00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-02 | Autor: Administrator | Odsłon: 14692
B.II


ANEKS DO PRZEPISÓW TURNIEJOWYCH FIDE

Zatwierdzony na Kongresie FIDE w 1998 roku, zaktualizowany w 2006 roku i przez Prezydium FIDE 2007.

Tekst angielski przyjęty na Kongresie FIDE w Turynie 2006 jest orygi-nalną wersją „Aneksu Przepisów Turniejowych FIDE" i obowiązuje w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie brzmienia poszczegól-nych artykułów.

Przekład z angielskiego Andrzej Filipowicz.

1. Postępowanie w przypadku nie granych partii

Dla celów wartościowania punktów (tie-breaku) rezultat nie granej partii należy przyjmować jako remis z samym sobą. Naturalnie w przypadkach stosowania metody progresji lub systemu Koyi sposób odniesienia zwycięstwa nie ma znacze-nia, gdyż pod uwagę są brane tylko końcowe wyniki partii.

Lista powszechnie używanych systemów wartościowania punktów (tie-breaków)

W rezultacie przyjętego systemu wartościowania punktów, wszyscy zawodnicy powinni być uszeregowani w kolejności wy-nikającej z tego systemu. Na przedstawionym wykazie różnych punktacji nie ma priorytetów odnośnie stosowania tego czy in-nego systemu.

2. Ustalenie kolejności miejsc z uwzględnieniem własnego rezultatu zawodnika.

(a) Metoda progresji
Po każdej rundzie zawodnik ma określoną liczbę punk-tów. Suma tych punktów ustala kolejność zawodników (od największej do najmniejszej sumy).

(a1) Metoda progresji zredukowana
Jest to suma punktów, obliczona wg 2(a), ale bez wyniku uzyskanego w jednej lub kilku rundach, li-cząc zawsze od pierwszej rundy.

(b) System Koyi dla turniejów kołowych
Liczba punktów zdobytych w turnieju ze wszystkimi za-wodnikami, którzy uzyskali przynajmniej 50% punktów.

(b1) Rozszerzony system Koyi
System Koyi może być rozszerzony, i krok po kroku obejmować grupy zawodników z jednakową liczbą punktów, którzy uzyskali mniej niż 50% punktów albo poprzez redukcję kolejnych grup zawodników, którzy uzyskali wyniki 50% i powyżej 50%.

(c) Liczba wygranych partii
(d) Większa liczba partii granych czarnymi
(e) Wynik bezpośredniego spotkania

Jeżeli wszyscy zawodnicy, którzy dzielą miejsca rozegrali wszystkie partie pomiędzy sobą, to bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych w partiach pomiędzy nimi i następnie ewentualnie
- liczbę wygranych partii
- większą liczbę partii granych czarnymi.

3.
Ustalenie kolejności miejsc z uwzględnieniem własnego rezultatu drużyny

(a) Punkty meczowe w rozgrywkach drużynowych, w których decydującą rolę odgrywają punkty małe (za partie)
- dwa punkty za wygranie meczu, tzn. kiedy drużyna zdobyła więcej małych punktów niż przeciwnicy,
- jeden punkt za zremisowanie meczu,
- zero punktów za przegranie meczu.
(b) Małe punkty w rozgrywkach drużynowych, w których de-cydują punkty meczowe.
W przypadku równych punktów meczowych o kolejności miejsc decyduje liczba małych punktów.

(c)
Łączna punktacja punktów meczowych i małych
Można stosować łączną punktację - sumę punktów me-czowych i małych.
(d) Bezpośrednie spotkanie
Jeżeli wszyscy zawodnicy lub wszystkie drużyny w danej grupie punktowej grały ze sobą, to liczba punktów zdoby-tych w bezpośrednich pojedynkach może stanowić kryte-rium kolejności.

4. Ustalenie kolejności miejsc z uwzględnieniem rezultatów przeciwników

Należy wziąć pod uwagę, że w każdym przypadku wyniki są określone po uwzględnieniu odpowiednich przepisów odno-śnie nierozegranych partii.

(a) System Buchholza
Wartościowość Buchholza polega na zsumowaniu wszystkich punktów zdobytych przez przeciwników roz-ważanego zawodnika.

(a1) Median Buchholz 1 (tzw. średni Buchholz 1)
W tym systemie sumuje się punkty zdobyte przez przeciwników zawodnika, z pominięciem rezultatów skrajnych, czyli przeciwników, którzy zdobyli naj-większą i najmniejszą liczbę punktów.

