na trenera szachowego PZSzach sami wskazują osobę promotora, pod warunkiem spełnienia przezeń warunków okreslonych wyżej, i przekazują taką informację do Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia. Osoba promotora powinna uzyskać akceptację Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia.

W pracy nie może zabraknąć elementów z zakresu pedagogiki. Obrona pracy odbywa się w obecności promotora oraz obserwatora wyznaczonego przez szefa wyszkolenia w miejscu uzgodnionym przez wszystkie zainteresowane strony.
Każdy kurs (1-go oraz 2-ego stopnia) odbywa się w systemie stacjonarnym odpowiednio po 25h (3 dni) i 15h (2 dni).

O stopień trenera szachowego PZSzach I klasy nie może się ubiegać instruktor szachowy (PZSzach) oraz szkolny instruktor szachowy PZSzach.

Kurs 1 stopnia składa się części metodycznej (25h). Może być ona prowadzona przez trenerów, którzy posiadają co najmniej stopień trenera szachowego (PZSzach) I klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Co najmniej 1 z wykładowców powinien posiadać stopień trenera szachowego (PZSzach) klasy mistrzowskiej. Dopuszcza się udział 1 wykładowcy, który nie spełnia ww. warunku, a posiada bogate doświadczenie w pracy trenerskiej. Wszystkich prelegentów obowiązuje opłacenie składki rocznej uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach. W części tej powinny znaleźć się następujące zagadnienia: metody planowania szkolenia sportowego, praktyka trenerska na poziomie mistrzowskim.

Kurs 2 stopnia składa się z części pedagogicznej ( 15h). Może być ona prowadzona tylko przez osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. Treścią tej części powinny być następujące zagadnienia: przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury), podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów, psychologia sportu, metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zajęć sportowych, rola menadżera.

Certyfikaty i legitymacje.

Dla organizatorów kursów przyjmuje się następującą zasadę w zakresie certyfikatów.
1. Certyfikaty będą wydawane tylko tym podmiotom, które otrzymają akceptację PZSzach i spełnią niżej określone warunki.
2. Każdy podmiot ubiegający się o organizację kursu powinien zgłosić do biura PZSzach, nie później jednak niż na 60 dni przed rozpoczęciem, chęć jego organizacji przedstawiając listę prelegentów oraz program do akceptacji.
3. Biuro PZSzach wydaje opinię na temat zgłoszonego kursu w terminie do 3 tygodni od otrzymania wniosku.
4. Najpóźniej miesiąc po zakończonym kursie organizator przesyła na adres biura PZSzach listę wszystkich uczestników, którzy ukończyli kurs wynikiem pozytywnym. Dokument powinien być podpisany przez wszystkich prelegentów.
5. Najpóźniej miesiąc po otrzymaniu ww. listy PZSzach przekazuje organizatorowi certyfikaty ukończenia kursu PZSzach, a na ich podstawie uczestnicy mogą wystąpić do swoich macierzystych związków wojewódzkich o przyznanie licencji instruktora zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym PZSzach.
6. Podwyższenie stopnia każdej z osób zostaje odnotowane w Centralnym Rejestrze PZSzach tuż po wydaniu odpowiedniej legitymacji.

Opłaty.
Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym nr 1/2015 obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku.

Przypominamy, że zgodnie z aneksem do KOFu nr 1/2015 zostały wprowadzone pewne zmiany dotyczące organizacji kursów na instruktora i trenera:


9. Opłaty za recenzję i obronę pracy dla kandydatów na trenera, za rejestrację kursów oraz dyplomy

9.1 Osoba kandydująca na stopień trenera oprócz opłat za udział w kursie ponosi dodatkowe opłaty dla promotora i PZSzach w wysokości
- ubiegający się o tytuł trenera I klasy – 900 PLN
- ubiegający się o tytuł trenera II klasy – 700 PLN
9.2 Organizatorzy kursów instruktorskich i trenerskich dokonują opłat rejestracyjnych :
- za rejestrację kursu instruktorskiego – 300 PLN
- za rejestrację kursu trenerskiego – 250 PLN
9.3 Opłata za wydanie dyplomu instruktora/trenera – 20 PLN

