00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-03 | Autor: Administrator | Odsłon: 20850
B.V
REGULAMINY TURNIEJOWE
 I ORGANIZACJA ZAWODÓW W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

A. REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin zawodów jest podstawowym dokumentem, ustalającym sposób i zasady przeprowadzenia turnieju. Opracowuje go organiza-tor danej imprezy:
(a) dla rozgrywek o mistrzostwo Polski - Polski Związek Szachowy,
(b) dla rozgrywek o mistrzostwo okręgu - właściwy terytorialnie Wojewódzki Związek Szachowy,
(c) dla imprez lokalnych - sekcja szachowa klubu,
(d) dla zawodów festiwalowych i masowych - ich organizatorzy.

Podstawy prawne

1.
Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich uczestników imprezy. Do kontroli jego przestrzegania powołany jest sędzia główny wraz z zespołem sędziowskim. Na odprawie technicznej, sędzia główny jest zobowiązany omówić i wyjaśnić wszelkie wątpliwości i ewentualne niejasności regulaminowe, zgłoszone przez zawodników, a także, jeśli zachodzi taka potrzeba, przedstawić swoją interpretację niektórych punktów regulaminu.

2.
Regulamin nie może być, w swej treści, sprzeczny z przepisami Kodeksu Szachowego, musi jednak uściślać wszystkie te przepi-sy, które w kodeksie są podane z możliwością wyboru.

3.
Regulamin powinien być przygotowany w formie pisemnej i przekazany do wiadomości uczestnikom zawodów przed rozpoczęciem turnieju, najlepiej kilkanaście dni przed zawodami, a najpóźniej na odprawie technicznej, przed losowaniem, względnie ustaleniem numerów startowych.

4.
Każdy uczestnik ma prawo i jednocześnie obowiązek zapozna-nia się z regulaminem imprezy. Nieznajomość regulaminu nie może być podstawą do jakichkolwiek reklamacji ze strony zawodników.

Treść regulaminu

Regulamin powinien zawierać następujące informacje:

5.
Informacje wstępne (rozsyłane często z dużym wyprzedzeniem wraz z anonsem o turnieju):
(a) pełną nazwę imprezy,
(b) cel i rodzaj zawodów,
(c) daty rozpoczęcia i zakończenia zawodów,
(d) miejsce rozgrywania zawodów (adres, telefon i faks),
(e) nazwę organizatora (dyrektora turnieju), jego adres, numer telefonu i faksu,
(f) jeśli to możliwe również datę i godzinę otwarcia oraz zamknięcia zawodów.

6.
Informacje podstawowe, w ramach których należy sprecyzować:
6.1. Program zawodów, który powinien zawierać:
(a) datę, godzinę i miejsce odprawy technicznej,
(b) datę, godzinę i miejsce (dokładny adres) uroczysto-ści otwarcia i zamknięcia zawodów,
(c) daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia kolejnych rund,
(d) terminy i czas trwania ewentualnych dogrywek,
(e) terminarz dni wolnych od gry oraz wyszczególnienie ewentualnych imprez towarzyszących,
(f) adres, telefon, faks i e-mail sali turniejowej,
6.2. Warunki uczestnictwa.
Kryteria dotyczące uczestników lub drużyn (wymagane kategorie, rankingi, wiek lub inne warunki udziału).
6.3. System i charakter rozgrywek.
Turnieje kołowe, turnieje otwarte grane systemem szwajcarskim, turnieje rozgrywane systemami: scheveningen, pucharowym lub kombinowanym, względnie mecze indywidualne bądź drużynowe.
6.4. Liczbę rund i tempo gry.
6.5. System baraży i sposób ich przeprowadzenia.
6.6. Kryteria punktacji pomocniczej (tie-break'u) przy równej liczbie punktów i ich wpływ na rozdział nagród.
6.7. Uprawnienia z tytułu zajęcia określonych miejsc w tabeli końcowej, jeśli turniej ma charakter eliminacyjny itp.
6.8. Informacje w przypadku zawodów drużynowych:
(a) Liczbę członków składu zasadniczego i zawodników rezerwowych w drużynie,
(b) Kryteria dotyczące składu osobowego zespołu (ka-tegorie, rankingi, wiek itp.),
(c) Warunki korzystania z zawodników rezerwowych,
(d) Sposób i termin zgłaszania zasadniczego składu drużyny oraz składu na poszczególne rundy,
6.9. Zakwaterowanie i wyżywienie
Miejsce (adres, telefon, faks, e-mail) noclegów i spożywania posiłków - wskazane jest załączenie planu sytu-acyjnego (dworzec, sala gry, hotel), wraz zaleconym sposobem dojazdu.
6.10. Nagrody, medale, dyplomy i wyróżnienia
(a) W zależności od rodzaju i rangi zawodów przyznaje się uczestnikom: medale, dyplomy, wyróżnienia, na-grody pieniężne, rzeczowe i specjalne.
(b) Pełna lista nagród, obejmująca wyróżnienia sportowe (medale i dyplomy), liczbę i wysokość nagród pieniężnych oraz rodzaj nagród specjalnych i wyróżnień powinna być ogłoszona w regulaminie imprezy, ewentualnie w komunikacie organizacyjnym, wydanym przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli nie jest to możliwe, informacje o nagrodach i wyróżnieniach powinny być przekazane zawodnikom najpóźniej na odprawie technicznej.
(c) Fundusz nagród oraz nagrody specjalne i wyróżnie-nia są w gestii organizatora imprezy, który może przeznaczyć na ten cel środki własne i przekazane przez sponsorów, a także inne darowizny oraz kwoty (lub ich część) uzyskane z wpisowego do turnieju,
(d) Wręczanych medali, plakietek, dyplomów czy specjalnych listów dziękczynnych nie należy wliczać do funduszu nagród.
(e) Regulaminowy podział nagród powinien następować w kolejności zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji turnieju. Jeżeli w ramach jednej imprezy prowadzi się kilka klasyfikacji (np. zawodniczki, seniorzy powyżej 60 lat, juniorzy czy juniorki, zawodnicy gospodarzy, względnie grupy rankingowe), to zwycięzcy tych grup powinni otrzymywać oddzielne nagrody.
(f) Oprócz nagród za zwycięstwo w klasyfikacji general-nej i w innych klasyfikacjach, organizator może ufun-dować nagrody specjalne np. za najpiękniejszą partię, za dobry start, finisz czy za uzyskanie specjalnego rezultatu (najmniejsza liczba remisów, największa liczba zwycięstw) itp. Uczestnicy powinni być poinformowani o nagrodach specjalnych przed rozpoczęciem zawodów.
(g) Nagrody pieniężne powinny być przydzielane zgod-nie ze zdobytymi punktami w kolejności zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji. W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez dwóch lub więcej zawodników, stosuje się różne podziały nagród:
· w turniejach kołowych preferowany jest rów-ny podział kwot pomiędzy wszystkich za-wodników dzielących miejsce,
· w turniejach otwartych, granych systemem szwajcarskim podział nagród wśród zawodników z tą samą liczbą punktów jest przeważnie uzależniony od różnych punktacji pomocniczych (patrz rozdział: „Systemy rozgrywek PZSzach"), a mianowicie: systemu Buchholza, progresji, średniego rankingu przeciwników czy nawet wg punktacji Sonneborna-Bergera itp. Są też inne systemy dzielenia nagród, znane na arenie międzynarodowej lub ustalone przez różnych organizatorów.
(h) Nagrody rzeczowe, jako niepodzielne, mogą być przyznawane tylko w kolejności zajętych miejsc, przy uwzględnieniu punktacji pomocniczych przewidzianych regulaminem zawodów.
(i) W regulaminie imprezy można umieścić klauzulę, że jeden zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub rzeczową (obie do wyboru), oprócz ewentualnych nagród specjalnych.
(j) Komputer nie może zdobywać żadnych nagród za osiągnięcia w turniejach z udziałem osób.

