00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2009-08-01 | Autor: Administrator | Odsłon: 11457
(data aktualizacji: 08.07.2013)


REGULAMIN ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO („PZSzach"), zwany dalej Zarządem, kieruje bieżącą działalnością Związku w oparciu o postanowienia Statutu PZSzach i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Skład Zarządu i jego kadencję określa Statut PZSzach. Członkowie Zarządu działają kolektywnie przy jednoczesnej szerokiej współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi i działaczami społecznymi.

§ 3

1. Zarząd działa zgodnie:

- z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
- ze Statutem PZSzach,
- z uchwałami Walnych Zgromadzeń PZSzach.

2. Zarząd realizuje zadania Związku zgodnie z wieloletnim programem PZSzach oraz rocznymi planami pracy Zarządu, dążąc do systematycznego rozwoju i popularyzacji szachów w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji szachowej.

II. Struktura Zarządu

§ 4

1. Strukturę Zarządu tworzą, koordynowane przez Prezesa, następujące Piony:

A) Pion Promocji i Organizacji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Promocji i Organizacji (pracownicy biura: Specjalista ds. Promocji i Specjalista ds. Organizacyjnych)

• Komisja Organizacyjna,
• Komisja Ofertowa,
• Komisja Promocji,
• Komisja d/s Sponsorów i Sprzedaży,
• Komisja Wyróżnień i Dyscypliny.

B) Pion Sportowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportowych
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Szef Wyszkolenia, Specjalista ds. Organizacyjnch)

• Trenerzy Kadry Narodowej Kobiet i Mężczyzn,
• Komisja Sportowa,
• Rada Zawodników,
• Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej,
• Komisja Kompozycji Szachowej,
• Komisja Rozwiązywania Zadań Szachowych.

C) Pion Młodzieżowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Młodzieżowych
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Szef Wyszkolenia, Specjalista ds. Organizacyjnch)

• Młodzieżowa Akademia Szachowa PZSzach,
• Trenerzy Kadry Narodowej Juniorów,
• Kadra Narodowa Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych,
• Komisja Młodzieżowa,
• Kadry wojewódzkie.

D) Pion Powszechny – odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Specjalista ds. Promocji)

• Edukacja przez Szachy w Szkole, współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania,
• Współpraca z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi,
• Turnieje i Mistrzostwa Branżowe, Amatorów, Weteranów, Niepełnosprawnych,
• Inicjatywy w zakresie Pożytku Publicznego,
• Odpowiada za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.

E) Pion spraw zagranicznych i komunikacji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Międzynarodowych i Komunikacji
(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Specjalista ds. Promocji)

• Współpraca z FIDE i ECU,
• Współpraca z PKOl,
• Rzecznik prasowy, współpraca z mediami,
• Komisja Historyczna i nadzór nad Archiwum,
• nadzór nad wydawnictwami PZSzach,
• nadzór nad stroną internetową PZSzach.

F) Pion Finansów i Rankingu – odpowiedzialny: Skarbnik
(pracownicy biura: Główna Księgowa, Księgowa, Referent ds. Administracyjnych)

• Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu,
• Komisja Techniczna,
• Chess Arbiter Team,
• Współpraca z audytorem PZSzach oraz Komisją Rewizyjną.

2. Zarząd ma prawo powoływać inne komisje stałe lub okresowe dla realizacji określonych zadań. W sprawach tego wymagających, Zarząd będzie współpracował z określonymi Statutem autonomicznymi jednostkami organizacyjnymi PZSzach:

• Kolegium Sędziów,
• Kolegium Trenerów,
• Radą Prezesów.

3. Prezydium Zarządu stanowią: Prezes, Wiceprezesi i Skarbnik.

§ 5

Przewodniczącymi komisji są Członkowie Zarządu lub inni działacze powołani przez Zarząd. Przewodniczący jednostek autonomicznych Związku wybierani są przez członków tych gremiów.

§ 6

Członkowie Zarządu oraz inni działacze uczestniczący w pracach PZSzach przyjmują pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

III. Organizacja pracy Zarządu


§ 7

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb 4-8 razy w roku, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

a) z głosem stanowiącym - członkowie Zarządu,
b) z głosem doradczym:

- członkowie Komisji Rewizyjnej,
- Sekretarz Generalny,
- Szef Wyszkolenia,
- Dyrektor Akademii Szachowej,
- Główna Księgowa,
- inne osoby zaproszone przez Prezesa lub prowadzącego zebranie.

