00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-07 | Autor: Administrator | Odsłon: 24324
C.II
SYSTEM RANKINGOWY FIDE
Handbook FIDE - B.02


System został uchwalony na Kongresie FIDE w roku 1982, wraz z wniesionymi poprawkami na Kongresach FIDE w latach 1984-2004. Obowiązuje od 1 lipca 2005 roku.
Przekład z angielskiego wersji z roku 2002 - Mirosław Gnieciak, aktualnej wersji z marca 2006 - Andrzej Filipowicz.

0.0. WPROWADZENIE

Założenia systemu służącego do oceny osiągnięć w szachach muszą być otwarte na specyfikę rozgrywek w tej dyscyplinie, a jednocześnie wystarczająco jednoznaczne. Rozgrywki są poddane ocenie rankingowej FIDE, jeśli zostały przeprowadzane w zawodach zarejestrowanych przez FIDE i spełniają wszystkie niniejsze wymagania.

0.1. Niniejsze przepisy mogą być zmieniane na Kongresie FIDE na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej FIDE.
0.11. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od dnia 1 lipca następnego roku po uchwaleniu jej przez Kongres FIDE. Zmiany obowiązują w turniejach rozpoczętych w tym dniu lub później.

0.2. Przyjęto zasadę, że wszystkie ważne rozgrywki powinny podlegać ocenie rankingowej. Wszystkie turnieje najwyższej rangi mogą zostać ocenione nawet w przypadkach, gdy federacja, na której terenie rozegrano turniej, nie nadesłała sprawozdania (GA 1996).

1.0. TEMPO GRY

1.1. Partia turniejowa jest poddawana ocenie rankingowej, jeśli każdy z zawodników dostaje do dyspozycji pewien określony limit czasu, w którym musi wykonać wszystkie posunięcia, przy jednoczesnym, generalnym założeniu, że partia trwa 60 ruchów. (PB 2000)

1.11. Jeśli chociaż jeden z uczestników turnieju ma ranking 2200 lub wyższy, to każdy zawodnik musi otrzymać przynajmniej 120 minut na partię.

1.12. Jeśli chociaż jeden z uczestników turnieju ma ranking 1600 lub wyższy, to każdy zawodnik musi otrzymać przynajmniej 90 minut na partię.

1.13 Jeżeli wszyscy uczestnicy turnieju mają rankingi poniżej 1600, to każdy zawodnik musi otrzymać przynajmniej 60 minut na partię.

1.14 Przykłady tempa gry, dostosowanego do art. 1.11:
Obaj zawodnicy otrzymują po 2 godziny na wszystkie posunięcia.
Obaj zawodnicy otrzymują po 75 minut na 40 posunięć i następnie po 15 minut na pozostałe ruchy oraz przed wykonaniem każdego posunięcia (od początku partii), po 30 sekund na ruch.
Obaj zawodnicy otrzymują po 90 minut na 40 posu-nięć, a następnie 30 minut na wszystkie pozostałe posunięcia.

1.2. Partie, w założeniu wykonania wszystkich posunięć, grane szybszym tempem gry są wyłączone z oceny rankingowej.

1.3. Zaleca się, aby w partiach z pierwszą kontrolą czasu liczba posunięć wynosiła 40. Ujednolicenie tej fazy gry jest korzystne dla zawodników.

2.0. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY GRY

2.1. Partie muszą być rozgrywane zgodnie z obowiązującymi „Przepisami gry FIDE".

2.2. W zawodach zgłoszonych do oceny rankingowej FIDE obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zakaz palenia tytoniu na sali turniejowej obowiązuje przez cały czas trwania zawodów i dotyczy wszystkich uczestników: zawodników, sędziów, działa-czy, dziennikarzy i widzów.

Organizatorzy zawodów są zobowiązani do wydzielenia specjalnego pomieszczenia poza salą gry, przeznaczonego na palarnię. Jeżeli lokalne przepisy zabraniają palenia tytoniu w całym budynku, w którym toczy się turniej, należy ułatwić zawodnikom i działaczom możliwość palenia poza obiektem..

3.0. LICZBA RUND DZIENNIE

3.1. Nie można grać więcej niż trzech rund dziennie, a całkowity czas przeznaczony na grę nie może przekraczać 12 godzin (GA 1995).

4.0. CZAS TRWANIA TURNIEJU

4.1. Okres nie dłuższy niż 90 dni.
4.11. Do oceny rankingowej mogą zostać włączone rozgrywki ligowe, trwające dłużej niż 90 dni.

5.0. PARTIE NIE GRANE

5.1. Do obliczeń rankingowych nie bierze się pod uwagę rezultatów partii nie granych tj. przegranych i wygranych walkowerem lub zweryfikowanych bez gry, niezależnie od przyczyn.

