00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-11 | Autor: Administrator | Odsłon: 38366
C.IV

REGULAMIN
KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Gra bezpośrednia

W regulaminie, ze względu na tematykę, wyodrębniono następujące rozdziały:
A - Postanowienia ogólne
B - Przepisy klasyfikacyjne

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Klasyfikacyjno-rankingowy PZSzach ustala:
· warunki i tryb postępowania przy zdobywaniu i nadawaniu kategorii oraz tytułów szachowych,
· warunki i tryb postępowania PZSzach w zakresie nadawania tytułów międzynarodowych oraz obsługi rankingu FIDE.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu zdefiniowano podstawowe elementy oceny zawodów szachowych, na bazie których został on opracowany, a mianowicie:
● Kategoria szachowa
Kategoria szachowa jest wykładnikiem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez ocenianego zawodnika.
● Ocena rankingowa
Ocena rankingowa (zwana dalej „rankingiem" jest wykładnikiem uśrednionego na drodze statystycznej poziomu gry, osiągniętego przez ocenianego zawodnika w ocenianym okresie, niezależnie od posiadanej kategorii szachowej.
Komplet materiałów dotyczących tytułów i rankingu FIDE można znaleźć w rozdziale: Regulaminy klasyfikacyjne FIDE:
B.01 Przepisy FIDE - Tytuły międzynarodowe,
B.02 Przepisy FIDE - System rankingowy,
B.03 Przepisy FIDE - Rejestracja turniejów międzynarodowych.


A.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU RANKINGOWEGO

Punktacja rankingowa, na bazie której oparte zostały zasady Regulaminu Klasyfikacyjno-rankingowego, jest systemem numerycznym o arbitralnie ustalonej podstawie punktacji R= 1000 oraz wielkości przedziałów odpowiadających podziałowi na kategorie i wynoszących 200 p.

A.1.1.
Szachiści zrzeszeni w klubach i Wojewódzkich Związkach Szachowych będących członkami PZSzach, a za jego pośrednictwem w Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) mają, względnie mogą mieć nadaną przez PZSzach i FIDE punktację rankingową (ranking) za uzyskane wyniki sportowe w grze bezpośredniej.

A.1.2.
Rozróżnia się następujące rodzaje punktacji rankingowej (rankingu)::
A.1.2.1. - ranking międzynarodowy,
- ranking krajowy,
A.1.2.2. - ranking kobiecy,
- ranking męski.

A.1.3
Ranking międzynarodowy jest prowadzony przez Administratora Rankingu FIDE i prezentowany w formie Listy Rankingowej FIDE (FIDE Rating List - FRL).cztery razy w roku: 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października.

A.1.4
Rankingi krajowe kobiecy i męski mają identyczną pozycję wyjściową. W obu przypadkach zawodnicy niesklasyfikowani od rankingu R=1000 by dojść do arbitralnie ustanowionych przedziałów wynoszących u mężczyzn 200 punktów, a u kobiet od 100 do 200 punktów, co różnicuje kategorie kobiece i męskie.

A.1.5.
Zawodnicy nie objęci punktacją rankingową FIDE mają stałą punktację rankingową przyjmowaną do wszystkich obliczeń.

A.1.6.
Zawodnik ma tylko jedną punktację rankingową tj. ranking FIDE a w przypadku jego braku stałą punktację PZSzach.

A.2. KATEGORIE I TYTUŁY SZACHOWE

A.2.1. Kategorie i tytuły szachowe nadawane w grze bezpośredniej dzielą się na:
A.2.1.1. - kategorie i tytuły kobiece,
- kategorie i tytuły męskie,
A.2.1.2. - tytuły międzynarodowe,
- kategorie i tytuły krajowe centralne,
- kategorie krajowe okręgowe.

A.2.2. Wszystkie kategorie międzynarodowe, a ponadto kategoria mistrza krajowego oraz kandydata na mistrza krajowego są nadawane w formie tytułu.

A.2.3
. Szachiści zrzeszeni w klubach i WZSzach, będących członkami PZSzach, a za jego pośrednictwem FIDE, mają względnie mogą mieć nadane - za wypełnienie odpowiednich norm punktowych - następujące kategorie (jednakowe dla kobiet i dla mężczyzn):


Tabela nr 1

Kategoria szachowa(tytuł)Oznaczenie kategoriiPunktacja rankingowa
  KobietyMężcz.

A. Tytuły międzynarodowe

Arcymistrz międzynarodowyWGM      GM23002500
Mistrz międzynarodowyWIM         IM22002400
Mistrz FIDEWFM       FM21002300

B. Tytuły i kategorie krajowe centralne

Mistrz krajowy

M

21002300
Kandydat na mistrza K20002200
Kategoria pierwszaI18002000

C. Kategorie krajowe okręgowe

Kategoria druga

II

16001800
Kategoria trzeciaIII14001600
Kategoria czwartaIV12501400
Kategoria piątaV11001200

Uwaga:

(a) Wytłuszczonym drukiem zaznaczono wielkość rankingu FIDE. Liczba jest umownym poziomem siły gry zawodnika z danym tytułem i jednocześnie wymaganym rankingiem do nadania tego tytułu (w przypadku tytułów międzynarodowych oraz tytułów krajowych jest to punktacja rankingowa FIDE).
(b) Dla polskich tytułów i kategorii, wielkości rankingu podane w tabeli są stałe dla wszystkich zawodników nie mających rankingu FIDE. Są przyjmowane jako podstawa do wszystkich obliczeń.
(c) Zawodnika z tytułem międzynarodowym, nie mającego rankingu FIDE, przyjmuje się do celów klasyfikacyjnych z rankingiem PZSzach równym rankingowi mistrza krajowego.
(d) Zawodnicy i zawodniczki z jedną lub dwiema normami na tytuł kandydata na mistrza, co oznacza się jako kategorie I+ (I++), ale nie mający rankingu FIDE, otrzymują rankingi 2100 (mężczyźni) i 1900 (kobiety).
A.2.3.1. Wszyscy szachiści, kobiety i mężczyźni, nie mający nadanej przynajmniej V kategorii są szachistami niesklasyfikowanymi z rankingiem R=1000 p.
A.2.3.2. Dla rozróżnienia uzyskanych i nadanych norm na kategorie (tytuły) krajowe wprowadzone zostały następujące oznaczenia:
● I norma na I kategorię II+
· I norma na tytuł kandydata na mistrza I+
· II norma na tytuł kandydata na mistrza I++
· I norma na tytuł mistrza krajowego k+
· II norma na tytuł mistrza krajowego k++

A.2.4
Postanowienia niniejszego regulaminu regulują wyłącznie warunki oraz tryb zdobywania i nadawania kategorii szachowych za wyniki sportowe w grze bezpośredniej
A.2.4.1. Uzyskiwanie kategorii szachowych w grze korespondencyjnej i w kompozycji szachowej normują odrębne przepisy wydane przez Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej i Komisję Kompozycji Szachowej PZSzach.
Poza ustaleniami w p. A.2.4.2, kategorie te nie mają zastosowania w grze bezpośredniej.
A.2.4.2. Kategorie krajowe okręgowe uzyskane w grze korespondencyjnej są ważne, w drodze wyjątku, także w grze bezpośredniej, ale pod warunkiem wpisania ich do legitymacji szachowej przez właściwą Komisję Klasyfikacji i Ewidencji WZSzach.