3. Przewodniczący autonomicznych jednostek organizacyjnych PZSzach mają prawo udziału w posiedzeniu Zarządu z własnej inicjatywy wynikającej z aktualnych potrzeb, za zgodą Prezesa lub, w przypadku jego nieobecności, za zgodą prowadzącego zebranie.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, proponując porządek obrad oraz listę gości.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad wysyła Biuro PZSzach na minimum 7 dni przed terminem zebrania.

3. Terminarz posiedzeń Zarządu ustala Prezes po konsultacji z członkami Prezydium oraz Sekretarzem Generalnym, zależnie od aktualnych potrzeb.

4. Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia Zarządu, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt.

5. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu ponosi PZSzach, a rozlicza je Biuro Związku nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów.

6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do systematycznego udziału w zebraniach, godnego reprezentowania PZSzach na zewnątrz, wykazywania twórczej aktywności oraz wzajemnej lojalności i poszanowania decyzji podejmowanych podczas posiedzeń Zarządu.

§ 9

W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a po jej zakończeniu poddaje pod głosowanie przedłożone ustnie lub pisemnie (przez nieobecnych Członków Zarządu) wnioski, przy czym jako pierwszy winien być poddany głosowaniu wniosek najdalej idący.

§ 10

1. Quorum Zarządu stanowi nie mniej niż 50% jego członków.

2. Wszelkie uchwały i decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez Zarząd w obecności quorum, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa, względnie pod jego nieobecność - prowadzącego zebranie.

3. W przypadku braku quorum zebranie Zarządu może się odbyć, nie może jednak podejmować decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji całego Zarządu.

§ 11

Sprawy zastrzeżone do decyzji Zarządu PZSzach.:

• zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz planu pracy, składanych do Ministra właściwego do spraw sportu,
• zatwierdzanie rocznego Kalendarza Sportowego,
• zatwierdzanie nominacji na funkcje wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i przewodniczących komisji,
• zatwierdzanie składów kadry narodowej oraz reprezentacji Polski na imprezy o charakterze międzynarodowym składane przez odpowiedzialnych Wiceprezesów,
• zatwierdzanie wniosków dotyczących odznaczeń państwowych i wyróżnień związkowych dla zawodników, działaczy, sędziów i trenerów,
• zatwierdzanie umów cywilno-prawnych, przyznawanie nagród finansowych i rzeczowych oraz innych oświadczeń woli, o ile zobowiązania PZSzach z tego tytułu mogą przekroczyć 10 000 Euro.
• zawieszanie członków Zarządu i kooptowanie nowych członków na miejsca wakujące, zgodnie z postanowieniami Statutu PZSzach,
• zatwierdzanie komunikatów organizacyjno-finansowych PZSzach,
• delegowanie stałych przedstawicieli Związku do współpracy z ministerstwami, FIDE i innymi instytucjami i organizacjami,
• zatwierdzanie regulaminów rozgrywek indywidualnych i drużynowych o mistrzostwo Polski i innych imprez o charakterze centralnym lub międzynarodowym, organizowanych przez PZSzach,
• zatwierdzanie regulaminów dotyczących organizacji pracy PZSzach,
• zatwierdzanie organizacji w kraju imprez międzynarodowych rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.

Wszelkie inne decyzje podejmowane są przez Członków Zarządu samodzielnie, przy zachowaniu postanowień § 6 niniejszego Regulaminu. Decyzje te mogą być uprzednio skonsultowane z dowolnym Członkiem Zarządu lub innymi osobami.

§ 12

Członkowie Zarządu nie wykazujący dostatecznej aktywności mogą być pozbawieni przez Zarząd sprawowanych funkcji lub nawet, zgodnie z zapisami Statutu, zawieszeni w prawach Członka Zarządu.

§ 13

Zebrania Zarządu są protokołowane, a zgodność tekstu z faktami potwierdzana podpisami prowadzącego zebranie i protokolanta. Protokolanta, z pośród pracowników biura, wyznacza Sekretarz Generalny lub prowadzącego zebranie. Za wiedzą zgromadzonych, zebrania Zarządu mogą być nagrywane. Teksty protokołów są przekazywane Członkom Zarządu pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania. Ostatecznym terminem wprowadzania ewentualnych korekt do protokołu jest kolejne zebranie Zarządu. Uchwały Zarządu oraz protokoły, po zatwierdzeniu na następnym zebraniu, są publikowanie na stronie internetowej Związku. Zarząd może wyłączyć część protokołu z publikacji. Członkowie Zarządu zobowiązani są po podjęciu przez Zarząd decyzji reprezentować na zewnątrz stanowisko wyrażone wynikiem głosowania.