6.0. SKŁAD TURNIEJU

6.1. Jeżeli zawodnik bez rankingu FIDE, w swoim pierwszym starcie, uzyska w turnieju 0 p. lub 0,5 p., to zarówno jego wynik, jak też wyniki partii jego przeciwników z nim zostają wyłączone z oceny rankingowej (GA 2004).

6.2. Rezultaty turniejów składających się z eliminacji i finałów lub baraży są sumowane.

6.3. W turnieju kołowym przynajmniej 1/3 jego uczestników musi mieć ranking FIDE.

6.31. Jeżeli w turnieju uczestniczy mniej niż 10 zawodników, to przynajmniej 4 z nich musi mieć ranking FIDE.

6.32. Turniej dwukołowy z udziałem zawodników bez rankin-gu FIDE musi liczyć przynajmniej 6 uczestników, z których 4 musi posiadać ranking FIDE.

6.33. Turnieje o mistrzostwo kraju rozgrywane systemem ko-łowym („każdy z każdym") podlegają ocenie rankingowej, jeśli przynajmniej 3 zawodników (lub dwie zawodniczki w turniejach wyłącznie kobiecych) ma ranking FIDE na Liście Rankingowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia danego turnieju.

6.4. W turniejach granych systemem szwajcarskim i zawodach drużynowych ocenie podlegają tylko partie rozegrane przeciwko zawodnikom mającym ranking FIDE. Turnieje lub mecze grane systemem Scheveningen, w których uczestniczy więcej, niż jeden zawodnik bez rankingu, nie podlegają ocenie rankingowej. (GA 2002)

6.41. Wszystkie partie zawodników mających ranking FIDE rozegrane z przeciwnikami z rankingiem FIDE podlega-ją ocenie rankingowej.

6.42. Rezultaty zawodników bez rankingu FIDE podlegają ocenie rankingowej tylko w przypadku, gdy taki zawodnik rozegra w danym turnieju nie mniej niż 3 partie przeciwko zawodnikom z rankingiem FIDE. (GA 2000).

6.43. Jeżeli w turnieju kołowym („każdy z każdym") nie zostanie rozegrana jedna lub więcej partii, rezultaty turnie-ju powinny być przedstawione do oceny rankingowej w analogiczny sposób, jak turnieje grane systemem szwajcarskim.

6.5. Jeżeli mecz składa się z określonej liczby partii i jeden z zawodników wygrał pojedynek przed rozegraniem wszystkich partii, to partie po rozstrzygnięciu meczu mogą być pominięte w obliczeniach rankingowych (GA 2000).

7.0. REJESTRACJA TURNIEJÓW PRZEZNA-CZONYCH DO OCENY RANKINGOWEJ

7.1. Zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w rozdz. B.03 (FIDE Handbook lub Kodeks PZSzach, część C.III), turnieje nie zarejestrowane nie będą poddawane ocenie rankingowej (GA 2000).

8.0 WYMAGANIA STAWIANE SPRAWOZDANIOM TURNIEJOWYM

8.1. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z postanowieniami rozdz. B.01, art. 1.9.. FIDE Handbook (lub Kodeks PZSzach, część C.III)

9.0. LISTA RANKINGOWA FIDE

9.1. Komisja Kwalifikacyjna FIDE jest zobowiązana do opracowania cztery razy w roku listy rankingowej, uwzględniającej ocenę imprez rozegranych w danym okresie rankingowym i stanowiącej nowelizację poprzedniej listy rankingowej. Lista Rankingowa FIDE jest opracowywana na podstawie wzorów systemu rankingowego opartego na krzywej procentowego rozkładu wyników oczekiwanych, pochodzącej z normalnego rozkładu funkcji w oparciu o teorię statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa. (GA 1999)

9.11. Lista rankingowa obowiązuje dla turniejów rozpoczyna-jących się w okresach:
● styczniowa (1.01) w okresie: 1.01. - 31.03.
● kwietniowa (1.04) w okresie 1.04. - 30.06.
● lipcowa (1.07) w okresie 1.07. - 30.09.
● październikowa (1.10) w okresie 1.10. - 31.12.

