00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-14 | Autor: Administrator | Odsłon: 17159
C.V

REGULAMIN
KLASYFIKACJI SPORTOWEJ

Gra bezpośrednia

Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej „Regulaminem") jest dokumentem ustalającym warunki i sposób postępowania przy zdobywaniu i nadawaniu klas sportowych w szachach.
Każdy wniosek o nadanie klasy sportowej w szachach należy rozpatrywać w oparciu o niniejszy Regulamin.
Sprawy klasyfikacji sportowej na szczeblu centralnym prowadzi Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, która również prowadzi Centralną Kartotekę i rejestry zawodników mających zdobyte centralne klasy sportowe.
Sprawy klasyfikacji sportowej na szczeblu działania województw prowadzą wojewódzkie Komisje Klasyfikacji i Rankingu, które również winny prowadzić rejestry i kartoteki okręgowe zawodników mających zdobyte klasy sportowe, zarówno okręgowe, jak i centralne.

1. KLASY SPORTOWE W SZACHACH
Klasa sportowa w szachach jest wykładnikiem aktualnie prezentowanego poziomu sportowego zawodnika.
Klasy sportowe ze względu na zastosowanie we wszystkich dyscyplinach sportu stanowią w miarę obiektywne kryterium, umożliwiające porównywanie osiągnięć sportowych w szachach z osiągnięciami w innych dyscyplinach sportu.

1.1 Klasyfikacja sportowa w szachach stanowi podstawę oceny poziomu sportowego zawodników i sekcji szachowych przez władze sportowe klubu, województwa i Urzędu Kultury Fi-zycznej i Turystyki.

1.2
Szachiści, zrzeszeni w klubach będących członkami Polskiego Związku Szachowego, a za jego pośrednictwem członkami FIDE, mają, względnie mogą mieć nadane za wypełnienie odpowiednich norm, następujące klasy sportowe w szachach:

Tabela nr 1


Nazwa   klasy   sportowejOznaczenie klasy sportowej
A. Klasy sportowe centralne
– mistrzowska międzynarodowa
– mistrzowska
– pierwsza
B. Klasy sportowe okręgowe
– druga
– trzecia
 
MM
 M
  I 

  II
  III

2. NADAWANIE KLAS SPORTOWYCH

2.1. Klasy sportowe w szachach nadawane są za uzyskanie przez zawodnika określonej normy klasyfikacyjnej, tj.:
- zajęcie wyznaczonego miejsca w zawodach o mistrzostwo okręgu, Polski, Europy i świata,
- wypełnienie normy na tytuł szachowy,
- uzyskanie w zawodach szachowych odpowiedniego wyniku rankingowego,
- posiadanie odpowiedniej oceny rankingowej na Liście rankingowej FIDE, zgodnie z normami klasyfikacyjnymi określonymi w aneksie nr 1.

2.2.
Klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową, mistrzowską i pierwszą, tzn. klasy sportowe centralne, nadaje Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach i ogłasza je w komunikatach, wydawanych po posiedzeniach Komisji.

2.3.
Klasy sportowe: drugą i trzecią, tzn. klasy sportowe okręgowe nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach.

2.4.
Dla celów klasyfikacji sportowej turnieje szachowe dzielą się tak samo jak dla celów klasyfikacyjnych na:
2.4.1. Turnieje kobiece, tj. z udziałem wyłącznie kobiet,
2.4.2. Turnieje męskie, tj. z udziałem wyłącznie mężczyzn,
2.4.3. Turnieje mieszane, tj. z udziałem zarówno mężczyzn jak i kobiet.

2.5.
Klasy sportowe nadaje się zawodniczkom za wyniki osiągnięte w turniejach kobiecych lub turniejach mieszanych.

2.6.
Klasy sportowe nadaje się zawodnikom za wyniki osiągnięte w turniejach męskich lub turniejach mieszanych.

3. WARUNKI UZYSKANIA KLAS SPORTOWYCH

3.1.
W turniejach, w których istnieje możliwość wypełnienia normy na klasę sportową centralną i klasę II dopuszcza się rozgry-wanie trzech rund w jednym dniu.