A.3. PUNKTACJA RANKINGOWA

A.3.1.
Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się:
A.3.1.1. Dla zawodników zagranicznych mających ranking FIDE, przyjmuje się do celów klasyfikacyjnych rankingi publikowane na aktualnie obowiązującej Liście Rankingowej FIDE.
A.3.1.2. Dla zawodników zagranicznych nie mających rankingu FIDE, do kategorii pierwszej włącznie, przyjmuje się ranking według tabeli nr 1, w p. A.2.3.
A.3.1.3. Dla zawodników zagranicznych nie mających rankingu FIDE, a należących do federacji prowadzących klasyfikację opartą na podobnych systemie jak w FIDE lub PZSzach, przyjmuje się w celach klasyfikacyjnych ich rankingi publikowane na listach macierzystych federacji.
Ustalenie powyższe ma moc obowiązującą w turniejach rozgrywanych systemem szwajcarskim w przypadkach, gdy lista startowa uczestników została sporządzona w oparciu o te rankingi.
A.3.1.4 Dla zawodników zagranicznych z tytułami międzynarodowymi lub potwierdzonymi tytułami krajowymi, ale nie mających rankingu FIDE i będących członkami federacji, które nie prowadzą klasyfikacji zgodnie z wymaganiami p. A.3.1.3, przyjmuje się następujące stałe rankingi:
● dla kobiet - 2000 p.
● dla mężczyzn - 2200 p.
A.3.1.5 W przypadkach wątpliwych lub wyraźnie odbiegających od przytoczonych ustaleń prawo weryfikacji punktacji rankingowej zawodników zagranicznych ma przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Rankingu.

A.3.2.
Szachista uczestniczący w zawodach zachowuje przez cały czas trwania turnieju ranking obowiązujący w I rundzie, a w przypadku turniejów szwajcarskich w momencie ostatecznego ustalenia numerów startowych. Ranking ten winien być przyjmowany we wszystkich sytuacjach przewidzianych przepisami klasyfikacyjnymi.

A.3.3.
Znając rankingi wszystkich uczestników turnieju wyznacza się średni ranking turnieju.
Średni ranking turnieju Rs oblicza się dzieląc sumę rankingów wszystkich uczestników turnieju przez liczbę uczestników turnieju:

Wzór 1


Uwaga:
Otrzymany średni ranking turnieju zaokrągla się do liczby całkowitej, zawsze na korzyść zawodnika ocenianego, tj. „w górę"


A.4. OBLICZANIE WYNIKU RANKINGOWEGO UZYSKANEGO W ZAWODACH


A.4.1.
Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach dokonuje obliczeń rankingowych do celów klasyfikacyjnych na podstawie nadesłanych lub uzyskanych przez Komisję wyników sportowych zawodów, przedstawionych zgodnie z wymogami punktu A.5.


A.4.2.
Do wyliczeń wielkości rankingu przyjmowane są rankingi zawodników, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale A.3 niniejszego regulaminu.


A.4.3.
Do obliczeń rankingowych nie bierze się pod uwagę rezultatów partii nie granych tj. przegranych i wygranych walkowerem oraz obustronnego walkoweru, względnie zweryfikowanych bez gry.

A.4.4.
Do obliczeń klasyfikacyjnych można przyjąć jako przegraną bez gry partię brakującą do limitu partii na daną kategorię z hipotetycznym zawodnikiem mającym ranking równy średniemu rankingowi przeciwników ocenianego zawodnika.

A.4.5.
Wynik rankingowy R osiągnięty w ocenianych zawodach, obliczany jest na podstawie wzoru:

Wzór 2gdzie:
Ri - ranking i-tego zawodnika

n - liczba przeciwników w turnieju, czyli liczba rozegranych partii

W - suma wygranych partii w zawodach (bez wygranych walkowerem) lub ogólna suma zdobytych punktów w ocenianych zawodach (również bez punktów zdobytych bez gry),

P - suma przegranych partii w zawodach lub ogólna suma punktów straconych w ocenianych zawodach (bez przegranych walkowerem i punktów straconych bez gry).

A.4.5.1. Wzór 2 jest wzorem zalecanym przez Komisję Klasyfikacji i Rankingu do dokonywania wszelkich obliczeń rankingowych na kategorie i tytuły krajowe.


A.4.6.
Wynik rankingowy R obliczony na podstawie wzoru 2 zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.
A.4.6.1. Końcówka 0.5 = 1


A.4.7.
Wynik rankingowy R może zostać wyznaczony również na podstawie następującej zależności:
Wzór 3

Ru = Rs + DR
gdzie:
Rs - wartość wyliczona według wzoru 1, w p. A.3.4

Wzór 4A.4.7.1. Wielkości ΔR, w zależności od osiągniętego wyniku punktowego w zawodach (W-P) i liczby rozegranych partii, są zestawione w tabeli numer 2.

Tabela nr 2
 

W-P                                          n- liczba rozegranych partii

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

200

133

100

80

67

57

50

44

40

36

33

31

29

27

25

2

 

267

200

160

133

114

100

89

80

73

67

62

57

53

50

3

 

 

300

240

200

171

150

133

120

109

100

92

86

80

75

4

 

 

 

320

267

229

200

178

160

145

133

123

114

107

100

5

 

 

 

 

333

286

250

222

200

182

167

156

143

133

125

6

 

 

 

 

 

343

300

267

240

218

200

185

171

160

150

7

 

 

 

 

 

 

350

311

280

255

233

215

200

187

175

8

 

 

 

 

 

 

 

356

320

291

267

246

229

213

200

9

 

 

 

 

 

 

 

 

360

327

300

277

257

240

225

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

333

308

286

267

250

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367

338

314

293

275

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369

343

320

300

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

347

325

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373

350

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375


Uwaga: W przypadku, gdy różnica (W-P) ma znak ujemny tj., gdy suma punktów zdobytych jest mniejsza od sumy punktów straconych (bez przegranych i wygranych walkowerem), to wielkości ΔR odczytane z tabeli nr 2 winny być stosowane ze znakiem ujemnym.