9.12. Na liście rankingowej są publikowane następujące dane:
9.12(a Nazwisko i imiona zawodnika, którego ranking przekroczył 1400 na aktualnej liście
9.12(b) tytuł międzynarodowy,
9.12(c) federacja narodowa,
9.12(d) aktualny ranking FIDE,
9.12(e) numer kodu ID (identyfikacyjnego),
9.12(f) liczba partii ocenianych w danym okresie rankingowym,
9.12(g) data urodzenia,
9.12(h) płeć (w - woman, kobieta)
9.12(i) aktywność (i - inactive, nieaktywny zawodnik)

9.13. Datami zamykającymi okres przyjmowania turniejów do oceny rankingowej są 30 listopada (lista styczniowa), 28 lutego (lista kwietniowa), 31 maja (lista lipcowa) i 30 sierpnia (lista październikowa), czyli jeden miesiąc przed publikacją listy.
9.13(a). Turnieje podlegające ocenie rankingowej, ale zakończone lub otrzymane po tym terminie, zazwyczaj nie zostają uwzględnione na liście rankingowej, obejmującej dany okres obliczeniowy.

9.14. Ranking nowych zawodników, nie mających do tej pory rankingu FIDE, zostanie opublikowany na liście rankingowej, jeśli spełnia następujące kryteria:

9.14(a). Został obliczony na podstawie rezultatów partii w turniejach omówionych w art. 6.3, pod warunkiem rozegrania minimum 9 partii.

9.14(b). Został obliczony na podstawie rezultatów uzyskanych w turniejach omówionych w art. 6.4, pod warunkiem rozegrania minimum 9 partii przeciwko zawodnikom z rankingiem FIDE.

9.14(c). Warunek 9 partii rozegranych przeciwko za-wodnikom z rankingiem FIDE nie musi być koniecznie spełniony w jednym turnieju. Re-zultaty partii z innych turniejów, rozegranych w tym samym lub w siedmiu następnych okresach obliczeniowych, mogą być sumowane w celu otrzymania początkowego rankingu.

9.14(d) Został obliczony na podstawie rozegranych przynajmniej 7 partiach na Olimpiadzie względnie na Drużynowych Mistrzostwach Świata lub Kontynentu. (GA 2004)

9.14(e) Został obliczony na podstawie rozegranych przynajmniej 7 partiach, ale zawodnik jest członkiem IBCA, ICSC albo IPCA (inwalidzi wzroku, słuchu i ruchu). (GA 2004)

9.2. Zawodnicy nie publikowani na liście rankingowej FIDE.

9.21. Zawodnicy, których rankingi spadły poniżej najniższego publikowanego rankingu (w 2006 roku -1401 p.) są publikowani na odrębnej liście jako „Usunięci z listy ran-kingowej" (Delisted). Usunięci zawodnicy są traktowani, jak zawodnicy bez rankingu FIDE.

9.22. Zawodnicy z tytułami międzynarodowymi, ale bez rankingu FIDE, są publikowani na oddzielnej liście, równolegle z listą wszystkich zawodników z tytułami FIDE.

9.23. Zawodnicy nieaktywni nie są uwzględniani na aktualnej liście rankingowej FIDE. Jednakże są traktowani jako zawodnicy z rankingiem FIDE, zarówno dla celów rankingowych, jak i dla norm na tytuły międzynarodowe, przy czym pod uwagę bierze się ich ostatni publikowany ranking. (Dop. A.F. W celach praktycznych są publikowani na tej samej liście rankingowej FIDE z dodatkową literką „i" - inactive).

9.23(a). Przyjmuje się, że zawodnicy stają się nieaktywni, jeżeli w okresie jednego roku rozegrają mniej niż 4 oceniane partie.

9.23(b). Zawodnicy nieaktywni otrzymują literkę „i" do-piero na 7 kolejnej liście rankingowej FIDE, licząc od chwili zaliczenia ich jako zawodników nieaktywnych. Ich nazwiska są publikowane tylko w wersji alfabetycznej listy rankingowej FIDE, a natomiast są usunięte z list krajowych federacji, które zawierają tylko spisy aktywnych zawodników (GA 1998).

9.23(c). Zawodnik wraca na listę aktywnych, gdy rozegra przynajmniej 4 oceniane partie w jednym roku. Wtedy jest publikowany na kolejnej liście rankingowej FIDE, a literka „i" zostaje usunięta.

9.23(d). Zawodnik, który ma status zawodnika nieaktywnego w okresie przekraczającym 12 miesięcy przestaje być publikowany na listach rankingowych czołówki światowej.


9.3. Komisja Kwalifikacyjna FIDE jest przygotowana do publikowania comiesięcznych list rankingowych FIDE po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Prezydium FIDE. Może rozpocząć ich publikację w następnym roku po decyzji, poczynając od 1 lipca.
9.31. Lista opublikowana w pierwszym dniu miesiąca będzie obowiązywała do ostatniego dnia tego miesiąca.

