00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-03 | Autor: Administrator | Odsłon: 10915
B.IV
TECHNIKA KOJARZENIA
NA PRZYKŁADZIE TURNIEJU

Opracował Ulrich Jahr

Wprowadzenie

Turniej z udziałem 23 zawodników, uszeregowanych na liście startowej w kolejności rankingu FIDE i rankingu PZSzach (kategorie szachowe). System szwajcarski, dystans - 7 rund.

I runda
Przed kojarzeniem I rundy lista startowa została podzielona na dwie podgrupy; S1 - obejmującą zawodników z numerami startowymi 1-11 (połowa zaokrąglona w dół) oraz S2, w której znaleźli się pozostali uczestnicy turnieju.
Zawodnik z Nr 1 wylosował czarny kolor bierek, a więc kojarzenie I rundy było następujące: 12-1, 2-13, 14-3, 4-15, 16-5, 6-17, 18-7, 8-19, 20-9, 10-21, 22-11, a zawodnik Nr 23 pauzował, otrzymując w tej rundzie 1 punkt, bez przyznawania koloru bierek i znak D, oznaczający przeniesienie do niższej grupy punktowej.

Rezultaty I rundy:
12-1 0-1, 2-13 1-0, 14-3 0-1, 4-15 1-0, 16-5 1-0, 6-17 0-1, 18-7 0-1, 8-19 1-0, 20-9 0-1, 10-21 1-0, 22-11 0-1, 23 - pauza 1 p.

II runda

Uszeregowanie zawodników do kojarzenia II rundy (w nawiasach numery przeciwników, litera B oznacza czarny kolor bierek, litera W oznacza białe bierki)
1 punkt: Nr 1 (12) B, Nr 2 (13) W, Nr 3 (14) B, Nr 4 (15) W, Nr 7 (18) B, Nr 8 (19) W, Nr 9 (20) B, Nr 10 (21) W, Nr 11 (22) B, Nr 16 (5) W, Nr 17 (6) B, Nr 23 bez przeciwnika i koloru bierek. Łącznie 12 zawodników.
Z dorobkiem 0 punktów: Nr 5 (16) B, Nr 6 (17) W, Nr 12 (1) W, Nr 13 (2) B, Nr 14 (3) W, Nr 15 (4) B, Nr 18 (7) W, Nr 19 (8) B, Nr 20 (9) W, Nr 21 (10) B, Nr 22 (11) W. Łącznie 11 zawodników.
Kojarzenie rozpoczyna się od najwyżej zaszeregowanej grupy punktowej, do grup z najmniejszą liczbą punktów.
Grupa punktowa z dorobkiem po 1 p. została podzielona na dwie podgrupy; S1 - zawierającą pierwszych sześciu najwyżej zaszerego-wanych zawodników i S2 - pozostałych zawodników tej grupy.
Przed rozpoczęciem kojarzenia każdej grupy należy wyznaczyć wskaźnik „x" oznajmiający ilu zawodników kojarzonej grupy nie otrzyma oczekiwanego koloru bierek. W tym celu należy ustalić oczekiwany kolor bierek dla każdego zawodnika grupy punktowej. W I rundzie 5 zawodników omawianej grupy grało kolorem białym (W), a więc oczekują na przemienność, czyli czarne bierki, natomiast 6 zawodni-ków grało kolorem czarnym (B) i oczekują na białe bierki. Jeden zawodnik (Nr 23) pauzował i przy tym kojarzeniu może otrzymać dowolny kolor bierek.
Wskaźnik „x" oblicza się odejmując z liczby par do skojarzenia liczbę zawodników oczekujących na dany kolor bierek. W omawianym przypadku x=0 gdyż od sześciu planowanych do skojarzenia par odejmujemy sześciu zawodników oczekujących na czarny kolor bierek. Przy x=0 wszyscy zawodnicy w kojarzonej grupie punktowej powinni otrzymać oczekiwane kolory bierek.
Pierwszeństwo kojarzenia ma najwyżej zaszeregowany zawodnik w grupie (w naszym przypadku Nr 1), który oczekuje na białe (W). Powi-nien on być kojarzony z siódmym zawodnikiem swojej grupy punkto-wej (Nr 9), który jednak również oczekuje na białe bierki. Ponieważ wskaźnik „x' wyklucza takie kojarzenie, zawodnik ten zostanie skojarzony z najbliższym w podgrupie S2 Nr 10, który oczekuje na czarne bierki. Po skojarzeniu tej pary należy ponownie uszeregować pozostałych zawodników grupy (teraz 10-osobowej) i przystąpić do kojarzenia następnej pary.
Teraz pierwszeństwo kojarzenia ma zawodnik Nr 2, który oczekuje na czarne bierki, a w podgrupie S2 najwyżej zaszeregowany jest Nr 9 oczekujący na białe bierki. Nie ma tu konfliktu, a więc para ta może zostać skojarzona.
Następnie należy dobrać przeciwnika dla Nr 3 oczekującego na białe bierki, a w podgrupie S2 najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem oczekującym na odmienny kolor bierek jest Nr 16. Kolejna para skojarzonych zawodników to Nr 4 oczekujący na czarne bierki i Nr 11 z podgrupy S2, oczekujący na białe. Pozostało jeszcze czterech zawodników: z podgrupy S1 Nr 7 i Nr 8 oraz z podgrupy S2 Nr 17 i Nr 23.

