00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-03 | Autor: Administrator | Odsłon: 17781
CZĘŚĆ B


REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK


B.I
PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE

(Handbook FIDE - C.06)

Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w latach 1989, 1992, 1993, 1994, 1998, 2006 i przez Prezydium FIDE 2007.

Tekst angielski przyjęty na Kongresie FIDE w Turynie w 2006 roku jest oryginalną wersją „Przepisów Turniejowych FIDE" i obowiązuje w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie brzmienia poszczególnych artykułów.

Przekład z angielskiego Andrzej Filipowicz.

Zawody winny być przeprowadzone zgodnie z „Przepisami gry FIDE". Niniejsze przepisy turniejowe FIDE powinny być stosowane w ścisłej harmonii z tymi przepisami, a w żadnym przypadku nie mogą być z nimi w sprzeczności. „Przepisy turniejowe FIDE" powinny być stosowane we wszystkich oficjalnych rozgrywkach Międzynarodowej Fede-racji Szachowej. Są również zalecane do stosowania we wszystkich turniejach poddanych ocenie rankingowej FIDE. Organizatorzy, uczestnicy i sędziowie są zobowiązani do zapoznania się z tymi przepisami przed rozpoczęciem każdej imprezy,

1. Ogólne zalecenie

Jeżeli w jakimkolwiek turnieju wystąpią problemy nie objęte międzynarodowymi przepisami, to zaleca się, aby niniejsze „Przepisy turniejowe FIDE" zostały przyjęte jako wiążące dla danego turnieju.
 
2. Organizator

Narodowa federacja albo inna jednostka odpowiedzialna za organizację zawodów może powierzyć techniczną stronę organizacji określonemu Organizatorowi. Dyrektor turnieju, wspólnie z fede-racją, po ewentualnej konsultacji z FIDE, powinien powołać Komitet Organizacyjny, który odpowiada za wszystkie sprawy finansowe, techniczne i organizacyjne zawodów.
 
3. Zaproszenie, rejestracja i funkcje

(a) Zaproszenie na zawody FIDE powinno być przygotowane i wysłane najszybciej, jak to jest tylko możliwe.
(b) Organizator imprezy, za pośrednictwem federacji krajowej, jest zobowiązany do rozesłania zaproszeń do wszystkich uczestników uprawnionych do udziału w zawodach. W przypadku mistrzostw świata, tekst zaprosze-nia powinien być zaaprobowany przez prezydenta FIDE, a w rozgrywkach kontynentalnych - przez kontynentalne-go prezydenta.
(c) Zaproszenie powinno zawierać wszelkie niezbędne informacje o imprezie, przy czym w sposób klarowny powinny być przedstawione warunki udziału w turnieju i wszystkie szczegóły potrzebne zawodnikom.

W zaproszeniu powinny znajdować się następujące informacje, które również powinny się znaleźć na stronie internetowej FIDE:
(1) Data i miejsce turnieju

(2) Hotel, w którym zamieszkają uczestnicy (nazwa hotelu, adres, e-mail, faks i telefon).
(3) Program turnieju: daty, godziny i miejsce przybycia, uroczystego otwarcia, losowania, rozgrywek, dodatkowych imprez, uroczystego zamknięcia oraz odjazdu.
(4) Tempo gry i rodzaj zegarów, które będą używane w turnieju.
(5) System kojarzenia par oraz system tie-breaków.
(6) Warunki finansowe: koszty podróży, pobytu, okres, w którym zakwaterowanie i wyżywienie jest na koszt organizatorów albo koszt takiego zakwaterowania, koszt i warunki pobytu osób towarzyszących zawodnikom, ułatwienia odnośnie wyżywienia; honoraria startowe, kieszonkowe, wpisowe, szczegółowy wykaz nagród pieniężnych oraz na-gród specjalnych, honoraria za zdobyte punkty, waluta, w której wypłacane są nagrody, wysokość podatków, warunki i sposób otrzymania wiz.
(7) Objaśnienie sposobu dotarcia do miejscowości, w której odbywa się turniej. Środki lokomocji i ewentualnie ułatwienia dojazdu na turniej.
(8) Przewidywana liczba uczestników, nazwiska zaproszonych graczy i nazwisko głównego arbitra (jego obowiązki - vide w następnych artykułach).
(9) Strona internetowa turnieju. Dane dotyczące organizatorów, sposoby kontaktowania się i nazwisko głównego organizatora.
(10) Obowiązki zawodników w stosunku do mediów, publiczności, sponsorów i przedstawicieli rządu itp.
(11) Termin definitywnego potwierdzenia udziału przez zaproszonych zawodników oraz miejsce, w którym mają się zgłosić po przybyciu na turniej.
(12) Względy bezpieczeństwa.
(13) Pewne obostrzenia medyczne, jak zalecane szcze-pienia albo wymagane szczepienia przed przybyciem na turniej.
(14) Propozycje turystyczne oraz odnośnie dodatko-wych imprez, dostęp do Internetu itp.