9.32. Lista obejmie nazwiska wszystkich graczy, których ranking przekracza 1400.

9.33. Ostatecznym terminem przyjmowania turniejów do oceny rankingowej nowej listy będzie zwykle 30 dni przed jej publikacją, tj. ostatni dzień miesiąca przed publikacją poprzedniej listy.

9.34. Zawodnicy, których ranking spadnie poniżej 1401 będą publikowani na liście usuniętych z listy rankingowej (delisted). Będą traktowani analogicznie, jak inni zawodnicy bez rankingu.

10.0. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU RANKINGOWEGO FIDE

System rankingowy FIDE jest systemem numerycznym, w którym wyniki procentowe zamieniane zostają na różnice rankingowe i odwrotnie. Funkcjonowanie tego systemu jest wynikiem naukowego przetwarzania informacji, za pomocą najlepszych statystycznych metod.

10.1. Skala punktacji rankingowej jest ustalona arbitralnie wraz z umownymi przedziałami klasy gry w przedziałach 200 punktów. W pierwszej tabeli przedstawiona jest zależność pomiędzy wynikiem procentowym „p", a różnicą rankingów „d(p)". Dla 0 lub 100% wartość d(p) jest oczywiście nieokreślona. Druga tabela pokazuje zależność pomiędzy różnicą rankingów „D", a procentowym wynikiem oczekiwanym „P(D)" odpo-wiednio dla zawodnika z wyższą oceną rankingową „H" i niższą oceną rankingową „L". W rzeczywistości obie te tabele stanowią odbicie lustrzane.

10.1(a). Tabela zależności pomiędzy wynikiem procentowym „p", a różnicą rankingów „d(p)"

p

d(p)

p

d(p)

p

d(p)

p

d(p)

p

d(p)

p

d(p)

1.0

.83

273

.66

117

.49

–7

.32

–133

.15

–296

.99

677

.82

262

.65

110

.48

–14

.31

–141

.14

–309

.98

589

.81

251

.64

102

.47

–21

.30

–149

.13

–322

.97

538

.80

240

.63

95

.46

–29

.29

–158

.12

–336

.96

501

.79

230

.62

87

.45

–36

.28

–166

.11

–351

.95

470

.78

220

.61

80

.44

–43

.27

–175

.10

–366

.94

444

.77

211

.60

72

.43

–50

.26

–184

.09

–383

.93

422

.76

202

.59

65

.42

–57

.25

–193

.08

–401

.92

401

.75

193

.58

57

.41

–65

.24

–202

.07

–422

.91

383

.74

184

.57

50

.40

–72

.23

–211

.06

–444

.90

366

.73

175

.56

43

.39

–80

.22

–220

.05

–470

.89

351

.72

166

.55

36

.38

–87

.21

–230

.04

–501

.88

336

.71

158

.54

29

.37

–95

.20

–240

.03

–538

.87

322

.70

149

.53

21

.36

–102

.19

–251

.02

–589

.86

309

.69

141

.52

14

.35

–110

.18

–262

.01

–677

.85

296

.68

133

.51

7

.34

–117

.17

–273

.00

10.1(b). Tabela zależności pomiędzy różnicą rankingów „D", a procentowym wynikiem oczekiwanym „P(D)" odpowiednio dla zawodnika z wyższą oceną rankingową „H" oraz z niższą oceną rankingową „L"

D

P(D)

P(D)

D

P(D)

P(D)

D

P(D)

P(D)

D

P(D)

P(D)

różn.r.

H

L

różn.r.

H

L

różn.r.

H

L

różn.r.

H

L

0–3

.50

.50

92–98

.63

.37

198–206

.76

.24

345–357

.89

.11

4–10

.51

.49

99–106

.64

.36

207–215

.77

.23

358–374

.90

.10

11–17

.52

.48

107–113

.65

.35

216–225

.78

.22

375–391

.91

.09

18–25

.53

.47

114–121

.66

.34

226–235

.79

.21

392–411

.92

.08

26–32

.54

.46

122–129

.67

.33

236–245

.80

.20

412–432

.93

.07

33–39

.55

.45

130–137

.68

.32

246–256

.81

.19

433–456

.94

.06

40–46

.56

.44

138–145

.69

.31

257–267

.82

.18

457–484

.95

.05

47–53

.57

.43

146–153

.70

.30

268–278

.83

.17

485–517

.96

.04

54–61

.58

.42

154–162

.71

.29

279–290

.84

.16

518–559

.97

.03

62–68

.59

.41

163–170

.72

.28

291–302

.85

.15

560–619

.98

.02

69–76

.60

.40

171–179

.73

.27

303–315

.86

.14

620–735

.99

.01

77–83

.61

.39

180–188

.74

.26

316–326

.87

.13

>735

100

.00

84–91

.62

.38

189–197

.75

.25

327–344

.88

.12

10.2. Wyznaczanie rankingu „Ru", w danym turnieju, dla zawodnika dotychczas nie mającego rankingu FIDE.

10.21. Jeśli zawodnik uzyska w pierwszym swoim ocenianym turnieju mniej, niż jeden punkt, to jego wynik jest pominięty.

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć średni ran-king tego turnieju „Ra " (GA 1994).
10.21(a). W turniejach szwajcarskich i drużynowych: jest to średni ranking jego przeciwników.