7. Ustalenia finansowe
W regulaminie należy sprecyzować:
(a) wysokość wpisowego do turnieju,
(b) sposób rozliczenia kosztów pobytu zawodników (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy itp.),
(c) sposób rozliczenia kosztów organizacji zawodów,
Końcowe ustalenia i sprawozdawczość

8.
W końcowej części regulaminu wskazane jest zamieszczenie następujących informacji:
(a) tryb powoływania sędziów na zawody,
(b) tryb składania odwołań - jak, kiedy i do kogo?,
(d) wysokość ewentualnej kaucji przy składaniu odwołania,
(e) terminy składania sprawozdań,
(f) inne ustalenia, np. rodzaj sprzętu, który muszą dostarczyć zawodnicy.

9.
Regulamin powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizatora.

B. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1.
Komunikat, będący zapowiedzią turnieju, wydaje organizator imprezy w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem zawodów.

2.
Komunikat powinien być rozesłany na kilka tygodni (a nawet kilka miesięcy) przed rozpoczęciem zawodów do zaintereso-wanych osób, klubów, wojewódzkich związków szachowych czy federacji (w zależności od rangi imprezy) i zawierać skrót ustaleń regulaminowych, niezbędnych do rozeznania prac przygotowawczych i organizacyjnych oraz ewentualnego uję-cia w planach startowych zapowiedzianego turnieju.

3.
W komunikacie należy zamieścić następujące informacje:
(a) nazwa organizatora, adres i telefon (i faks) kontaktowy,
(b) termin i miejsce zawodów,
(c) system rozgrywek,
(d) uprawnienia do startu,
(e) terminy i daty końcowe nadsyłania zgłoszeń,
(f) możliwości zakwaterowania i wyżywienia z podaniem cen,
(g) wysokość wpisowego i konto, na które należy je wpłacać,
(h) przewidywana liczba i wysokość nagród,
(i) inne informacje, np. zastrzeżenia dotyczące przywiezienia sprzętu.

4.
Komunikat powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizatora.

C. ZAPROSZENIA

1.
Organizator turnieju może wysłać imienne zaproszenia zawodnikom, na których udziale szczególnie mu zależy. W zaproszeniu powinny być podane szczegóły wymienione w komunikacie organizacyjnym oraz:
(a) warunki finansowe udziału w imprezie (zwrot kosztów podróży, warunki pobytu, ewentualne honorarium lub zwolnienie z wpisowego itp.),
(b) lista zawodników zaproszonych do udziału w zawodach, względnie przewidywany poziom uczestników w turnie-jach granych systemem szwajcarskim.

2. W przypadku imprez o charakterze międzynarodowym zapro-szenia należy wysłać ze znacznym wyprzedzeniem.

D. ZGŁOSZENIA


1.
Każde zgłoszenie do turnieju powinno być pisemnie potwier-dzone przez organizatora. W potwierdzeniu należy podać re-zerwację noclegów i wyżywienia oraz planowaną datę przy-jazdu, miejsce i godzinę odprawy technicznej.

2.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizator powinien na odprawę techniczną przygotować listę uczestników i przekazać kopię listy sędziemu głównemu zawodów.