3.2.
Klasy sportowe centralne i klasa II mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach indywidualnych jednokołowych, turniejach szwajcarskich oraz turniejach drużynowych jedno- i dwukołowych.

3.3.
Klasa sportowa trzecia może być nadawana również za wyniki uzyskane w turniejach indywidualnych dwukołowych oraz w turniejach, w których grane są po cztery rundy dziennie.

3.4.
Wypełnienie norm na klasy sportowe centralne, za zajęte przez zawodników miejsca w MŚ lub ME, zalicza się po speł-nieniu warunków regulaminowych FIDE, na podstawie wniosku klasyfikacyjnego Pionu Sportowego PZSzach.

3.5.
Wypełnienie norm na klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową i mistrzowską, na podstawie rankingu FIDE, zalicza się zawodnikowi znajdującemu się na ogłoszonej Liście Rankingowej FIDE na dzień:
- 1 stycznia, z ważnością do końca tego roku,
- 1 kwietnia, z ważnością do końca tego roku,
- 1 lipca, z ważnością do końca następnego roku,
- 1 października, z ważnością do końca następnego roku.
Warunkiem oceny jest uwzględnienie w obliczeniach minimum 9 partii na danej liście.

3.6.
Wypełnienie norm na klasę sportową mistrzowską międzynarodową w turniejach międzynarodowych o poziomie odpowiadającym VII i wyższym kategoriom FIDE, zalicza się po uzyskaniu normy arcymistrza, na podstawie wniosku klasyfikacyjnego Pionu Sportowego PZSzach.

3.7.
Wypełnienie norm rankingowych na klasę sportową mistrzow-ską w turniejach krajowych i międzynarodowych, o poziomie odpowiadającym III i wyższym kategoriom FIDE, względnie o poziomie od I kategorii FIDE, ale z ustaloną normą na tytuł mistrza międzynarodowego, zalicza się po uzyskaniu wyniku rankingowego FIDE, obliczonego zgodnie z p. 6.2.2. niniejszego Regulaminu, na podstawie wniosku klasyfikacyjnego:
- sędziego głównego zawodów rozegranych w Polsce,
- zainteresowanego zawodnika, z turnieju rozegranego za granicą.
3.7.1. Wniosek winien być opracowany wg wzoru stanowiącego Aneks nr 1. do niniejszego Regulaminu.

3.8.
Wypełnienie norm na klasę sportową mistrzowską, pierwszą i drugą, za wynik procentowy w meczach międzypaństwowych, zalicza się na podstawie wniosku klasyfikacyjnego Pionu Sportowego PZSzach.

3.9.
Wypełnienie norm rankingowych na klasy sportowe: pierwszą, drugą i trzecią w turniejach krajowych i zagranicznych zalicza się po uzyskaniu wyniku rankingowego PZSzach, obliczonego zgodnie z p. 6.3. niniejszego Regulaminu, na podstawie wnio-sku klasyfikacyjnego:
- sędziego głównego zawodów rozegranych w Polsce,
- zainteresowanego zawodnika, z turnieju granego za granicą.

3.10.
Wypełnienie norm na klasy sportowe za zajęte miejsce w mistrzostwach Polski, województwa czy miasta albo w turniejach kadry, turniejach międzynarodowych itp., zalicza się na podstawie wniosku klasyfikacyjnego sędziego głównego zawodów.

3.11.
Tempo gry. Czas przeznaczony na partię.
3.11.1. Warunkiem uznania zawodów jako klasyfikacyjnych, z możliwością zdobywania klasy sportowej mistrzowskiej międzynarodowej i klasy sportowej mistrzowskiej, jest ustalenie tempa gry zgodnego z re-gulaminem FIDE B.01 Tytuły międzynarodowe.
3.11.2. Dla uzyskania klasy sportowej I i klasy sportowej II, tempo gry nie może być szybsze niż tempo gry dla wypełnienia norm na kategorie centralne odpowiednio dla kandydata na mistrza i kategorię pierwszą.
3.11.3. Klasa sportowa III może być zdobyta w zawodach, w których maksymalne tempo gry jest nie szybsze niż dla wymagane dla II kategorii szachowej

3.12. Limit partii

Warunkiem uzyskania klasy sportowej w oparciu o normę, wynikającą z obliczeń rankingowych jest rozegranie w turnieju określonej minimalnej liczby partii:
· dla klas sportowych centralnych i klasy sportowej II - mi-nimum 9 partii,
· dla klasy sportowej III - minimum 7 partii.