Piotr Murdzia
szef wyszkolenia PZSzach
20.11.2014

 
NAGRODY DLA SZKÓŁ WRĘCZONE
Data utworzenia: 2014-11-13 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 743
Polski Związek Szachowy zainaugurował ogólnopolską akcję honorowania szkół uczestniczących w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Pierwsza odsłona uroczystego przekazania pamiątkowych tablic, będących formą podziękowania za przystąpienie danej placówki do projektu, odbyła się 9 listopada, w Sali Lustrzanej zabytkowego Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Uroczystego wręczenia tablic dokonali: Pan Tomasz Stefaniak - Prezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego, Pani Marta Orłowska - Koordynator ds. Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Pani Anna Harazińska – przedstawiciel Polskiego Związku Szachowego. W sumie pamiątkowe tablice odebrało 56 Dyrektorów ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, którzy w niektórych przypadkach nie kryli wzruszenia, zaś w innych mieli okazję pochwalić się już pierwszymi sukcesami swoich podopiecznych.Sama uroczystość odbyła się jako wydarzenie towarzyszące do turnieju szachowego dla dzieci w wieku 6 - 12 lat, rozegranego w ramach Grand Prix Dzieci i Młodzieży. Jest to cykl 16 wojewódzkich imprez szachowych, stanowiących formę eliminacji do akcji finałowej „Szachiści grają dla Polonii”.

Do zawodów przystąpiło ponad 100 dzieci i dla większości z nich był to pierwszy turniej szachowy w życiu. Dwoje triumfatorów kieleckich zawodów, będzie miało niezwykle rzadką i wyjątkową okazję uczestniczyć w rozgrywanym na początku roku, w murach Senatu RP, meczu szachowym z reprezentacją Parlamentarnego Zespołu Szachowego.

Wszystkim szkołom oraz wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy.
 
 
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Data utworzenia: 2014-11-13 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 899
W dniu 11 listopada br., dla uczczenia 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozegrany został turniej szachowy pn. Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”. Patronat honorowy sprawowali: Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego oraz Andrzej Kraśnicki – prezes PKOl.

W Turnieju udział wzięło 270 szachistów z 8 krajów (wiek zawodników: 6-84 lata). Wśród zawodników było 17 arcymistrzów, w tym czołówka polskiej kadry narodowej: Monika i Bartosz Soćko, Marta i Mateusz Bartel, Michał Krasenkow, Joanna Majdan – Gajewska, Joanna Dworakowska oraz Robert Kempiński.

Fundusz nagród wyniósł 15 000 PLN, z czego zwycięzca otrzymał 3000 PLN. Oprócz nagród były upominki od marszałka województwa mazowieckiego, ATM SA, MetLife i PZSzach, które otrzymali najmłodsi uczestnicy tj. wszystkie dzieci w wieku do lat 14. Ponadto, laureaci z grupy do lat 10 tj. 2 najlepsze dziewczynki i 2 najlepszych chłopców wygrali bezpłatny wyjazd na organizowane przez Fundację „Ferie zimowe z szachami” do Olsztyna.

Walka w turnieju głównym była niezwykle wyrównana, a ostatecznie miejsca 1-2 podzielili arcymistrzowie Bartosz Soćko i Mateusz Bartel (obaj po 8 pkt. z 9 partii).
Rywalizację wśród pań wygrała Aleksandra Lach, a wśród seniorów mistrz międzynarodowy Mirosław Sarwiński. Najlepszymi juniorami byli: Grzegorz Nasuta, Szymon Walter, Daniel Sanz Wawer, Adam Tarka, Aleksandra Tarka, Zofia Reszka oraz Joanna Kaczmarska, która okazała się najlepszą szachistką w grupie do lat 14, 16 i 18.

Wśród gości obecni byli wielcy propagatorzy gry królewskiej, m.in.: senator Marek Borowski, profesorowie: Krzysztof Zanussi, Stanisław Gomułka, Tadeusz Wolsza, prezes Polskiego Związku Szachowego – Tomasz Delega i Jan Macieja – Przewodniczący Rady Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
W trakcie uroczystości otwarcia Turnieju uczestnicy wysłuchali okolicznościowej lekcji historii, którą wygłosił profesor Tadeusz Wolsza – historyk i zarazem wielbiciel gry szachowej, przybliżając związek pomiędzy najwybitniejszymi przywódcami II RP a grą królewską.

Organizatorem Turnieju była Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, a finansowego wsparcia udzieliło Biuro Sportu i Rekreacji oraz Fundacja Kantona.

Szczegóły: www.poloniachess.pl/niepodleglosc2014
 
 
SZACHIŚCI PROMUJĄ CZYTELNICTWO
Data utworzenia: 2014-11-07 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 1597
Dwoje polskich Arcymistrzów, Marta i Mateusz Bartel dołączyli do programu "Elita Czyta".

