00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-15 | Autor: Administrator | Odsłon: 16044
C.VI
REGULAMIN EWIDENCYJNY
oraz
REGULAMIN LICENCYJNY


Nowy regulaminy: EWIDENCYJNY oraz LICENCYJNY zostały uchwalone przez Zarząd PZSzach i obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r.
L. dz. 1281/2012 Warszawa, 28.12.2012


REGULAMIN EWIDENCYJNY

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Ewidencję członków prowadzi biuro PZSzach w Centralnym Rejestrze (CR).
1.2. Ewidencję osób fizycznych (zawodników, sędziów i szkoleniowców) prowadzi Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu (KEKiR) w CR.
1.3. Osoba fizyczna może zostać zarejestrowana w CR tylko jeżeli posiada obywatelstwo polskie lub reprezentuje Polskę na liście rankingowej FIDE.
1.4. Każdy członek oraz każda osoba fizyczna zarejestrowana w CR posiada unikalny numer ewidencyjny, który nie ulega zmianie.
1.5. Ten sam numer ewidencyjny nie może być ponownie wykorzystany do zarejestrowania innego członka lub innej osoby fizycznej.
1.6. Członkom zostaje przypisany wojewódzki związek szachowy (wzszach), właściwy dla ich siedziby.
1.7. Członek może zostać zarejestrowany jako zwyczajny albo wspierający.
1.8. Osoby fizyczne mogą posiadać godność członka honorowego.
1.9. Poprzez przynależność klubową rozumiane jest członkostwo osoby fizycznej w klubie sportowym, związku sportowym, itd., będącym członkiem PZSzach.
1.10. Osoby fizyczne mogą być zarejestrowane w CR jako: zrzeszone (mające przynależność klubową) albo niezrzeszone.
1.11. Zawodnikom niezrzeszonym zostaje przypisany wojewódzki związek szachowy (wzszach), właściwy dla miejsca zamieszkania.
1.12. Zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010: "Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym".

II. REJESTRACJA CZŁONKÓW
2.1. Rejestracja członków w CR jest bezpłatna, o ile Komunikat Organizacyjno-Finansowy nie stanowi inaczej.
2.2. W celu zarejestrowania się w CR, ubiegający się o członkostwo wypełnia Formularz Rejestracji dla Członków (załącznik nr 1), a następnie przesyła go na adres pocztowy lub elektroniczny (forma preferowana) biura PZSzach.
2.3. W celu umożliwienia weryfikacji danych, ubiegający się o członkostwo powinien dołączyć do Formularza Rejestracji dla Członków kopię lub skan dowodu prawomocnego zarejestrowania.
2.4. Niekompletne Formularze Rejestracji dla Członków będą zwracane, w celu uzupełnienia danych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
3.1. Członkowie zarejestrowani w CR zobowiązani są do uiszczania corocznej składki członkowskiej, której wysokość uregulowana jest w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym.
3.2. Członkowie zarejestrowani w CR uzyskują prawo uczestnictwa w zawodach organizowanych przez PZSzach oraz wzszach-y, przy czym do wzięcia udziału w niektórych zawodach może być wymagane posiadanie licencji, zgodnie z Regulaminem Licencyjnym.
3.3. W przypadku rezygnacji z członkostwa (także rozwiązania lub zaprzestania działalności), jak również w przypadku zmiany nazwy lub miejsca siedziby, członek zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania informacji na adres wymieniony w punkcie 2.2.

IV. REJESTRACJA OSÓB FIZYCZNYCH
4.1. Rejestracja osób fizycznych w CR jest bezpłatna, o ile Komunikat Organizacyjno-Finansowy nie stanowi inaczej.
4.2. W celu zarejestrowania się w CR, osoba fizyczna wypełnia Formularz Rejestracji dla Osób Fizycznych (załącznik nr 2), a następnie przesyła go na adres pocztowy lub elektroniczny (forma preferowana) przewodniczącego KEKiR.
4.3. W celu umożliwienia weryfikacji danych, osoba fizyczna powinna dołączyć do Formularza Rejestracji dla Osób Fizycznych kopię lub skan dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej/studenckiej. Do wniosku może zostać dołączone zdjęcie.
4.4. Zgłoszona przynależność klubowa wymaga potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentowania wymienionego członka.
4.5. Zarejestrowanie niepełnoletniej osoby fizycznej wymaga zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4.6. Niekompletne Formularze Rejestracji dla Osób Fizycznych będą zwracane, w celu uzupełnienia danych.

V. ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ
5.1. Niezrzeszone osoby fizyczne, które po raz pierwszy uzyskują przynależność klubową, zwolnione są z opłat, o ile Komunikat Organizacyjno-Finansowy nie stanowi inaczej.
5.2. Osoba fizyczna może zdecydować się na zmianę przynależności klubowej, o ile nie jest związana umową zabraniającą takiego kroku.
5.3. Zmiana przynależności klubowej wymaga przesłania Formularza Zmiany Przynależności Klubowej (załącznik nr 3) na adres wymieniony w punkcie 4.2. oraz uiszczenia opłat, zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym.
5.4. Zgłoszona zmiana przynależności klubowej wymaga potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentowania członka, do którego następuje przejście.
5.5. O zmianie przynależności klubowej osoba fizyczna powinna niezwłocznie poinformować dotychczas reprezentowanego członka.
5.6. Zmiana przynależności klubowej niepełnoletniej osoby fizycznej wymaga zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
5.7. Dotychczas reprezentowanemu członkowi nie przysługuje rekompensata finansowa z tytułu zmiany przynależności klubowej osoby fizycznej, o ile Komunikat Organizacyjno-Finansowy nie stanowi inaczej.
5.8. W przypadku otrzymania informacji od dotychczas reprezentowanego członka o zerwaniu przez osobę fizyczną obowiązującej umowy, PZSzach zawiesza zmianę przynależności klubowej i możliwie szybko organizuje spotkanie wyjaśniające z osobą fizyczną oraz przedstawicielami obu członków. PZSzach jest reprezentowany przez trzyosobową komisję specjalną powołaną przez Zarząd. Decyzja komisji jest ostateczna dla celów ewidencyjnych PZSzach i może ulec zmianie tylko na skutek decyzji sądu.
5.9. W przypadku rozwiązania lub zaprzestania działalności przez członka, jak również w przypadku utraty lub rezygnacji z przynależności klubowej, osoba fizyczna uzyskuje status niezrzeszonej.

VI. WYPOŻYCZENIE ZAWODNIKÓW
6.1. Szczególną formą zmiany prawa do reprezentowania przez zawodnika członka jest wypożyczenie.
6.2. Zawodnik wypożyczony zachowuje formalnie dotychczasową przynależność klubową, a jednocześnie uzyskuje możliwość reprezentowania na zawodach innego członka.
6.3. Zawodnik może zostać wypożyczony tylko na określone zawody drużynowe. Zawody te mogą być rozciągnięte w czasie.
6.4. Zawodnik wypożyczony na dane zawody traci możliwość reprezentowania w nich swojego macierzystego klubu.
6.5. Wypożyczenie wymaga przesłania wypełnionego Formularza Wypożyczenia (załącznik nr 4) na adres wymieniony w punkcie 4.2. oraz uiszczenia opłaty, zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym.
6.6. Wypożyczenie zawodnika niepełnoletniego wymaga zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Każdy członek, a także każdy sędzia zawodów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadania kategorii musi być zarejestrowany w CR. Obowiązkiem sędziego głównego jest dopilnowanie, aby ten warunek był spełniony.
7.2. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadania kategorii musi być zarejestrowany w CR lub przedstawić sędziemu głównemu wypełniony Formularz Rejestracji dla Osób Fizycznych. Obowiązkiem sędziego głównego jest dopilnowanie, aby ten warunek był spełniony. Formularz Rejestracji dla Osób Fizycznych powinien zostać wysłany przez zawodnika na adres wymieniony w punkcie 4.2. niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
7.3. Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu z 24 grudnia 2012.
7.4. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2013.
7.5. Traci moc „Regulamin ewidencyjny i zmiany barw klubowych (gra bezpośrednia) w PZSzach” z dnia 1 lipca 1994.
7.6. Traci moc „Regulamin ewidencyjny i zmiany barw klubowych (gra bezpośrednia) w PZSzach” z dnia 12 listopada 1999.
7.7. Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Zarządu.


przewodniczący KEKiR przewodniczący Rady Zawodników
/-/ Zenon Chojnicki /-/ Bartłomiej Macieja


L. dz. 034/2013 Warszawa, 11.01.2012

Dane osób odpowiedzialnych za Rejestrację Członków i Osób Fizycznych
PZSzach w Centralnym Rejestrze od dnia 01.01.2013 r.Ewidencja Osób Fizycznych – Zenon Chojnicki, Przewodniczący KEKiR PZSzach
Dane kontaktowe:
Zenon Chojnicki
Adres e-mail: zchojnicki@neostrada.pl lub zchojnicki1@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 5/8, 39-300 Mielec
Numer telefonu komórkowego: 608299128

Ewidencja Członków - Piotr Wajszczyk, Referent ds. Administracyjno - Finansowych
Dane kontaktowe:
Piotr Wajszczyk
Adres e-mail: p.wajszczyk@pzszach.org.pl
Adres pocztowy: Polski Związek Szachowy, Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa
Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60