(a2) Median Buchholz 2 (tzw. średni Buchholz 2)

W tym systemie sumuje się punkty zdobyte przez przeciwników zawodnika, z pominięciem rezultatów czterech skrajnych przeciwników (dwóch przeciw-ników, którzy zdobyli największą i dwóch, którzy zdobyli najmniejszą liczbę punktów).

(a3) System Buchholza zredukowany 1
W sumie punktów pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów.

(a4) System Buchholza zredukowany 2
W sumie punktów pomija się dwóch przeciwników, którzy zdobyli najmniejszą liczbę punktów.

(a5) Pełny system Buchholza
Pełny system Buchholza jest sumą punktów zdoby-tych przez wszystkich przeciwników.

(b) System Sonneborna-Bergera
(b1) System Sonneborna-Bergera dla turniejów indywidualnych jest sumą wszystkich punktów zdobytych przez przeciwników, których zawodnik pokonał oraz połowy punktów zdobytych przez przeciwni-ków, z którymi zawodnik zremisował.

(b2) System Sonneborna-Bergera dla turniejów drużynowych jest sumą iloczynów punktów zdobytych przez drużyny przeciwników i rezultatów uzyskanych w spotkaniach z nimi.

5. Ustalenie kolejności miejsc przy uwzględnieniu rankingu

Należy wziąć pod uwagę, że w każdym przypadku wyniki są określone po uwzględnieniu odpowiednich przepisów odno-śnie nierozegranych partii.

(a) Średni ranking przeciwników
Jest to iloraz sumy rankingów przeciwników i liczby rund.
(b) Zredukowany średni ranking przeciwników
Jest to Iloraz sumy rankingów przeciwników i ich liczby, z pominięciem jednego lub więcej zawodników z najniż-szymi rankingami.
(c) Rankingowy wynik turniejowy (Performance rating).
Rankingowy wynik turniejowy jest określony na podstawie średniego rankingu przeciwników i procentowego wyniku w turnieju. Wymaga użycia tablicy B.02. z art. 10.1 z „Systemu Rankingowego FIDE" (FIDE Handbook)

Kiedy rozważany zawodnik opuścił ponad dwie partie w turnieju, niezależnie od przyczyny, np. pauzował i potem nie pojawił się na rundzie z powodu choroby, to należy jego wynik rankingowy przyjmować jako najniższy w sto-sunku do wszystkich graczy, którzy rozegrali wszystkie partie w tej grupie punktowej.

(c1) Rankingowy wynik turniejowy oblicza się z uwzględnieniem przepisu o 350 punktach.

6. Baraże (playoff)

(a) Należy z góry określić odpowiedni czas na rozgrywki ba-rażowe, aby nie było kłopotów z ich przeprowadzeniem.
(b) System kojarzenia par oraz tempo gry muszą być też określone z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpo-częciem zawodów.
(c) Wszystkie możliwe sytuacje powinny być ujęte w regulaminie.
(d) Zaleca się, aby baraże (playoffs) były grane jedynie w przypadkach gry o pierwsze miejsce w mistrzostwach lub o lokaty kwalifikujące do kolejnego etapu rozgrywek.
(e) Kiedy przeprowadza się baraże (playoffs) z udziałem kil-ku zawodników, to kolejność miejsc wynikająca z baraży jest ostateczna w odniesieniu do wszystkich zawodników biorących udział w barażu. Przykładowo - trzech graczy dzieli I miejsce. Numer 1 wygrywa, numer 2 zajmuje dru-gą lokatę, a numer 3 - trzecią. Oznacza to, że numer 2 otrzymuje II nagrodę.
(f) Kiedy dwóch zawodników nadal dzieli miejsce po barażu, w którym rozstrzygnięto losy pierwszej nagrody, to ci za-wodnicy równo dzielić nagrody pieniężne, przypadające za zajęcie tych miejsc. Przykładowo - czterej zawodnicy dzielą I miejsce. Przewidziano pucharowy system barażu. Zawodnicy, który przegrali w półfinale dzielą III i IV nagrody.
(g) W sytuacjach, gdy czas na baraże jest ograniczony z uwagi na termin oficjalnego zakończenia imprezy, to par-tie ostatniej rundy turnieju pomiędzy zawodnikami, którzy potencjalnie mogą wystąpić w barażach, można rozpo-cząć wcześniej, niż inne partie tej rundy.
(h) Partie barażowe powinny rozpoczynać się nie wcześniej, niż po 30 minutach od zakończenia ostatniej partii, w któ-rej brał udział zawodnik uczestniczący w barażu. W przy-padku kolejnych rund barażowych przerwa powinna wy-nosić przynajmniej 10 minut pomiędzy wszystkimi na-stępnymi rundami.
(i) Każda partia barażu powinna mieć oddzielnego sędzie-go. W przypadku konfliktu, ewentualny protest powinien być kierowany do Komisji złożonej z trzech innych arbi-trów. Ich decyzja jest ostateczna.
(j) Dobór kolorów we wszystkich barażach powinien następo-wać w drodze losowania. Wyjątkiem jest tylko przydział kolo-rów wynikający z tablic Bergera w turniejach kołowych.
(k) Przykład barażu, gdy czas na jego rozegranie barażu jest w nieco ograniczony.