4. Konsekwencje wysłania zaproszenia

Zaproszenie wysłane do zawodnika nie może być wycofane, jeżeli zaproszony potwierdził swój udział w terminie, określonym w zaproszeniu. Jeżeli turniej został odwołany lub przesunięty, organizatorzy powinni zapewnić zawodnikom rekompensatę.

5. Opieka medyczna i bezpieczeństwo

Organizator powinien zapewnić na zawodach FIDE opiekę medyczną i lekarstwa wszystkim zawodnikom, oficjalnym sekundantom, sędziom oraz oficjalnym przedstawicielom FIDE, a także ubezpieczyć ich od wypadków losowych i konieczności korzystania z usług medycznych, włączając w to zabiegi chirurgiczne, ale bez uwzględnienia chronicznych dolegliwości i chorób. Komitet organizacyjny powinien wyznaczyć oficjalnego lekarza dyżurnego na czas trwania turnieju.

6. Sporządzanie regulaminów

Organizatorzy i sędziowie zawodów FIDE powinni także brać pod uwagę „Regulaminy organizacji turniejów elity" (vide FIDE Handbook C01).

7. Uprawnienia Organizatora

Rola dyrektora turnieju powinna być odpowiednio sprecyzowana w regulaminie. Dyrektor turnieju i główny arbiter muszą blisko współpracować, aby zapewnić sprawny przebieg zawodów.

8. Sędzia główny i jego obowiązki

Sędzia główny w oficjalnych rozgrywkach w cyklu mistrzostw świata jest wyznaczony przez prezydenta FIDE, a w przypadku rozgrywek kontynentalnych - przez prezydenta kontynentu, przy czym w obu przypadkach kandydatura jest konsultowana z Organizatorem zawodów. Sędzia główny powinien mieć tytuł sędziego klasy międzynarodowej, wystarczające doświadczenie w prowadzeniu rozgrywek FIDE, dobrą znajomość oficjalnych języków FIDE oraz wszystkich niezbędnych przepisów i regulaminów Międzynarodowej Federacji Szachowej.

FIDE i (lub) Komitet Organizacyjny mogą nominować sędziów asystentów i członków Komitetu Organizacyjnego.

Obowiązki sędziego głównego są określone w „Przepisach gry FIDE", w regulaminie turnieju oraz w innych regulaminach FIDE. Ponadto do jego obowiązków w czasie turnieju należą: notowanie rezultatów każdej rundy, nadzór nad właściwym przebiegiem turnieju, utrzymanie porządku na sali gier, zapew-nienie zawodnikom dogodnych warunków w trakcie gry i nadzór nad obsługą techniczną zawodów.

