00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-03-21 | Autor: Administrator | Odsłon: 30532


CZĘŚĆ D

PRZEPISY PRAWNED.I STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGOTekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 11 grudnia 2011 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Polski Związek Szachowy, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „PZSzach”, jest polskim związkiem sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia, kluby i organizacje szachowe.

2. W kontaktach międzynarodowych PZSzach może używać nazwy „Fédération Polonaise des Echecs” lub „Polish Chess Federation”.


§ 2

1. Terenem działania PZSzach jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

2. Dla realizacji swoich celów PZSzach działa również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. PZSzach jest członkiem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) oraz Europejskiej Unii Szachowej (ECU).

2. PZSzach może być członkiem innych organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§ 4

PZSzach działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, zapisami niniejszego statutu oraz zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIDE i ECU.


§ 5

PZSzach posiada logo, odznaki organizacyjne i używa pieczęci.

§ 6

PZSzach posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

PZSzach prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

§ 8

PZSzach jest organizacją typu non-profit, a ewentualne dochody przeznacza w całości na realizację zadań statutowych oraz w zakresie pożytku publicznego.

Rozdział 2
Cele i działania statutowe


§ 9

1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań wojewódzkich związków szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyjnej i kompozycji szachowej oraz ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie szachowym. Celem związku jest również prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat szachów.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, PZSzach realizuje przede wszystkim poprzez:

(a) nadawanie wojewódzkim związkom szachowym pełnomocnictwa PZSzach do działania na określonym terenie,
(b) organizowanie, prowadzenie i nadzór nad współzawodnictwem sportowym, a w szczególności imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski,
(c) planowanie, prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy,
(d) integrowanie środowiska szachowego,
(e) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury szachowej,
(f) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
(g) reprezentowanie sportu szachowego w międzynarodowych organizacjach szachowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
(h) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach szachowych,
(i) promocję i organizację wolontariatu podczas organizowanych imprez i turniejów szachowych,
(j) wydawanie książek i czasopism o tematyce szachowej, publikowanie treści szachowych w internecie, radiu i telewizji,
(k) wspieranie upowszechniania sportu szachowego w środowiskach osób niepełnosprawnych,
(l) promocję sprawności intelektualnej i organizowanie akcji zwalczających patologie w tym zakresie,
(m) ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów dla zawodników.

§ 10

Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych PZSzach może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 3
Członkowie Związku

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi PZSzach mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których akt założycielski, statut lub umowa przewiduje prowadzenie działalności w sporcie szachowym.

2. Przyjęcie w poczet członków PZSzach następuje na podstawie uchwały Zarządu PZSzach na wniosek zainteresowanego.

§ 13

1. Członkami wspierającymi Związku mogą być inne organizacje prowadzące działalność w sporcie szachowym lub zainteresowane realizacją celów statutowych Związku.

2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd PZSzach na wniosek zainteresowanego.


§ 14

1. Osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla PZSzach mogą otrzymać godność członka honorowego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu PZSzach.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
(a) uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
(b) zgłaszania postulatów i wniosków władzom PZSzach,
(c) głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zgodnie z ordynacją wyborczą.

2. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 16

1. Członkowie PZSzach są zobowiązani do:

(a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej oraz dbania o właściwy wizerunek sportu szachowego i PZSzach,
(b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów statutowych PZSzach,
(c) opłacania składki członkowskiej.

2. Osoby fizyczne posiadające godność członka honorowego korzystają z ulg w opłatach, zgodnie z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym PZSzach.

§ 17

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadkach:

(a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu PZSzach,
(b) rozwiązania się stowarzyszenia, klubu, lub innej osoby prawnej będącej członkiem PZSzach,
(c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PZSzach w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów PZSzach.

2. Zaleganie z opłatą składek przez okres dwóch lat, pomimo wezwania do ich uiszczenia w formie listu poleconego wysłanego na adres podany podczas rejestracji, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka PZSzach.