E. PRZYGOTOWANIE ZAWODÓW

Organizatorzy i sędziowie są odpowiedzialni za prawidłowe przygotowanie imprezy oraz za sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie zawodów.

1. Sala turniejowa
1.1.
Organizator powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować salę turniejową, która pomieści przewi-dywaną liczbę uczestników oraz zapewni swobodny dostęp widzom. Wskazane jest, aby wszyscy uczestni-cy jednego turnieju grali na tej samej sali. W przypad-ku, w którym organizator nie dysponuje salą odpo-wiedniej wielkości, powinien zapewnić drugą, w możli-wie bliskiej odległości, aby zawodnicy mogli śledzić in-ne partie i szybko dowiadywać się o rezultatach za-kończonych gier.
1.2. Wielkość sali turniejowej powinna być tak dobrana, aby na jedną parę grających zawodników przypadało przy-najmniej 4 m2 powierzchni. Przy takim założeniu, tur-niej z udziałem 100 zawodników wymaga sali o po-wierzchni 200 m2. Do tej powierzchni należy doliczyć miejsca dla kibiców, proporcjonalnie do znaczenia za-wodów i liczby zaproszonych gości.
1.3. Tablice ogłoszeń (regulamin, nagrody, wyniki, komunikaty organizatora i sędziego głównego, inne informacje itp.) powinny znajdować się w holu, przed salą turniejową, aby rozmowy, które tam się toczą nie przeszkadzały zawodnikom. Sala turniejowa powinna być odpowiednio udekorowana, choćby okolicznościowym hasłem z nazwą turnieju. Mile widziane są także emblematy czy grafiki o tematyce szachowej oraz zdjęcia wybitnych szachistów Polski i świata.
1.4. Sala turniejowa powinna być dobrze wentylowana, a miejsca gry właściwie oświetlone. Temperatura na sali turniejowej powinna być zbliżona do temperatury pokojowej, w granicach 16-18°C. W bliskiej odległości powin-ny znajdować się bufet z ciepłymi i zimnymi napojami oraz koniecznie toalety.
1.5. Sędziowie powinni mieć swoje stanowiska w bezpośredniej bliskości zawodników tak, aby z łatwością mogli obserwo-wać wydarzenia przy szachownicach. Organizatorzy prze-ważnie sytuują stół sędziego głównego na scenie, skąd mo-że objąć wzrokiem całą salę turniejową.

2. Sprzęt szachowy - standard FIDE

Warunki i zalecenia, dotyczące sprzętu szachowego zostały zatwierdzone przez Centralny Komitet FIDE w 1975 r.
Przepisy określają tryb postępowania w oficjalnych meczach i turniejach FIDE:
(a) W meczu dwóch zawodników należy używać bierek, na które obydwaj wyrazili zgodę. Wyrażona zgoda musi obejmować również szachownicę, zegar szachowy, stół do gry i krzesło (fotel). Jeżeli zawodnicy są różnego zdania - sędzia główny decyduje o wzorze, wielkości i formie sprzętu, mając na uwadze zalecenia FIDE.
(b) W oficjalnych turniejach FIDE (olimpiady, MŚ, ME i in-ne) organizator powinien przygotować sprzęt odpowia-dający zaleceniom FIDE. Sprzęt powinien uzyskać aprobatę sędziego głównego.

Zalecenia i uwagi PZSzach

(1)
W turniejach klasyfikowanych przez FIDE zaleca się korzystanie z bierek typu Staunton lub zbliżonych do nich, aby zawodnicy mogli je rozpoznać bez trudności. Jeżeli bierki będą różnić się od standardu FIDE, a jeden za-wodnik lub kapitan zespołu będzie się domagać użycia opisanego wzoru bierek, zastosowanie tego wzoru staje się obowiązkowe. Podobne postępowanie dotyczy szachownic, zegara i stołu do gry.

(2)
Organizator powinien zapewnić sprzęt szachowy potrzebny do przeprowadzenia zawodów. Organizatorzy imprez w Polsce nie zawsze dysponują odpowiednią liczbą zegarów szachowych i wymagają, aby dostarczali je zawodnicy. Jednakże żądanie przywożenia również kompletów szachowych powoduje bałagan i stanowi zalążek konfliktu już na starcie turnieju. Szachy powinny być jednolite - zawodnik nie może, z rundy na rundę, grać coraz to innym sprzętem.

(3)
Stoły do gry powinny mieć równą wysokość. Zaleca się stosowanie stołów o wymiarach około 70 x 70 cm, o wy-sokości 65-70 cm, na których mieszczą się swobodnie nie tylko szachownica o standardowych wymiarach 50 x 50 cm i zegar szachowy, ale również zapisy partii i wizytówki. Ponadto na stole powinno być miejsce na ewentualne umieszczenie flag narodowych (klubowych), na napoje dla zawodników i dla oparcia rąk.

(4)
Stoły powinny być rozmieszczone na sali turniejowej w sposób umożliwiający zawodnikom swobodne poruszanie się, a widzom śledzenie walki na szachownicach. Widzowie powinni mieć też możliwość oglądania tarczy zegara. W każdym sektorze gry powinno znajdować się również stanowisko sędziowskie.

(5)
Stoły powinny mieć kolejne numery, aby skojarzeni zawodnicy bez trudu znaleźli swoje miejsca. Krzesła względnie foteliki powinny być jednolite dla wszystkich zawodników.

(6)
Na stołach, przed rozpoczęciem gry, powinny znajdo-wać się zapisy partii wraz z podkładkami oraz wizytówki grających zawodników.