A.5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ TURNIEJOWA

Wymagania podstawowe

A.5.1. Podstawą przeprowadzenia oceny klasyfikacyjnej przez Komisję Klasyfikacji i Rankingu PZSzach są materiały z rozegranych zawodów, zawierające:

A.5.1.1. Pisemny wniosek sędziego głównego lub organizatora turnieju, skierowany do właściwej Komisji Klasyfikacji i Rankingu WZSzach lub PZSzach, w celu nadania kategorii szachowej
5.1.1.1 Wnioski dotyczące nadania centralnych kategorii szachowych lub norm na te kategorie powinny być przesyłane do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach drogą służbową, tzn. za pośrednictwem KKiR WZSzach, na którego terenie działania turniej został przeprowadzony.
5.1.1.2. Z zawodów objętych Kalendarzem Sportowym PZSzach (wyłączając rozgrywki wojewódzkie) i turniejów zgłoszonych do oceny rankingowej mogą być przesyłane bezpośrednio do KKiR PZSzach przez sędziego głównego turnieju (organizatora).
5.1.1.3 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku o nadanie centralnych kategorii szachowych w imieniu zawodnika przez macierzysty klub lub WZSzach. Złożenie takiego wniosku winno być dostatecznie umotywowane.
A.5.1.2. Wniosek zawodnika (trenera lub kierownika ekipy) z zawodów rozegranych za granicą lub na terenie działania innego WZSzach, złożony bezpośrednio do właściwej Komisji Klasyfikacji i Rankingu. Tabela turniejowa lub karta startowa zawodnika przesłana do oceny klasyfikacyjnej lub rankingowej winne być podpisane i poświadczone przez sędziego głównego lub organizatora turnieju.

A.5.2. Podstawowym warunkiem rozpatrzenia wniosków sędziego jest dołączenie do sprawozdania tabeli turniejowej. W przypadku turniejów szwajcarskich lub rozgrywek drużynowych należy dołączyć karty startowe zawodników, którzy wypełnili normy na wyższe kategorie szachowe, Do wniosków skierowanych do KKiR PZSzach, musi być dołączone sprawozdanie sędziego głównego wg wzoru opracowanego przez Kolegium Sędziów PZSzach.
A.5.2.1. Tabela turniejowa musi zawierać nazwę turnieju, datę rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek, nazwiska i imiona uczestników, daty urodzenia, wylosowane numery startowe, przynależność klubową zawodników (kraj w przypadku zawodników zagranicznych), posiadane przez zawodników kategorie szachowe, aktualną dla danego turnieju punktację rankingową (ustaloną zgodnie z p. A.3.2 niniejszego regulaminu), tj. obowiązującą w dniu I rundy, wyniki sportowe uzyskane przez zawodników oraz tempo gry obowiązujące w turnieju.
5.2.1.1. W odpowiednich rubrykach należy podać wyniki uzyskane w poszczególnych rundach turnieju, sumę punktów zdobytych oraz odnotować (zaznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości znakami „+" lub „-„) oddane, względnie otrzymane walkowery lub obustronne walkowery.
5.2.1.2. Tabela turniejowa dla turnieju szwajcarskiego musi być sporządzona w kolejności numerów startowych i podawać wyniki osiągnięte przez wszystkich zawodników w poszczególnych rundach oraz dodatkowo zawierać informacje o przeciwniku i kolorze bierek w danej rundzie. Tabela turniejowa turnieju kołowego musi być sporządzona w kolejności miejsc zajętych przez zawodników w klasyfikacji końcowej, z zaznaczeniem numerów startowych.
A.5.2.2. Każdy wniosek o nadanie normy (pierwszej lub drugiej) na I kategorię szachową musi zawierać datę urodzenia zawodnika.
A.5.2.3. Sprawozdanie z turnieju przewidzianego do oceny rankingowej FIDE musi zawierać wypełnione druki przewidziane Regulaminem FIDE B.02 tj. listę startową, tabelę turniejową, protokoły rundowe i karty segmentowe oraz ewentualnie wnioski o zdobyciu normy na tytuł międzynarodowy w oparciu o Regulamin FIDE B.01.
Do sprawozdania powinna być dołączona dyskietka z plikami komputerowymi sprawozdania.
A.5.2.4. Sprawozdanie sędziego dołączone do wniosku klasyfikacyjnego, oprócz informacji ustalonych we wzorcu, winno zawierać omówienie tych wszystkich przypadków, dotyczących organizacji zawodów i ich przebiegu, które zdaniem sędziego miały wpływ na wyniki sportowe zawodów lub kolidują z postanowieniami niniejszego regulaminu.
A.5.2.5. Przed rozpoczęciem turnieju sędzia główny ma obowiązek poinformowania zainteresowanych zawodników o sposobie wręczenia im ich kart startowych do oceny rankingowej (również klasyfikacyjnej).

A.5.3. Dokumentacja turniejowa zawierająca wnioski dla celów klasyfikacyjnych lub rankingowych powinna być przesłana do odpowiedniej Komisji Klasyfikacji i Rankingu nie później niż 14 dni od daty rozegrania ostatniej rundy.
A.5.3.1. Część dokumentacji, dotycząca obsługi rankingu FIDE, powinna być przesłana do KKiR PZSzach nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od daty rozegrania ostatniej rundy.
A.5.3.2. Wnioski złożone po upływie roku od daty rozegrania ostatniej rundy, jako przedawnione, nie mogą być rozpatrywane w celach klasyfikacyjnych.

