00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2011-11-22 | Autor: Dorota Rzepecka | Odsłon: 2609
 
W piątek 25 września 2009 r. w lokalu PZSzach. odbyło się zebranie poświęcone tematyce szachowo – historycznej. Prócz wiceprezesa p. Wojciecha Zawadzkiego, który był inicjatorem spotkania, uczestniczyli:

mm Mirosława Litmanowicz, Cezary Domińczak (reprezentant Towarzystwa Gier Sportowych), Jerzy Kot (dziennikarz prasy szachowej), Tomasz Lissowski, Jerzy Moraś (wydawca), Zbigniew Tyszkiewicz (prezes Mazowieckiego Okręgowego Związku Szachowego) i prof. Tadeusz Wolsza (autor m.in. „Słownika biograficznego polskich szachistów”).

W toku dyskusji zebrani zgodzili się, że istnieje potrzeba jeszcze intensywniejszego niż dotychczas dokumentowania osiągnięć polskich szachów oraz zbierania pamiątek po wybitnych szachistach (fotografii, dokumentów, zapisów partii, trofeów sportowych; zarówno oryginałów, jak i reprodukcji, skanów itp.). Zgłoszono opinię, że należałoby dążyć do stworzenia księgozbioru, w którym – w miarę możliwości - byłyby reprezentowane wszystkie najstarsze polskie książki i czasopisma szachowe. Konieczne jest opracowanie kompletnej polskiej bibliografii szachowej.

Podnoszono, że słabo przedstawia się czytelnictwo polskiej literatury i prasy szachowej, której Związek do tej pory wprawdzie specjalnie nie przeszkadzał, ale też w żadnej mierze nie pomagał, choćby w formie rozpowszechniania informacji o nowych wydawnictwach.
Profesor T. Wolsza nadmienił, że stara prasa regionalna zawiera wiele cennych materiałów z historii gry szachowej w mniejszych ośrodkach. Szansa dotarcia do tych unikalnych świadectw zaistniałaby, gdyby poszerzyć szczupłe dotąd grono osób aktywnie interesujących się historia gry o osoby młodsze, a zamieszkujące poza największymi centrami szachowymi. Profesor Wolsza podkreślił przy tym, że w ostatnim czasie pojawiły się ciekawe opracowania dotyczące historii szachów na Pomorzu (p. Piotr Szybowicz) oraz w Wielkopolsce (p. Paweł Dudziński) i na Śląsku (p. Henryk Konaszczuk), a wysoki poziom tych prac dobrze rokuje na przyszłość.
Zgłoszono też pomysł, by przynajmniej raz do roku przedstawiciel Związku oficjalnie odwiedzał najstarszą polska olimpijkę (olimpijczyka) i w ten sposób upewniał dawnych reprezentantów kraju i w ogóle grono szachistów starszego pokolenia, że Centrala żyje nie tylko przygotowaniami do najbliższych ważnych imprez w perspektywie kilku miesięcy, i że stare dokonania są pamiętane i szanowane.
Interesującą propozycja był pomysł dorocznego wydawania Almanachu Polskich Szachów, czyli wydawnictwa, gdzie na minimum kilkunastu stronach Związek mógłby odnotować swoje największe bieżące sukcesy i wspomnieć starsze, nieco zapomniane.
Zebrani ogłosili, że powołują do życia Komisję Historyczną Polskiego Związku Szachowego. Na przewodniczącego został wybrany, przy jednym głosie sprzeciwu, Tomasz Lissowski.
Komisja ma charakter otwarty, akces do nie może zgłosić każdy, najlepiej jednak ten, kto nie tylko deklaruje, że kocha historię szachów, ale jeszcze zamierza sam aktywnie działać w kierunku dokumentowania obecnych i dawnych osiągnięć, uzbrojony we własne plany i pomysły.
Komisja nie zamierza ubiegać się o żadne dotacje czy gratyfikacje, nie zamierza odbywać jałowych zebrań ani rozdzielać stanowisk czy tytułów. Obecne środki techniczne znakomicie pozwalają członkom Komisji na współdziałanie, na wzajemną wymianę informacji, na dzielenie się pomysłami – na odległość. Teraz przed Komisją stoi najtrudniejsze zadanie, jakim zawsze jest zamiana „pobożnych życzeń” i „bezwzględnie słusznych postulatów” na rzeczywiste działanie. Każda pomoc w tym kierunku jest mile widziana. Członkowie Komisji Historycznej zdają sobie sprawę, że dla szerokich mas szachowych najważniejsza jest bieżąca gra w szachy, pojmowana wyczynowo lub rekreacyjnie. Mamy jednak nadzieję, że lepsza wiedza o osiągnięciach poprzednich pokoleń w żadnym stopniu nie może temu zaszkodzić.

O dalszych planach i pracach Komisja będzie informować w formie uzgodnionej z Zarządem Związku.

Tomasz Lissowski


Informacja o powołaniu Komisji Historycznej

 
Aktualnie online 2 gości