00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-08 | Autor: Administrator | Odsłon: 7923
C.III

PRZEPISY FINANSOWE FIDE
Handbook FIDE - B.03

Uchwalone przez Kongres FIDE w roku 1975, wraz z wniesionymi poprawkami przez Kongres FIDE w latach 1976, 1978, 1980, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 i Radę Wyko-nawczą FIDE w latach 1999, 2001, Kongres 2002, Prezydium FIDE 2003, Kongres 2004 i Radę Wykonawczą FIDE 2005.

Przekład z angielskiego Andrzej Filipowicz.

Przepisy finansowe FIDE mogą być zmieniane jedynie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów FIDE po uzyskaniu zwykłej większości głosów. Wyjątkiem są roczne składki członkowskie federacji, które wy-magają większości 2/3.

A. Wprowadzenie

1.1. Rok finansowy FIDE rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.

1.2. Budżet FIDE jest sporządzany w Euro. W wyjątkowych sytuacjach skarbnik FIDE, za zgodą Prezydium FIDE, może zmienić walutę. Także w wyjątkowych przypad-kach skarbnik ma prawo przenieść administrowanie funduszami FIDE do innego kraju. Wszystkie rachunki bankowe i inwestycyjne FIDE muszą być prowadzone w imieniu FIDE.

1.3. Zarządzanie finansami FIDE jest prowadzone na bazie corocznego budżetu przygotowanego przez skarbnika i zatwierdzonego przez Generalne Zgromadzeni Delegatów FIDE. Jeżeli budżet nie jest zatwierdzony, to FIDE funkcjonuje na bazie ostatniego budżetu zatwierdzonego przez Kongres. W wyjątkowych przypadkach Prezydium FIDE może dokonać modyfikacji budżetu w okresie pomiędzy obradami Kongresu FIDE.

1.4. Skarbnik FIDE przedstawia Generalnemu Zgromadzeniu Delegatów bilans dochodów i wydatków, wraz z niezbędną dokumentacją oraz raportem audytora. Uzupełnieniem sprawozdania jest zestawienie aktualnych obrotów finansowych.

1.5. Po zbadaniu i zatwierdzeniu dokumentacji, wymienionej w art. 1.4, Generalne Zgromadzenie udziela absolutorium skarbnikowi za działalność finansową w omawianym roku.

1.6. Wszystkie wydatki FIDE powinny być płacone za pomocą czeków albo regulowane przelewami. Niewielkie obroty gotówkowe, którymi operuje Sekretariat FIDE powinny być rozliczane ze skarbnikiem FIDE w okresach miesięcznych.

1.7. Finansowe transakcje powinny być podpisane przez dwie z trzech osób upoważnionych przez Prezydium FIDE; jedną z nich musi być skarbnik.

1.8. Księgowy powinien być wyznaczony przez Prezydium FIDE na wniosek skarbnika.

1.9. Księgowy rejestruje bieżące wydatki i dochody oraz ca-łokształt działalności finansowej FIDE.

1.10. Oficjalne wyciągi bankowe powinny być przedstawiane skarbnikowi FIDE do oceny i komentarza.

1.11. Skarbnik i/albo księgowy powinni przedstawić audytorowi wszystkie dokumenty dotyczące finansowej działalności FIDE i udzielić wymaganych wyjaśnień.

B. Koszty

2. FIDE pokrywa wydatki prezydenta, honorowego prezydenta, zastępcy prezydenta, wiceprezydentów, generalnego sekretarza, audytora i skarbnika, niezbędne do wykonywania ich funkcji oraz koszty sekretariatu.

Jednakże ich podróże, zakwaterowanie i wyżywienie na posiedzeniach Generalnego Zgromadzenia są ponoszone przez organizatora - narodową federację. W sytuacjach, w których gospodarz nie pokrywa tych wydatków, to reguluje je FIDE.

3. FIDE zwraca tylko bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, chyba że są inne powody wynikające ze specyficznych przepisów i sytuacji.

4. Wydatki muszą być zatwierdzone przez prezydenta FIDE, zastępcę prezydenta albo oficjalną osobę w FIDE, autoryzowaną przez Prezydium FIDE. Otrzymanie zwrotu pieniędzy wymaga przedstawienia skarbnikowi oryginalnych rachunków w formie uznanej przez skarbnika.