B. PRZEPISY KLASYFIKACYJNE

B.1. NADAWANIE TYTUŁÓW I KATEGORII

B.1.1. Tytuły międzynarodowe dla kobiet i mężczyzn: WGM (arcymistrzyni), WIM (mistrzyni międzynarodowa), WFM (mistrzyni FIDE), W-HGM (arcymistrzyni honorowa), GM (arcymistrz), IM (mistrz międzynarodowy), FM (mistrz FIDE) i H-GM (arcymistrz honorowy) nadaje Kongres lub prezydent FIDE po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną FIDE wniosku macierzystej federacji zawodnika.
B.1.2. Tytuły krajowe i kategorie centralne oraz normy na tytuły i na kategorie centralne dla kobiet i mężczyzn nadaje Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.
B.1.3. Wszystkie pozostałe kategorie krajowe nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu Wojewódzkich Związków Szachowych, odpowiednio dla ich terenu działania.
B.1.4. Dla celów klasyfikacyjnych turnieje dzielą się na:
B.1.4.1. męskie,
B.1.4.2. kobiece,
B.1.4.3. mieszane.
B.1.5. Kategorie szachowe (tytuły) kobiece nadaje się zawodniczkom za wyniki osiągnięte w turniejach kobiecych lub turniejach mieszanych.
B.1.6. Kategorie szachowe (tytuły) męskie nadaje się zawodnikom za wyniki osiągnięte w turniejach męskich lub turniejach mieszanych.
B.1.7. Kategorie szachowe (tytuły) mogą zostać nadane za jednorazowe lub dwukrotne wypełnienie normy punktowej (rankingowej) przewidzianej niniejszym regulaminem lub za osiągnięcie określonego wyniku sportowego w zawodach szczebla ponad okręgowego z cyklu mistrzostw Polski. Kryteria nadawania tytułów (norm) za wynik sportowy są sprecyzowane w niniejszym regulaminie lub mogą znajdować się regulaminach imprez za zgodą Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.
B.1.8. Uzyskany w turnieju wynik rankingowy może zostać użyty do nadania dwu norm (na różne kategorię), o ile będzie spełniał wymagania Regulaminu w odniesieniu do każdej z tych norm oddzielnie.

B.2. WARUNKI UZYSKANIA KATEGORII (TYTUŁÓW)
B.2.1.
Wypełnienie normy na tytuł międzynarodowy może nastąpić wyłącznie w turnieju międzynarodowym lub w mistrzostwach Polski, o ile zostały zgłoszone do FIDE i spełniają określone warunki ogłoszone przez Międzynarodową Federację Szachową.

B.2.2.
Warunkiem nadania każdej z centralnych kategorii szachowych jest dwukrotne wypełnienie normy punktowej (rankingowej) na tę kategorię.
B.2.2.1. Dla uzyskania każdej okręgowej kategorii szachowej wystarcza jednorazowe wypełnienie normy punktowej (rankingowej).

B.2.3.
W turniejach klasyfikacyjnych, w których ustalona została możliwość zdobycia normy na kategorię centralną nie dopuszcza się rozgrywania więcej niż trzech rund dziennie.

B.2.4.
Centralne kategorie mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach indywidualnych jednokołowych (nie dotyczy to zawodów półfinałowych mistrzostw polski juniorów), turniejach szwajcarskich oraz turniejach drużynowych jedno lub dwukołowych.
B.2.4.1. W przypadku rozgrywania turnieju składającego się z eliminacji i finału można składać wniosek obejmujący obie fazy turnieju łącznie.
B.2.4.2. W turniejach indywidualnych dwukołowych można uzyskiwać normy na okręgowe kategorie szachowe.

B.2.5.
Turniej szachowy o założeniach wyłącznie klasyfikacyjnych musi bezwzględnie spełniać warunek, że każdy z uczestników ma ustanowioną normę klasyfikacyjną na wyższą kategorię szachową lub podlega ocenie rankingowej FIDE.
B.2.5.1. W ocenie klasyfikacyjnej turnieju wyniki zawodników podnoszących w sposób sztuczny średni ranking turnieju mogą zostać pominięte.

B.2.6.
Czas trwania indywidualnego turnieju klasyfikacyjnego, czyli każdego indywidualnego turnieju, w którym zostały ustanowione normy na zdobycie kategorii, nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych.

B.2.7. Normy na tytuł mistrza krajowego (m)
Wypełnienie normy na tytuł mistrza krajowego zostanie zaliczone po spełnieniu następujących warunków:

B.2.7.1
. Zawody objęte są Centralnym Kalendarzem Sportowym PZSzach (łącznie z finałami mistrzostw okręgu), są turniejem międzynarodowym lub ogólnopolskim podlegającym ocenie rankingowej FIDE.

B.2.7.2.
W zawodach uczestniczy minimum połowa zawodników utytułowanych (przynajmniej kandydat na mistrza krajowego) poza zawodnikiem ocenianym oraz minimum 2/3 przeciwników ocenianego zawodnika ma ranking FIDE, a średni ranking zawodów wynosi nie mniej niż:
● dla kobiet 2050 p.
● dla mężczyzn 2150 p.
2.7.2.1. W turniejach drużynowych i granych systemem szwajcarskim ma zastosowanie wyłącznie do zawodnika ocenianego i jego przeciwników.
2.7.2.2. Warunki te zostają zniesione dla półfinałów i finałów indywidualnych mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn, finałów mistrzostw Polski do 20 i juniorów do 18 lat, a także dla rozgrywek I i II ligi seniorów i juniorów.

B.2.7.3. Tytuł mistrza krajowego może być nadany wyłącznie zawodnikowi, który po wypełnieniu dwóch norm punktowych, ma w okresie ich ważności, co najmniej ranking FIDE R=2300 p. (mężczyźni), względnie R=2100 p. (kobiety) na aktualnej liście rankingowej FIDE.

B.2.8. Normy na tytuł kandydata na mistrza krajowego (k)

Wypełnienie normy na tytuł kandydata na mistrza krajowego zostanie zaliczone po spełnieniu następujących warunków:

B.2.8.1.
W zawodach uczestniczy minimum połowa zawodników mających kategorie centralne.
2.8.1.1. W turniejach mieszanych w przypadku normy na tytuł kandydatki na mistrzynię krajową dla kobiety warunek ten wypełnia mężczyzna mający nadaną I normę na I kategorię szachową.
2.8.1.2. W turniejach drużynowych i szwajcarskich warunek B.2.8.1 dotyczy wyłącznie przeciwnika ocenianego zawodnika.

B.2.8.2.
Tytuł kandydata na mistrza krajowego może być nadany wyłącznie zawodnikowi, który po wypełnieniu dwóch norm punktowych, ma w okresie ich ważności, przynajmniej ranking FIDE R = 2200 p. (mężczyźni), względnie R=2001 p. (kobiety) na aktualnej liście rankingowej FIDE.


B.2.9. Tempo gry. Sumaryczny czas przeznaczony na partię.


Liczba rund dziennie.

Warunkiem koniecznym do nadania wypełnionych norm punktowych (rankingowych) na kategorie (tytuły) jest odpowiednie tempo gry, właściwy sumaryczny czas przeznaczony na partię i określona liczba rund w jednym dniu. Muszą być spełnione wymagania przedstawione w tabeli 3.
 

