00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-02-06 | Autor: Administrator | Odsłon: 11093


D.III REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych
w Licheniu 25 listopada 2006 roku.
Ostateczny tekst Regulaminu opracował IA Witalis Sapis

§1. Wstęp

1.1. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego, zwane dalej Kolegium, jest autonomicznym organem w strukturze Związku, podległym Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego.

1.2. W skład Kolegium wchodzą sędziowie wybrani na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych.

1.3. Kolegium wprowadza i nowelizuje przepisy gry w szachy oraz turniejowe w oparciu o postanowienia FIDE.

1.4. Kolegium jest najwyższym w Polsce gremium orzekającym w sprawach przestrzegania i interpretacji przepisów gry w szachy.

1.5. Kolegium decyduje w sprawach sędziowskich PZSzach.

§2. Struktura, ustanawianie władz, kadencja

2.1. W strukturze organizacji sędziowskiej wyróżnia się:

 • a) Kolegium Sędziów PZSzach,
 • b) Kolegia Sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych.

2.2. W skład Kolegium wchodzi przewodniczący oraz czterech do siedmiu członków.

2.3. Przy Wojewódzkich Związkach Szachowych mogą być powo-ływane Wojewódzkie Kolegia Sędziów, podległe merytorycznie Kolegium.

2.4. Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie działają na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Kolegium.

2.5. Przewodniczącego oraz członków Kolegium wybiera Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych na okres kadencji władz Polskiego Związku Szachowego,

2.6. Zmiany w czasie trwania kadencji

 • 2.6.1. Przed upływem kadencji przewodniczący Kolegium może być odwołany przez organ powołujący.
 • 2.6.2. Rezygnacja przewodniczącego Kolegium w czasie kadencji lub przypadek losowy uniemożliwiający peł-nienie funkcji, upoważnia członków Kolegium do wy-znaczenia spośród siebie p.o. przewodniczącego Ko-legium, do czasu najbliższej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych.
 • 2.6.3. Przewodniczący Kolegium ma prawo uzupełniania składu w czasie trwania kadencji.
 • 2.6.4. Kolegium ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeżeli:
  • (a) nie uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Kolegium, bez podania przyczyny absencji,
  • (b) nie wykonał powierzonych mu zadań w należytej formie lub terminie,
  • (c) zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.

§3. Zadania, prawa i obowiązki, ważność uchwał

3.1. Zadaniem Kolegium jest:

 • (a) współpraca z Zarządem PZSzach i jego agendami,
 • (b) opiniowanie regulaminów zawodów centralnych,
 • (c) orzekanie, na podstawie obowiązujących przepisów FIDE, w sprawach precedensowych, powstałych podczas turniejów szachowych w Polsce,
 • (d) orzekanie, jako ostateczna instancja, w sprawach odwoławczych od decyzji sędziego głównego na zawodach krajowych, o ile regulamin tychże przewiduje możliwość takiego odwołania,
 • (e) ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych, prowadzenie ewidencji sędziów,
 • (f) wydawanie arbitrom klas centralnych i międzynarodowych licencji upoważniających do sędziowania zawodów,
 • (g) organizowanie kursów sędziowskich i nadawanie klas centralnych,
 • (h) wnioskowanie do Zarządu PZSzach w sprawie występowania do FIDE o nadanie tytułu sędziego klasy FIDE i sędziego klasy międzynarodowej FIDE,
 • (i) wnioskowanie o ustalenie stawek ekwiwalentu sędziowskiego i wysokości innych opłat dla sędziów,
 • (j) wnioskowanie o nadanie, wyróżniającym się sędziom, honorowych odznak PZSzach,
 • (k) okresowe zawieszanie uprawnień sędziowskich w przypadkach stwierdzenia zaniechania obowiązków, popełnienia czynu nagannego, względnie nie licującego z zasadami etyki sportowej,
 • (l) informowanie środowiska sędziowskiego w Polsce o zmianach przepisów gry i turniejowych oraz interpretacjach sędziowskich, poprzez wydawanie cyklicz-nych biuletynów sędziowskich,
 • (m) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności.