C. Dochody

5. Dochody FIDE pochodzą z następujących źródeł

(a) opłaty członkowskie, płacone przez stowarzyszone federacje,
(b) wpisowe za udział w oficjalnych rozgrywkach FIDE, płacone przez stowarzyszone federacje,
(c) wpłaty od stowarzyszonych federacji za usługi ze strony FIDE i gwarancje przyznawane przez FIDE,
(d) wpłaty od innych organizacji za usługi ze strony FIDE i gwarancje przyznawane przez FIDE,
(e) inne wpłaty

6. Składki członkowskie

6.1. Wysokość rocznej składki członkowskiej jest ustalana i kontrolowana przez Generalne Zgromadzenie raz na cztery lata.

6.2. Stowarzyszone Międzynarodowe Szachowe Organi-zacje płacą za członkostwo 670 Euro rocznie.

7. Wpisowe za uczestnictwo w rozgrywkach

7.1. Wpisowe wynosi:

Drużynowe MŚ

270 Euro od drużyny

Olimpiada szachowa

270 Euro od drużyny

MŚ miast

500 Euro od drużyny +

Drużynowe MŚ do 20 lat

100 Euro od drużyny

Drużynowe MŚ do 16 lat

100 Euro od drużyny

Indywidualne MŚ oraz

Puchar świata

mężczyźni 150 USD od zawodnika kobiety 100 USD od zawodniczki

MŚ oldbojów

70 Euro od zawodnika +

MŚ 10-18 lat

Dodatkowi zawodnicy MŚ

70 Euro od zawodnika *

140 Euro od zawodnika

MŚ szachy szybkie 10-18 lat

70 Euro od zawodnika *

MŚ amatorów

30 Euro od zawodnika +dwóch zawodników nominowanych przez federację bez opłaty


Oznaczenia

* z wyjątkiem obrońcy tytułu
+ otrzymuje federacja organizatora

7.2. Prezydenci kontynentów powinni przekazać skarbnikowi FIDE nazwiska zawodników, którzy mają imienne prawo udziału w MŚ z uwagi na uzyskany rezultat w mistrzostwach kontynentalnych od 10 do 20 lat. Prezydenci kontynentów powinni wydać takim zawodnikom odpowiednie zaświadczenia, które będą przedstawione organizatorom i które potwierdzą ich imienne prawo do udziału w zawodach.

7.3. Wpisowe musi być wpłacone do FIDE przed rozpoczęciem turnieju. 20% wpisowego za udział w zawodach FIDE (z wyjątkiem indywidualnych MŚ, Pucharu świata i olimpiady) zostaje przekazanych federacji organizującej zawody (50% jeśli ta federacja należy do organizacji CACDEC, czyli krajów rozwijających się).

7.4. Jeżeli zawodnik (drużyna) zarejestrował swój udział w rozgrywkach FIDE, ale wycofał się z zawodów w okresie 14 dni przed ich rozpoczęciem, względnie nie zjawił się na pierwszej rundzie, to wpisowe nie pod-lega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy przytoczy uzasadnione powody rezygnacji ze startu.

7.5. Federacja organizatora MŚ do 10-18 lat ma prawo zgłoszenia po 7 zawodników w każdej kategorii wiekowej bez wpłaty wpisowego. Dalsze zgłoszenia zawodników, ponad ten limit, wymagają wpłaty wpisowego w wysokości odpowiadającej dodatkowym zawodnikom. W przypadku zawodów o MŚ, organizowanych przez federacje należące do pierwszej i drugiej kategorii szachowych krajów rozwijających się, nie muszą one wnosić żadnego wpisowego za udział swoich zawodników.

8. Zaległości w opłatach

8.1. Federacja krajowa, która zalega z opłatami na rzecz FIDE przez okres jednego roku, zostaje pozbawiona usług ze strony Sekretariatu FIDE i nie może występować do FIDE o przyznanie organizacji jakiejkolwiek oficjalnej imprezy.