Tabela nr 3

Norma   natyt. / kat. Tempo grySumaryczny czas gryLiczba rund dziennie
M40 posunięć na 1,5 godz.+ 0,5 godz. do zakończenia4 godz.2
K30 posunięć na 1 godz.+ 0,5 godz. do zakończenia3 godz.3
I30 posunięć na 1 godz.+ 0,5 godz. do zakończenia3 godz.3
II1 godz. dla zawodnikana całą partię2 godz.4
III1 godz. dla zawodnikana całą partię2 godz.4
IV0,5 godz. dla zawodnikana całą partię1 godz.6
V0,5 godz. dla zawodnikana całą partię1 godz.6

B.2.9.1. Wielkości podane w tabeli nr 3 określają minimalne dopuszczalne tempo gry i minimalny sumaryczny czas trwania partii oraz jednocześnie maksymalne dopuszczalne liczby rund w jednym dniu.
B.2.9.2. Ewentualne odstępstwa od powyższych postanowień mogą mieć miejsce po uzyskaniu zgody KKiR PZSzach dla kategorii centralnych lub zgody właściwej Komisji Klasyfikacji i Rankingu WZSzach dla kategorii okręgowych.
2.9.2.1. Uzyskanie wymaganej zgody, w oparciu o odpowiednio umotywowany wniosek organizatora turnieju, musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów.

B.2.10. Limit partii

Warunkiem nadania normy klasyfikacyjnej jest uzyskanie odpowiedniego wyniku przy jednoczesnym rozegraniu określonej minimalnej liczby partii w jednym turnieju:
· dla normy mistrza krajowego - min 9 partii
· dla normy kandydata na mistrza - min 9 partii
· dla normy na I kategorię - min 9 partii
· dla normy na II kategorię - min 7 partii
· dla normy na III kategorię - min 7 partii
· dla normy na IV kategorię - min 6 partii
· dla normy na V kategorię - min 6 partii

B.2.10.1.
Można nadać kategorię (lub zaliczyć jednorazowe wypełnienie normy na tę kategorię) zawodnikowi, który rozegrał mniej partii niż wynika to z postanowień p.B.2.10, ale pod warunkiem, że uzyskał w nich tyle punktów, ile musiałby uzyskać z wymaganej minimalnej liczby partii. Przyjmuje się wtedy, że w partiach brakujących do wymaganego limitu miałby on rywali o rankingu równym średniemu rankingowi przeciwników z danego turnieju.

B.2.10.2. W zawodach, w których rozegrano więcej partii, niż minimum wymagane do oceny klasyfikacyjnej, można pominąć partie wygrane z zawodnikami, których udział w zawodach pogarsza średni ranking. Jednakże liczba partii przedstawionych do oceny klasyfikacyjnej nie może być mniejsza niż wymagana w p. B.2.10.

B.2.10.3. Jeżeli turniej składa się z większej liczby rund niż wymagane minimum dla poszczególnych kategorii to zawodnik, po uzyskaniu normy (po rozegraniu minimalnej liczby partii), ma prawo przed zakończeniem rozgrywek, zgłosić sędziemu ten fakt i dokonać zastrzeżenia by pozostałe partie grane przez niego w turnieju nie były już brane pod uwagę przy ustalaniu normy. Zgłoszenie normy wraz z zastrzeżeniem musi być dokonane w formie pisemnej, a później dołączone do wniosku o nadanie normy na kategorię. Możliwość ta nie dotyczy indywidualnych turniejów kołowych.

B.2.10.4. Jeżeli turniej drużynowy składa się ze zbyt małej liczby rund i nie pozwala na wypełnienie warunku rozegrania wymaganej liczby partii (zgodnie z wymaganiami p. B.2.10), to przy wielostopniowości danego cyklu rozgrywek, o ile wielostopniowość ma miejsce w jednym cyklu, można połączyć w jedną grupę turniejową rozgrywki z dwu stopni tego samego cyklu.
2.10.4.1 W tym przypadku warunkiem nadania kategorii (normy) jest obliczenie normy na podstawie wszystkich rozegranych partii, spełniających regulaminowy warunek odnośnie wymaganej liczby partii.
2.10.4.2 Mogą tu mieć zastosowanie postano-wienia p. B.2.10.2 i p. B.2.10.3.
2.10.4.3 Postanowienia p. B.2.10.4 nie mogą mieć zastosowania, gdy zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie rozegrał wszystkich partii przewidzianych terminarzem w podsta-wowym cyklu rozgrywek, a ich rozegranie wypełniało wymagania regulaminowe, co do liczby partii.


B.3. WYNIK SPORTOWY JAKO NORMA KLASYFIKACYJNA


B.3.1. Zaliczenie wyniku sportowego jako normy klasyfikacyjnej będzie następowało na podstawie Komunikatu Komisji Klasyfikacji i Rankingu, który jest wydawany w oparciu o wnioski odpowiednich pionów PZSzach, tj. sportowego i szkolenia.

B.3.2. W Komunikatach są zamieszczane wszystkie normy, kategorie i tytuły, które zostały nadane za wyniki na mistrzostwach świata, Europy, Polski seniorów i juniorów.

B.3.3. Do momentu ogłoszenia nowego komunikatu obowiązują dane z poprzedniego komunikatu.

B.3.4. Zalicza się dwukrotne wypełnienie normy na tytuł kandydata na mistrza, jeżeli zawodnik nie mający nadanej normy kandydackiej wypełni jednorazowo normę na tytuł mistrza krajowego

B.3.5 Zalicza się dwukrotne wypełnienie normy na pierwszą kategorię, jeżeli zawodnik nie mający nadanej normy na I kategorię wypełni jednorazowo normę na tytuł kandydata mistrza krajowego.


B.4. OKRES WAŻNOŚCI NORM NA KATEGORIE CENTRALNE


B.4.1. Dla uzyskania tytułu mistrza krajowego zawodnik powinien powtórzyć wypełnioną pierwszą normę w ciągu następnych 5 lat.
B.4.1.1. Nadanie tytułu może nastąpić po spełnieniu warunku p. B.2.7.3
B.4.1.2. Pierwsza norma na tytuł mistrza krajowego jest ważna w roku zdobycia i przez następnych 5 lat kalendarzowych.
4.1.2.1. Ważność pierwszej normy jest przedłużana automatycznie na okres, w którym zawodnik ma na liście rankingowej FIDE (w części zawodnicy aktywni) ranking uprawniający do nadania tytułu mistrza krajowego (po zdobyciu drugiej normy), lecz nie dłużej niż przez trzy lata.
4.1.2.2. Ważność pierwszej normy jest przedłużana automatycznie na cały okres ważności drugiej normy.
B.4.1.3. Zawodnik mający dwie normy na tytuł mistrza krajowego, lecz nie spełniający wymagań p. B.2.7.3, traci je po upływie okresu ważności drugiej normy (tj. po 5 latach).