Pierwszeństwo kojarzenia ma teraz Nr 7 oczekujący na białe bierki, który nie może być kojarzony z Nr 17 z podgrupy S2, oczekującym również na białe. Wobec tego Nr 7 będzie kojarzony z Nr 23, który nie oczekuje jeszcze na konkretny kolor, a w ostatniej parze spotkają się zawodnicy Nr 8 (oczekujący na czarne bierki) i Nr 17 (oczekujący na białe bierki).
W drugiej grupie punktowej (z dorobkiem 0 p) znalazło się 11 zawodników, grupę tę należy podzielić na S1 (pięciu najwyżej zaszeregowa-nych) i S2 (pozostałych sześciu). Ponieważ jest to najniżej zaszeregowana grupa punktowa, należy wydzielić z niej zawodnika do pauzowania. Jest to najniżej zaszeregowany zawodnik tej grupy (Nr 22).

Pozostałych 10 zawodników należy podzielić na podgrupę S1, zawierającą pięciu najwyżej zaszeregowanych i S2 (pozostali w kolejności zaszeregowania). Wskaźnik x=0, ponieważ liczba oczekujących na białe i czarne bierki jest identyczna (po 5). Kojarzenie należy prze-prowadzić identycznie jak w przypadku poprzedniej grupy punktowej.

Ostatecznie kojarzenie II rundy jest następujące:
1-10, 9-2, 3-16, 11-4, 7-23, 17-8, 5-18, 15-6, 19-12, 13-20, 21-14 i 22 pauzuje.

Wyniki II rundy: 1-10 0-1, 9-2 0-1, 3-16 1-0, 11-4 0-1, 7-23 1-0, 17-8 0-1, 5-18 1-0, 15-6 1-0, 19-12 1-0, 13-20 1-0, 21-14 0-1, 22 pauza - 1 p.


Kojarzenia III rundy w grupach punktowych

Z dorobkiem 2 p.Z dorobkiem 1 p.Z dorobkiem 0 p.
Nr 213,9WB Nr 112,10BW Nr 617,15WB 
Nr 314,16BW Nr 516,18BW Nr 121,19WB 
Nr 415,11WB Nr 920,2BW Nr 187,5WB 
Nr 718,23BW Nr 1122,4BW Nr 209,13WB 
Nr 819,17WB Nr 132,20BW Nr 2110,14BW 
Nr 1021,1WB Nr 143,21WB     
    Nr 154,6BW     
    Nr 165,3WB     
    Nr 176,8BW     
    Nr 198,12BW     
    Nr 2211,-W-D    
    Nr 23-,7B-d    