Przed rozpoczęciem zawodów sędzia główny, po konsultacji z dyrektorem turnieju, może przygotować dodatkowe przepisy regulaminowe i techniczne, konsultując je z dyrektorem turnieju. Ponadto powinien sprawdzić przed zawodami warunki gry, a w szczególności salę gry, jej oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, zabezpieczenie przed hałasem itp. Sędzia powinien wymagać od organizatora niezbędnego wyposażenia sali rozgrywek, a przede wszystkim właściwego sprzętu turniejowego, niezbędnej liczby sędziów rundo-wych i personelu pomocniczego. Powinien też dopilnować, aby sędziowie asystenci mieli zapewnione odpowiednie warunki pracy

Wyłącznie sędzia główny jest uprawniony do stwierdzenia, że warunki gry spełniają regulaminowe wymogi FIDE.

9. Kojarzenia

(a) Ceremonia losowania przed pierwszą rundą powinna być przygotowana przez dyrektora turnieju, jeśli to możliwe mieć charakter otwarty i być dostępna dla zawodników, gości, widzów i przedstawicieli mediów. Odpowiedzial-ność za aktualne kojarzenia, włączając w to losowanie, spoczywa na głównym arbitrze.
(b) Losowanie powinno być przeprowadzone przynajmniej na 12 godzin (jedną noc) przed rozpoczęciem pierwszej rundy. Wszyscy uczestnicy zawodów powinni być obecni na losowaniu. Zawodnik, który nie przybył na losowanie może być włączony do turnieju tylko za zgodą sędziego głównego. Kojarzenia pierwszej rundy powinny być ogłoszone natychmiast po losowaniu.
(c) Jeśli zawodnik wycofa się lub zostanie wykluczony z turnieju po losowaniu, ale przed rozpoczęciem pierwszej rundy, i są dostępni rezerwowi zawodnicy, wtedy kojarzenia nie ulegają zmianie. Jakiekolwiek dodatkowe losowanie lub jego zmiana mogą być dokonane przez sędziego głównego za wiedzą dyrektora turnieju, ale wymagają dodatkowych konsultacji z każdym z graczy, których te zmiany dotyczą, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że proponowane zmiany mogą powodować jedynie nieznaczne korekty kojarzenia już ogłoszonego.
(d) W kojarzeniach turniejów kołowych należy korzystać z tablic Bergera, z ewentualną korektą kolejności rund w dwukołowych turniejach.
(e) W kojarzeniach turniejów szwajcarskich należy korzystać z programu, które zostały wcześniej ogłoszony.
(f) Zasady kojarzeń dla zawodów rozgrywanych innym sys-temem powinny być ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.
(g) Jeżeli kojarzenie par jest obwarowane specjalnymi wyma-ganiami regulaminowymi, np. warunkiem, aby gracze tej samej federacji, jeśli to możliwe, nie spotykali się w ostat-nich trzech rundach, to należy natychmiast poinformować o tym zawodników:
(h) W przypadkach specjalnych wymagań regulaminowych, procedurę sztucznego losowania można przeprowadzić na podstawie tabel Varmy, przedstawionych dalej, które mogą być stosowane do turniejów kołowych z udziałem od 10 do 24 zawodników.

Wskazówki przeprowadzenia „sztucznego" losowania nu-merów.
(1) Arbiter powinien wcześniej przygotować czyste koperty, zawierające różne zestawy numerów. Koperty z tymi zestawami powinny być umieszczone w większej kopercie, również nieopisanej.
(2) Kolejność, w której zawodnicy ciągną losy, przedstawia się następująco: zawodnicy z federacji z największą liczbą uczestników losują jako pierwsi. Jeżeli tę samą liczbę uczestników ma więcej niż jedna federa-cja, to losowanie odbywa się w kolejności alfabetycz-nej, a ona z kolei bierze pod uwagę kodowy system oznaczeń krajów, używany przez FIDE. Wśród graczy z tej samej federacji o kolejności losowania decyduje kolejność alfabetyczna ich nazwisk.
(3) Przykładowo: pierwszy zawodnik z pierwszej federacji o największej liczbie uczestników wybierze jedną z większych kopert, zawierających pewną liczbę numerów, nie mniejszą od liczby uczestników z tej federacji i następnie wylosuje jeden numer z tej koperty itd. Następnie losują inni gracze z tej samej grupy i z tej samej koperty. Numery, które pozostaną w tej kopercie są następnie dostępne dla wszystkich innych zawodników.
(4) Zawodnicy z następnej grupy kolejno losują numery i procedura losowania trwa do chwili, gdy wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe.
(5) Tabela Varmy dla turniejów z udziałem 10 do 24 za-wodników:

Graczy

A

B

C

D

 9/10

3, 4, 8

5, 7, 9

1, 6

2, 10

11-12

4, 5, 9, 10

1, 2, 7

6, 8, 12

3, 11

13-14

4, 5, 6,11,12

1, 2, 8

7, 10, 13

3, 14

15-16

5, 6, 7, 12, 13, 14

1, 2, 3, 9, 10

8, 11, 15

4, 16

17-18

5, 6, 7, 8, 14, 15, 16

1, 2, 3, 10, 11, 12

9, 13, 17

4, 18

19-20

6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18

1,2, 3,11, 12, 13,14

5, 10, 19

4, 20

21-22

6, 7, 8, 9, 10,17,18,19,20

1,2,3,4,12,13,14,15

11, 16, 21

5, 22

23-24

6, 7,8, 9, 10,11,19,20,21,22

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17

12, 18, 23

5, 24


10. Rozgrywki

(a) Wszystkie partie muszą być grane na sali turniejowej, w dniach i godzinach określonych przez organizatora w programie imprezy, chyba że sędzia główny podejmie in-ną decyzję.
(b) Palenie jest zakazane we wszystkich turniejach poddanych ocenie rankingowej FIDE. Palenie jest zakazane w sali turniejowej przez cały czas trwania zawodów. Zakaz obejmuje wszystkich: zawodników, oficjalne osoby, przedstawicieli mediów oraz widzów.

Odrębne miejsce dla palaczy powinno być przygotowane poza salą gry, ale z łatwym dostępem z sali gry. Jednak-że, gdy miejscowe władze nie zezwalają na palenie w budynku, to zawodnicy i oficjalne osoby muszą mieć zapewnione dogodne wyjście na zewnątrz budynku.

(c) W przypadku stosowania zegarów mechanicznych, należy je tak nastawiać, aby pierwsza kontrola przypadała na godz. 6.00.
(d) Sędzia ma obowiązek ogłosić rozpoczęcie rundy i dogry-wek.
(e) Kiedy sytuacja jest jasna, że wynik partii został ustalony przed grą, to główny sędzia powinien nałożyć na zawod-ników odpowiednie kary.
(f) Lista podstawowych określeń i odpowiednich terminów dotyczących rozgrywek w kilku językach, powinna być udostępniona sędziemu.

11. Postępowanie w przypadkach, gdy nie wszystkie partie zostały rozegrane

(a) Jeżeli zawodnik przegrał partię walkowerem z nieistotnych powodów, to powinien być usunięty z turnieju, chyba że główny sędzia podejmie inna decyzję.
(b) Jeżeli zawodnik przegrał trzy partie walkowerem, to powinien być usunięty z turnieju, chyba że regulamin przewiduje inne rozwiązanie albo sędzia główny rozwiąże to w inny sposób.
(c) W przypadku, gdy zawodnik wycofa się lub zostaje usunięty z turnieju kołowego, to skutki powinny być następujące:
(d) Jeżeli zawodnik rozegrał w turnieju kołowym mniej, niż 50% partii w turnieju, to jego wyniki pozostają w tablicy turniejowej (dla celów rankingowych i historycznych), ale punkty uzyskane lub stracone z nim nie są brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji turnieju. Partie nierozegrane przez danego zawodnika są zaznaczone znakiem „-", a jego przeciwników znakiem „+". Jeżeli przeciwnik jest także nieobecny, to partia będzie oznaczona dwoma znakami „-".
(e) Jeżeli zawodnik rozegrał w turnieju kołowym przynajmniej 50% partii w turnieju, to jego wyniki pozostają w tablicy turniejowej i będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji turnieju. Partie nierozegrane przez danego zawodnika są oznaczone jak w poprzednim ustępie. 
(f) Jeżeli zawodnik wycofa się z turnieju rozgrywanego systemem szwajcarskim, to jego punkty i punkty jego prze-ciwników zdobyte w partiach z nim pozostają w tabeli tur-niejowej i są brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji turnieju. Ocena rankingowa obejmuje tylko partie rozegrane przy szachownicy.
(g) Art. 11 (e) i (f) dotyczą także turniejów drużynowych, zarówno nierozegrane mecze, jak i nierozegrane partie powinny być odpowiednio zaznaczone.