10.21(b). W turnieju kołowym należy brać pod uwagę zarówno zawodników z rankingiem, jak i bez rankingu. Dla zawodników bez rankingu, średni ranking przeciwników „Rc" jest również średnim rankingiem turnieju „Ra", który oblicza się następująco: (GA 1994)
(i) Wyznaczamy średni ranking zawodników z rankingiem FIDE „Rar"
(ii) Wyznaczamy „p" dla każdego zawodnika z rankingiem FIDE, biorąc pod uwagę wszystkie jego partie rozegrane w turnieju. Następnie wyznaczamy „d(p)" dla każdego z tych zawodników. Z kolei wyznaczamy średnią wartość wszystkich d(p), którą nazywamy „d(pa)".
(iii) Wielkość „n" jest liczbą przeciwników.

Ra = Rar - d(pa) x n/(n + 1)


10.22. Jeżeli oceniany zawodnik uzyska wynik 50% (GA 1994), wtedy

Ru = Rc

10.23. Jeżeli oceniany zawodnik uzyska wynik lepszy niż 50%, wtedy

Ru = Rc + 12,5

za każde pół punktu uzyskane powyżej 50% (GA 1994).

10.24. Jeżeli oceniany zawodnik uzyska wynik poniżej 50% w turnieju szwajcarskim i drużynowym, wtedy (GA 1994):

Ru = Rc + d(p)


Uwaga: d(p) jest wtedy wielkością ujemną, odczytywaną z tabeli, zamieszczonej w p. 10.1(a) dla wyniku procentowego ocenianego zawodnika.

10.25. Jeżeli oceniany zawodnik uzyska wynik poniżej 50% w turnieju kołowym (GA 1994), wtedy:

Ru = Rc + d(p) x n/(n + 1)

10.3. Ranking „Rn", który zostanie opublikowany dla zawodnika, uprzednio nie mającego rankingu FIDE, jest wyznaczony jako średnia ważona wszystkich uzyskanych przez niego rankin-gów (ocen rankingowych) Ru, np. zawodnik uzyskał następu-jące oceny rankingowe: Ru = 2280 z 5 partii; Ru = 2400 z 10 partii i Ru = 2000 z 5 partii:

Rn = (2280 x 5 + 2400 x 10 + 2000 x 5)/(5+10+5) = 2270.

10.31. W przypadku, gdy pierwsza ocena rankingowa Ru, uzyskana przez zawodnika, jest mniejsza niż najniż-szy publikowany ranking (w 2006 roku - 1401 p.), zo-staje ona pominięta. Analogicznie takie oceny zostaną pominięte w następnych latach, gdy będą niższe od najniższego rankingu publikowanego na listach FIDE w okresie rozgrywania turnieju. (GA 2005)

Dop. A.F. Najniższe rankingi FIDE, które zostaną wprowadzone w kolejnych latach: 2008 rok - 1201 p., 2010 rok - 1001 p.

10.32. Ranking „Rn", opublikowany na liście rankingowej FIDE („FRL" - FIDE Rating List) zostaje zaokrąglony do najbliższej wielkości 1 lub zero.

10.33. Rozpatrywane są wyłącznie wielkości:

Rn >=1401

albo wielkości odpowiadające najniższym rankingom FIDE w latach, w których turniej był rozgrywany (GA 2005).

10.4. Jeżeli zawodnik bez rankingu FIDE wziął udział w turnieju, a przed oceną rankingową tego turnieju otrzymał oficjalnie opublikowany ranking, to w tym szczególnym przypadku będzie oceniany w tym turnieju jako zawodnik z rankingiem FIDE. Natomiast do obliczeń rankingowych jego przeciwników przyjmowany będzie jako zawodnik bez rankingu FIDE.

10.5. Wyznaczanie zmiany rankingu dla zawodnika z rankingiem FIDE.
10.51. Dla każdej partii granej pomiędzy uczestnikami z rankingiem FIDE należy sprawdzić różnicę rankingów zawodnika i jego przeciwnika „D".