8.2. Federacja krajowa, która ma dwuletnie zaległości w opłatach, zostaje czasowo wykluczona z FIDE.

8.3. Zawodnicy federacji, która została pozbawiona usług ze strony Sekretariatu FIDE, a którzy chcą wziąć udział we indywidualnych zawodach FIDE (MŚ i mistrzostwa kontynentów) muszą płacić podwójne wpisowe. Ten przepis umożliwia uczestnictwo w indywidualnych rozgrywkach FIDE zawodnikom z federacji pozbawionej usług.

8.4. FIDE ma prawo domagania się od federacji kontynentalnych, aby nie dopuściły do kontynentalnych rozgrywek drużynowych federacji krajowych, które zostały pozbawione usług Sekretariatu FIDE z uwa-gi na jednoroczne zaległości w opłatach. Pismo w tej sprawie powinno być wysłane do Kontynentów w ciągu trzech miesięcy od daty zawieszenia dokonanego przez Prezydium FIDE. Zawodnicy federacji krajowych, które są czasowo wykluczone z FIDE, nie mogą uczestniczyć w żadnych rozgrywkach kontynentalnych, z chwilą zatwierdzenia tej decyzji przez Generalne Zgromadzenie FIDE.

Kontynenty mogą domagać się, aby FIDE, aby po-zbawiła federację krajową swoich usług, jeśli ta federacja ma zaległości w opłatach na rzecz kontynentu. Żądanie musi potwierdzone przez Prezydium Kontynentu i skierowane do Sekretariatu FIDE.

Rankingi zawodników federacji wykluczonych z FIDE są usunięte z listy rankingowej FIDE (pierwszej publikowanej po podjętej decyzji), a usługi Sekretariatu i inne wstrzymane zostają po trzech miesiącach od chwili otrzymania decyzji przez Sekretariat FIDE.

9. Opłaty rankingowe

9.1. Opłaty rankingowe są określane dla każdej federacji krajowej na bazie liczby „aktywnych" zawodników publikowanych na liście rankingowej FIDE

9.2. Roczna opłata rankingowa wynosi 3 Euro od zawod-nika. Jeżeli 75% sprawozdań turniejowych jest przesłanych do FIDE w zaaprobowanej formie elektronicz-nej, to federacja ma 50% rabat. Maksymalna łączna kwota opłaty rankingowej przypadająca na federację wynosi 2.700 Euro (przed rabatem). Pierwsza setka graczy każdej federacji jest zwolniona z opłat rankingowych.

10. Rachunki wystawiane federacjom

10.1. W styczniu i lipcu każdego roku, Sekretariat FIDE wystawia rachunki wszystkim federacjom krajowym za wszystkie usługi wykonane w poprzedzających sześciu miesiącach. W styczniowym rachunku jest ujęta dodatkowo roczna opłata członkowska. Każda federa-cja regulująca rachunek odpowiednio do 15 marca lub 15 września otrzymuje 5% rabat.

10.2. Federacje krajów rozwijających się (CACDEC) należące do pierwszej i drugiej grupy, wszystkie opłaty za udział w turniejach FIDE, za tytuły, za ranking FIDE oraz za wpisowe do mistrzostw świata mają ujęte w ramach rocznej opłaty członkowskiej.

10.3. Federacje, które opóźniają się z opłatami, będą płaciły kary w wysokości 10% kwoty, naliczanej rok rocznie, od daty wystawienia rachunku.

11. Opłaty za wnioski na tytuły FIDE

11.1. Przy składaniu wniosku o tytuł FIDE wymaga federa-cja jest zobowiązana do wniesienia odpowiedniej opłaty. Jeżeli wniosek jest złożony przynajmniej 60 dni przed rozpoczęciem dorocznego Kongresu FIDE, to wysokości opłat są następujące:

Arcymistrz (GM i WGM)

330 Euro

Mistrz międzynarodowy (IM i WIM)

165 Euro

Mistrz FIDE (FM i WFM)

70 Euro

Kandydat na mistrza FIDE (CM i WCM)

50 Euro

Arbiter międzynarodowy FIDE

100 Euro

Arbiter FIDE

50 Euro

Międzynarodowy Organizator

100 Euro

Instruktor FIDE

100 Euro

Trener FIDE

200 Euro

Trener Senior FIDE

300 Euro


11.2. Wnioski na tytuły, które dotarły do Sekretariatu FIDE w okresie 60 dni przed Kongresem FIDE pociągają za sobą opłatę o 50% wyższą, a te które zostały złożone w trakcie Kongresu FIDE, po rozpoczęciu obrad Komi-tetu ds. Tytułów i Rankingu, wymagają wniesienia po-dwójnej opłaty.