§ 14

Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą elektroniczną, pisemnie drogą obiegową, telefonicznie lub przy użyciu wideotelefonu, o ile istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Zarządu pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu. Szczegółowe zasady określa Regulamin Głosowań Elektronicznych i Zdalnych.

§ 15

W okresie między zebraniami Zarządu decyzje podejmuje Prezes po konsultacji z odpowiednim szefem pionu lub innym członkiem Prezydium Zarządu.

§ 16

 
Zebrania Zarządu, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w komunikacie organizacyjnym lub zaproszeniu, nie mają charakteru zebrań otwartych i obecność osób nie zaproszonych nie jest możliwa.

§ 17

Szczegóły przebiegu obrad, nie ujęte w oficjalnym protokóle i uchwałach, nie mogą być przez osoby obecne na posiedzeniu rozpowszechniane, dla uniknięcia niewłaściwej atmosfery, hamującej odważne i szczere zachowania i wypowiedzi Członków Zarządu podczas dyskusji na zebraniach.

§ 18

W szczególnym przypadku Członek Zarządu, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i nie zgadza się generalnie z podjętą uchwałą, może zgłosić votum separatum, co oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie będzie on przedstawiał na zewnątrz odmienną opinię. Votum separatum musi być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Votum separatum wraz z uzasadnieniem należy obowiązkowo odnotować w protokóle zebrania.

§ 19

Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych PZSzach wymagają współdziałania dwóch osób, prezesa lub wiceprezesa wraz ze Skarbnikiem lub Głównym Księgowym. Zarząd ma prawo umocować inne osoby do złożenia oświadczenia woli w poszczególnych sprawach.

IV. Zakresy działalności szefów pionów Zarządu i komórek organizacyjnych


§ 20

Prezes:

• sprawuje ogólne kierownictwo, w tym koordynuje i kontroluje działalność wszystkich agend Zarządu, komisji PZSzach oraz Biura PZSzach,
• reprezentuje Związek i jego Zarząd na zewnątrz,
• przewodniczy zebraniom Zarządu,
• podejmuje wszelkie inne inicjatywy służące PZSzach oraz rozwojowi polskich szachów,
• podejmuje indywidualnie, po konsultacji z szefami pionów, decyzje w sprawach wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia,
• współpracuje z jednostkami autonomicznymi,
• opracowuje Regulamin Zarządu, ocenia i referuje propozycje jego nowelizacji.

§ 21

Wiceprezes ds. Promocji i Organizacji

• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Promocji i Organizacji,
• opracowuje, we współpracy z właściwymi wiceprezesami, Kalendarz Imprez PZSzach,
• ogłasza i nadzoruje konkursu ofert,
• przewodniczy obradom Komisji Ofertowej,
• podejmuje działania w zakresie promocji i sprzedaży,
• współpracuje z Komisja Wyróżnień i Dyscypliny,
• opracowuje koncepcje tworzenia produktów marketingowych z działalności PZSzach,
• negocjuje z partnerami i sponsorami PZSzach oraz organizatorami rozgrywek szachowych.

§ 22

Wiceprezes d/s Sportowych

• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Sportowego,
• nadzoruje i kontroluje rozwój szachów wyczynowych mężczyzn i kobiet (seniorzy oraz w wieku 19-20 lat), odpowiada za ich poziom sportowy i rezultaty,
• odpowiada za koncepcje oraz regulaminy rozgrywek o mistrzostwo Polski w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, w konkurencjach indywidualnych i zespołowych,
• odpowiada za system powoływania kadry narodowej oraz personalnej obsady głównych imprez rangi europejskiej i światowej,
• ocenia i opiniuje oferty organizacji imprez z cyklu mistrzostw Polski,
• nadzoruje projekty specjalne w zakresie sportu wyczynowego
• opracowuje i nadzoruje szkolenie w szachach wyczynowych, w tym dokonuje wyboru lub akceptacji trenerów,
• współpracuje z Komisją Sportową, Radą Zawodników, Komisją Szachowej Gry Korespondencyjnej, Komisją Kompozycji Szachowej oraz Komisją Rozwiązywania Zadań Szachowych.