3.13. Walkowery

3.13.1. Wyniki zawodnika, który wycofał się z turnieju lub został z niego skreślony zanim rozegrał przynajmniej połowę partii liczą się dla celów ustalania norm na klasy sportowe jego przeciwnikom.
3.13.2. Partie nie grane (wygrane bądź przegrane walkowe-rem), niezależnie od przyczyn, nie są brane pod uwagę dla celów ustalania norm na klasy sportowe.

4. TRYB NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH

Niezbędnymi dokumentami, stanowiącymi podstawę nadania klasy sportowej w szachach (gra bezpośrednia) są:
- aktualna Lista Rankingowa FIDE,
- wniosek sędziego głównego z zawodów rozgrywanych w kraju,
- wniosek zainteresowanego zawodnika (trenera lub kierownika ekipy) z zawodów rozgrywanych poza granicami kraju,
- wniosek Pionu Sportowego PZSzach z oficjalnych zawodów mistrzowskich międzynarodowych takich jak: Olim-piady, MŚ i ME oraz mecze międzypaństwowe.
- wniosek Pionu Młodzieżowego PZSzach z oficjalnych zawodów mistrzowskich międzynarodowych takich jak: mistrzostwa świata i Europy juniorów.

4.1.
Wnioski dotyczące nadania centralnych klas sportowych powinny być przesyłane wyłącznie do KKiR PZSzach, z zachowaniem drogi służbowej, tzn. za pośrednictwem Komisji Klasyfikacji i Rankingu WZSzach, na którego terenie działania został rozegrany oceniany turniej.
4.1.1. Z zawodów rozegranych za granicą oraz rozgrywa-nych w kraju zawodów międzynarodowych, ogólnopolskich i objętych Kalendarzem PZSzach, wnioski o nadanie centralnych klas sportowych mogą być przesyłane bezpośrednio do KKiR PZSzach.
4.1.2. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się złożenie wniosku o nadanie centralnej klasy sportowej, w imieniu zawodnika, przez jego macierzysty klub lub WZSzach. Wniosek złożony w tym trybie musi być dostatecznie udokumentowany.

4.2.
Niezbędnym dokumentem, który warunkuje rozpatrzenie wniosku o nadanie centralnej klasy sportowej, jest tabela turniejowa (wyników). W przypadku turniejów rozgrywanych systemem szwajcarskim i rozgrywek drużynowych należy dołączyć karty startowe zawodników. Wniosek o nadanie centralnej klasy sportowej winien stanowić załącznik do podstawowego dokumentu, jakim jest sprawozdanie sędziego głównego zawodów.
4.2.1. Tabela turniejowa powinna spełniać wymagania zawarte w p. A.5.2.1. Regulaminu Klasyfikacyjno - Rankingowego.
4.2.2. Sprawozdanie sędziowskie winno być zgodne z wy-maganiami ustalonymi przez Kolegium Sędziów PZ-Szach i spełniać wymagania p. A.5.2.5. Regulaminu Klasyfikacyjno - Rankingowego.

4.3.
Wniosek o nadanie klasy sportowej powinien być złożony w terminie przewidzianym regulaminem zawodów, lecz nie póź-niej niż 30 dni od daty zakończenia zawodów.