11.3. Raz na dwa lata posiadacze tytułów Instruktora FIDE, Trenera FIDE oraz Trenera Seniora FIDE muszą od-nawiać licencje. Opłata licencyjna wynosi:

Instruktor FIDE

60 Euro

Trener FIDE

120 Euro

Trener Senior FIDE

180 Euro


12. Rejestracyjne opłaty za organizację turniejów

12.1. Rejestracyjne opłaty turniejowe od federacji, na tere-nie których zarejestrowane turnieje mają miejsce, bę-dą ściągane corocznie, w ramach rachunku wystawia-nego przez FIDE.

12.2. Rejestracyjne opłaty są obliczane następująco:

Turnieje kategorii 0 - III

30 Euro

Turnieje kategorii IV I V

60 Euro

Turnieje kategorii VI I VII

90 Euro

Turnieje kategorii VIII do X

120 Euro


Opłaty za turnieje wyższych kategorii
są obliczane przez pomnożenie kwoty 30 Euro przez kategorię turnieju, np. XIII kategoria - 390 Euro.

Turnieje grane systemem szwajcarskim:
opłata równa liczbie zawodników
pomnożonej przez 1 Euro.

Turniej drużynowe:
opłata równa liczbie zawodników pomnożonej przez 1 Euro (nie ma ograniczeń kwoty).

Mecze - analogiczne opłaty, jak opłaty za kategorie.

Turnieje grane systemem scheveningen
są opłacane, jak turnieje drużynowe

12.3. Suma rocznych opłat rejestracyjnych, wnoszonych przez federację krajową, nie może przekroczyć kwoty 5.200 Euro. Jednakże wszystkie opóźnione sprawoz-dania turniejowe są dodatkowo opłacane, poza tym limitem.

12.4. Federacja krajowa, która nie nadeśle sprawozdania z turnieju zarejestrowanego zgodnie z art. 1.9. (rozdz. B.01 Handbook FIDE) Regulaminu nadawania międzynarodowych tytułów FIDE, będzie obciążona karną kwotą 70 Euro za każdy taki turniej, a ponadto będzie ponosiła dodatkowe opłaty rankingowe, wynikające z przepisu dotyczącego 20% sprawozdań, nadesłanych w okresie 6 miesięcy.

12.5. Turnieje przesłane do oceny rankingowej z federacji krajowych, pozbawionych usług ze strony Sekretariatu FIDE, będą zwracane do federacji krajowej. Jest przewidziany trzymiesięczny okres wejścia w życie decyzji FIDE o zaprzestaniu usług Sekretariatu.

13. Publikacje

Publikacje FIDE są na ogół przeznaczone na sprzedaż dla stowarzyszonych oraz innych organizacji. Wątpliwości odnośnie ceny wydawnictw powinny być zgłaszane do Sekretariatu FIDE.

14. Opcje i oferty organizacji rozgrywek FIDE

14.1. Wniosek o organizację imprezy FIDE (posiedzenie lub zawody) powinien być przygotowany na odpowiednim formularzu i wraz kwotą depozytu złożony do Generalnego Zgromadzenia FIDE z dwuletnim wyprzedzeniem. Wyjątkiem jest olimpiada, w której obowiązuje czteroletnie wyprzedzenie oraz mistrzostwa świata, w których obowiązuje specyficzny regulamin.

14.2. Federacja, której zagwarantowano pierwszą opcję na organizację imprezy, powinna wpłacić kwotę depozytu przed zakończeniem Generalnego Zgromadzenia FIDE przyznającego te opcję, gdyż w innym przypadku będzie to oznaczało rezygnację z opcji. Federacja krajowa, która otrzymała drugą opcję ma wtedy możliwość wpłacenia określonego depozytu w ciągu 30 dni.