Kolejne kolumny każdej grupy punktowej oznaczają numer startowy zawodnika, numery przeciwników w kolejnych rundach, kolory bierek, którymi grał dany zawodnik (W - białe, B - czarne) oraz symbol prze-niesienia do niższej grupy punktowej (D - w ostatniej granej rundzie, d - w przedostatniej granej rundzie).
Grupa z dorobkiem 2 p. liczy sześciu zawodników, z których czterech oczekuje na biały kolor bierek, a dwóch na czarne bierki. W takiej sy-tuacji x=1, ponieważ do skojarzenia są trzy pary, a tylko dwóch za-wodników oczekuje na jeden z kolorów bierek (3-2=1). W podgrupie S1 znajdą się trzej najwyżej zaszeregowani zawodnicy tej grupy punk-towej, a w S2 pozostali - w kolejności zaszeregowania.
Pierwszą parę utworzą zawodnicy Nr 2 i Nr 7 (oczekiwane kolory bierek są zgodne, więc wskaźnik x=1 nie ulegnie zmianie). Kolejną parę utworzą Nr 8 i Nr 3 (wskaźnik x również bez zmian). Ostatnia para zawodników oczekuje na ten sam kolor bierek, a więc jeden z nich otrzyma ponownie ten sam kolor, co w poprzedniej rundzie. W koja-rzonej parze zawodników, mających wyrównane kolory bierek (ta sama liczbę granych partii kolorem białym i czarnym) pierwszeństwo do zmiany koloru przy kojarzeniu ma zawodnik wyżej zaszeregowany. Jest nim Nr 4, który w tym przypadku otrzyma białe bierki.
W drugiej grupie punktowej zawodników z dorobkiem 1 p. znajduje się 12 uczestników, a więc do skojarzenia jest 6 par. Z analizy wynika, że 9 zawodników oczekuje na czarne bierki, a tylko 3 na białe. Wtedy x=6-3, a więc x=3.
Po podzieleniu grupy punktowej na podgrupy S1 i S2, konieczne jest kojarzenie pierwszej pary 15-1. Obydwaj zawodnicy oczekują na czarne bierki, ale ponieważ wskaźnik x jest większy od zera, para ta musi być skojarzona, przy czym oczekiwany kolor bierek otrzyma za-wodnik wyżej zaszeregowany (czyli Nr 1), a po zapisaniu kojarzenia wskaźnik x zmniejszy się do 2.
W kolejnej parze powinni spotkać się Nr 5 i Nr 16, ale grali już ze so-bą, wobec czego dla Nr 5 zostanie przypisany kolejny zawodnik pod-grupy S2, czyli Nr 17. Również w tym przypadku obydwaj oczekują na ten sam kolor bierek, jednak przy x większym od zera para ta będzie skojarzona jako 17-5, przy czym x teraz zmniejszy się do 1. W kolejnym kojarzeniu zawodnikowi Nr 9 oczekującemu na czarne bierki, zostanie przypisany Nr 16 (najwyżej zaszeregowany spośród pozosta-łych zawodników podgrupy S2), a ponieważ oczekują oni na odmien-ne kolory bierek, wskaźnik x w tym przypadku nie ulegnie zmianie.
Dalsze kojarzenie wyłania parę 19-11 zawodników oczekujących na czarne bierki, po skojarzeniu której x=0 i dalsze kojarzenie musi być już zgodne z oczekiwanymi kolorami bierek. Kolejny zawodnik Nr 13 oczekuje na czarne bierki i otrzyma przeciwnika z Nr 23, który oczeku-je na białe, a zawodnik Nr 14, oczekujący na białe bierki, spotka się z Nr 22, który czeka na czarne.
W ostatniej grupie punktowej (po 0 p.) znajduje się jeszcze pięciu zawodników, z których najpierw należy wyłączyć najniżej zaszeregowanego do pauzowania. Będzie to Nr 21.
Wszyscy pozostali oczekują na białe bierki (x=2), a więc obydwie pary nie będą kojarzone zgodnie z oczekiwanymi kolorami bierek. W tej sytuacji zawodnicy podgrupy S1, Nr 6 i Nr 12, otrzymają oczekiwane kolory bierek.

Wyniki III: 2-7 1-0, 8-3 1-0, 4-10 0-1, 15-1 0-1, 17-5 0-1, 16-9 remis, 19-11 1-0, 23-13 0-1, 14-22 1-0, 6-18 1-0, 12-20 1-0, 21 pauzował - 1 p.

Kojarzenia IV rundy w grupach punktowych

Z dorobkiem po 3 p.

Z dorobkiem po 1 p.
Nr 213, 9, 7WBW Nr 617, 15, 18WBW 
Nr 819, 17, 3WBW Nr 1122, 4, 19BWB 
Nr 1021, 1, 4WBB Nr 121, 19, 20WBW 
Z dorobkiem po 2 p.Nr 154, 6, 1BWW 
Nr 112, 10, 15BWB Nr 176, 8, 5BWW 
Nr 314, 16, 8BWB Nr 2110, 14, -BW-D
Nr 415, 11, 10WBW Nr 2211, -, 14WB-d
Nr 516, 18, 17BWB Nr 23-, 7, 13BW- 
Nr 718, 23, 2BWB Z dorobkiem 0 p.
Nr 132, 20, 23BWB Nr 187, 5, 6WBB 
Nr 143, 21, 22WBW Nr 209, 13, 12WBB 
Nr 198, 12, 11BWW     
Z dorobkiem po 1,5 p.    
Nr 920, 2, 16BWB     
Nr 165, 3, 9WBW     