§ 23

Wiceprezes ds. Młodzieżowych:

• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Młodzieżowego,
• organizuje i nadzoruje działalność PZSzach dotyczącą dzieci i młodzieży do 18 lat, odpowiada za ich poziom sportowy i rezultaty,
• określa podział kompetencji oraz koordynuje pracę Członków Zarządu odpowiadających za poszczególne aktywności w Pionie Młodzieżowym,
• odpowiada za koncepcje oraz regulaminy rozgrywek o Mistrzostwo Polski w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych w konkurencjach indywidualnych i zespołowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18,
• odpowiada za system powoływania młodzieżowych kadr narodowych w kategoriach do 18 lat oraz personalnej obsady głównych imprez rangi europejskiej i światowej,
• ocenia i opiniuje oferty organizacji imprez z cyklu mistrzostw Polski juniorów,
• współtworzy plany działania i nadzoruje szkolenie młodzieży oraz działalność Akademii Szachowej PZSzach oraz Kadry Narodowej Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
• współpracuje z koordynatorami kadr wojewódzkich juniorów.

§ 24

Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego:

• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Powszechnego,
• współpracuje z koordynatorem programu Edukacja przez Szachy w Szkole oraz z właściwymi ministrami,
• inicjuje działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rzecz projektów szachowych,
• współpracuje z Radą Prezesów oraz Wojewódzkimi Związkami Szachowymi,
• odpowiada za wszelkie turnieje o charakterze powszechnym, w tym Turnieje i Mistrzostwa Branżowe, Amatorów, Weteranów, Niepełnosprawnych,
• podejmuje inicjatywy w zakresie Pożytku Publicznego,
• nadzoruje akcje o charakterze powszechnym takie jak: Wakacje z Szachami, Szachiści grają dla …

§ 25

Wiceprezes ds. Międzynarodowych i Komunikacji:

• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu spraw zagranicznych i komunikacji,
• aktywnie współpracuje z FIDE i ECU, uczestniczy w kongresach międzynarodowych,
• współpracuje z PKOl,
• podpisuje w imieniu federacji wnioski na tytuły międzynarodowe
• odpowiada za współpracę z mediami, organizowanie konferencji prasowych, powitań reprezentacji,
• współpracuje z Komisją Historyczną i nadzoruje Archiwum,
• nadzoruje nad wydawnictwa PZSzach, w tym książki oraz czasopismo Mat,
• odpowiada za rozwój oraz sprawuje nadzór nad stroną internetową PZSzach.

§ 26

Skarbnik:

• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Finansów i Rankingu,
• odpowiada za stan finansów Związku,
• koordynuje opracowanie preliminarza budżetowego PZSzach,
• opracowuje komunikaty organizacyjno-finansowe PZSzach, poddając je zatwierdzeniu przez Zarząd,
• dba i odpowiada za prawidłowe egzekwowanie należności na rzecz PZSzach,
• analizuje dochody i koszty działalności Związku, zgłaszając zagrożenia oraz propozycje optymalizacji gospodarki finansowej,
• opiniuje preliminarze opracowane przez agendy Związku oraz nowe inicjatywy, mające znaczący wpływ na stan finansów Związku,
• współpracuje z Komisją Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu,
• za pośrednictwem Komisji Technicznej współpracuje z Chess Arbiter Team.

V. Biuro Związku

§ 27

1. Biuro stanowi aparat wspierający pracę Zarządu i pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Zarząd. Za pracę Biura odpowiada Sekretarz Generalny, który podlega bezpośrednio Prezesowi oraz współpracuje z pozostałymi członkami zarządu.

2. Biuro zapewnia:

• odpowiednie warunki do działalności Związku oraz jego Zarządu, Komisji i autonomicznych jednostek organizacyjnych,
• sprawną łączność z wojewódzkimi związkami szachowymi i klubami,
• właściwe i terminowe prowadzenie korespondencji oraz archiwizację dokumentacji,
• prowadzenie, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, właściwej gospodarki finansowej i materiałowej.

3. Biuro organizuje:

• walne zgromadzenia PZSzach,
• zebrania Zarządu i innych gremiów na jego zlecenie,
• wyjazdy reprezentantów Polski,
• pobyty gości zagranicznych PZSzach.

4. Biuro realizuje wszelkie inne działania na rzecz PZSzach zlecone przez Zarząd lub członków Prezydium Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 28

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSzach.

§ 29

Regulamin obowiązuje wszystkich bez wyjątku Członków Zarządu i działaczy włączonych do pracy w poszczególnych komisjach i innych roboczych ogniwach Związku oraz pracowników Biura PZSzach.

§ 30

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Zarządu.

§ 31

Niniejszy Regulamin Zarządu PZSzach wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2013 roku.
 
Regulamin Zarządu
rozmiar 0.07 MB | 2013-07-08 | Liczba pobrań: 9
rozmiar 0.11 MB | 2013-07-08 | Liczba pobrań: 2
 
Aktualnie online 3 gości