14.3. Federacja, której zagwarantowano opcję musi w określonym czasie złożyć na ręce prezydenta FIDE ofertę organizacji imprezy, na którą opcja została przyznana. W innym przypadku będzie to oznaczało rezygnację z opcji i kwota depozytowa przepada na rzecz FIDE

14.4. Oferty nadesłane niezgodnie z przepisanie nie będą rozpatrywane.

14.5. Oferta zorganizowania imprezy FIDE (posiedzenie lub zawody) powinna być przygotowana na odpowiednim formularzu i złożona wraz z odpowiednim depozytem. Jeśli oferta zostaje odrzucona, to depozyt zostaje zwrócony federacji lub też może pozostać na koncie FIDE, jako kaucja tej federacji.

14.6. W przypadku akceptacji oferty federacja krajowa jest zobowiązana do zorganizowania imprezy zgodnie z przedstawioną ofertą lub traci złożony depozyt.

14.7. Jeśli impreza została zakończona z powodzeniem, to depozyt zostaje zwrócony federacji lub też może pozostać na koncie FIDE, jako kaucja tej federacji.

15. Kwoty depozytu przy organizacji imprez FIDE

15.1. Co dwa lata Generalne Zgromadzenie FIDE określa wielkość kwoty, którą federacja organizatora musi przekazać do FIDE za prawo organizacji posiedzeń FIDE, turniejów i meczów.

15.2. Kwoty depozytowe są następujące
 

Kongres (Generalne Zgromadzenie FIDE

lub Rada Wykonawcza FIDE)

10.000 Euro

Posiedzenie Prezydium FIDE

  5.000 Euro

Drużynowe MŚ

10.000 Euro

Olimpiada (patrz również art. 16)

10.000 Euro

MŚ do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat (patrz art. 17)

30.000 Euro

MŚ do 20 lat

10.000 Euro

MŚ oldbojów

10.000 Euro

Drużynowe MŚ do 20 lat

  5.000 Euro

MŚ w grze szybkiej

10.000 Euro

MŚ amatorów

  5.000 Euro


16. Olimpiady

16.1. Zatwierdzenie oferty organizacji olimpiady przez Ge-neralne Zgromadzenie FIDE jest uwarunkowane na-tychmiastową wpłatą, w terminie do zakończenia da-nej sesji Generalnego Zgromadzenia FIDE, depozytu w wysokości 10.000 Euro, dokonaną przez federację krajową organizatora. Ponadto FIDE musi otrzymać gwarancje bankowe na kwotę 1.000.000 (jeden milion) Euro lub wymieniona kwota musi znaleźć się na kon-cie w formie zamrożonego depozytu, przy czym wpła-ty (gwarancje) następują ratami:
(a) pierwsza transza (gwarancja lub zamrożony depozyt) w wysokości 150.000 Euro musi wpłynąć nie później, niż 30 dni po zakończeniu Generalnego Zgromadzenia, zatwierdzającego ofertę;
(b) druga transza (gwarancja lub zamrożony depozyt) w wysokości 300.000 Euro musi wpłynąć nie póź-niej, niż w okresie roku od zakończenia General-nego Zgromadzenia, zatwierdzającego ofertę, ale przed rozpoczęciem kolejnej sesji Zgromadzenia Generalnego FIDE;
(c) trzecia transza (gwarancja lub zamrożony depo-zyt) w wysokości 300.000 Euro musi wpłynąć nie później, niż w okresie dwóch lat od zakończenia Generalnego Zgromadzenia, zatwierdzającego ofertę, ale przed rozpoczęciem kolejnej sesji Zgromadzenia Generalnego FIDE;
(d) czwarta transza (gwarancja lub zamrożony depo-zyt) w wysokości 250.000 Euro, musi wpłynąć nie później, niż w okresie trzech lat od zakończenia Generalnego Zgromadzenia, zatwierdzającego ofertę, ale przed końcem kolejnej sesji Zgroma-dzenia Generalnego FIDE. Wtedy gwarancja lub zamrożony depozyt osiągnie kwotę miliona Euro.

16.2. Gwarancje bankowe lub zamrożony depozyt przeka-zane do FIDE, zgodnie z art. 16.1, muszą być zweryfi-kowane i zaakceptowane przez bank FIDE, którym jest obecnie UBS, Szwajcaria.