1. Jeżeli 2 zawodników dzieli pierwsze miejsce

(a) rozgrywany jest baraż złożony z dwóch partii z tempem gry P-3' wraz z dodatkiem 5 sekund na ruch. Jeżeli mecz nie przynosi rozstrzygnięcia, to
(b) rozgrywana jest rozstrzygająca partia (sudden death, armageddon), w której białe otrzymują 5 minut, a czarne 4 minuty. Gdy partia kończy się remisem, czarne zdobywają I nagrodę.

2. Jeżeli 3 zawodników dzieli pierwsze miejsce

(a) Rozgrywany jest turniej kołowy tempem jak w 1(a). Jeżeli turniej nie przynosi rozstrzygnięcia i nadal trzech zawodników dzieli I miejsce, to
(b) wszyscy trzej grają po jednej rozstrzygającej par-tii jak w 1(b) Jeżeli kolejny turniej nie przynosi rozstrzygnięcia i nadal trzech zawodników dzieli I miejsce, to
(c) zwycięzcą turnieju zostaje zawodnik, który zdo-był punkt przy najmniejszej liczbie posunięć.

Jeżeli dwóch zawodników wyeliminowało trze-ciego uczestnika, to grają rozstrzygającą partie wg 1(b).

W turnieju trzech, numer 1 otrzymuje zawodnik, który uzyskał najwyższe wartościowanie punk-tów, określone w świetle art. 2(a) - 2(c).

Numer 3 otrzymuje zawodnik, który ma drugą pozycję z uwagi na wartościowanie. Alternatywą jest losowanie numerów.

3. Jeżeli 4 zawodników dzieli pierwsze miejsce, to należy baraż przeprowadzić systemem pucharowym.
(a) pary powinny być dobrane 1-4 oraz 2-3, a numery zawodników określone wg poprzednio dobranych kryteriów wartościowania punktów lub w drodze losowania.
(b) Jeżeli pozwala na to czas, to mecze powinny składać się z dwóch partii i grane tempem wg 1(a), jeśli nie, to należy grać pojedyncze decydu-jące partie (Armagedon).

4. Jeżeli 5 zawodników dzieli pierwsze miejsce, to należy przeprowadzić turniej kołowy tempem wg 1(a). Numery startowe określa się wg poprzednio do-branych kryteriów wartościowania punktów i ustawia w tabeli w kolejności 1, 4, 2, 5 i 3. Numery startowe można też ustalić w drodze losowania.

(a) Jeżeli nadal 5 graczy dzieli I miejsce, to ich ko-lejność ustala się w oparciu o liczbę posunięć w rozegranym barażu. Zawodnik z najmniejszą liczbą posunięć zajmuje I miejsce.
(b) Jeżeli 4 graczy dzieli I miejsce, to grają kolejny baraż wg p. 3, ale tylko decydujące partie (Armagedon).
(c) Jeżeli 3 graczy dzieli I miejsce, to grają kolejny baraż wg p. 2.
(d) Jeżeli 2 graczy dzieli I miejsce, to grają kolejny baraż wg 1(b).

5. Jeżeli 6 zawodników dzieli pierwsze miejsce, to po-winni być rozdzieleni na dwie grupy . Zawodnicy 1, 4, 5 grają w grupie pierwszej, a 2, 3 i 6 - w grupie dru-giej. Numery wynikają z poprzednio dobranych kryte-riów wartościowania punktów.
(a) Baraż przeprowadza się wg p. 2.
(b) Zwycięzcy obu grup grają mecz finałowy, jak w 1(b).