Najwyżej zaszeregowana grupa punktowa liczy trzech zawodników, z których dwóch oczekuje na czarne bierki, a zawodnik Nr 10, który otrzymał w dwóch kolejnych rundach ten sam kolor, musi bezwzględ-nie otrzymać zmianę, a więc białe. W tym przypadku x=0, ponieważ do skojarzenia jest jedna para i jeden zawodnik oczekuje na inny kolor bierek niż pozostali. Ten zawodnik (Nr 10) musi zostać skojarzony w tej grupie punktowej. Zostanie on skojarzony z najwyżej zaszerego-wanym, czyli Nr 2, a zawodnik Nr 8 będzie przeniesiony do niższej grupy punktowej i w tabeli kojarzeń otrzyma znak D. Po skojarzeniu pierwszej pary i przeniesieniu Nr 8 w dół, powstaje niejednorodna grupa punktowa, w której znajduje się 9 zawodników.
Taką grupę punktową dzieli się na podgrupę S1, w której znajdzie się tylko zawodnik przeniesiony (Nr 8) oraz S2 z udziałem pozostałych 8 zawodników mających dorobek po 2 p. W tej niejednorodnej grupie punktowej wskaźnik x=0 ponieważ do skojarzenia są cztery pary, a czterech zawodników oczekuje na jeden z kolorów bierek (czarne). Wobec tego przeniesiony zawodnik Nr 8 musi być skojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem podgrupy S2, który oczekuje na odmienny kolor bierek. Jest to zawodnik Nr 1. Po skojarzeniu tej pary Nr 8 otrzyma w tabeli kojarzeń znak D (przeniesienie do niższej grupy), a Nr 1 - znak U (przeniesienie do wyższej grupy punktowej).
Po skojarzeniu 1-8 pozostali zawodnicy (mający dorobek po 2 p.) tworzą już jednorodną grupę punktową, która zostaje podzielona na pod-grupę S1 (Nr 3, Nr 4, Nr 5) oraz S2 - pozostali w kolejności zaszere-gowania, przy x=0. Pierwszeństwo kojarzenia ma Nr 3 oczekujący na białe bierki, który musi być kojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem podgrupy S2, oczekującym na odmienny kolor bierek i z którym jeszcze nie grał. Jest to Nr 19. Kolejny Nr 4 (oczekujący na czarne) będzie kojarzony z Nr 7 (jako najwyżej zaszeregowany z podgrupy S2 oczekujący na odmienny kolor bierek), a Nr 5 (oczekujący na białe) otrzyma za przeciwnika Nr 14 (jako jedyny oczekujący na odmienny kolor bierek). Bez kojarzenia pozostaje Nr 13, który musi być przeniesiony do następnej grupy punktowej.
Powstaje kolejna niejednorodna grupa punktowa, w której znajduje się trzech zawodników: Nr 13 (podgrupa S1) oraz Nr 9 i Nr 16 (podgrupa S2). W tej grupie x=0, ponieważ jeden z zawodników oczekuje na odmienny kolor bierek niż pozostali dwaj. Najwyżej zaszeregowany zawodnik Nr 13, musi być kojarzony z Nr 16, oczekującym na od-mienny kolor bierek, a zawodnik Nr 9 będzie przeniesiony do niższej grupy punktowej. Wszyscy zawodnicy tej niejednorodnej grupy punktowej notują przeniesienia w górę (znak U), lub w dół (znak D).
Następnie zostaje skojarzona grupa punktowa z dorobkiem 1 p., do której został przeniesiony zawodnik Nr 9 (tworzący podgrupę S1), mający 1,5 p. Jest to grupa niejednorodna składająca się z 9 zawodników. W tej grupie należy skojarzyć cztery pary, przy czym na jeden z kolorów oczekuje tylko trzech zawodników (Nr 9, Nr 11 i Nr 22 na białe), a więc x=1. Pierwszeństwo kojarzenia ma Nr 9, który będzie kojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem podgrupy S2, którym jest Nr 6, oczekujący na odmienny kolor bierek (wskaźnik x nie ulegnie zmianie). Powstanie grupa jednorodna z udziałem 7 zawodników, z których Nr 11, Nr 12 i Nr 15 tworzą podgrupę S1, a pozostali (w kolejności zasze-regowania) znajdą się w podgrupie S2, przy wskaźniku x=1.
Pierwszeństwo kojarzenia ma Nr 11 oczekujący na białe bierki, który zostanie skojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem Nr 17, oczekującym na odmienny kolor (wskaźnik x pozostaje bez zmian). W kolejnej parze spotkają się zawodnicy Nr 12 i Nr 21 oczekujący na ten sam kolor bierek (czarny, przy czym pierwszeństwo do zmiany koloru ma zawodnik nie mający wyrównania kolorów, czyli Nr 12), a po skojarzeniu tej pary x=0, pozostaje jeszcze trzech zawodników, z których jeden musi być przeniesiony do następnej grupy punktowej. Powinien to być zawodnik, który nie był przenoszony w dół w ostatnich dwóch rundach (Nr 23). Pozostali zawodnicy (Nr 15 i Nr 22) nie byli jeszcze kojarzeni ze sobą i oczekują na odmienne kolory bierek, a więc zostają ze sobą skojarzeni.
Po wyłączeniu z kojarzenia zawodnika najniżej zaszeregowanego w tabeli, który jeszcze nie pauzował (Nr 20), ostatnią parę zawodników tworzą Nr 23 i Nr 18, który otrzymał w ostatnich dwóch rundach ten sam kolor bierek, a więc musi otrzymać kolor odmienny.