(7)
Część sali ze stolikami, przeznaczona na grę powinna być oddzielona od publiczności barierkami lub linkami, tak, aby kibice nie przeszkadzali zawodnikom w trakcie gry i nie ingerowali w przebieg partii. Dotyczy to szcze-gólnie rozgrywek młodzieży w najmłodszych grupach wiekowych.

2.1. Bierki

(a) Materiał
Bierki powinny być wykonane z drewna, plastiku lub podobnych materiałów.
(b) Wysokość, waga, proporcje
Wysokość króla powinna wynosić 8.5-10.5 cm, a średnica podstawy 40-50% jego wysokości. Roz-miary pozostałych bierek powinny być proporcjonalne do ich wysokości i kształtu, przy uwzględnieniu odpowiedniej stabilności i estetyki wykonania.
(c) Kształt
W turniejach FIDE zaleca się stosowanie bierek i sprzętu, używanego na olimpiadach i innych oficjalnych rozgrywkach. Bierki powinny mieć taki kształt, aby można je było łatwo odróżnić. W szczególności wierzchołek króla powinien odróżniać się wyraźnie od wierzchołka hetmana. Wierzchołki gońców powinny mieć skośne nacięcia, albo być w innym kolorze - muszą wyraźnie różnić się od pionów.
(d) Kolor bierek
Ciemne bierki powinny być brązowe, w ciemnym odcieniu koloru brązowego, ewentualnie czarne. Jasne bierki mogą być kremowe, beżowe, ewentualnie białe. Do tego celu można zastosować naturalny kolor drewna (orzech, klon itp.). Bierki nie mogą być pokryte błyszczącą farbą lub lakierem, gdyż może to spowo-dować refleksy świetlne. Powinny być przyjemne dla oka.

2.2. Szachownica


(a) Szachownica powinna być wykonana z drewna, pla-stiku, tektury lub tkaniny. Może być również szachownica zrobiona z kamienia czy marmuru, ale z wyraźnie różniącymi się jasnymi i ciemnymi polami i pod warunkiem akceptacji przez sędziego głównego. Do produkcji szachownic może być użyte naturalne drewno z odpowiednim kontrastem jak brzoza - klon, albo jesion - orzech włoski itp. Powierzchnia szachownicy musi mieć neutralne, matowe wykończenie - nigdy błyszczące.
(b) Kombinacje kolorów ciemnych i jasnych pól, powin-ny być starannie dobrane. Zaleca się kolory: brązo-wy, zielony, jasno-orzechowy oraz biały, kremowy, kości słoniowej, jasnożółty itp.

(Uwaga.
Należy unikać szachownic z czarnymi i bia-łymi kolorami pól, gdyż po paru godzinach gry powodują zmęczenie wzroku - dop. A.F.).
(c) Bierki nie powinny stać ścieśnione na szachownicy, ani też znajdować się w zbyt dużej odległości od siebie, na sąsiednich polach. Zaleca się, aby boki kwadratu pola miały wymiary w granicach 5.0 do 6.5 cm.
(d) Można stosować stoły, o odpowiedniej wysokości, z wbudowaną szachownicą. Jeśli szachownicę umieszczamy na stole, to należy zabezpieczyć ją przed przesuwaniem się w trakcie gry.

Dop. A.F.:
Oznaczenia pól szachowych powinny być zgodne z „Przepisami gry FIDE", a ponadto takie (na wszystkich bokach szachownicy), aby każdy z zawodników mógł z nich korzystać w równym stopniu.

2.3. Mechaniczny zegar szachowy


(a) Zegar szachowy powinien mieć dwie tarcze i dwa niezależne mechanizmy zegarowe oraz dźwignię do ich przełączania. Naciśnięcie dźwigni uruchamia wskazówki na jednej tarczy i jednocześnie zatrzymuje wskazówki na drugiej. Przełączanie zegara powinno odbywać się bez wysiłku. Praca mechanizmu zegara powinna być cicha.
(b) Zegar szachowy powinien mieć na obu tarczach chorągiewki sygnalizacyjne, precyzyjnie określające moment upływu pełnej godziny. Chorągiewki powin-ny być zainstalowane na liczbie 12 (dopuszcza się też instalację chorągiewek w innym miejscu) w taki sposób, aby opadnięcie chorągiewki było dokładnie widoczne, a sędzia oraz zawodnicy mogli śledzić upływający czas.
(c) Zegar szachowy może służyć do kontroli czasu w partii turniejowej, jeśli spełnia następujące kryteria dokładności pomiaru czasu:
- odchylenie rejestracji czasu na każdej tarczy nie przekracza ± 60 sekund na dwie godziny oraz
- odchylenie w opadaniu każdej chorągiewki sygnalizacyjnej nie przekracza ± 10 sekund.

2.3. Elektroniczny zegar szachowy


(a) Elektroniczny zegar szachowy powinien mieć dwa wyświetlacze oraz przyciski do ich przełączania. Na wyświetlaczach winny być widoczne godziny, minuty i sekundy (w ostatnich 20 minutach gry), które pozostały zawodnikom do kontroli lub zakończenia partii. Ponadto w zegarach powinien znajdować się przycisk pozwalający na uruchomienie pomiaru czasu na jednym wyświetlaczu lub całkowite zatrzymanie pomiaru czasu oraz przycisk umożliwiający korektę czasu gry i liczby wykonanych posunięć.
Przełączanie zegara powinno odbywać się bez wysiłku, a jego praca powinna być cicha.
(b) Elektroniczny zegar szachowy powinien zatrzymywać się z chwilą przekroczenia czasu przez jednego z zawodników i ten moment musi być widoczny na wyświetlaczu.
(c) Elektroniczny zegar szachowy powinien mieć możliwość automatycznego programowania najczęściej używanego tempa gry w szachach klasycznych (trzy kontrole, dwie kontrole, jedna kontrola) szachach szyb-kich i błyskawicznych. Jednocześnie też powinna ist-nieć możliwość programowania na każde posuniecie dodatku czasowego przed każdym posunięciem. Ten dodatek powinien być rozwiązany alternatywnie - kumulowany lub nie kumulowany.