Jeżeli różnica rankingów ocenianego zawodnika i któregokolwiek z przeciwników przekracza wielkość 350 p., wówczas dla celów rankingowych należy przyjąć różnicę skorygowaną, wynoszącą dokładnie 350 punktów (porównaj art. 10.54).

(a) W celu wyznaczenia procentowego oczeki-wanego wyniku „P(D)" należy stosować tablicę B.02, zamieszczoną w art. 10.1(b).
(b) DR = wynik - P(D), przy czym w po-szczególnych partiach należy przyjmować wyniki 1, 0,5 lub 0.
(c) SDR x K oznacza zmianę rankingu dla da-nego turnieju lub dla rankingowego okresu.

10.52. „K" jest współczynnikiem rozwoju szachisty:
K = 25 dla zawodnika nowowprowadzonego na listę rankingową FIDE, stosowany do chwili, gdy zawodnik rozegra w ocenianych turniejach przynajmniej 30 partii,
K = 15 tak długo, jak ranking zawodnika kształtuje się poniżej 2400 p.,
K = 10 z chwilą, gdy opublikowany ranking zawodnika osiągnął 2400, a równocześnie suma jego ocenianych partii w turniejach osiągnęła lub przekroczyła liczbę 30. Od tego momentu współczynnik „K" należy przyjmować o niezmiennej wielkości, równej 10.

10.53 Ranking „Rn" zostaje zaokrąglony do najbliższej
wielkości 1 lub zero.

10.54 Wyznaczanie rankingów w turnieju kołowym.
Kiedy zawodnicy bez rankingu biorą udział w turnieju kołowym, to ich rankingi są obliczone w procesie ite-racji. Te nowe rankingi są następnie używane do określenia zmiany rankingu zawodników z rankingami.
Metodyka przedstawia się następująco:

Przykład (10 zawodników, w tym 4 bez rankingu) został przedstawiony w celu ukazania metodologii obliczeń rankingowych jak i również by pokazać, że kompletowanie składu uczestników winno być dokonywane w sposób przemyślany.

Zaw. Rank.    Pkt.   P.      d(p)         Rc           dp           Ru        Rc         Ru
        
           R                                                              (nowy) (nowy) 
A        2600        8     .89      351                                               
 
B        2500         7    .78      220                          
 
C          b.r.         7                             2348                       2411     2351     2414                        
 
D        2400         6    .67      125                                   
 
E          b.r.          6                             2348                      2386     2348      2386                  
 
F
      2150      4  .44   –43                                     
 
G        2300         3   .33      –125                 
 
H          b r.          2                             2348      -220         2150    2337       2139                            
  
I           b.r.           1                            2348      -351         2032     2305      1989               
  
J         2300         1   .11     –351

Rar = (2600 + 2500 + 2400 + 2150 + 2300 + 2300)/6 = 2375
d(pa) = (351 + 220 + 125 - 43 - 125 - 351)/6 = 29.5
Ra = 2375 - 29.5 x 9/10 = 2348
dla zawodnika C: Ru = 2348 + 5 x 12.5 = 2411
dla zawodnika E: Ru = 2348 + 3 x 12.5 = 2386
dla zawodnika H: Ru = 2348 - 220 x 9/10 = 2150
dla zawodnika I: Ru = 2348 - 351 x 9/10 = 2032
Zawodnik I ma ranking niższy o ponad 350 p. od rankingu zawodników C i E, a także od rankingu zawodników A, B i D.
Zawodnik H ma również ranking niższy o ponad 350 p. od rankingu zawodnika A.

Wobec tego należy dokonać odpowiednich korekt.
Dla zawodnika C
Ranking zawodnika „I" trzeba przyjąć 2061. Przyrost umownego średniego rankingu wynosi:
2061 - 2032 = 29; 29/9 = 3;
Rc(nowy) = 2348 + 3 = 2351 Ru = 2351 + 5 x 12.5 = 2414

C I liczy się jako 2061 (2061-2032)/9=3 Rc(nowy) = 2351
E I liczy się jako 2036 Rc(nowy) = 2348
H A liczy się jako 2500 Rc(nowy) = 2337
I A, B, C, D, E liczą się jako 2382 Rc(nowy) = 2305

Wtedy, po uwzględnieniu Ru (nowego), jako ustalonego rankingu, można określić DR dla każdego zawodnika z rankingiem i dla każdej jego partii.

Zaproszenie zawodnika F do turnieju było bardzo niefortunnym wyborem. Obniżył on wyraźnie średni ranking turnieju.

Gdyby w turnieju zawodnik F został zastąpiony zawodnikiem o rankingu 2380 lub wyższym, to zawodnik C osiągnąłby wyższy ranking, nawet przy wyniku o punkt gorszym.