3. Członek PZSzach może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd PZSzach, w przypadku naruszenia postanowień Statutu. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

4. Od uchwały Zarządu PZSzach o zawieszeniu w prawach członkowskich lub wykluczeniu z listy członków Związku przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Rozdział 4
Władze PZSzach, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura


§ 18

Władzami PZSzach są:
(a) Walne Zgromadzenie Delegatów,
(b) Zarząd,
(c) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

2. Funkcję Prezesa Zarządu PZSzach można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

§ 20

1. Zarząd PZSzach i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani przez Walne Zgromadzenie Delegatów

2. W dniu podejmowania uchwały kooptacyjnej liczba dokooptowywanych członków danego organu władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, z uwzględnieniem tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani.

3. W przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.

§ 21
Walne Zgromadzenie Delegatów

1. Najwyższą władzą PZSzach jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani przez wojewódzkie zebrania członków PZSzach, zgodnie z ordynacją wyborczą.

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział:

(a) członkowie honorowi,
(b) członkowie Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,
(c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd PZSzach,
(d) kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach, o ile wniosek jest poparty przez dwa Związki Wojewódzkie, i zgromadzenie ma charakter wyborczy.
Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem głosu stanowiącego.

4. Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach jest prawomocne w przypadku prawidłowości jego zwołania jeżeli uczestniczą w nim delegaci z co najmniej 50% wojewódzkich związków szachowych.
(a) w pierwszym terminie w obecności co najmniej 50% uprawnionych delegatów,
(b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.

5. Jeżeli w statucie nie jest zapisane inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

7. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych do głosowania w danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

8. Zarząd PZSzach jest zobowiązany do powiadomienia członków zwyczajnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu za pośrednictwem strony internetowej PZSzach oraz pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail członków zwyczajnych.

9. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd PZSzach raz na rok, przy czym co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, a w pozostałych latach jako sprawozdawcze.

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:

(a) z własnej inicjatywy Zarządu,
(b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
(c) na wniosek przynajmniej 50% Wojewódzkich Związków Szachowych,
(d) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.


12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach jest zwoływane przez Zarząd w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku i może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych wnioskiem o jego zwołanie.

13. Jeżeli po złożeniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wpłyną kolejne, to Zarząd ma prawo zwołać jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, które będzie obradowało nad wszystkimi wnioskami. W takim przypadku termin zwołania liczony jest od daty pierwszego wniosku, a wszystkie pozostałe wnioski muszą wpłynąć na co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

14. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane w celu dokonania zmian w statucie PZSzach, to szczegółowe propozycje w tym zakresie powinny zostać opublikowane na stronie internetowej PZSzach co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 22
Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów:

(a) uchwalanie generalnych kierunków działalności PZSzach,
(b) rozpatrywanie sprawozdań władz PZSzach,
(c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, w całości lub każdemu z Członków Zarządu oddzielnie, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
(d) wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
(e) nadawanie godności członka honorowego,
(f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PZSzach oraz o oszacowaniu i przeznaczeniu jego majątku,
(g) podejmowanie uchwał o odwołaniu Prezesa, Zarządu PZSzach oraz Komisji Rewizyjnej,
(h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu PZSzach w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich,
(i) uchwalanie statutu i jego zmian,
(j) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze PZSzach,
(k) uchwalania Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach,
(l) zatwierdzenia sprawozdań finansowych PZSzach, które powinny być wcześniej ocenione przez biegłego rewidenta.

§ 23
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
Procedura głosowania


1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach określa Ordynacja Wyborcza. Zasady procedowania określa zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Regulamin Obrad.

2. Wybory do władz PZSzach odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym biorą udział wyłącznie delegaci.

3. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera kolejno Prezesa PZSzach, pozostałych członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

4. Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru Prezesa PZSzach spośród kandydatów zgłoszonych pisemnym wnioskiem do Biura Związku nie później niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co najmniej jednego delegata i winno zawierać zgodę kandydata, założenia programowe i zostać opublikowane na stronie internetowej PZSzach nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

5. Wszyscy pozostali kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej liczbie, Komisji Wyborczej i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.

6. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos uważa się za nieważny, jeśli:

(a) liczba nieskreślonych kandydatów jest większa niż ustalona, względnie maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego organu władzy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek, przed rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka liczba członków władz jest wybierana w danym głosowaniu.
(b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.

7. Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.

8. Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest brane pod uwagę.

9. Prezesem PZSzach wybrany zostaje w I turze kandydat, który otrzyma więcej niż połowę oddanych głosów.

10. Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą liczbę głosów. Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który otrzyma większą liczbę głosów, nawet jeśli nie osiągnie połowy głosów.