Kojarzenie i wyniki IV rundy:
10-2 remis, 1-8 0-1, 3-19 1-0, 7-4 1-0, 5-14 remis, 13-16 remis, 9-6 1-0, 11-17 0-1, 21-12 0-1, 22-15 0-1, 18-23 1-0, 20 pauza 1 p.

Kojarzenia V rundy w grupach punktowych

Z dorobkiem po 4 p.

Z dorobkiem po 2 p.
Nr 819, 17, 3, 1WBWBDNr 112, 10, 15, 8BWBWU
Z dorobkiem po 3.5 p.Nr 415, 11, 10, 7WBWB 
Nr 213, 9, 7, 10WBWB Nr 121, 19, 20, 21WBWB 
Nr 1021, 1, 4, 2WBBW Nr 154, 6, 1, 22BWWB 
Z dorobkiem po 3 p.Nr 165, 3, 9, 13WBWBU
Nr 314, 16, 8, 19BWBW Nr 176, 8, 5, 11BWWB 
Nr 718, 23, 2, 4BWBW Nr 198, 12, 11, 3BWWB 
Z dorobkiem po 2.5 p.Z dorobkiem po 1 p.
Nr 516, 18, 17, 14BWBW Nr 617, 15, 18, 9WBWBU
Nr 920, 2, 16, 6BWBWDNr 1122, 4, 19, 17BWBW 
Nr 132, 20, 23, 16BWBWDNr 187, 5, 6, 23WBBWU
Nr 143, 21, 22, 5WBWB Nr 209, 13, 12, -WBB-D
    Nr 2110, 14, -, 12BWW-d
    Nr 2211, -, 14, 15WBW- 
    Nr 23-, 7, 13, 18BWB-D

Najwyżej zaszeregowany zawodnik Nr 8 jest sam w swojej grupie punktowej i zostaje przeniesiony w dół do następnej grupy, składającej się z dwóch zawodników Nr 2 i Nr 10. Powstaje niejednorodna trzyosobowa grupa, w której zawodnik Nr 10 oczekuje na białe bierki, a pozostali na czarne, a więc x=0.
Zawodnik Nr 8 był już przenoszony w dół, lecz nie ma możliwości ko-jarzenia go w innym kierunku, więc symbol D nie ma w tym przypadku zastosowania, ale pozostanie do celów kojarzenia następnej rundy. Zostanie skojarzony z Nr 10, oczekującym na odmienny kolor bierek, a Nr 2 będzie przeniesiony do następnej grupy punktowej, składającej się znowu z dwóch zawodników. W tej niejednorodnej grupie punktowej Nr 2 oczekuje na białe bierki, a pozostali na czarne (x=0). Zawod-nik Nr 2 będzie kojarzony z najwyżej zaszeregowanym Nr 3, a Nr 7 będzie przeniesiony do kolejnej grupy czterech zawodników.
W tej pięcioosobowej grupie są do skojarzenia dwie pary, a tylko je-den zawodnik oczekuje na białe bierki (pozostali na czarne), więc x=1. ponadto w tej grupie Nr 9 i Nr 13 byli już przenoszeni w dół, więc mają pierwszeństwo do kojarzenia. Przy tym założeniu najlepszym kandy-datem do przeniesienia jest Nr 5 (znajdujący się na czele grupy z dorobkiem 2.5 p. Przenoszony Nr 7 (mający pierwszeństwo do zmiany koloru przy równej historii przydziału bierek) będzie kojarzony z Nr 9, po czym x=0 i Nr 13 będzie kojarzony z Nr 14, oczekującym na odmienny kolor bierek.
Przeniesiony Nr 5 trafia do kolejnej siedmioosobowej grupy punktowej, tworząc S1 w niejednorodnej ośmioosobowej grupie z dorobkiem 2 p. Teraz do skojarzenia są cztery pary, a na jeden z kolorów oczekuje dwóch zawodników, więc x=2. Zawodnik Nr 5 oczekuje na czarne (które są w mniejszości) i musi być kojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem oczekującym na odmienny kolor. Jest to Nr 4.
W nowej już jednorodnej grupie punktowej znajduje się jeszcze sze-ściu zawodników, z których S1 tworzą Nr 1, Nr 12 i Nr 15 a S2 pozo-stali w kolejności zaszeregowania.. Nr 1 oczekujący na czarne będzie kojarzony z Nr 16 (x=2), a kojarzenie pozostałych par jest wymuszone, ale przy przydziale kolorów bierek należy brać pod uwagę historię gry obu kolorami, a więc 12-17 i 15-19.
W ostatniej grupie punktowej z dorobkiem 1 p. znajduje się 7 zawodników, z których do pauzowania musi być wyłączony Nr 18, który jest najniżej zaszeregowany spośród tych, którzy jeszcze nie pauzowali. Zawodnik pauzujący każdorazowo otrzyma znak D przy kojarzeniu następnej rundy. W pozostałej 6-osobowej grupie do skojarzenia są trzy pary, a na każdy z kolorów oczekuje po trzech zawodników, czyli x=0. Po podziale na podgrupy Nr 6 będzie kojarzony z Nr 21 (odmienne kolory oczekiwania), Nr 11 z Nr 23 i Nr 20 z Nr 22.