4.4.
Wnioski o nadanie klasy sportowej złożone w terminie uniemożliwiającym rozpatrzenie wniosku w danym roku kalendarzowym, w którym zawody zostały zakończone, traktowane będą jako przedawnione i nie będą rozpatrywane przez Komi-sję Klasyfikacji i Rankingu właściwą dla danego wniosku.
4.4.1. Dla wniosków o nadanie centralnej klasy sportowej ostateczne rozpatrzenie wniosku za dany rok kalen-darzowy nie może nastąpić później niż na pierwszym posiedzeniu Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach w nowym roku kalendarzowym.

5. PUNKTACJA RANKINGOWA

Przy obliczaniu uzyskanych wyników rankingowych na klasy sportowe stosuje się punktacje rankingowe PZSzach i FIDE.

5.1.
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, w przypadku ustalania wyniku rankingowego na klasy sportowe: mistrzowską mię-dzynarodową i mistrzowską, mają zastosowanie przepisy za-warte w „Regulaminach klasyfikacyjnych FIDE B.01 i B.02".

5.2.
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, w przypadku ustalania wyniku rankingowego na klasy sportowe: pierwszą, drugą i trzecią, mają zastosowanie odpowiednie przepisy zawarte w Regulaminie Klasyfikacyjno Rankingowym.

6. NORMY KLASYFIKACYJNE NA KLASY SPORTOWE
6.1. Przyjmuje się generalną zasadę, że aby zdobyć normę klasyfikacyjną na którąkolwiek klasę sportową zawodnik musi osiągnąć wynik procentowy wynoszący przynajmniej 30% możliwych do zdobycia punktów.
6.2. Uznaje się, że zawodnik wypełnił normę klasyfikacyjną na daną klasę sportową, jeżeli osiągnięty przez niego wynik rankingowy R jest przynajmniej równy wymaganemu Rmin dla danej klasy sportowej, przy rozegraniu wymaganej liczby partii zgodnie z p. 3.13 niniejszego Regulaminu.
6.2.1. Normę klasyfikacyjną na klasę sportową mistrzowską międzynarodową ustala się na podstawie przepisów FIDE B.01 „Przepisy FIDE - Tytuły międzynarodowe". Odpowiada ona normie na tytuł arcymistrza.
6.2.2. Normę klasyfikacyjną na klasę sportową mistrzowską ustala się na podstawie:
- przepisów FIDE B.01 „Przepisy FIDE - Tytuły międzynarodowe". Odpowiada ona normie punktowej na tytuł mistrza międzynarodowego,
- przepisów FIDE B.02 „System rankingowy" - osiągniętego w turnieju wyniku rankingowego (tzw. Performance Rating) wg. wzoru:

R = Rc + Dp (1)


gdzie:
R - uzyskany wynik rankingowy (Performance Rating),
Rc - średni ranking (FIDE) turnieju (przeciwników),
Dp - przyrost punktowy, zależny od uzyskanego wyniku w turnieju.

6.2.2.1. Wartości Dp w zależności od osiągniętego wyniku (W - P) i liczby rozegranych partii zestawione zostały w Tabeli nr 5 w p. B.6.3.1 Regulaminu Klasyfikacyjno - Rankingowego. 6.2.3. Normy klasyfikacyjne na klasy: pierwszą, drugą i trze-cią ustalane są w oparciu o wymagania Regulaminu Klasyfikacyjno - Rankingowego na podstawie osią-gniętego w turnieju wyniku rankingowego, obliczanego wg wzoru:

gdzie:
Ri - ranking i-tego zawodnika,
n - liczba rozegranych partii w turnieju,
W - suma uzyskanych punktów w zawodach (liczba zwy-cięstw bez wygranych walkowerem),
P - suma straconych punktów w zawodach (liczba partii przegranych bez przegranych walkowerem)
6.2.3.1. Wynik rankingowy R może być obliczony również na podstawie zależności:

R = Rs + ΔR (3)

której sposób wyznaczania opisany został w p. A.4.7. Regulaminu Klasyfikacyjno Rankingowego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszy został opracowany na bazie Regulaminu z dnia 10 września 1994 roku i został uchwalony decyzją Zarządu PZSzach na zebraniu w dniu 4 sierpnia 2001 r. z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia.
7.2. Traci moc prawną Regulamin Klasyfikacji Sportowej - Gra bezpośrednia - z dnia 10 września 1994 roku
7.3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.
7.3.1. Odwołania, co do interpretacji Komisji należy składać do Zarządu PZSzach, którego decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7.4. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Zarządu PZSzach.