16.3. W dowolnym czasie depozyt w postaci gwarancji ban-kowych lub zamrożonego depozytu lub dowolna część tych gwarancji lub depozytu może przepaść na rzecz FIDE, jeżeli oferent (federacja krajowa) nie dotrzyma terminów płatności, wyszczególnionych w art. 16.1, lub też nie wypełni swoich zobowiązań odnośnie or-ganizacji olimpiady,

16.4. Federacja, która otrzymała organizację olimpiady, przekazuje na rzecz FIDE opłatę w wysokości 350.000 USD (poczynając od 2008 roku).

16.5. Wszystkie federacje, z wyjątkiem federacji krajów rozwijających się (członków CACDEC) płacą minimum 25 USD dziennie za każdego oficjalnego członka dru-żyny. Będą jeszcze ustalone kryteria ewentualnego zwolnienia innych federacji z tych opłat.

17. Mistrzostwa świata 10-18 lat oraz mistrzostwa świata do 20 lat

17.1. Prezydent FIDE lub jego reprezentant powinien doko-nać inspekcji proponowanego miejsca gry (na koszt organizatorów, płacących podróż i pobyt) i otrzymać pełne gwarancje organizacji mistrzostw od federacji krajowej i sponsorów przed przyznaniem prawa gosz-czenia mistrzostw. Gwarancje powinny obejmować następujące kwestie:
(a) koszty zakwaterowania i wyżywienia,
(b) specyficzny rodzaj posiłków, które powinny być podawane zawodnikom, którzy muszą przestrze-gać diety oraz ogólnie jakość i obfitość posiłków,
(c) przygotowanie i koszty lokalnego transportu,
(d) ułatwienia zapewniające zawodnikom komfort przebywania na sali turniejowej i w hotelu czy in-nym miejscu pobytu.

17.2. W dowolnym czasie, po przyznaniu prawa organizacji rozgrywek juniorów, Prezydent FIDE może podjąć spe-cjalne kroki w celu anulowania tego prawa, jeśli okaże się w sposób ewidentny, że gwarancje dane przez orga-nizatorów i sponsorów zostały naruszone w poważnym stopniu. Takie kroki mogą pociągnąć za sobą również przepadek depozytu wpłaconego do FIDE.

17.3. Federacje organizujące mistrzostwa świata 10-18 lat muszą gwarantować wpisowe od uczestników do FIDE w wysokości 60.000 Euro. Ten warunek może być spełniony przez podniesienie depozytu do 60.000 Euro lub też drogą gwarancji bankowych na tę kwotę. W przypadku, gdy kwota wpisowego od uczestników okaże się mniejsza od 60.000 Euro, to FIDE wyrówna sobie ubytek ze złożonego depozytu.

18. Testowanie zegarów elektronicznych

- zgłoszenie zegara do testowania 2.500 Euro,
- wynagrodzenie ekspertów 200 Euro dla każdego,
- wystąpienie o ponowne testowanie zegara 1.000 Euro
- wynagrodzenie ekspertów przy ponownym testowaniu
200 Euro dla każdego.

19. Opłaty za rozgrywki kontynentalne

Zgromadzenie Generalne Delegatów Kontynentu lub Prezy-denci Kontynentów podejmują wszystkie decyzje odnośnie opłat w rozgrywkach kontynentalnych.

20. Stały fundusz FIDE

20.1. Zgodnie z aktem notarialnym z 9 maja 1929 roku zo-stał ustanowiony Stały Fundusz FIDE, który jest admi-nistrowany niezależnie od FIDE. Aktywa i zobowiąza-nia Stałego Funduszu nie są częścią działalności fi-nansowej FIDE. Funduszem zajmują się trzej admini-stratorzy, mianowicie: kieruje administrator wyznaczo-ny przez Szwajcarską Federację Szachową, a pozo-stali dwaj administratorzy są wyznaczeni przez Wło-ską i Brytyjską Federacje Szachowe. Zyski z funduszu są przekazywane do FIDE i są przeznaczone na bie-żącą działalność federacji.

20.2. Dotacje i wpłaty dla FIDE kierowane do Stałego Fun-duszu muszą być wpłacane na konto funduszu.

 
Przepisy finansowe FIDE
rozmiar 0.13 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 399
rozmiar 0.19 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 1044
 
Aktualnie online 3 gości