B.4.2.
Dla uzyskania tytułu kandydata na mistrza krajowego zawodnik powinien powtórzyć wypełnioną pierwszą normę w ciągu następnych 5 lat.
B.4.2.1. Nadanie tytułu może nastąpić po spełnieniu warunku p. B.2.8.2
B.4.2.2. Pierwsza norma na tytuł kandydata na mistrza krajowego jest ważna w roku zdobycia i przez następnych 5 lat kalendarzowych.
4.2.2.1. Ważność pierwszej normy jest przedłużana automatycznie na okres, w którym zawodnik ma na liście rankingowej FIDE (w części zawodnicy aktywni) ranking uprawniający do nadania tytułu kandydata na mistrza krajowego (po zdobyciu drugiej normy), lecz nie dłużej niż przez trzy lata.
4.2.2.2. Ważność pierwszej normy przedłużana jest automatycznie na cały okres ważności drugiej normy.
B.4.2.3. Zawodnik mający jedną lub dwie normy na tytuł kandydata na mistrza krajowego, traci je w następujących przypadkach:
4.2.3.1. Jeżeli w całym okresie ważności pierwszej normy nie wypełnił drugiej normy.
4.2.3.2. Jeżeli w okresie ważności drugiej normy nie spełnił wymagań p. B.2.8.2.

B.4.3.
Dla uzyskania I kategorii szachowej zawodnik powinien powtórzyć wypełnioną pierwszą normę w ciągu następnych 5 lat.
B.4.3.1. Pierwsza norma na pierwszą kategorię (kat. II+) jest ważna w roku zdobycia i przez następnych 5 lat kalendarzowych.

B.4.4. W okresie posiadania przez zawodnika nadanych dwóch norm, zarówno na tytuł mistrza krajowego jak i na tytuł kandydata na mistrza krajowego, nie będą nadawane ani rejestrowane kolejne równoważne normy.

B.5. ZGŁOSZENIA TURNIEJÓW
TRYB ZATWIERDZANIA WNIOSKÓW KLASYFIKACYJNYCH

B.5.1. Dla wszystkich imprez i turniejów, nie objętych Centralnym Kalendarzem Sportowym PZSzach, a w których ustalone zostały normy na zdobycie centralnych kategorii, wprowadza się obowiązek zgłoszenia tych zawodów przed ich rozpoczęciem do KKiR PZSzach.
B.5.1.1. Zgłoszenie turnieju winno zawierać następujące podstawowe informacje:
· datę rozpoczęcia turnieju,
· datę zakończenia turnieju,
· adres sali gry,
· terminarz rozgrywek,
· skład uczestników turnieju (dot. turniejów kołowych),
· nazwisko sędziego zawodów lub organizatora (adres i telefony kontaktowe).
B.5.1.2. Z imprez na szczeblu Wojewódzkiego Związku Szachowego z obowiązku zgłoszenia wyłączone zostają rozgrywki o drużynowe mistrzostwo województw wszystkich klas rozgrywkowych i finały indywidualnych mistrzostw województw.

B.5.2.
Wnioski klasyfikacyjne, uzyskane w turniejach nie zgłoszonych do KKiR lub tych, których charakter zdecydowanie różnił się w stosunku do informacji przedstawionych w zgłoszeniu, nie będą rozpatrywane w części dotyczącej norm na tytuły, a sprawa uznania norm na kategorie i tytuły szachowe uzależniona zostanie od decyzji Komisji. Komisja może odrzucić wniosek podając jako przyczynę „brak zgłoszenia turnieju".

B.5.3. Komisja KKiR PZSzach, rozpatrująca wniosek klasyfikacyjny o nadanie kategorii, zatwierdza wniosek lub go odrzuca w formie uchwały ogłaszanej w komunikacie klasyfikacyjnym wydawanym przez Komisję lub ogłaszanym w oficjalnym Biuletynie PZSzach.
B.5.3.1. Odrzucenie wniosku klasyfikacyjnego wymaga krótkiego uzasadnienia w tekście uchwały.
B.5.3.2. Odwołanie od decyzji KKiR odrzucającej wniosek winno być złożone w terminie 6 miesięcy od daty posiedzenia Komisji, na którym wniosek został odrzucony.

B.5.4. Uchwała zatwierdzająca wniosek i nadająca tym samym kategorię lub normę na tę kategorię winna zawierać datę, od której obowiązuje nadana kategoria.

B.5.5
. O ile Komisja na swym posiedzeniu nie postanowi inaczej, za datę nadania kategorii (normy) ustala się:
B.5.5.1. W przypadku centralnych kategorii i norm na te kategorie datę posiedzenia KKiR PZSzach, na którym podjęto uchwałę o nadaniu wnioskowanej kategorii (normy).
B.5.5.2. W przypadku okręgowych kategorii szachowych datę zakończenia zawodów, o ile wniosek klasyfikacyjny został złożony w terminie przewidzianym postanowieniami niniejszego regulaminu.
5.5.2.1. W przypadku wniosku opóźnionego, datą nadania kategorii jest data podjęcia uchwały o jej nadaniu przez KKiR.


B.6. OBLICZANIE NORM KLASYFIKACYJNYCH

B.6.1. Przyjmuje się jako zasadę, że dla zdobycia normy na jakąkolwiek kategorię zawodnik musi osiągnąć wynik procentowy nie mniejszy niż 30%.

B.6.2. Uznaje się, że zawodnik wypełnił normę na daną kategorię, jeżeli osiągnięty przez niego wynik rankingowy R jest co najmniej równy wymaganemu dla danej kategorii Rmin i jeżeli jednocześnie zostały spełnione warunki (dla uzyskania danej normy) przewidziane postanowieniami niniejszego regulaminu
B.6.2.1. Zestawienie rankingowych norm klasyfikacyjnych oraz wymaganych liczby partii, niezbędnych dla osiągnięcia norm przedstawiono w tabeli nr 4. W przypadku normy klasyfikacyjnej na tytuł mistrza krajowego i kandydata na mistrza podana została również norma w oparciu o ranking FIDE.