12. Kary i odwołania

(a) W przypadku konfliktu, sędzia główny lub dyrektor turnieju powinni podjąć wszelkie starania, aby spór został zażegna-ny w drodze ugody. Jeżeli jest to niemożliwe, a konflikt jest taki, że niezbędne jest nałożenie kar, a na dobitek lista kar sprecyzowana w „Przepisach Gry FIDE" lub w regulaminie zawodów nie odpowiada zaistniałej sytuacji, to sędzia głów-ny ma prawo według swojego uznania nałożyć kary za naruszenie przepisów w celu przywrócenia porządku. Arbiter powinien dążyć do utrzymania dyscypliny, przedstawiając różne sposoby wyjścia z konfliktowej sytuacji, które mogą zadowolić zwaśnione strony.
(b) We wszystkich turniejach należy powołać Komisję Odwoławczą (jury d'appel). Sędzia główny i dyrektor turnieju powinni dopilnować, aby Komisja Odwoławcza została powołana lub wybrana przed rozpoczęciem pierwszej rundy, zwykle drogą losowania. Zaleca się, aby Komisja Odwoławcza składała się z przewodniczącego, dwóch członków i przynajmniej dwóch członków rezerwowych. Zaleca się też, aby wszyscy członkowie Komisji należeli do różnych federacji. Żaden z sędziów, organizatorów albo zawodników zamieszanych w konflikt nie może być członkiem Komisji Odwoławczej rozpatrującej zaistniałą sytuację. Komisja Odwoławcza powinna mieć nieparzystą liczbę członków głosujących. Członkowie Komisji Odwoławczej powinni liczyć przynajmniej 18 lat
(c) Zawodnik może odwołać się od dowolnej decyzji sędziego głównego lub dyrektora turnieju pod warunkiem, że odwołanie zostanie złożone w formie pisemnej w terminie określonym w regulaminie zawodów i będzie złożone wraz z odpowiednią kaucją. Wysokość kaucji oraz termin składania protestów powinien być podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje Komisji Odwoławczej są osta-teczne. Kaucja zostaje zwrócona, jeżeli protest został uwzględniony. Kaucja może być również zwrócona w przypadku odrzucenia protestu, jeśli zdaniem Komisji okazał się uzasadniony.

13. Przekaz telewizyjny, fotografowanie i filmowanie

(a) Kamery telewizyjne mogą być ustawione na sali gier lub w sąsiedztwie za zgodą sędziego głównego i dyrektora turnieju, pod warunkiem, że pracują cicho i dyskretnie. Sędzia główny powinien dopilnować, aby obecność ka-mer telewizyjnych, kamer wideo czy fotografów nie prze-szkadzała zawodnikom w czasie partii.
(b) Zdjęcia na sali gier mogą wykonywać tylko akredytowani dziennikarze, mający wyraźne zezwolenie organizatora. Zezwolenie takie ogranicza czas robienia zdjęć do pierw-szych 10 minut po rozpoczęciu pierwszej rundy oraz do pierwszych 5 minut po rozpoczęciu każdej następnej rundy, chyba, że główny sędzia podejmie inną decyzję.