Dla zawodników bez rankingu FIDE, którzy uzyskali w turnieju wynik powyżej 50%, niezwykle ważną sprawa jest średni ran-king turnieju.

Gdyby można przewidzieć, że zawodnik „I" uzyska tak marny rezultat, to on także nie zostałby zaproszony do turnieju.

11.0. SPRAWOZDANIA SĘDZIOWSKIE

11.1. Wyniki turniejów przedstawione do oceny rankingowej powin-ny odpowiadać wymaganiom rozdz. B.01. art. 1.9. w Handbo-ok FIDE.

11.2. Wszystkie podstawowe informacje, konieczne do oceny ran-kingowej turniejów kołowych zostały w dogodny sposób zgrupowane na Formularzu 1, stanowiącym załącznik do niniejszych przepisów. Należą do nich:

11.21. Pełna informacja identyfikacyjna turnieju, łącznie z dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia turnieju.

11.22. Szczegółowe określenie tempa gry.

11.23. Kompletna tabela turniejowa. Tabela powinna być sporządzona w kolejności miejsc zajętych przez za-wodników w klasyfikacji końcowej, powinna zawierać pełne brzmienie nazwisk i imion zawodników, numery kodów ID FIDE, tytuły międzynarodowe, przynależność do federacji narodowych oraz obowiązujące dla tego turnieju rankingi. Każda zmiana tych informacji w stosunku do danych przedstawionych na aktualnej liście rankingowej FIDE, np. zmiana nazwiska będąca następstwem małżeństwa, musi być skrupulatnie odnotowana.

Należy przedstawić rezultaty każdego zawodnika ze wszystkimi jego przeciwnikami w postaci: 1, 1/2 (lub 0.5) lub 0. Każdy rezultat będący wynikiem nie granej partii powinien być przedstawiony jako „+", „-" lub „=", co oznacza, że zostały odpowiednio przyznane: cały punkt, zero lub pól punktu.

W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność winno być załączone wyjaśnienie. Wszystkie wyjątkowe okoliczności mające miejsce w czasie turnieju również powinny zostać opisane.

11.3. Wszystkie podstawowe informacje, konieczne do oceny rankingowej turniejów rozgrywanych systemem szwajcarskim i drużynowych zostały zebrane w Formularzach 2 i 3, które stanowią załącznik do niniejszych przepisów. Należą do nich informacje wyszczególnione w art. 11.2, jak również kolor bierek w danej partii. Załączenie pełnej tabeli turniejowej jest konieczne w przypadku turniejów szwajcarskich i drużynowych.

11.31. Innym sposobem przedstawienia wyników turnieju do oceny rankingowej są pliki i wydruki komputerowe, na których muszą być przedstawione obowiązkowo wielkości: Rar, n oraz W. Dla zawodników bez rankingu, gdy n<3, należy w kolumnie Rar wstawić zero. (GA 2002)

Powinna być także wprowadzona kolumna dla różnicy W-We (tzw. Change), czyli dla przyrostu lub straty rankingu, bez wpływu współczynnika rozwoju szachisty K. Dla zawodników bez rankingu, gdy grali partie przynajmniej z trzema przeciwnikami z rankingiem FIDE należy dołączyć wielkość Ru, nawet wówczas, gdy jest mniejsza niż dolny próg rankingowy (w 2006 roku - 1401 p.).

Federacja, która chce przedstawiać wyniki turniejowe do oceny rankingowej w formie wydruków (plików) komputerowych, powinna wcześniej skonsultować to z Administratorem Rankingu FIDE, aby można było dokonać testu programu komputerowego.

11.4. Wyniki wszystkich międzynarodowych zawodów muszą być przedstawione do oceny rankingowej. Wyjątkiem są przypadki, gdy w zaproszeniu znalazło się jednoznaczne stwierdzenie organizatora, że turniej nie będzie podlegał ocenie rankingowej FIDE. Sędzia główny musi to również ogłosić zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

11.5. Każda narodowa federacja powinna desygnować Administra-tora Rankingu w celu koordynacji oraz przesyłania materiałów klasyfikacyjnych i rankingowych. Jego nazwisko i szczegółowe dane muszą być przekazane do wiadomości Sekretariatu FIDE

 12.0. KONTROLA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU RANKINGOWEGO FIDE

12.1 Jedną z funkcji Kongresu FIDE jest analizowanie systemu rankingowego i zasad nadawania tytułów międzynarodowych. Celem systemu rankingowego jest naukowe przetwarzanie informacji za pomocą najlepszych statystycznych metod, aby umożliwić Kongresowi FIDE nadawanie jednakowych tytułów międzynarodowych za identyczne jakościowo osiągnięcia sportowe zawodników. System rankingowy musi opierać się o podstawy naukowe, aby mógł być odpowiednio dostosowy-wany do funkcjonowania zarówno w okresach krótko jak i długotrwałych.