Tabela nr 4

               

Norma Klasyfikacyjna
Rankingowa norma klasyfikacyjna Liczba partii
PZSzach Rmin dlaFIDE Rmin dla
kobietmężczyznkobietmężczyzn
na tytuł mistrza22002400220024009
na tytuł kandydata20002200200022009
na I kategorię18002000  9
na II kategorię16001800  7
na III kategorię13501550  7
na IV kategorię11501300  6
na V kategorię10001050  6

B.6.3. Liczbę punktów niezbędnych do osiągnięcia w danym turnieju klasyfikacyjnej normy punktowej dla danej kategorii, a tym samym dla wypełnienia normy na tę kategorię, można ustalić na podstawie następujących wzorów:

Wzór 5


Wzór 6


gdzie:
N - obliczona punktowa norma klasyfikacyjna,
n - liczba rozegranych partii,
Rmin - rankingowa norma klasyfikacyjna.

Liczba N po zaokrągleniu musi być taka, aby ustanowiona klasyfikacyjna norma punktowa spełniała postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności, aby obliczony wg wzoru 2 wynik rankingowy R był co najmniej równy rankingowej normie klasyfikacyjnej.


B.6.3.1. W celu określenia klasyfikacyjnej normy punktowej na tytuł mistrza krajowego i kandydata na mistrza, obliczanej w oparciu o ranking FIDE korzysta się z wzoru na obliczanie osiągniętego wyniku rankingowego (tzw. Performance Rating) i wartości Dp zestawionych w Tabeli nr 5.

Rp = Ra +Dp


Tabela nr 5
Wielkość Dp jako funkcja liczby rozegranych partii i różnicy (W-P)


W-P                                        n – liczba rozegranych partii
 456789101112131415
1877257504343363629292921
21931491251028780726557505050
332224019315814112511010287808072
4 36627323019316614913312510210295
5  401309251220193175158133133125
6   422322273240211193158158149
7    444351296262230193193175
8     444366309273230230211
9      470383322262262240
10       470401309309273
11        501351351322
12         422422366
13          501422
14           538

B.6.3.2. Klasyfikacyjna norma punktowa na tytuł mistrza krajowego, obliczana na podstawie rankingu FIDE, musi spełniać dodatkowy warunek - spośród uczestników turnieju przynajmniej 80% musi mieć ranking FIDE. W innym przypadku, wynik może być rozpatrywany wyłącznie na podstawie obliczeń klasyfikacyjnej normy punktowej w oparciu o wielkości i regulaminy rankingu PZSzach.


B.6.4. Uzyskanie rankingu FIDE traktuje się jak jednokrotne wypełnienie normy na pierwszą kategorię szachową.

B.7. NADAWANIE TYTUŁÓW MIĘDZYNARODOWYCH FIDE

B.7.1. Zasady nadawania tytułów międzynarodowych FIDE

B.7.1.1. Podstawą nadania zawodnikowi tytułu międzynarodowego przez Komisję Kwalifikacyjną lub prezydenta FIDE jest pisemny, udokumentowany wniosek federacji narodowej, do której zawodnik należy.

B.7.1.2.
W oparciu o wniosek właściwej federacji, prezentujący uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe względnie osiągnięcia rankingowe, spełniające normy punktowe lub rankingowe, FIDE nadaje następujące tytuły międzynarodowe:
· GM i WGM - arcymistrza i arcymistrzyni
· IM i WIM - mistrza międzynarodowego i mistrzyni międzynarodowej
· FM i WFM - mistrza i mistrzyni FIDE
· Zawodnika klasy FIDE
B.7.1.2.1. Tytuły te obowiązują od daty nadania i ważne są dożywotnio.


B.7.2. Wniosek o nadanie tytułu międzynarodowego przez Polski Związek Szachowy

B.7.2.1.
W imieniu zawodników zrzeszonych w PZSzach działa Komisja Klasyfikacji i Rankingu, która:
· rejestruje wszystkie normy na tytuły międzynarodowe wypełnione przez zawod-ników polskich oraz uwierzytelnione przez sędziego głównego turnieju tabele turniejowe i wymagane przez FIDE druki (tzw. Certyficate of Title Result), które są załączone do regulaminu FIDE B.01.
· rejestruje wszystkie wnioski na tytuły międzynarodowe wraz z datą ich wysłania,
· rejestruje i ogłasza w Komunikatach Komisji wszystkie nadane przez FIDE tytuły międzynarodowe.
B. 7.2.1.1. Obowiązek zgłoszenia do FIDE turniejów, w których mogą być wypełnione normy na tytuły międzynarodowe spoczywa na Biurze PZSzach. Na podstawie zgłoszeń organizatorów wraz z dowodami opłat wypełniany jest druk o nazwie Report Form for the Registration of International Competition i przesyłany do Sekretariatu FIDE.
B.7.2.2. Warunkiem niezbędnym do złożenia przez PZSzach wniosku o nadanie tytułu międzynarodowego jest posiadanie przez zawodnika:
· tytułu mistrza krajowego - na GM i IM oraz na WGM i WIM,
· tytułu kandydata na mistrza - na WFM i FM,
· rankingu FIDE - na zawodnika klasy FIDE.

B.7.2.3.
Po spełnieniu przez zawodnika wszystkich warunków FIDE i PZSzach wymaganych do otrzymania tytułu międzynarodowego, Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach formułuje odpowiedni wniosek do FIDE zawierający:
● dane personalne zawodnika,
● aktualny ranking FIDE zawodnika,
a w przypadku wniosków o nadanie tytułów GM, WGM, IM i WIM dodatkowo:
● druk Title Application zawierający opis turniejów i charakterystykę wypełnionych w nich norm,
● tabele turniejów lub certyfikaty z turniejów szwajcarskich, w których zawodnik wypełnił normy.
Załączniki te winny być odpowiednio certyfikowane przez sędziego głównego turnieju. KKiR zatwierdza wniosek na posiedzeniu Zarządu PZSzach, a następnie wysyła wniosek do Sekretariatu FIDE tak, aby dotarł on do adresata nie później niż 2 miesiące przed terminem Kongresu FIDE, posiedzenia Rady Wykonawczej lub Prezydium FIDE.
B. 7.2.3.1. Procedurę wnoszenia opłat za nadane tytuły międzynarodowe reguluje obowiązujący Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach.

B.7.2.4
. PZSzach, podobnie jak i inne federacje, pośredniczy pomiędzy zawodnikami uprawnionymi do otrzymania FM, WFM lub zawodnika klasy FIDE, a Sekretariatem FIDE rejestrującym w imieniu prezydenta FIDE otrzymane wnioski o nadawanie tytułów.
B.7.2.4.1. Zawodnik wnioskujący o nadanie tytułu wnosi opłatę zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.


B.7.3. Spływ dokumentacji o nadanie tytułu międzynarodowego.