Kojarzenie i wyniki V rundy:
8-10 0-1, 2-3 remis, 9-7 0-1, 14-13 re-mis, 4-5 1-0, 16-1 0-1, 12-17 0-1, 15-19 1-0, 6-21 1-0, 23-11 0-1, 20-22 1-0, 18 pauza 1 p.

Kojarzenia VI rundy turnieju

Z dorobkiem 4.5 p.Z dorobkiem 2.5 p.
Nr 1021, 1, 4, 2, 8WBBWBUNr 516, 18, 17, 14, 4BWBWBD
Z dorobkiem 4 p.Nr 920, 2, 16, 6, 7BWBWWUd
Nr 213, 9, 7, 10, 3WBWBWDZ dorobkiem 2 p.
Nr 718, 23, 2, 4, 9BWBWBDNr 617, 15, 18, 9, 21WBWBWu
Nr 819, 17, 3, 1, 10WBWBWDNr 1122, 4, 19, 17, 23BWBWB 
Z dorobkiem 3.5 p.Nr 121, 19, 20, 21, 17WBWBW 
Nr 314, 16, 8, 19, 2BWBWBUNr 165, 3, 9, 13, 1WBWBWu
Z dorobkiem 3 p.Nr 187, 5, 6, 23, -WBBW-uD
Nr 112, 10, 15, 8, 16BWBWBuNr 198, 12, 11, 3, 15BWWBB 
Nr 415, 11, 10, 7, 5WBWBWUNr 209, 13, 12, -, 22WBBW-d
Nr 132, 20, 23, 16, 14BWBWBdZ dorobkiem 1 p.
Nr 143, 21, 22, 5, 13WBWBW Nr 2110, 14, -, 12, 6BWWB- 
Nr 154, 6, 1, 22, 19BWWBW Nr 2211, -, 14, 15, 20WBWB- 
Nr 176, 8, 5, 11, 12BWWBB Nr 23-, 7, 13, 18, 11BWBW-d