12.2 Skala systemu rankingowego jest ustalona arbitralnie, ale zarazem jednostronnie otwarta. Jedynie różnice rankingów są operatorami statystycznymi w znaczeniu rachunku prawdopo-dobieństwa. A zatem, jeżeli ulegnie zmianie charakterystyka zbioru zawodników objętych rankingiem FIDE, skala systemu rankingowego może zostać dostosowana do prawdziwej siły gry zawodników. Najważniejszym problemem jest zapewnienie integralności systemu rankingowego w taki sposób, żeby analogiczne rankingi, nadawane w różnych latach, odpowiadały takiej samej sile gry.

12.3 Do obowiązków Administratora Rankingu zalicza się śledzenie kierunków zmian skali systemu rankingowego.

13.0. WYMAGANIA STAWIANE ADMINISTRATOROWI RANKINGU FIDE

13.1. Odpowiednia znajomość statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie potrzebnym do ich stosowania przy ocenie wyników badań naukowych.

13.2. Kompetencja w zakresie dokonywania analiz wg art.12.3 i interpretacji wyników tych badań. Ponadto rekomendowanie Komisji Kwalifikacyjnej FIDE środków zaradczych, koniecznych dla zapewnienia integralności systemu rankingowego.

13.3. Predyspozycje do roli doradcy i asystenta każdej narodowej federacji, wprowadzającej krajowy system rankingowy.

13.4. Wykazywanie się obiektywizmem na poziomie porównywalnym z wymaganiami odnośnie arbitra FIDE.

14.0. UWAGI DOTYCZĄCE SYSTEMU RANKINGOWEGO

14.1. Niniejszy wzór daje wyniki zbliżone do przedstawionych w tabelach w art. 10.1(a) i 10.1(b).

P = 1/[1 + 10 -(D/400)]

Zaleca się jednak używać wartości zestawionych w tabelach.

14.2. Wielkości zestawione w tabelach art. 10.1(a) i (b) są używane wyłącznie w postaci tam pokazanej, nie dokonywano ekstrapolacji w celu uzyskania trzeciej znaczącej cyfry.

14.3. Współczynnik K jest czynnikiem stabilizującym system rankingowy. Dla K=10 nowy ranking nie odzwierciedla siły gry zawodnika, gdy liczba ocenianych partii, w okresie rankingowym, przekracza 75, dla K=15, zjawisko to ma miejsce przy liczbie 50 partii, a dla K=25 - przy liczbie 30 partii.

14.4. System rankingowy został tak pomyślany, aby pozwalał zawodnikom na dokonywanie weryfikacji własnych rankingów. Naturalnie dokładniejsze byłoby rozpatrywanie każdej roze-granej partii oddzielnie, gdyż uśrednianie zakłada zależność liniową. Ale wtedy metoda byłaby bardzo pracochłonna.

 15.0. RANKING SZACHÓW SZYBKICH (GA 1998)

System rankingowy szachów szybkich powinien uwzględniać następujące założenia:
(a) Lista rankingowa szachów szybkich powinna obejmować zawodników, którzy osiągną wynik rankingowy, oparty na systemie prof. ELO, wynoszący przynajmniej 1600.
(b) Wartości współczynnika K zostaną ustalone przez administratora rankingu.
(c) Dla odróżnienia rankingu określanego dla szachów szybkich od rankingu wyznaczanego dla szachów klasycznych (standardowych) ranking szachów szybkich powinien być opisany przy pomocy 3 cyfr.

16.0. OBECNOŚĆ NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

16.1. W celu znalezienia się na liście rankingowej FIDE (FRL) lub na liście rankingowej FIDE dla szachów szybkich (FRRL - FIDE Rapid Rating List), zawodnik musi członkiem krajowej federacji, która jest członkiem FIDE. Ponadto dana federacja nie może być ani czasowo zawie-szona, ani usunięta z FIDE.

16.2. Obowiązkiem federacji narodowych jest informowanie FIDE o sytuacjach, w których zawodnicy powinni być usunięci z list FRL, FRRL.

16.3. Każdy zawodnik, który został usunięty z listy FIDE z uwagi na pozbawienie go członkostwa krajowej federacji, ma prawo wystąpienia do FIDE o specjalne pozwo-lenie znalezienia się liście rankingowej.

 
System rankingowy FIDE
rozmiar 0.33 MB | 2007-01-31 | Liczba pobrań: 664
 
Aktualnie online 2 gości