3. Pozostałe wyposażenie

Na sali turniejowej sędzia główny powinien mieć do dyspozycji:
(a) zegar kontrolny,
(b) sygnał dźwiękowy (gong),
(c) komputer do kojarzenia par, wraz z drukarką (z rezerwo-wą taśmą, wkładem, tonerem itp.) i zapasem papieru,
(d) tabele turniejowe,
(d) druki do prowadzenia turnieju: zapisy partii, protokoły meczowe, karty startowe itp.
Formularze zapisów partii powinny być doręczane zawodnikom przez organizatora zawodów. Na formularzu powinno być miejsce na wpisywanie nazwy zawodów, daty rozgrywania partii, oznaczenie kolejnej rundy oraz nazwisk, imion i przynależności zawodników, z zaznaczeniem kolorów bierek obu grających (wzór zapisu w załączeniu).

ZAPIS PARTII SZACHOWEJ

Turniej      
Tournament      
RundaData   Wynik Czas
RoundDate  Result Time
       
Białe       
White      
       
Czarne      
Black      

NrBiałeCzarneNrBiałeCzarneNrBiałeCzarne
1  21  41  
2  22  42  
3  23  43  
4  24  44  
5  25  45  
6  26  46  
7  27  47  
8  28  48  
9  29  49  
10  30  50  
11  31  51  
12  32  52  
13  33  53  
14  34  54  
15  35  55  
16  36  56  
17  37  57  
18  38  58  
19  39  59  
20  40  60  
Podpisy  ›_______________________·_______________________
Signatures
Sędzia ____________________________________________________
Arbiter

Przygotowanie biuletynu turniejowego

Na każdym oficjalnym turnieju powinien być wydawany biuletyn turniejowy, redagowany przez przeszkoloną osobę, która powinna mieć do dyspozycji:
(a) odpowiednie pomieszczenie, najlepiej obok sali gry,
(b) komputer z zainstalowanym programem, pozwalającym kodować i drukować partie wg międzynarodowych standar-dów (CHESSBASE, CHESS ASSISTANT, NICBASE itp.),
(c) drukarkę z odpowiednią taśmą i zapasem papieru,
(d) asystenta, w przypadku dużej liczby partii.

F. REJESTRACJA TURNIEJU

1. Turniej międzynarodowy

1.1.
Międzynarodowa Federacja Szachowa poddaje ocenie rankingowej i klasyfikuje turnieje, które spełniają wymo-gi regulaminu FIDE B.02. Dodatkowe warunki muszą być spełnione (Regulamin FIDE B.01), aby w zawodach można było zdobywać tytuły międzynarodowe. Obowią-zek rejestracji turnieju klasyfikowanego przez FIDE na-leży do organizatora imprezy, który powinien zgłosić do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, na 10 ty-godni przed rozpoczęciem zawodów, następujące da-ne:
(a) nazwę organizatora i turnieju
(b) miejscowość, daty rozpoczęcia i zakończenia turnieju,
(c) przewidywaną liczbę uczestników,
(f) liczbę rund i tempo gry,
(g) poziom i rodzaj turnieju: przewidywaną kategorię turnieju (normy am. i mm.), kołowy, grany systemem szwajcarskim, systemem scheveningen, drużynowy, mecz indywidualny czy drużynowy,
(h) zasady doboru uczestników (zaproszenia imienne, turniej typu open, turniej kwalifikacyjny) oraz nazwisko i imię sędziego głównego.

1.2. Komisja Klasyfikacji i Rankingu oraz biuro PZSzach są upoważnieni do wysyłania wniosków o rejestrację turniejów do sekretariatu FIDE, który w swoich komunikatach publikuje listy zarejestrowanych zawodów.

1.3. FIDE ma prawo odrzucić wnioski na tytuły i odmówić oceny rankingowej turniejów, które nie były uprzednio zarejestrowane.

2. Turniej krajowy

2.1. Wszystkie imprezy i turnieje szachowe nie objęte Centralnym Kalendarzem Sportowym PZSzach (cykl mistrzostw Polski, oficjalne rozgrywki na szczeblu centralnym i okręgo-wym), a w których ustalone zostały normy na zdobycie centralnych kategorii szachowych, powinny być obowiązkowo zgłoszone, przed ich rozpoczęciem, do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach. Zgłoszenie turnieju winno zawierać następujące podstawowe informacje:
(a) datę rozpoczęcia (I runda) i datę zakończenia turnieju (ostatnia runda),
(b) adres sali gry,
(c) terminarz rozgrywek,
(d) skład uczestników turnieju,
(e) nazwisko sędziego ewentualnie organizatora zawodów.

2.2.
Istnieje też obowiązek rejestrowania turniejów krajowych, organizowanych wyłącznie w celach klasyfikacyjnych na ka-tegorie szachowe lub tytuły. Turnieje takie muszą odbywać się za wiedzą Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.

2.3.
Wnioski klasyfikacyjne uzyskane w turniejach nie zgłoszonych do Komisji względnie w turniejach, których charakter zdecydowanie odbiegał od informacji przedstawionych w zgłoszeniu nie będą rozpatrywane w części dotyczącej norm na tytuły, a sprawa uznania norm na I kategorię szachową uzależniona zostanie od decyzji Komisji.