Z tabeli wynika, że w VI rundzie do pauzowania trzeba wydzielić zawodnika z przedostatniej rundy. Jest to Nr 19, ponieważ w najniższej grupie wszyscy już pauzowali.
Samotnie prowadzący Nr 10 musi być przeniesiony do niższej grupy punktowej, tworząc niejednorodną czteroosobową grupę. W tej grupie dwaj zawodnicy oczekują na każdy z kolorów, więc x=0. Jednak przy próbie kojarzenia Nr 10 z zawodnikami oczekującymi na odmienny kolor bierek wynika, że grał on już z nimi. Pozostaje tylko jedyne możliwe kojarzenie z Nr 7 oczekującym na ten sam kolor bierek. Wobec tego należy powiększyć wskaźnik x i dokonać kojarzenia w ramach grupy punktowej. Przy analizie historii kolorów zawodnika Nr 10 i Nr 7 wynika, że Nr 10 ma otrzymać białe bierki. W drugiej parze zawodników, również oczekujących na ten sam kolor bierek, historia przydziału kolorów jest identyczna, więc pierwszeństwo zmiany koloru ma zawodnik Nr 2, wyżej zaszeregowany.
Z dorobkiem 3.5 p jest tylko jeden zawodnik Nr 3, który musi być przeniesiony do następnej grupy punktowej, tworząc niejednorodną 7-osobową grupę. Przy trzech parach do skojarzenia, na czarne bierki oczekuje tu trzech zawodników, wobec tego x=0. Nr 3 tworzy podgru-pę S1 i jest kojarzony z najwyżej zaszeregowanym przeciwnikiem, z którym jeszcze nie grał i oczekuje na odmienny kolor bierek oraz nie był podnoszony w ostatnich dwóch rundach. Jest to Nr 15. Po skoja-rzeniu tej pary pozostaje jednorodna 5-osobowa grupa, w której S1 tworzą Nr 1 i Nr 4, a do S2 wchodzą Nr 13, Nr 14 i Nr 17, przy x=0.
Wśród tych zawodników Nr 13 nie powinien być przenoszony w dół. W tej grupie Nr 1 oczekujący na białe bierki otrzyma za przeciwnika Nr 14, który oczekuje na odmienny kolor, a Nr 4 i Nr 13 będą kojarzeni ze sobą, bo również oczekują na odmienne kolory bierek. Najniżej zaszeregowany Nr 17 będzie przeniesiony do następnej grupy punktowej i skojarzony z Nr 9, który oczekuje na odmienny kolor bierek.
W grupie z dorobkiem 2.5 p. obydwaj zawodnicy byli już przenoszeni w dół, wobec niemożności zastosowania p. B5 i B6 przepisów należy kojarzyć zawodników przede wszystkim ze względu na kolory bierek.
Do grupy z dorobkiem 2 p zostaje przeniesiony Nr 5, a z tej grupy do pauzowania został wyłączony Nr 19. W taki sposób przedostatnia nie-jednorodna grupa liczy 7 zawodników, z których dwóch oczekuje na białe bierki, a pozostali na czarne (x=1). Pierwszeństwo kojarzenia ma Nr 5, który nie powinien jednak być kojarzony z Nr 6, gdyż ten ostatni był podnoszony do wyższej grupy. W tej sytuacji pozostaje kojarzenie 5-12 (przy kojarzeniu 5-11 wskaźnik „x" uległby powiększeniu). Po skojarzeniu tej pary pozostała 5-osobowa grupa jest już jednorodna, a wskaźnik x=1.
Do podgrupy S1 zostają zaliczeni Nr 6 i Nr 11, a do S2 - Nr 16, Nr 18 i Nr 20, przy czym należy unikać przenoszenia w dół Nr 18 i Nr 20, którzy w poprzedniej rundzie byli już przenoszeni w tym kierunku. W pierwszej kolejności do przeniesienia powinien być delegowany Nr 16, który był przenoszony tylko w górę.
Pierwszeństwo kojarzenia ma teraz Nr 6, który (pomijając kojarzenie z Nr 16) grał już z Nr 18, a więc będzie kojarzony z Nr 20 i po tym kojarzeniu obniży wskaźnik x do 0. Następną parę zawodników muszą utworzyć Nr 11 i Nr 18, którzy oczekują na odmienne kolory bierek, a Nr 16 będzie przeniesiony do ostatniej niejednorodnej 4-osobowej grupy punktowej, w której x=0, ponieważ po dwóch zawodników oczekuje na każdy z kolorów. Kojarzenie tej grupy jest możliwe z zachowaniem wszystkich przepisów, a więc 21-16 i 22-23.

Kojarzenie i wyniki VI rundy:
10-7 remis, 8-2 0-1, 3-15 1-0, 1-14 1-0, 13-4 1-0, 17-9 1-0, 5-12 0-1, 20-6 0-1, 11-18 0-1, 21-16 0-1, 22-23 0-1, 19 pauza 1 p.

Kojarzenia ostatniej VII rundy turnieju

Z dorobkiem 5 p.

Z dorobkiem 3 p.

Nr 213,9,7,10,3,8WBWBWBdNr 415,11,10,7,5,13WBWBWBu
Nr 1021,1,4,2,8,7WBBWBWuDNr 617,15,18,9,21,20WBWBWB 

Z dorobkiem 4.5 p.

Nr 121,19,20,21,17,5WBWBWBU
Nr 314,16,8,19,2,15BWBWBWuDNr 143,21,22,5,13,1WBWBWB 
Nr 718,23,2,4,9,10BWBWBBUdNr 154,6,1,22,19,3BWWBWBU

Z dorobkiem 4 p.