 

Aneks nr 1
do Regulaminu Klasyfikacji Sportowej

W Z Ó R

inż. Janusz Kowal
ul. Nowa 5 m. 4
03-146 WARSZAWA
Warszawa, dnia 1994.08.05.


Komisja Klasyfikacji i Rankingu
Polskiego Związku Szachowego

Proszę o nadanie mi klasy sportowej mistrzowskiej za wynik uzy-skany w Turnieju Międzynarodowym w Budapeszcie rozegranym w terminie 1994.07.21.- 07.31.


IV Turniej o Puchar Pesztu
Turniej IV kat. FIDE (Rc = 2337)                       
Rc = 2337
                       
Uzyskany wynik: 7.5 p. z 11 partii                       
(W – P) = 7.5 – 3.5 = 4
                       
odczyt z Tabeli  Dp = + 134
                        
R = Rc + Dp = 2337 + 134 = 2471 > 2450

Tabela turniejowa w załączeniu.
(-) Janusz Kowal


Aneks nr 2
do Regulaminu Klasyfikacji Sportowej

NORMY NA KLASY SPORTOWE W SZACHACH
Normy dotyczą zajętego miejsca lub uzyskanego rankingu w zawo-dach.

 RODZAJ ZAWODÓWKlasa MM  Klasa M Klasa IKlasa II  Klasa III
 Mistrzostwa świata
- indywidualne
 Awans do
finałów MŚ
    
 Olimpiada Szachowa
- drużynowe mistrz. świata x)
- kobiety
- mężczyźni


1-8
1-12
 

8-16
13-20
   
 Drużynowe mistrz. Europy x)
- kobiety
- mężczyźni
 
1-5
1-8
 
6-8
9-12
   
 Turnieje międzynarodowe
a) od VII kat. FIDE
- kobiety
- mężczyźni
 b) od III kat. FIDE
- kobiety
- mężczyźni
norma WGM
norma GM
 1
2250
1
2450
 


2-5

2-5
  
 Mistrzostwa Świata do 20 lat 
1-4
5-10
  
 Mistrzostwa Europy do 20 lat 
1-3
4-8
  
 MP kobiet I mężczyzn
- finały indywidualne
 
1-2
 3-8
  


 RODZAJ ZAWODÓWKlasa MM  Klasa M Klasa IKlasa II  Klasa III
 Drużynowe mistrz. Polski x)
- liga I
- liga II
   
1-3
1
  
 Turnieje ogólnopolskie i
międzynarodowe
(za wynik rankingowy)
- kobiety
- mężczyźni


 

 


2050
2250
 


1850
2050
 


1700 
1900
 Lista rankingowa FIDE xx)
- kobiety
- mężczyźni
 
2300
2500
 
2200
2400
   
 Lista Ocen Klasyfikacyjnych PZSzachxx)
- kobiety
- juniorki do 12 lat
- mężczyźni
- juniorzy do 12 lat
  

2001

2001


1801
1600
2001
1800
 
 Mistrzostwa Świata Juniorów
- do 18 lat
- do 16 lat
- pozostałe
 
1-2
1
 
3-8
2-6
1-3
  
 Mistrzostwa Europy Juniorów
- do 18 lat
- do 16 lat
 
1

2-6
1-5
  


Normy dotyczą zajętego miejsca lub uzyskanego rankingu w zawodach.

Uwaga:
x) oznacza, że zawodnik musi rozegrać przynajmniej 50% partii.
xx) oznacza, że ocena rankingowa musi być wyliczona na podstawie rozegrania minimum 9 partii.
 
Regulamin Klasyfikacji Sportowej
rozmiar 0.10 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 624
rozmiar 0.16 MB | 2007-05-01 | Liczba pobrań: 386
 
Aktualnie online 3 gości