Uwaga:
szczegóły dotyczące rejestracji turniejów międzynarodowych i krajowych oraz niezbędne formularze są przedsta-wione w części „C".

G. PRZEBIEG ZAWODÓW
Za prawidłowy przebieg zawodów jest odpowiedzialny sędzia główny wraz z zespołem sędziowskim. Czas trwania zawodów jest liczony od odprawy technicznej do zakończenia ostatniej partii, a dla sędziów do chwili sporządzenia sprawozdania.

1. Odprawa techniczna


1.1.
Oficjalne otwarcie imprezy zawsze poprzedza odprawa techniczna, którą prowadzi sędzia główny w obecności zawodników uprawnionych do udziału w zawodach oraz kie-rownictwa turnieju. W przypadku turnieju drużynowego na odprawę obowiązkowo powinni stawić się kapitanowie i kierownicy drużyn.

1.2.
Sędzia główny sprawdza obecność zawodników (kapitanów drużyn) i ich uprawnienia do udziału w imprezie. Następnie zapoznaje zebranych z obowiązującym regulaminem i programem zawodów oraz przypomina o podstawowych obowiązkach i uprawnieniach. Jednocześnie też udziela wyczerpujących wyjaśnień na postawione pytania, a w przypadkach koniecznych przedstawia swoją interpretację niektórych przepisów i przesłanki, jakimi będzie kierował się przy podejmowaniu decyzji.

1.3.
Przedstawiciel organizatora zapoznaje uczestników z warunkami gry, warunkami bytowymi, a następnie omawia zasady podziału nagród i wyróżnień.

1.4.
Powołane zostają komisje specjalne, wymagane regulaminem zawodów. W imprezach międzynarodowych powołuje się komisję odwoławczą (jury d'appel), natomiast przepisy PZSzach nie przewidują powoływania takiej komisji w rozgrywkach krajowych.

1.5.
Ostatnim punktem jest losowanie (lub przydzielanie) numerów startowych. Następnie sędzia ma obowiązek ogłoszenia ostatecznej listy startowej (z uwzględnieniem zawodników, którzy pisemnie zapowiedzieli swój przyjazd na II lub III rundę) oraz kojarzenie pierwszej rundy. O ile to możliwe, sędzia podaje również do wiadomości normy klasyfikacyjne na zdobycie wyższych kategorii i tytułów szachowych.

1.6.
Organizator powinien uzupełnić lub uściślić dane dotyczące zawodników i ich udziału w imprezie, co umożliwi mu osta-tecznie przygotowanie sali turniejowej, wykonanie wizytówek zawodników oraz wpisanie nazwisk uczestników do tabeli turniejowej, w kolejności numerów startowych.

2. Sędziowie i ich orzeczenia

2.1.
Zawody prowadzi sędzia główny, mający odpowiednie uprawnienia wynikające ze statusu sędziego PZSzach. Sędzia główny, w uzgodnieniu z organizatorem, powinien mieć jednego lub więcej sędziów asystentów, jemu podporządko-wanych.

2.2,
W czasie prowadzenia zawodów, sędziowie są objęci zakazem gry w jakimkolwiek turnieju szachowym.

2.3.
Zarówno sędzia rundowy, jak i główny, wydają swoje werdykty wyłącznie na sali turniejowej, komunikując to zawodnikom lub publikując na tablicy ogłoszeń. Jakikolwiek nacisk na sędziego, ze strony innych osób, w celu uzyskania zmiany werdyktu, jest niedopuszczalny.

2.4.
W turniejach krajowych od decyzji sędziego asystenta moż-na odwołać się do sędziego głównego, który jest ostateczną instancją odwoławczą. Decyzji sędziego głównego nie moż-na anulować, ani zmienić. Można ją jedynie zaskarżyć do właściwego kolegium sędziowskiego (w zakresie interpretacji przepisów gry) lub odpowiedniej komisji sportowej (w zakresie rezultatów partii). Pomimo zaskarżenia i ewentualne-go ukarania dyscyplinarnego sędziego, decyzja nie może być zmieniona (z wyjątkiem oczywistych przeoczeń, np. mylnego podsumowania punktów).

2.5.
Decyzja sędziego głównego w turniejach krajowych jest ostateczna i w związku z tym nie powołuje się komisji odwoławczej.

2.6.
Sędzia główny, mający odpowiednie uprawnienia do wyko-nywania swojej funkcji i mianowany przez organ nadzorujący pracę sędziów szachowych, musi wydawać werdykty w oparciu o przepisy kodeksu szachowego, regulaminu zawodów, o obiektywizm oraz o zasady logiki i sprawiedliwości, przy uwzględnieniu wszystkich specyficznych okoliczności zdarzenia.

2.7.
Lokalne turnieje krajowe może sędziować tylko jeden sędzia, od którego decyzji można odwołać się w trybie regulaminowym do kolegium sędziowskiego właściwego terytorialnie okręgowego związku szachowego.

Uwaga 1:
Obowiązki sędziego są wymienione w „Przepi-sach gry FIDE" oraz regulaminie C.07 (Przepisy turniejowe).
Uwaga 2: Przy większych imprezach szachowych, oprócz zespołu sędziowskiego, organizator może zatrudnić zespół pracowników pomocniczych, do prowadzenia tabel wyników, przygotowywania sali gier na kolejne rundy itp. Pracownicy ci podlegają kierownikowi zawodów, będącemu przedstawi-cielem organizatora.