Kody i Skróty związków wojewódzkich

01      DS     Dolnośląski
02      KP     Kujawsko-Pomorski
03      LU     Lubelski
04      LB     Lubuski
05      LD     Łódzki
06      MP     Małopolski
07      MA     Mazowiecki
08      OP    Opolski
09      PK     Podkarpacki
10      PL     Podlaski
11      PO     Pomorski
12      SL     Śląski
13      SK     Świętokrzyski
14      WM    Warmińsko-Mazurski
15      WP    Wielkopolski
16      ZP     Zachodnio-Pomorski


Wykaz Administratorów Wojewódzkich Związkach Szachowych odpowiedzialnych za Ewidencję Osób Fizycznych z kategorią okręgową oraz wprowadzaniu nowych osób do Centralnego Rejestru Polskiego Związku Szachowego.

Lp. Komisja Ewidencji i Rankingu WZSzach Woj. Imię i Nazwisko e-mail administratora WZSzach.
1. Dolnośląski Związek Szachowy DS Rafał Siwik email: rafal@siwik.pl

2. Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy KP Paweł Jaroch email: pjaroch@o2.pl

3. Lubuski Związek Szachowy LB Tomasz Sowa email: dancig@interia.pl

4. Łódzki Związek Szachowy LD Zdzisław Czyżak email: bszl@bszl.lowicz.com.pl

5. Lubelski Związek Szachowy LU Jan Błaszczak email: janzozar@gmail.com

6. Mazowiecki Związek Szachowy MA Ryszard Królikowski email: riki@n-s.pl

7. Małopolski Związek Szachowy MP Stanisław Cichorz email: stcich@interia.pl

8. Opolski Związek Szachowy OP Artur Klimek email: admin@ozszach.pl

9. Podkarpacki Związek Szachowy PK Marian Bysiewicz email: mbysiewicz@poczta.onet.pl

10. Podlaski Związek Szachowy PL Leszek Zega email: leszeg@wp.pl

11. Pomorski Związek Szachowy PO Tadeusz Wojszkun email: twojszkun@poczta.onet.pl

12. Świętokrzyski Związek Szachowy SK Marek Szymanowicz email: marekszymanowicz@op.pl

13. Śląski Związek Szachowy SL Alfred Maślanka email: maalfred@ka.onet.pl

14. Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy WM Andrzej Gula email: agu1@o2.pl

15. Wielkopolski Związek Szachowy WP Feliks Nowaczyk email: kkie@wzszach.poznan.pl

16. Zachodniopomorski Związek Szachowy ZP Witalis Sapis email: witaliss@wp.plZałączniki do Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach z dnia 28.12.2012 r.

Przewodniczący KEKiR
/-/ Zenon ChojnickiZałącznik nr 1 - Formularz Rejestracji dla Członków PZSzach
Załącznik nr 1a - Formularz Rejestracji dla Członków PZSzach
Załącznik nr 2 - Formularz Rejestracji dla Osób Fizycznych PZSzach
Załącznik nr 3 - Formularz Zmiany Przynależności Klubowej PZSzach.
Załącznik nr 4 - Formularz Wypożyczenia Zawodnika
Załącznik nr 5 - Formularz Rejestracji Zawodnika do CR PZSzach

Załączniki są dostępne w dolnej części strony w dziale: PLIKI.REGULAMIN LICENCYJNY