11. Przed przystąpieniem do wyborów członków Zarządu nowo wybrany Prezes ma prawo określić liczbę pozostałych wybieranych członków Zarządu w przedziale między 8-10 osób.

12. Wybranymi do Zarządu w I turze zostają kandydaci, w liczbie nie większej niż wskazana przez Prezesa, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanych głosów.

13. Jeżeli liczba osób wybranych w ten sposób do Zarządu jest równa liczbie wybieranych członków zaproponowanych przez Prezesa wybory są zakończone; w przeciwnym wypadku przewodniczący obrad zarządza wybory uzupełniające.

14. Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w wyborach podstawowych, a nie zostały wybrane. Liczba kandydatów w tych wyborach ograniczona jest do co najwyżej podwójnej liczby miejsc pozostałych do uzupełnienia składu Zarządu. Wybranymi do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym nie jest wymagane przekroczenie połowy oddanych głosów.

15. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

16. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz Komisji musi nastąpić nie później niż w 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Delegatów. O jego wynikach Zarząd powiadamia niezwłocznie właściwy sąd oraz właściwy urząd państwowy odpowiedzialny za współpracę ze związkami sportowymi. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd publikuje niezwłocznie w witrynie internetowej PZSzach oraz przesyła do wiadomości wojewódzkich związków szachowych.

17. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Regulaminu Obrad obowiązuje ten regulamin w formie przyjętej przez poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów.

18. Członek Zarządu PZSzach nie może:

(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej,
(b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją działań statutowych PZSzach,
(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

19. Członek Komisji Rewizyjnej PZSzach nie może:

(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie,
(b) być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Zarządu oraz osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 24
Wojewódzkie Związki Szachowe. Ordynacja Wyborcza

1. Wojewódzkie Związki Szachowe, zwane dalej również Związkami Wojewódzkimi, są zobowiązane do realizacji wszelkich zadań wynikających z treści pełnomocnictwa PZSzach do działania na danym obszarze, w szczególności:

(a) organizacji wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
(b) wykonywanie zadań klasyfikacji i ewidencji w zakresie właściwym Związkom Wojewódzkim,
(c) sprawowania orzecznictwa w zakresie dyscyplinarnym na danym terenie,
(d) sprawowanie z upoważnienia PZSzach nadzoru merytorycznego nad prawidłowością funkcjonowania klubów, stowarzyszeń i sekcji członkowskich.

2. Wojewódzki Związek Szachowy wyłania delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach według następującego klucza:

(a) każdemu Wojewódzkiemu Związkowi przysługuje jeden mandat delegata,
(b) za każdą rozpoczętą dziesiątkę klubów, sekcji i stowarzyszeń, mających członkostwo zwyczajne PZSzach oraz mających siedzibę w danym województwie przysługuje jeden mandat dodatkowy.

3. Kadencja delegatów trwa dwa lata, chyba że statut Związku Wojewódzkiego stanowi inaczej.

4. Mandat delegata wygasa automatycznie w przypadku:

(a) rezygnacji delegata,
(b) śmierci delegata.

5. Zebrania wojewódzkie wybierające delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają obowiązek ustalić tryb postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu delegata lub zmiany liczby delegatów wynikającej ze zmiany liczby klubów w trakcie kadencji, chyba że określa to statut Związku Wojewódzkiego.

6. Jeżeli statut Związku Wojewódzkiego nie stanowi inaczej, w organizowanym przez Związek Wojewódzki zebraniu wyborczym na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym, w sile jednego głosu każdy, przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w Związku Wojewódzkim, w liczbie 1 przedstawiciel na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w Związku Wojewódzkim.

7. Szczegółową organizację i tryb wyboru delegatów określa zarząd danego Związku Wojewódzkiego, natomiast regulamin obrad zebrania wyborczego określają uczestnicy tego zebrania.

8. Zebranie wyborcze zwołuje zarząd danego Związku Wojewódzkiego powiadamiając zainteresowanych w sposób zgodny ze statutem danego Związku Wojewódzkiego dla zjazdów nadzwyczajnych.