B.7.3.1.
Organizator międzynarodowego turnieju w kraju, w którym przewidziane są normy na tytuły międzynarodowe, jest zobowiązany do zgłoszenia turnieju do Biura PZSzach, co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem imprezy. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące dane:
· nazwa jednostki organizującej turniej (organizator),
· nazwa turnieju,
· miejsce rozgrywek (miejscowość),
· termin turnieju (data pierwszej i ostatniej rundy),
· przewidywana liczba uczestników,
· liczba rund,
· tempo gry,
· poziom i rodzaj turnieju: GM (z normą arcymistrza), IM (z normą mistrza między-narodowego), Rating (podlegający ocenie rankingowej), Swiss System (grany systemem szwajcarskim), Team Tournament (turniej drużynowy), Scheveningen (turniej grany systemem Scheveningen, Individual Match (mecz), Team Match (mecz drużynowy),
· projektowana kategoria turnieju,
· sposób doboru uczestników: otwarty, zaproszenia, kwalifikacja, reprezentanci i inne,
· nazwisko sędziego głównego,
· dane organizatora: adres, telefon, faks.
Kopia zgłoszenia powinna być przesłana do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.
• przesłania w terminie zgodnym z p. A.5.3.1, wymaganej dokumentacji.

B.7.3.2.
Zawodnik uczestniczący w turnieju międzynarodowym za granicą, w przypadku wypełnienia normy, jest zobowiązany, we własnym interesie, do:
• uzyskania od organizatora turnieju tabeli lub druku certyfikatu, podpisanych przez sędziego głównego,
• przesłania tych dokumentów pod adresem Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, bezzwłocznie po powrocie do kraju.

B.7.3.3. W przypadku wypełnienia przez zawodnika wymaganej regulaminami liczby norm na tytuł międzynarodowy, zawodnik lub występujący w jego imieniu klub winni bezzwłocznie wystąpić z pismem do KKiR PZSzach o skompletowanie i złożenie odpowiedniego wniosku do FIDE oraz jednocześnie przedstawić szczegółowe dane personalne zawodnika (data i miejsce urodzenia oraz aktualny adres), niezbędne do formułowania wniosku do FIDE.


C. OBSŁUGA RANKINGU FIDE

C.1. W celu umożliwienia Administratorowi Rankingu FIDE dokonywania właściwych i rzetelnych obliczeń rankingu FIDE dla zawodników polskich i zagranicznych, uczestniczących w turniejach rozgrywanych w Polsce, Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach przesyła na adres Sekretariatu FIDE wyniki turniejów podlegających międzynarodowej ocenie rankingowej, a więc spełniających warunki regulaminu B.02 „Przepisy FIDE - System rankingowy"

C.1.1.
KKiR PZSzach przesyła do oceny rankingowej FIDE pełne wyniki następujących imprez:
• finał i półfinały MP kobiet i mężczyzn,
• I i II liga seniorów i juniorów,
• turnieje rozgrywane systemem kołowym w obsadzie krajowej i międzynarodowej, jeżeli co najmniej 1/3 jego uczestników, a nie mniej niż 4, ma ranking FIDE,
• mecze międzypaństwowe i międzynarodowe,
• międzynarodowe turnieje formuły open.

C.1.2.
Turnieje, o których mowa w p. C.1.1, powinny być zgłoszone do FIDE w terminie przewidzianym regulaminami FIDE.

C.1.3. W regulaminie zawodów powinno być jednoznacznie określone czy turniej podlega międzynarodowej ocenie rankingowej.

C.2. Uprawnienia sędziów do prowadzenia turniejów podlegających ocenie rankingowej oraz obowiązki z tego wynikające regulują postanowienia Kolegium Sędziów PZSzach.

C.2.1. Sprawozdania sędziowskie z zawodów podlegających ocenie rankingowej FIDE muszą być zgodne z następującymi przepisami FIDE:
• B.01.07. Sprawozdania z turniejów z normami na tytułu międzynarodowe
• B.02.11. Sprawozdania sędziowskie

C.3. KKiR PZSzach, wraz z dokumentacją zmian rankingowych zawodników z rankingiem FIDE, przesyła do FIDE udokumentowane wnioski o wprowadzenie na listę rankingową FIDE nowych zawodników polskich.

C.3.1.
Wnioski dotyczą zawodników bez rankingu FIDE, którzy rozegrali przynajmniej 9 partii z zawodnikami mającymi ranking FIDE i uzyskali ranking (wejściowy) równy lub wyższy od R = 2001

C.3.2.
W celu uzyskania początkowego, czyli „wejściowego" rankingu można brać pod uwagę jedynie turnieje, w których zawodnik bez rankingu rozegrał przynajmniej 4 partie z przeciwnikami mającymi ranking FIDE. Warunek 9 partii z zawodnikami z rankingiem FIDE może zostać spełniony w kilku turniejach, z zastrzeżeniem, że turnieje zostały rozegrane w tym samym lub trzech następnych okresach obliczeniowych.

C.3.3.
Zawodnik bez rankingu FIDE, po rozegraniu 4 partii z zawodnikami z rankingiem FIDE i uzyskaniu oceny równej lub wyższej od R=2001, otrzymuje swój numer identyfikacyjny „ID Code" lub „ID Number" i podlega ocenie rankingowej w każdych zawodach, w których został spełniony warunek 4 partii, bez względu na uzyskaną ocenę rankingową rezultatu.

C.4.
W celu właściwej obsługi rankingu FIDE, KKiR PZSzach jest zobowiązana do:
• terminowego przesyłania pod adresem Sekretariatu FIDE rezultatów turniejów, które we właściwym terminie zostały nadesłane do komisji przez sędziego turnieju,
• rejestrowania wyników turniejów wysyłanych do oceny rankingowej FIDE,
• rejestrowania zawodników proponowanych do wprowadzenia na listę Rankingową FIDE,
• reklamowania u Administratora Rankingu FIDE błędnych wyliczeń rankingu FIDE, dotyczących zawodników polskich.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

D.1. Niniejszy „Regulamin Klasyfikacyjno-Rankingowy. Gra bezpośrednia" zastąpił obowiązujący dotychczas „Regulamin Klasyfikacyjno-Rankingowy. Gra bezpośrednia" wydany w Warszawie, w 1998 r. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 września 2000 r., niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2001 r.

D.2.
Interpretacja postanowień regulaminu należy do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach. Odwołania od interpretacji ww. komisji należy składać do Zarządu PZSzach, którego decyzje są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

D.3.
Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu, w całości czy w części, może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

 
Regulamin Klasyfikacyjno-rankingowy PZSzach.
rozmiar 0.25 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 1082
rozmiar 0.24 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 1340
 
Aktualnie online 2 gości