6. Jeżeli 7 zawodników dzieli pierwsze miejsce, to grają turniej kołowy, ale tylko decydujące partie (5'-4'). Kolejność zawodników wynika z poprzednio dobranych kryteriów wartościowania punktów. Zawodnicy 1, 5, 2, 6, 7 i 4 otrzymują kolejne numery w tabeli lub te numery są ustalone w drodze losowa-nia.

7. Jeżeli 8 zawodników dzieli pierwsze miejsce, to baraż odbywa się systemem pucharowym, jak w 1(b), a pary są następujące 1-8, 2-7, 3-6, 4-5'

8. Jeżeli 9 zawodników dzieli pierwsze miejsce, to po-winni być rozdzieleni na trzy grupy - vide 2(b). Grupa „A" - numery 1, 5 i 9; Grupa „B" - 2, 6 i 7.; Grupa „C" - 3, 4 i 8.

9. Jeżeli 10 zawodników w dzieli pierwsze miejsce, to należy utworzyć dwie grupy i postępować zgodnie z art. 4. Dwaj zwycięzcy grają zgodnie z art. 1(b).

10. Jeżeli 11 lub więcej zawodników dzieli pierwsze miejsce, to zawodnicy uplasowani na miejscach 9 i niższych są wyeliminowani z barażu. Dzielą się od-powiednią częścią funduszu nagród, przypadającą na te miejsca w regulaminie. Pozostali zawodnicy rozegrają baraż zgodnie z art. 7 i zdobędą regulaminowe nagrody.

11. Istnieje prawo dokonania koniecznych zmian w procedurze baraży.

12. Kiedy tylko dwaj zawodnicy mają rozegrać baraż, to jeśli czas pozwala, mogą za zgodą sędziego główne-go i dyrektora turnieju rozegrać baraż innym, wolniej-szym tempem.

Jeżeli partie turniejowe trwają bardzo długo, to baraże mogą być ograniczone tylko do decydujących partii (Armagedon).


7. Wybór systemu wartościowania (tie-breaków)

System ustalania kolejności miejsc w turnieju powinien być podany przed rozpoczęciem zawodów i powinien uwzględ-niać rodzaj turnieju (system szwajcarski, kołowy, drużynowy itp.) oraz oczekiwany zestaw uczestników zawodów.

Przykładowo, zastosowanie systemu wartościowania z uwzględnieniem rankingu jest wątpliwe w przypadku turnie-jów, w których rankingi graczy są niedostępne, bądź wątpliwe czy niespójne, bo liczone na różnych dystansach (np. turnieje z udziałem weteranów i juniorów).

Do ustalania kolejności miejsc można używać tylko jedną z opisanych trzech kategorii. Przykładowo niewłaściwe byłoby stosowanie metody progresji i Buchholza.

Dla różnych rodzajów turniejów są zalecane następujące sys-temy ustalania kolejności miejsc:

(a) Indywidualne turnieje kołowe:
- wyniki w bezpośrednich pojedynkach,
- baraż,
- liczba partii granych czarnymi
- system Koyi,
- Sonneborn-Berger,
- liczba zwycięstw.
(b) Drużynowe turnieje kołowe:
- małe punkty,
- punkty meczowe,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- baraż,
- Sonneborn - Berger.
(c) Indywidualne turnieje grane systemem szwajcarskim (wszyscy gracze mają ustalone rankingi)
- wyniki w bezpośrednich pojedynkach,
- wynik rankingowy,
- średni ranking przeciwników,
- baraż.
(d) Indywidualne turnieje grane systemem szwajcarskim (nie wszystkie rankingi nadają się do porównania):
- bezpośrednie pojedynki,
- metoda progresji,
- Buchholz,
- baraż,
- Sonneborn-Berger,
- liczba zwycięstw,
- liczba partii granych czarnymi.
(e) Drużynowe turnieje grane systemem szwajcarskim:
- małe punkty,
- punkty meczowe,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- baraż,
- Buchholz,
- Sonneborn-Berger.

 
Aneks do przepisów turniejowych FIDE (B.II.)
rozmiar 0.10 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 1957
rozmiar 0.17 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 576
 
Aktualnie online 2 gości