9. Członek zwyczajny PZSzach może brać udział w zebraniu wyborczym organizowanym przez Związek Wojewódzki na Walne Zgromadzenie PZSzach jedynie na obszarze województwa właściwego terytorialnie dla jego siedziby.

§ 25
Zarząd PZSzach

1. Zarząd jest najwyższą władzą PZSzach, w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.

2. Zarząd PZSzach składa się z 9-11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu PZSzach odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

4. W okresach pomiędzy swymi posiedzeniami Zarząd może podejmować uchwały w trybie określonym w Regulaminie Głosowań Elektronicznych.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

6. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu PZSzach należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
2. Reprezentowanie PZSzach i działanie w jego imieniu,
3. Interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych,
4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego,
5. Powoływanie Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych PZSzach,
6. Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych PZSzach,
7. Zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych PZSzach,
8. Uchwalanie trybu nadawania i pozbawiania licencji zawodnikom, klubom, szkoleniowcom, trenerom i sędziom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym,
9. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem sportu szachowego,
10. Uchwalanie i realizacja planów pracy, szkoleniowych i finansowych,
11. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych PZSzach,
12. Wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych,
13. Wnioskowanie o nadawanie odznaczeń resortowych i państwowych,
14. Uchwalanie przepisów sportu szachowego w Polsce, w tym:
(a) zasad współzawodnictwa sportowego i zawodów z cyklu o mistrzostwo Polski,
(b) zasad powoływania kadry narodowej,
(c) zasad przynależności klubowych,
(d) praw i obowiązków zawodników,
(e) związkowych przepisów zakresu badań lekarskich,
(f) związkowych przepisów antydopingowych,
15. Powoływanie kadry narodowej i reprezentacji kraju,
16. Powoływanie trenerów kadry narodowej i młodzieżowej,
17. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura PZSzach oraz ustalanie zakresu jego obowiązków i uprawnień,
18. Reprezentowanie środowiska szachowego w kontaktach z władzami państwowymi.

Szczegółowy sposób realizacji kompetencji określa Zarząd w Regulaminie Zarządu PZSzach.

§ 27
Prezes PZSzach

1. Prezes PZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, kieruje działalnością Zarządu PZSzach, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał Związku.

2. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes PZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, może zarządzić głosowanie elektronicznie, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem Głosowań Elektronicznych, a także podejmować decyzje w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki.

3. Prezes PZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, reprezentuje pracodawcę dla osób zatrudnionych w Biurze Związku.

4. W przypadku śmierci Prezesa, choroby uniemożliwiającej kierowanie Związkiem, rezygnacji z funkcji lub innych przyczyn skutkujących zawieszeniem w pełnieniu funkcji obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa przejmuje wskazany przez Zarząd Wiceprezes Zarządu. Wybory Prezesa winny zostać przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością ich przeprowadzenia.


§ 28
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, przynajmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działania PZSzach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane na stronie internetowej PZSzach.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenia Zarządowi absolutorium.

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi PZSzach.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu PZSzach z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania usunięcia nieprawidłowości.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach wszelkich organów PZSzach z głosem doradczym.

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29
Realizacja Działań Statutowych

1. W celu realizacji zadań statutowych PZSzach może przekazać część uprawnień wojewódzkim związkom szachowym. Przekazanie uprawnień następuje na podstawie podpisanej między stronami umowy.

2. W strukturze PZSzach mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne oraz zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu PZSzach.

3. Do komisji zwyczajnych zalicza się m.in.:

(a) Komisję Sportową,
(b) Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu,
(c) Komisję Młodzieżową,
(d) Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych,
(e) Komisję ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego,
(f) Komisję ds. Dopingu Elektronicznego,
(g) Komisję ds. Promocji,
(h) Komisję ds. Szachów w Szkołach,
(i) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej,
(j) Komisję Kompozycji Szachowej,
(k) Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych,
(l) Komisję Historyczną,
(m) Komisję Wyróżnień i Dyscypliny.

4. Do komisji autonomicznych zalicza się:

(a) Kolegium Sędziów,
(b) Kolegium Trenerów,
(c) Radę Prezesów.

