00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-03 | Autor: Administrator | Odsłon: 9982
B.III - B03-3
SYSTEM KOJARZEŃ EDUARDA DUBOWA OPARTY NA RANKINGU


(Handbook FIDE - C.04.3.
The Dubov Swiss System

Zatwierdzony na Kongresie FIDE w 1997 roku.
Tłumaczenie Andrzej Filipowicz

Wprowadzenie


System kojarzeń turniejów szwajcarskich, opracowany przez rosyjskiego matematyka Eduarda Dubowa, ma na celu sprawiedliwe traktowanie zawodników w maksymalnym stopniu, co sprowadza się do zapewnienia im w turnieju przeciwników, w miarę możliwości, o jednakowej sile gry. Zdaniem Dubowa zawodnik mający lepszy turniejowy wynik rankingowy od innego zawodnika powinien mieć także większy od niego dorobek punktowy.

Jeżeli średni ranking wszystkich uczestników jest prawie identyczny, jak to ma miejsce w turniejach kołowych, to cel jest osiągnięty. Natomiast w sys-temie szwajcarskim, który jest w większym, czy mniejszym stopniu systemem statystycznym, cel może być osiągnięty w przybliżeniu.

Sposobem służącym realizacji celu jest podjęcie próby zrównania średnich rankingów przeciwników wszystkich zawodników w danej grupie punktowej. Dlatego w kojarzeniu par danej rundy zawodnicy, którzy grali z przeciwnikami z niskim rankingiem, teraz otrzymają przeciwników z wysokimi rankingami.


1. Wstępne określenia i oznaczenia

R - oznacza ranking zawodnika
ARO - oznacza średni ranking przeciwników.

„ARO" musi być obliczone po każdej rundzie, gdyż stanowi podstawę kojarzenia.

Oczekiwanym kolorem bierek zawodnika jest kolor biały, jeśli
· dotychczas zawodnik grał więcej partii czarnymi, niż białymi,
· grał równą liczbę partii oboma kolorami, ale miał czarne w ostatniej partii.

Oczekiwanym kolorem bierek zawodnika jest kolor czarny, jeśli
· dotychczas zawodnik grał więcej partii białymi, niż czarnymi,
· grał równą liczbę partii oboma kolorami, ale miał białe w ostatniej partii.

2. Ograniczenia w procesie kojarzenia par

2.1. Dwaj zawodnicy mogą grać przeciwko sobie tylko
jeden raz w trakcie turnieju.

2.2. Zawodnik który otrzymał punkt bez gry (walkowerem) nie może pauzować.

2.3. Żaden z zawodników nie może mieć różnicy kolorów bierek białych i czarnych>(+2)lub<(2).

2.4. Zawodnik nie może otrzymać tego samego koloru bierek trzy razy z rzędu.

2.5. Poza ostatnią rundą, zawodnik nie może być przenoszony do wyższej grupy punktowej dwa razy z rzędu oraz więcej niż trzy razy (jeśli turniej ma mniej niż 10 rund) lub cztery razy (jeśli ma więcej niż 9 rund) w trakcie całego turnieju.

2.6. Zawodnik nie może być przenoszony z powodu koloru z jednej podgrupy do drugiej, jeśli to narusza przepisy art. 2.3 lub 2.4.

3. Przydział kolorów bierek

Przy kojarzeniu dwóch zawodników należy przestrzegać następujących zasad przydzielania kolorów bierek, uporządkowanych w kolejności, poczynając od najważniejszej:
· należy przydzielić obydwa oczekiwane kolory bierek.
· należy wyrównać liczbę partii granych białymi I czarnymi bierkami,
· należy zastosować przemienność kolorów w stosunku do najbliższej z poprzednich rund, w której skojarzeni zawodnicy grali odmiennymi kolorami bierek.
· należy przydzielić biały kolor zawodnikowi z wyższym „ARO",
· należy przydzielić biały kolor zawodnikowi z niższym „R".

4. Nieparzysta liczba uczestników turnieju

Zawodnik z najniższej grupy, który ma najniższy „R" powinien pauzować (bye).

Jeżeli w obu podgrupach są zawodnicy z najniższym „R", z uwagi na kolor bierek, wtedy pauzuje zawodnik, u którego wystąpiłaby dominacja jednego z kolorów, natomiast w przypadku, gdy jest kilku zawodników z równym „R", to pauzuje zawodnik, który ma wyższy „ARO".