3.2. Przewodniczący kieruje całością działań Kolegium, w szczególności:

 • a) poprzez delegata PZSzach współpracuje z FIDE w zakresie spraw sędziowskich oraz przepisów gry i turniejowych,
 • b) wnioskuje o odwołanie członków Kolegium,
 • c) zwołuje posiedzenia i przewodniczy im w oparciu o ustalony porządek,
 • d) ustala ramowe plany działania na okres kadencji,
 • e) ustala zakres prac i zadań dla członków Kolegium,
 • f). organizuje prace administracyjne i wydawnicze Kolegium.

3.3. Członkowie Kolegium mają obowiązek:

 • a) uczestniczenia w zebraniach Kolegium z głosem stanowiącym,
 • b) wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego.

3.4. Członkowie Kolegium mają prawo zgłaszania wniosków merytorycznych.

3.5. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów.

§4. Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych

4.1. Z inicjatywy Kolegium, raz w roku zbiera się Ogólnopolska Konferencja Sędziów, zwana dalej Konferencją, w której uczestniczą na prawach delegatów:

 • (a) członkowie Kolegium (na koszt PZSzach),
 • (b) sędziowie klasy międzynarodowej FIDE,
 • (c) sędziowie typowani przez kolegia wojewódzkie, na podstawie ustalonego klucza mandatów.

4.2. Kolegium zwołuje Nadzwyczajną Konferencję Sędziowską na pisemny wniosek delegatów przynajmniej 8 wojewódzkich kolegiów sędziów.

4.3. Mandat delegata na konferencję może otrzymać jedynie sędzia klasy centralnej mający aktualną licencję sędziowską, z uwzględnieniem opłaty rocznej określonej komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.

4.4. Konferencja wybiera przewodniczącego Kolegium na następną kadencję, a także skład Kolegium w liczbie zaproponowanej przez wybranego przewodniczącego. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje delegatom na konferencji.

4.5. Delegaci na Konferencję są obowiązani przekazywać wiadomości z przebiegu obrad do wojewódzkich kolegiów sędziowskich. Są też uprawnieni do przedstawiania na konferencji wniosków z kolegiów wojewódzkich.

4.6. Zadaniem Konferencji jest wymiana poglądów, szkolenie i przekazywanie środowisku nowych przepisów oraz interpretacji sędziowskich.

4.7. Konferencja dokonuje corocznej oceny pracy Kolegium na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz kontroli działalności informacyjno-szkoleniowej Kolegium (ocena biuletynów i materiałów szkoleniowych oraz wykładów na kursach i kursokonferencjach sędziowskich).

4.8. Uchwały Konferencji zapadają zwykłą większością głosów.

4.9. W Konferencji mogą uczestniczyć, w celach szkoleniowych, sędziowie nie będący delegatami. Każdy sędzia klasy centralnej powinien uczestniczyć przynajmniej raz na trzy lata w takiej konferencji, pod rygorem utraty ważności licencji.

§5. Finansowanie

5.1. Preliminarz finansowy, związany z działalnością Kolegium, zatwierdza Zarząd PZSzach na wniosek przewodniczącego Kolegium.

5.2. W preliminarzu finansowym powinny być uwzględnione środki na szkolenie sędziów oraz działalność Kolegium. Preliminarz może być przekroczony o kwoty stanowiące dochody własne Kolegium jak również o wpływy z tytułu opłat za licencje sędziowskie.

5.3. W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący Kolegium jest uprawniony do:

 • (a) dysponowania środkami na organizację posiedzeń, kursów i konferencji sędziowskich,
 • (b) wnioskowanie o zawarcie umów z funduszu bezosobowego,
 • (c) składania zamówień na druki,
 • (d) dokonywania innych rozliczeń wynikających z preliminarza.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin działania Kolegium został zaopiniowany przez Ogólnopolską Konferencję Sędziów Szachowych w dniu 25 listopada 2006 roku oraz zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.

6.2. Każdorazowe zmiany regulaminu Kolegium wymagają uchwały Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych i późniejszego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

6.3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Kolegium Sędziów PZSzach.

 
Regulamin działania Kolegium Sędziów
rozmiar 0.06 MB | 2007-01-31 | Liczba pobrań: 656
rozmiar 0.12 MB | 2007-01-31 | Liczba pobrań: 659
 
Aktualnie online 3 gości