Nr 165,3,9,13,1,21WBWBWBD
Nr 112,10,15,8,16,14BWBWBW Nr 187,5,6,23,–,11WBBWB–d
Nr 819,17,3,1,10,2WBWBWWdNr 198,12,11,3,15, –BWWBB–D
Nr 132,20,23,16,14,4BWBWBW 

Z dorobkiem 2.5 p.

Nr 176,8,5,11,12,9BWWBBWDNr 516,18,17,14,4,12BWBWBWD
    Nr 920,2,16,6,7,17BWBWWBU
    

Z dorobkiem 2 p.

Z dorobkiem 1 p.

Nr 1122,4,19,17,23,18BWBWBW 
Nr 2110,14,-,12,6,16BWWBW-UNr 209,13,12,-,22,6WBBWW- 
Nr 2211,-,14,15,20,23WBWBW- Nr 23-,7,13,18,11,22BWBWB- 

W ostatniej rundzie zawodów obowiązują przepisy specjalne. Nie obowiązują wymogi p. B2, B5 i B6 przy kojarzeniu zawodników mających więcej niż 50 % punktów (w omawianym przykładzie - ponad 3 p.)
Najwyżej zaszeregowaną grupę stanowi dwóch zawodników, którzy grali już ze sobą. Zostają oni przeniesieni do następnej grupy punktowej, w której możliwe jest skojarzenie tylko jednej pary 10-3 (przy wyrównanych kolorach bierek decyduje historia przydziału). Dwaj pozostali zawodnicy znowu zostają przeniesieni w dół, tworząc niejednorodną 6-osobową grupę punktową, przy czym do S1 zostają zaliczeni przeniesieni Nr 2 i Nr 7, a do S2 zawodnicy z dorobkiem 4 p. W tej grupie do skojarzenia są trzy pary, dwóch zawodników oczekuje na jeden z kolorów, a więc x=1.
Pierwszeństwo kojarzenia ma Nr 2, który musi być kojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem podgrupy S2, czyli Nr 1 Następnie Nr 7 jest kojarzony z najbliższym zawodnikiem podgrupy S2. Jest to Nr 8. W jednorodnej już grupie istnieje możliwość kojarzenia pozostałych dwóch zawodników 17-13 (o kolorze decyduje historia przydziału).
Kolejna grupa jednorodna składa się z ośmiu zawodników, z których wszyscy oczekują na ten sam (biały) kolor bierek. Do skojarzenia są 4 pary, a więc x=4. Podgrupę S1 tworzą najwyżej zaszeregowani Nr 4, Nr 6, Nr 12 i Nr 14, podgrupę S2 - pozostali w kolejności zaszeregowania. Pierwszeństwo kojarzenia ma Nr 4, który powinien być kojarzony z najwyżej zaszeregowanym zawodnikiem podgrupy S2, z któ-rym jeszcze nie grał. Jest to Nr 16. Następnie należy dobrać przeciw-nika z podgrupy S2 dla Nr 6; jest to Nr 19. W kolejności należy znaleźć przeciwnika dla Nr 12, najbliższym z S2 jest Nr 15 i pozostaje dwóch zawodników Nr 18 i Nr 14, którzy nie grali jeszcze ze sobą.
W kolejnej grupie punktowej znajduje się dwóch zawodników (Nr 5 i Nr 9), którzy nie grali ze sobą i muszą być skojarzeni. W następnej grupie znajduje się Nr 11 - najniżej zaszeregowany zawodnik, który jeszcze nie pauzował. Pozostali Nr 20 i Nr 23 nie grali ze sobą i muszą być skojarzeni. W ostatniej grupie dwóch zawodników Nr 21 i Nr 22 nie grało ze sobą, więc kojarzenie jest zakończone.

Kojarzenie ostatniej VII rundy:
10-3, 2-1, 7-8, 17-13, 4-16, 19-6, 12-15, 18-14, 9-5, 23-20, 22-21, 11 pauza 1 p.

Przedstawiony przykład rozegranego turnieju szachowego ilustruje technikę kojarzenia, zgodnego z przepisami systemu szwajcarskiego, na podstawie regulaminu C.04 Przepisów FIDE. Dokładne przerobie-nie tego przykładu oraz sprawdzenie kojarzeń, powinno być wystar-czające do nauki ręcznego kojarzenia oraz kontroli poprawności innych kojarzeń, dokonywanych przez funkcjonujące w Polsce progra-my komputerowe.
 
Technika kojarzenia - przykład
rozmiar 0.18 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 327
rozmiar 0.19 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 433
 
Aktualnie online 6 gości