3. Otwarcie imprezy

3.1.
Charakter otwarcia zawodów zależy od znaczenia imprezy, organizatorów i sponsorów. Niekiedy uroczyste otwarcie od-bywa się w przeddzień I rundy, zaraz po odprawie technicz-nej i jest połączone z prezentacją uczestników i publicznym losowaniem numerów startowych (dotyczy to przede wszystkim turniejów kołowych). Najczęściej jednak otwarcie imprezy odbywa się na sali turniejowej, na krótko przed rozpoczęciem pierwszej rundy.

3.2.
Otwarcie powinno mieć uroczysty charakter, podkreślający rangę imprezy. Sala gier podczas otwarcia powinna być w miarę możliwości nagłośniona.

3.3.
W imprezach o wysokiej randze sportowej, np. mistrzostwa Polski, zaleca się rozpoczęcie uroczystości otwarcia odegraniem hymnu państwowego, po czym następują krótkie przemówienia okolicznościowe.

4. Przeprowadzenie turnieju

4.1.
Po ceremonii otwarcia sędzia główny sygnalizuje rozpoczę-cie pierwszej rundy, po czym sędziowie asystenci niezwłocznie uruchamiają zegary wszystkim zawodnikom grającym białymi bierkami. Od tego momentu pieczę nad salą turniejową przejmują wyłącznie sędziowie zawodów.

4.2.
Do szczególnych obowiązków zespołu sędziowskiego podczas przebiegu zawodów należy:
(a) Przestrzeganie ustalonego programu minutowego, a w przypadku zmian bezzwłoczne przekazanie informacji zawodnikom i publiczności oraz wywieszenie komunikatów na tablicy.
(b) Punktualne rozpoczynanie rund i dogrywek.
(c) Dopilnowanie spokoju i zachowania ciszy na sali gier oraz wymaganie od publiczności respektowania wydanych zarządzeń organizacyjnych i porządkowych.
(d) Bieżące nanoszenie na tabele turniejowe wyników zakończonych partii i postępowo sumy punktów.
(e) Informowanie środków masowego przekazu o przebiegu i wynikach imprezy.
(f) Usuwanie, wspólnie z organizatorem, zauważonych mankamentów w organizacji turnieju.
(g) Przechowywanie wszelkich dokumentów imprezy (zapisy partii, protokoły rund itp.).

5. Zapis pozycji partii odłożonej

5.1.
Posunięcie tajne powinien zapisać zawodnik, który jest na posunięciu w chwili, gdy sędzia daje sygnał zakończenia rundy (lub dogrywki).

5.2.
Zawodnik ten ma obowiązek zapisać posunięcie na swoim formularzu w sposób jednoznaczny, a następnie formularz swój i przeciwnika włożyć do koperty, na której uprzednio przeciwnik odnotował pozycję bierek przed wykonaniem tajnego posunięcia, nazwiska zawodników, numer tajnego posunięcia i nazwisko jego autora. Następnie zawodnik, który zapisał tajne posunięcie powinien zakleić kopertę i własnoręcznie zatrzymać zegar.

5.3.
Do obowiązku sędziego należy sprawdzenie adnotacji na kopercie i wpisanie zużytego czasu do namysłu obydwu za-wodników.

Dop. A.F.:
Nowe tempo gry praktycznie wykluczyło odkładanie partii i dogrywki. Niemniej jednak zasady i tryb postępowania w ta-kich przypadkach powinny być powszechnie znane z uwagi na moż-liwość awarii na sali gry, np. brak światła i inne losowe przypadki.

6. Biuletyn turniejowy


6.1.
Biuletyn turniejowy powinien zawierać:
(a) regulamin turnieju, inne przepisy i informacje
(b) informacje o ważniejszych wydarzeniach w czasie zawodów i o imprezach towarzyszących,
(c) pełne wyniki rund i całej imprezy (tabele turniejowe itp.)
(d) zapisy wszystkich (lub ewentualnie wybranych) partii, zakodowanych wg międzynarodowych standardów (CHESSBASE, CHESS ASSISTANT, NICBASE, itp.), które powinny być także dostępne (możliwość zakupu) na dyskietkach.

6.2.
Biuletyn turniejowy jest materiałem statystycznym imprezy oraz źródłem różnych analiz po zakończeniu imprez. Jednak przede wszystkim służy przygotowaniu się zawodników do najbliższej partii. W związku z tym biuletyn musi ukazywać się z rundy na rundę, bez opóźnień.


Uwaga:
Na turniejach, w których nie wykonuje się biuletynu, organizatorzy mają obowiązek udostępnienia zawodnikom do wglądu zapisów partii.


7. Prawa i obowiązki zawodników

7.1.
Prawa i obowiązki zawodników regulują artykuły przepisów gry oraz przepisów turniejowych FIDE (regulamin C.07). Zawodnicy są zobowiązani do sportowego zachowania wobec przeciwników, sędziów, organizatorów i publiczności. Nie wolno im w żaden sposób przeszkadzać przeciwnikom w trakcie gry. Wszystkie kontrowersyjne problemy powinny być, w miarę możliwości, załatwiane polubownie, w duchu fair play i motta FIDE - GENS UNA SUMUS.

7.2.
Od orzeczenia sędziego rundowego przysługuje zawodnikowi prawo odwołania się do sędziego głównego. Odwołanie powinno być składane na piśmie, na ręce sędziego rundowego, który po umieszczeniu swoich uwag przekazuje je do rozpatrzenia sędziemu głównemu.

7.3.
Złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji sędziowskiej, której zawodnik musi się podporządkować. Terminy składania odwołań i protestów, warunki ich przyjęcia (np. kaucja) muszą być określone w regulaminie zawodów.