5. Kojarzenie pierwszej rundy

Przygotowana lista startowa jest podzielona na dwie równe części: zawodnicy z górnej połowy listy są umieszczeni na lewej stronie, a z dolnej części - na prawej. Pierwszy zawodnik z lewej listy gra z pierwszym zawodnikiem z listy prawej, drugi gra z drugim itd. Po tym następuje przydzielenie kolorów w oparciu o losowanie zawodników jednej z par, np. pierwszej pary. W takich przypadkach wszyscy zawodnicy z nieparzystymi numerami mają ten sam kolor, podczas zawodnicy z parzystymi numerami otrzymują odmienny kolor bierek.

W przypadku nieparzystej liczby uczestników turnieju, ostatni zawodnik na liście pauzuje (bye) bez określenia koloru bierek.

Procedura kojarzenia prowadzi do analogicznych wyników, jak procedury stosowane w innych systemach kojarzeń turniejów szwajcarskich.

6. Standardowe kojarzenia pozostałych rund

6.1. Podstawowe wymagania (specjalne przypadki są sprecyzowane w części 7).

Liczba zawodników mających ten sam wynik punk-towy jest parzysta i liczba zawodników oczekujących na biały i czarny kolor bierek jest identyczna. Każdy zawodnik z grupy punktowej ma przynajmniej jednego odpowiedniego przeciwnika w grupie punktowej.

6.2. Pierwsza przymiarka
Zawodnicy, którzy powinni grać białymi są uszere-gowani w kolejności wzrastania „ARO". W przypadku identycznego „ARO" zawodnik z niższym „R" jest umieszczony wyżej. Jeżeli „ARO" i „R" są identyczne, zawodnicy są uszeregowani alfabetycznie.

Zawodnicy, którzy powinni grać czarnymi i są usze-regowani według „R", ale malejąco. Jeżeli „R" jest identyczne, zawodnik z wyższym „ARO" jest umieszczony wyżej. Jeżeli „ARO" i „R" są identyczne, zawodnicy są uszeregowani alfabetycznie.

Dwie kolumny z zawodnikami są uporządkowane i można przystąpić do kojarzenia par.


Przykład

Białe (ARO)

Czarne (R)
2310.02380
2318.42365
2322.32300
2333.72280
2340.52260
2344.62250
Nazwiska zawodników są potem dopisane i jedynym problemem jest sprawdzenie czy poszczególni zawodnicy nie grali już z wyznaczonymi przeciwnikami.

6.3. Korekty

Jeżeli zawodnicy grali już ze sobą, to „biały" jest skojarzony z pierwszym „czarnym", następnym na liście, z którym do-tychczas nie grał:
- jeżeli taka sytuacja zaistnieje w odniesieniu do ostatniego zawodnika na liście w danej grupie punktowej, wtedy przedostatni rząd w kolumnie zostaje zmieniony,

- jeżeli taka sytuacja ma miejsce w rzędzie „k" grupy punktowej i wszyscy „czarni" z niższej grupy już grali z „białym" o numerze „k", wtedy ulega zmianie para z rzędu „k-1", a jeśli to nie wystarcza, to z rzędu „k-2" itd.

- jeżeli „biały" o numerze „k" grał partie ze wszystkimi „czarnymi", to szuka się dla niego przeciwnika, rozpoczynając od „białego" numeru „k+1" w dół do końca kolumny i następnie, zaczynając od „białego" nr „k-1" do „białego" zawodnika nr 1. Kolory bierek w parach są przydzielane zgodnie z zasadami.

6.4. „Pływak"

Celem kojarzenia, jest dobranie par w obrębie danej grupy punktowej.
- jeśli nie jest to możliwe, to pozostali nieskojarzeni zawodnicy są przenoszeni do niższej grupy punktowej i traktowani zgodnie z rozdziałem 8.
- jeśli istnieje możliwość wyboru „pływaka", to powinien być wybrany w świetle następujących kryteriów, uszeregowanych malejąco:
· zawodnik nie był "pływakiem" z wyższej grupy punktowej I może być kojarzony z zawodnikami niższej grupy,
· zawodnik, który nie był "pływakiem" z wyższej grupy punktowej I nie może być kojarzony z zawodnikami niższej grupy,
· zawodnik był "pływakiem" z wyższej grupy punktowej I może być kojarzony z zawodnikami niższej grupy,
· zawodnik był "pływakiem" z wyższej grupy punktowej I nie może być kojarzony z zawodnikami niższej grupy,

7. Przemieszczanie zawodników w celu wypełnienia wymagań rozdz. 6
Jeśli wymagania odnośnie standardowego kojarzenia par nie są realizowane w pełni, to należy dokonać przemiesz-czeń zawodników w następującej kolejności:

7.1. Jeżeli zawodnik grał już ze wszystkimi zawodnikami jego grupy punktowej, to zawodnik z niższej grupy punktowej, który nie grał w z ww. zawodnikiem jest przenoszony i jest kojarzony z uwzględnieniem przepisów doboru koloru bierek.