Jest to inicjatywa, która w promowaniu czytelnictwa opiera się na sile autorytetów wybitnych osób, reprezentujących świat nauki, kultury, sportu, biznesu, polityki i zasad. Do grona "Elita Czyta" dołączyło już ponad 150 znanych i cenionych osób.

Świat sportu, oprócz naszych szachistów, reprezentują między innymi: mistrzowie zimowych sportów: Jakub Ilewicz – narciarz alpejski, Jagna Marczułajtis – snowbordzistka, Luiza Złotkowska – łyżwiarka szybka, Medaliści Olimpijscy Beata Mikołajczyk – kajakarka, Bartłomiej Pawełczak – wioślarz, Iwona Marcinkiewicz – łuczniczka, Alicja Fiodorow – lekkoatletka, czy też podróżnik Marek Kamiński i założyciel Szkoły pod żaglami – kapitan Krzysztof Baranowski. Swój udział potwierdzili również Kamil Stoch – skoczek narciarski i Marcin Lewandowski – lekkoatleta.

W gronie "Elita Czyta" ze świata kultury spotkamy między innymi piosenkarkę Irenę Santor, aktorów Marka Kondrata, Wiktora Zborowskiego, pisarza Krzysztofa Kotowskiego, reżysera Tomka Bagiński, dziennikarza Konrada Piasecki, artystę Roberta Janowskiego, czy satyryka i aktora Jacka Fedorowicza. Ostatnio dołączyli również operator filmowy Krzysztof Lenkowski i znany m.in. z Kabaretu Hrabi Dariusz Kamys.

Do świata polityki dołączyli już Danuta Hübner, Bogdan Zdrojewski, Ryszard Czarnecki, Wanda Nowicka, Jacek Majchrowski, także przedstawiciele Senatu, Ambasadorowie i Prezydenci miast.

W świecie zasad poznamy preferencje czytelnicze ks. Adama Bonieckiego, Janiny Ochojskiej oraz Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.

Także świat nauki wypełniają sylwetki znanych i cenionych naukowców i popularyzatorów nauki – językoznawcy Jerzy Balczyk, Jan Miodek, fizycy Artur Ekert i Łukasz Turski, biolog, oceanolog, założyciel Polskiej Stacji Arktycznej Stanisław Rakusa Suszczewski, socjolog Edmund Wnuk Lipiński oraz ekonomista Andrzej Koźmiński i wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą osobowości na stronie www.elitaczyta.pl 
LWÓW, KOŁÓWKI NA IM
Data utworzenia: 2014-11-05 | Autor: Michał Bartel | Odsłon: 6216
Oleksandr Prohorov zaprasza w 2015 na turnieje grane systemem kołowym z możliwością uzyskania norm na IM, WGM, WIM,
Zawodnicy zainteresowani udziałem proszeni są o kontakt: prohorov@chessclub.lviv.ua


 
SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII
Data utworzenia: 2014-10-31 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 4243
Miło jest nam poinformować, iż jak to miało miejsce w latach ubiegłych, także i w tym roku rozegrany zostanie szachowy pojedynek w ramach akcji "Szachiści grają dla Polonii".

Miejscem tego wyjątkowego pojedynku niezmiennie staną się mury Senatu RP, a na przeciw siebie przy szachownicy usiądą dzieci wyłonione w ramach Turniejów Mikołajkowych oraz posłowie zrzeszeni w Parlamentarnym Zespole Szachowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem akcji.

Przypominamy również o szczytnym celu tej akcji, jakim jest sfinansowanie pobytu w obozach edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci zza wschodniej granicy. Obozy organizowane są w ramach projektu "Wakacje z Szachami".

Patronat Honorowy nad akcją objął jak co roku Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz.


 
NEWSLETTER WRZEŚNIOWY
Data utworzenia: 2014-10-23 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 963
Dostępny jest już najnowszy newsletter Polskiego Związku Szachowego.Serdecznie zapraszamy do lektury.
 
ODZNAKA PRZYJACIELA SZACHÓW
Data utworzenia: 2014-10-17 | Autor: Rafał Rębilas | Odsłon: 13390
Polski Związek Szachowy pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim formalnie nie związanym ze środowiskiem szachowym osobom za ich aktywne wsparcie związane z rozwojem i promocją naszej dyscypliny.

Specjalnie dla tych osób przygotowaliśmy "Odznakę Przyjaciela Szachów", niezależną od Odznak Honorowych Polskiego Związku Szachowego oraz przyznawaną podczas ważnych uroczystości lub imprez szachowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania wyróżnienia.


 
znalezionych: 745 na 75 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
Aktualnie online 4 gości