8. Opieka medyczna
Przez cały czas trwania imprezy, do dyspozycji zawodników po-winien być lekarz. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od wypadków, a także mieć możliwość szybkiej pomocy w nagłych wypadkach.

9. Zakończenie imprezy


9.1.
Podobnie jak otwarcie, tak i zakończenie zawodów powinno mieć uroczysty charakter. Zwykle organizator zaprasza na tę uroczystość oficjalnych gości, w tym sponsorów, którzy wręczają ufundowane przez siebie nagrody.

9.2.
Wyniki turnieju ogłasza sędzia główny, który także dokonuje krótkiej oceny przebiegu imprezy, podając do wiadomości uzyskane wyróżnienia, awanse, tytuły czy wyższe kategorie szachowe. Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród i dy-plomów, następuje zamknięcie imprezy.

10. Sprawozdanie sędziowskie


10.1.
Po zakończeniu imprezy, sędzia główny sporządza sprawozdanie z jej przebiegu, zawierające:
(a) ocenę przygotowania organizacyjnego turnieju,
(b) wnioski organizacyjne, sportowe, klasyfikacyjne, dyscy-plinarne itp.,
(c) krótką ocenę pracy sędziów rundowych (numery ich li-cencji) oraz postawy zawodników,
(d) tabelę turniejową i pozostałą dokumentację zawodów, jak karty startowe, protokoły rund, decyzje sędziowskie obwieszczane na tablicach, komunikaty itp.,
(e) kody identyfikacyjne FIDE wszystkich uczestników tur-nieju,
(f) numery licencji polskich zawodników,
(g) nazwę komputerowego programu, używanego przy koja-rzeniu (dla turniejów granych systemem szwajcarskim).

10.2.
Sprawozdawczość dla FIDE
(a) Zasady sporządzenia sprawozdania regulują przepisy turniejowe (Regulamin C.07) oraz regulaminy FIDE B.01 i B.02 (patrz część „C"). W przypadku zawodów klasyfikowanych przez FIDE sędzia jest zobowiązany wypełnić specjalne formularze opracowane przez sekretariat FIDE w języku angielskim.
(b) Nazwiska zawodników w sprawozdaniach do FIDE na-leży wypisać drukowanymi literami (bez znaków charak-terystycznych dla pisowni polskiej), tak jak podano na aktualnej liście rankingowej FIDE. Należy również podać kod identyfikacyjny, a w przypadku zawodników niesklasyfikowanych w rankingu FIDE obowiązuje podanie dokładnej daty urodzenia.
(c) Z turniejów rozgrywanych systemem szwajcarskim sędzia jest zobowiązany sporządzić dla FIDE pełną tabelę turniejową (tzw. Cross Table), segmenty kart starto-wych (bezwzględnie dla wszystkich zawodników - w kolejności numerów startowych) oraz w przypadku uzyskania normy na tytuł międzynarodowy - wniosek na specjalnej karcie startowej.

10.3.
Sprawozdawczość dla PZSzach
(a) Sprawozdania należy składać z turniejów z cyklu indywi-dualnych i drużynowych mistrzostw Polski (w różnych ka-tegoriach wiekowych), a także z innych zawodów, w któ-rych uzyskano centralne kategorie szachowe.
(b) Sprawozdanie takie należy wysłać w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów do:
· Biura PZSzach w Warszawie,
· Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach,
· Kolegium Sędziów PZSzach,
· właściwego terytorialnie WZSzach,
· organizatora zawodów.

Uwaga:
Jeżeli podczas zawodów wynikły sprawy dyscyplinarne, sędzia przesyła swój wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PZSzach.

10.4.
Formularz sprawozdania sędziowskiego
(a) Informacje podstawowe
· nazwisko, adres sędziego głównego, klasa sędziowska,
· data sporządzenia sprawozdania,
· nazwa turnieju,
· organizator zawodów,
· miejscowość, adres sali gier,
· data rozpoczęcia i data zakończenia zawodów,
· terminy, godziny rozpoczęcia i czas trwania rund
· system rozgrywek i tempo gry.
(b) Organizacja zawodów
· zwięzła ocena przygotowania organizacyjnego,
· przebieg odprawy technicznej,
· liczba uczestników (w tym z rankingiem FIDE i PZSzach).
(c) Rezultaty
· wyniki sportowe zawodów,
· nagrody, wyróżnienia, awanse i ewentualne spadki,
· tabele turniejowe,
· uwagi o rozegranych partiach (ocena sportowej po-stawy zawodników, walkowery, postawa kapitanów drużyn itp.),
· wnioski organizacyjno-sportowe.
(d) Ranking i klasyfikacja
· kody identyfikacyjne FIDE wszystkich uczestników turnieju.
· wykaz wypełnionych norm na kategorie i tytuły,
· wykaz zdobytych klas sportowych (na specjalne ży-czenie),
· karty startowe PZSzach lub karty komputerowe.
(e) Sprawy sędziowskie i dyscyplinarne
· ocena pracy podległych sędziów,
· omówienie odwołań od decyzji sędziego rundowego,
· wnioski dyscyplinarne, wraz z uzasadnieniem.

Uwaga:
Na końcu sprawozdania powinien być umiesz-czony rozdzielnik z wykazem instytucji i osób otrzymują-cych sprawozdanie oraz spis załączników. Sprawozdanie powinno być podpisane przez sędziego głównego.

 
Regulaminy turniejowe i organizacja zawodów w PZSzach.
rozmiar 0.18 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 644
rozmiar 0.22 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 616
 
Aktualnie online 3 gości