00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2009-08-13 | Autor: Tomasz Delega | Odsłon: 11984

Regulamin Głosowań Elektronicznych

1. Regulamin Głosowań Elektronicznych określa zasady głosowań
elektronicznych oraz obiegowych w formie pisemnej, o których mowa w par. 14
Regulaminu Zarządu PZSzach.

2. Głosowanie elektroniczne zarządza Prezes lub, w jego zastępstwie,
Sekretarz Generalny, zwani dalej prowadzącymi głosowanie, na wniosek
każdego z członków Zarządu, zwanego dalej wnioskodawcą.

3. Głosowanie elektroniczne może być zarządzone jedynie wtedy, gdy
zgłoszony wniosek dotyczy sprawy, która nie może zaczekać na
rozstrzygnięcie do kolejnego posiedzenia Zarządu.

4. Przed poddaniem wniosku pod głosowanie wnioskodawca, o ile wiosek tego
wymaga, może przeprowadzić w przedmiotowej sprawie konsultacje
elektroniczne z pozostałymi członkami Zarządu. Celem konsultacji jest
ostateczne sprecyzowanie treści wniosku poddawanego pod głosowanie.

5. Wnioskodawca, który chce przeprowadzić konsultacje, wysyła do wszystkich,
na adresy e-mail podane na stronie www.pzszach.org.pl, pocztę
elektroniczną, w temacie której wpisuje przedmiot głosowania, dopisując na
końcu, po myślniku, słowo „konsultacje”.

6. Członkowie Zarządu, którzy chcą zgłosić uwagi w trybie konsultacji,
muszą to uczynić w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez
wnioskodawcę. Uwagi powinny zostać wysłane do wnioskodawcy oraz pozostałych
członków Zarządu, przy czym nie należy zmieniać tematu wiadomości.

7. Po przeprowadzeniu konsultacji wnioskodawca, o ile uzna to za stosowne,
dokonuje autokorekty wniosku i przesyła wniosek wraz z uzasadnieniem, do
prowadzących głosowanie. W temacie wiadomości wpisuje przedmiot głosowania
oraz na końcu po myślniku słowo „wniosek”.

8. Prowadzący głosowanie, w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez
wnioskodawcę, zarządza głosowanie, wysyłając pocztę elektroniczną do
wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje przedmiot głosowania
oraz na końcu po myślniku słowo „głosowanie”.

9. Członkowie Zarządu muszą ustosunkować się do podanego wniosku w terminie
do 48 godzin od jego wysłania przez prowadzącego głosowanie. Na tym etapie
nie ma już możliwości składania merytorycznych uwag do wniosku, za
wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek lub błędów językowych. W
odpowiedzi Członek Zarządu powinien napisać: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJE
SIĘ. Po wysłaniu odpowiedzi oddanego głosu nie można już zmienić.
Członkowie Zarządu, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują
się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w
głosowaniu.

10. Najpóźniej 96 godzin po zarządzeniu głosowania prowadzący głosowanie
ogłasza wynik głosowania oraz podaje informację, czy wniosek został
zaakceptowany czy odrzucony, zgodnie z par. 10 Regulaminu Zarządu.

11. Prowadzący głosowanie ma obowiązek przedstawić informację o wynikach
głosowań elektronicznych na najbliższym posiedzeniu Zarządu, a protokolant
umieścić tą informację w protokole z zebrania. W przypadku głosu
przeciwnego Członkowie Zarządu mają możliwość zgłoszenia do protokołu VOTUM
SEPARATUM wraz z uzasadnieniem, zgodnie z par. 18 Regulaminu Zarządu.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
Aktualnie online 4 gości