L. dz. 1280/2012 Warszawa, 28.12.2012


I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Warunkiem koniecznym udziału klubu w niżej wymienionych zawodach jest posiadanie licencji klubowej:
1.1.1. Drużynowe Mistrzostwa Polski (rozgrywki wojewódzkie, II Liga, I Liga, Ekstraliga),
1.1.2. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet,
1.1.3. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
1.1.4. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
1.1.5. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (rozgrywki wojewódzkie, II Liga, I Liga, Ekstraliga).
1.2. Warunkiem koniecznym udziału zawodnika w niżej wymienionych zawodach jest posiadanie licencji zawodniczej:
1.2.1. Indywidualne Mistrzostwa Polski,
1.2.2. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet,
1.2.3. Drużynowe Mistrzostwa Polski (rozgrywki wojewódzkie, II Liga, I Liga, Ekstraliga),
1.2.4. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet,
1.2.5. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
1.2.6. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
1.2.7. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
1.2.8. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
1.2.9. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (rozgrywki wojewódzkie, II Liga, I Liga, Ekstraliga),
1.2.10. Puchar Polski Młodzików,
1.2.11. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików (finały, OOM, eliminacje międzywojewódzkie, mistrzostwa wojewódzkie, turnieje „pierwszej” i „ostatniej” szansy),
1.2.12. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich,
1.2.13. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych,
1.2.14. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
1.3. Warunkiem koniecznym udziału zawodnika w zawodach wymienionych w punktach 1.2.11.-1.2.14. jest również posiadanie licencji przez klub, który zawodnik reprezentuje.
1.4. Zawodnicy zagraniczni, to jest zarówno nieposiadający obywatelstwa polskiego jak i niereprezentujący Polski na liście rankingowej FIDE, zwolnieni są z obowiązku posiadania licencji zawodniczej, jednakże ich udział w zawodach wymienionych w punkcie 1.2. może być dodatkowo regulowany przez regulaminy poszczególnych zawodów.
1.5. Warunkiem koniecznym uprawniającym do sędziowania zawodów organizowanych przez Polski Związek Szachowy, wojewódzkie związki szachowe oraz zawodów klasyfikowanych w rankingu krajowym lub FIDE jest posiadanie licencji sędziowskiej.
1.6. Sprawdzenie spełnienia warunków opisanych w punktach: 1.1. i 1.2. jest obowiązkiem sędziego głównego.
1.7. Polski Związek Szachowy prowadzi w Centralnym Rejestrze ewidencję wydanych licencji oraz decyzji o odmowie wydania, zawieszeniu lub pozbawieniu licencji.
1.8. Wnioski o wydanie licencji składa się w Polskim Związku Szachowym w wersji papierowej lub elektronicznej (preferowana).
1.9. Wnioski niekompletne będą zwracane celem uzupełnienia.
1.10. Polski Związek Szachowy odmawia wydania, zawiesza ważność lub pozbawia licencji, jeżeli taka kara została nałożona na klub, zawodnika, sędziego, trenera lub instruktora przez organy dyscyplinarne, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI KLUBOWEJ
2.1. Licencję wydaje się na wniosek klubu.
2.2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym.
2.3. Licencję wydaje się na czas nieokreślony.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI ZAWODNICZEJ
3.1. Licencję wydaje się na wniosek zawodnika.
3.2. Wniosek powinien zawierać:
3.2.1. Imię i nazwisko,
3.2.2. Datę urodzenia,
3.2.3. Adres zamieszkania,
3.2.4. Telefon kontaktowy,
3.2.5. Adres e-mail.
3.3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym, a w przypadku zawodników niepełnoletnich także zgodę opiekuna.
3.4. Licencję wydaje się na czas nieokreślony.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ
4.1. Licencję wydaje się na wniosek sędziego.
4.2. Wniosek powinien zawierać:
4.2.1. Imię i nazwisko,
4.2.2. Datę urodzenia,
4.2.3. Adres zamieszkania,
4.2.4. Telefon kontaktowy,
4.2.5. Adres e-mail.
4.3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uprawnień sędziowskich oraz potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym.
4.4. Licencję wydaje się na czas nieokreślony.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI TRENERSKIEJ I INSTRUKTORSKIEJ
5.1. Licencję wydaje się na wniosek trenera lub instruktora.
5.2. Wniosek powinien zawierać:
5.2.1. Imię i nazwisko,
5.2.2. Datę urodzenia,
5.2.3. Adres zamieszkania,
5.2.4. Telefon kontaktowy,
5.2.5. Adres e-mail.
5.3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uprawnień trenerskich lub instruktorskich oraz potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym.
5.4. Licencję wydaje się na czas nieokreślony.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu z 21 grudnia 2012.
6.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013.
6.3. Traci moc „Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji dla zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Szachowym” z 11 listopada 2006.
6.4. Uprzednio wydane licencje zachowują ważność.
6.5. Wszystkie osoby posiadające licencje mają obowiązek systematycznego uaktualniania i uzupełniania danych wymaganych obecnie przy składaniu wniosku. W przypadku stwierdzenia, że dane są niepełne lub nieaktualne posiadacz licencji może zostać wezwany do ich uzupełnienia lub aktualizacji. Odmowa może skutkować pozbawieniem licencji.
6.6. Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Zarządu.


wiceprezes wiceprezes przewodniczący
ds. sportowych ds. młodzieżowych Rady Zawodników
/-/ Włodzimierz Schmidt /-/ Piotr Zieliński /-/ Bartłomiej Macieja


 
---> Regulamin Ewidencyjny uchwalony przez Zarząd PZSzach 24.12.2012 r.
rozmiar 0.24 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 102
Regulamin Licencyjny
rozmiar 0.16 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 70
Formularze Rejestracji Członka i Zmiany Nazwy Członka
rozmiar 0.06 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 144
Formularz Rejestracji Osób Fizycznych
rozmiar 0.05 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 271
Formularz Zmiany Przynależności Klubowej
rozmiar 0.05 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 177
Formularz Wypożyczenia Zawodnika
rozmiar 0.05 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 114
Formularz Rejestracji Zawodnika bez Przynależnosci Klubowej
rozmiar 0.05 MB | 2013-01-30 | Liczba pobrań: 195
 
Aktualnie online 3 gości