5. Regulaminy działania komisji zwyczajnych zatwierdza Zarząd.

6. Regulaminy działania komisji autonomicznych zatwierdza Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

7. Zarząd PZSzach ma prawo powoływać dowolne komisje zwyczajne niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5
Nagrody i wyróżnienia

§ 30

1. Polski Związek Szachowy ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla PZSzach instytucji, organizacji, klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

2. Organem właściwym z zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień PZSzach jest Komisja Wyróżnień i Dyscypliny.

3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy Związku.

4. Zarząd Związku ma prawo występować o nadawanie odznaczeń państwowych i resortowych osobom fizycznym i prawnym wymienionym w pkt. 1 oraz przyznawać inne nagrody niezbędne do budowania wizerunku sportu szachowego.

Rozdział 6

Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 31

1. Orzecznictwu dyscyplinarnemu PZSzach podlegają członkowie Związku oraz zawodnicy, trenerzy i instruktorzy, sędziowie i działacze za naruszenie przepisów w czasie lub w związku z rozgrywkami szachowymi ustalonymi przez Związek z uwzględnieniem postanowień międzynarodowych organizacji, których Związek jest członkiem.

2. Orzecznictwo dyscyplinarne jest dwustopniowe.

3. Związek w formie regulaminu, uchwalanego przez Walne Zgromadzenie Delegatów, określa:

(a) organy dyscyplinarne Związku uprawnione do orzekania oraz ich kompetencje, zgodnie z postanowieniami statutu w tym zakresie,
(b) tryb postępowania dyscyplinarnego,
(c) rodzaje wymierzanych kar.

4. Ostateczne decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe organów Związku mogą być zaskarżane, poprzez Polski Związek Szachowy, do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w zakresie przewidzianym kompetencjami Trybunału Arbitrażowego.

5. Komisja Wyróżnień i Dyscypliny ma prawo upoważnić inne komisje PZSzach do orzekania jako pierwsza instancja w zakresie spraw właściwych dla danej komisji.

6. Organem właściwym do wypowiadania się w zakresie przepisów gry jest Kolegium Sędziów PZSzach.

7. W przypadkach podejrzeń o doping farmakologiczny, genetyczny lub fizjologiczny (substancje i metody zabronione) stosuje się Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Modelowe Reguły Antydopingowe opracowane przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

8. W przypadku podejrzeń o doping elektroniczny (niedozwolona pomoc z wykorzystaniem środków łączności i komputera) sprawy w pierwszej instancji rozpatruje Komisja ds. Dopingu Elektronicznego, a w drugiej instancji Zarząd PZSzach.

9. Dla rozstrzygania sporów cywilnych o prawa majątkowe Zarząd Związku może powołać stały Sąd Polubowny, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, określając w formie regulaminu zakres jego działania, a w szczególności kompetencje przewodniczącego i zespołu orzekającego, tryb postępowania oraz środki zapewniające wykonanie orzeczeń tego Sądu.


Rozdział 7
Majątek i fundusze PZSzach

§ 32

1. Majątek PZSzach stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Fundusze PZSzach są tworzone m.in.:

(a) z wpływów z zawodów organizowanych przez PZSzach,
(b) z dotacji publicznych na realizację zadań,
(c) ze składek członkowskich i opłat licencyjnych,
(d) z darowizn,
(e) od sponsorów,
(f) z innych wpływów uzyskanych z działalności PZSzach.

2. Wysokość składek członkowskich i opłat licencyjnych określa Zarząd Związku w formie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach.

§ 33

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZSzach wymagane jest współdziałanie dwóch osób, jednej akceptującej merytorycznie (Prezesa lub Wiceprezesa) oraz jednej akceptującej finansowo (Sekretarza Generalnego, Skarbnika lub Głównego Księgowego). Dla właściwego umocowania Sekretarza Generalnego oraz Głównego Księgowego (jeśli nie są członkami Zarzadu PZSzach) Zarząd może udzielić im prokury.

§ 34

Działającym w imieniu PZSzach zabrania się:

(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PZSzach w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

(b) przekazywania majątku PZSzach na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

(c) wykorzystywania majątku PZSzach na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

(d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PZSzach, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 8
Rozwiązanie się PZSzach

§ 35

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się PZSzach podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu się PZSzach określa sposób likwidacji, cel przeznaczenia majątku PZSzach oraz osobę likwidatora.


 
STATUT Polskiego Związku Szachowego
rozmiar 0.10 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 37
 
Aktualnie online 4 gości