Zawodnik przenoszony powinien spełniać następu-jące wymagania, wyszczególnione w malejącym znaczeniu:
· jeżeli oczekiwany kolor bierek zawodnika jest inny, niż powinien być,
· jeżeli istnieje możliwość wyboru zawodnika, to powinien być przeniesiony zawodnik z wyższym „R",
· jeżeli więcej zawodników ma taki sam "R", to powinien być przeniesiony jeden z nich, z najniższym „ARO".

7.2. Jeżeli w grupie punktowej jest nieparzysta liczba zawodników, to powinien być do niej przeniesiony taki zawodnik z niższej grupy punktowej, który nie grał przynajmniej z jednym zawodnikiem wyższej grupy i może być skojarzony zgodnie z zasada doboru odpowiedniego koloru bierek.
Dobór takiego zawodnika powinien być dokonany w oparciu o następujące kryteria, wyszczególnione w malejącym znaczeniu:
· jego oczekiwany kolor bierek jest inny, niż powinien otrzymać w wyższej grupie punktowej,
· jeżeli istnieje możliwość wyboru zawodnika, to powinien być przeniesiony zawodnik z wyższym „R",
· jeżeli więcej zawodników ma taki sam "R", to powinien być przeniesiony jeden z nich, z najniższym „ARO".

7.3. Jeżeli w grupie punktowej jest parzysta liczba zawodników, a liczba „białych" jest większa od liczby „czarnych" o „2n", to „n" „białych" zawodników, z najniższym „ARO" powinno być przeniesionych do „czarnej" grupy. Jeżeli ich „ARO" jest identyczne, to jest przenoszony zawodnik z wyższym „R". W przypadku, gdy są identyczne zarówno „R", jak i „ARO", to listę zawodników ustala się alfabetycznie i przemieszczenia są dokonywane z wyższej połówki.

7.4. Jeżeli w grupie punktowej jest parzysta liczba zawod-ników, a liczba „białych" jest mniejsza od liczby „czar-nych" o „2n", to „n" „czarnych" zawodników, z najwyższym „ARO" powinno być przeniesionych do „białej" grupy. Jeżeli ich „ARO" jest identyczne, to jest przeno-szony zawodnik z mniejszym „R". W przypadku, gdy są identyczne zarówno „R", jak i „ARO", to listę zawodników ustala się alfabetycznie i przemieszczenia są dokonywane z wyższej połówki.


8. Procedura wyznaczania „pływaków"

8.1. Priorytety kojarzenia par z „pływakami".

„Pływacy" oczekujący na białe bierki są typowani zgodnie z rozdz. 6.2.

„Pływacy" oczekujący na czarne bierki są typowani zgodnie z rozdz. 6.2.

Zaczynając od najwyżej zaszeregowanego „białego pływaka", pływacy są kojarzeni, jeden za drugim, do najniżej zaszeregowanego pływaka, naturalnie prze-miennie wybierając „białych" i „czarnych".

8.2. Kojarzenia „pływaków"

Każdy z „pływaków" jest kojarzony z zawodnikiem mający najwyższy „R" i jeśli to możliwe oczekującym na przeciwny kolor bierek. Jeśli wśród poten-cjalnych przeciwników są zawodnicy z równym „R", to jest wybierany zawodnik z najniższym „ARO".

9. Uwagi końcowe

Lista „ARO" powinna być publikowana po każdej rundzie, aby dać zawodnikom możliwość oszacowania przeciwników w kolejnej rundzie.

Jeżeli powstanie sytuacja, która nie może być rozwiązana za pomocą przedstawionych wskazówek, to sędzia powinien zachować obiektywizm i podjąć właściwą decyzję, w nawiązaniu do ducha przedstawionych przepisów.

 
System Szwajcarski FIDE (B.III. 3)
rozmiar 0.08 MB | 2007-05-03 | Liczba pobrań: 492
rozmiar 0.06 MB | 2007-05-03 | Liczba pobrań: 516
 
Aktualnie online 3 gości