14. Zachowanie zawodników

(a) Zawodnik, który formalnie potwierdził przyjęcie zaproszenia, jest zobowiązany do wzięcia udziału w turnieju, z wyjątkiem przyczyn siły wyższej, jak choroba czy wypadek. Przyjęcie innego zaproszenia, nie jest uważane za ważny powód wycofania się turnieju.
(b) Przyjmując zaproszenie na turniej, zawodnik może, jeśli ma takie życzenie, zaznaczyć że jego udział wymaga spełnienia pewnych wymogów medycznych, np. specjalną dietę czy wymagania odnośnie chorych na cukrzycę.
(c) Wszyscy uczestnicy zawodów powinni być stosownie ubrani, w odpowiednie stroje.
(d) Zawodnik, który nie chce kontynuować partii i opuszcza salę gry bez poddania jej czy powiadomienia sędziego, jest traktowany jako grający nie fair. Sędzia może ukarać takiego zawodnika za niewłaściwe zachowanie.
(e) Zawodnik w trakcie partii może rozmawiać tylko w sytuacjach przewidzianych w „Przepisach gry FIDE" i regulaminie turniejowym.
(f) Wszystkie reklamacje dotyczące zachowania zawodników lub kapitanów powinny być zgłaszane sędziemu. Zawodnik nie ma prawa zgłaszania ich bezpośrednio przeciwnikowi.

15. Rola kapitana w rozgrywkach drużynowych

(a) Rola kapitana drużyny sprowadza się głównie do czynności administracyjnych. W zależności od regulaminu i specyfiki zawodów, wymaga się od kapitana spełnienia ta-kich obowiązków, jak dostarczenie na czas, na piśmie, imiennego składu zespołu, grającego w danej rundzie, poinformowanie zawodników o przeciwnikach, a po zakończeniu meczu zgłoszenie sędziemu rezultatu i podpi-sanie protokołu z wynikiem meczu itp.
(b) Kapitan jest uprawniony do doradzenia zawodnikom swo-jej drużyny w sprawach złożenia oferty remisowej, przyjęcia propozycji remisowej, względnie poddania partii, chyba, że regulamin turnieju stanowi inaczej. Kapitan musi ograniczyć swoją wypowiedź do kilku słów, dotyczących jedynie okoliczności związanych z meczem.

Kapitan może powiedzieć zawodnikowi: „zaproponuj remis", „przyjmij remis" lub „poddaj partię". Natomiast, jeśli kapitan otrzyma pytanie od zawodnika swojego zespołu, czy ma on przyjąć, czy odrzucić propozycję remisową, to powinien odpowiedzieć „tak" lub „nie", względnie pozostawić decyzję zawodnikowi.
Kapitan powinien powstrzymać się od jakiejkolwiek ingerencji w przebieg gry. Nie może przekazywać zawodnikowi żadnych informacji odnośnie pozycji na szachownicy, ani konsultować się z innymi osobami ocenę aktualnej pozycji. Analogiczne ograniczenia dotyczą także zawodników.

Chociaż w drużynowych rozgrywkach istnieje pewien element lojalności zespołowej, wykraczający poza wynik indywidualny, to jednak szachy są w zasadzie grą pomiędzy dwoma zawodnikami. Dlatego zawodnik powinien sam pod-jąć ostateczną decyzję.

Wprawdzie rady kapitana drużyny powinny istotnie zaważyć na jego decyzji, jednak zawodnik nie ma obowiązku podpo-rządkowania się tym zaleceniom. Ponadto kapitan drużyny nie może działać w imieniu zawodnika i podejmować decyzji, odnośnie granej partii, bez jego wiedzy i zgody.

Wszystkie dyskusje powinny odbywać się pod nadzorem arbitra, który ma prawo przysłuchiwać się tym rozmowom.

(c) Kapitan drużyny powinien dbać, aby jego zespół zawsze przestrzegał zarówno litery prawa, jak i ducha art. 12 „Przepisów gry FIDE", dotyczącego zachowania się zawodników. Drużynowe rozgrywki powinny być zawsze wzorem sportowego zachowania.

 
Przepisy turniejowe FIDE (B.I.)
rozmiar 0.10 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 600
rozmiar 0.18 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 501
 
Aktualnie online 6 gości