00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2013-01-02 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 9510
 
                               L. dz. 003/2013                                                            Warszawa, 30.12.2012Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2013
(Uchwała Zarządu z 30 grudnia 2012 r.)


Skróty występujące w Komunikacie:

PZSzach – Polski Związek Szachowy UKS – Uczniowski Klub Sportowy (Szachowy)
WZSzach – Wojewódzki Związek Szachow DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski
IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski MP – Mistrzostwa Polski
KEKiR – Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu OR – opłata rankingowa
CR – opłata na utrzymanie Centralnego Rejestru  

1. Roczna składka członkowska

1.1. Roczna składka członkowska w 2013 roku wynosi:
1.1.1 dla WZSzach, klubów oraz innych stowarzyszeń – 500 PLN
1.1.2 dla zawodników nie zrzeszonych – 40 PLN
1.2. W I półroczu 2013 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w tabeli 1.
1.3. Klub opłacający składkę otrzymuje prenumeratę czasopisma MAT na rok 2013

Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej 
Termin
Wpłaty składki
Wysokość składki (w PLN)
Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych)

UKS, szachiści niepełnosprawni,
członkowie wspierający
 

zawodnicy nie zrzeszeni
w klubach i
innych stowarzyszeniach
 
1.01. – 30.04.2013 r. 350 300 25
1.05. – 30.06.2013 r. 400 350 30
1.07. – 31.12.2013 r. 500
500 40

1.4. Klub może zrezygnować z otrzymywania czasopisma MAT (po przesłaniu do biura pisemnej rezygnacji w terminie do 28.02), wówczas wysokość opłaty obniża się o 50 zł.
1.5. Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu określa tabela 2.

Tabela 2.
Termin wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych) UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający
1.01. – 30.06.2013 r. 300 250
1.07. – 31.12.2013 r. 150 125

Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną (odpowiednio pkt. 2.3. i 14.1 niniejszego komunikatu) należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach deklaracji zgłoszenia klubu – kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.
1.6. WZSzach, który w 2012 roku terminowo i prawidłowo rozliczał się z PZSzach, może wnioskować do Zarządu PZSzach w terminie do 15.01.2013 r. o uprawnienie go do pobierania opłat wynikających z postanowień niniejszego komunikatu. Ułatwi to klubom regulowanie ich zobowiązań. W umowie, uprawniającej do takiego działania, PZSzach określi tryb i terminy wzajemnych rozliczeń między oboma związkami.

2. Opłaty licencyjne

2.1. Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie Licencyjnym Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 grudnia 2012 r., opublikowanym na stronie internetowej PZSzach.
2.2. Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.
2.3. Osoby posiadające godność Członka Honorowego PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej.

3. Opłaty rankingowe

3.1. Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie rankingowej FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż oraz w turniejach z cyklu Mistrzostw Polski (ligi drużynowe wszystkich szczebli, MPJ oraz TPS, TOS i eliminacje międzywojewódzkie ) jest zobowiązany do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju opłaty rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od opłaty startowej i organizacyjnej.
3.2. Opłata rankingowa w turniejach podlegających ocenie rankingowej FIDE wynosi:
  • 20 PLN za zawodnika w turniejach minimum 8 rundowych,
  • 15 PLN za zawodnika w turniejach 6 -7 rundowych,
  • 10 PLN za zawodnika w turniejach 5 rundowych.
3.3. OR w turniejach nie klasyfikowanych w rankingu FIDE wynosi 10 PLN od zawodnika.
3.4. Opłatę rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach za pośrednictwem
organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.
3.5. W przypadku rozgrywek drużynowych opłatę rankingową należy przekazać na konto PZSzach przed rozpoczęciem zawodów. Zobowiązanym do wniesienia OR w imieniu członków drużyny jest jej kapitan lub klub, przy czym kwota należna z tego tytułu jest sumą opłat za wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek.
3.6. Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat rankingowych na konto PZSzach. Nie przekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nie przekazanie jej w całości skutkuje nie uwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno- rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.
3.7. Organizatorzy wszystkich turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię w turniejach z cyklu Mistrzostw Polski (ligi drużynowe wszystkich szczebli, MPJ oraz TPS, TOS i eliminacje międzywojewódzkie ) mają obowiązek określenia w komunikacie organizacyjnym czy OR są uwzględnione we wpisowym do danego turnieju, czy też będą pobierane niezależnie od wpisowego.
3.8. PZSzach przekazuje 25% kwoty uzyskanej z tytułu OR na konto WZSzach, wskazanego przez organizatora zawodów (nie dotyczy turniejów z cyklu mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych) – przy braku wskazania do WZSzach właściwego dla siedziby organizatora zawodów.
3.9. Z opłat rankingowych są zwolnieni uczestnicy: Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików oraz finałów i eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży


4. Opłaty organizacyjne i startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski

4.1. Wysokość opłat organizacyjnych i startowych uprawniających do udziału w MP przedstawia tabela 3:
 
Tabela 3. Opłaty organizacyjne i startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski (w PLN).
Indywidualne MP  
IMP i IMPK 250(50/200)
Amatorów, Seniorów 60+, Seniorek 50+ i osób niepełnosprawnych 120(60/60)
Młodzików do lat 10 i Juniorów do lat 16-18 90(50/40)
Przedszkolaków i Puchar Polski do 8 lat 50(20/30)
Drużynowe MP Ekstraliga I Liga II Liga
Seniorów 1500(500/1000) 1300(500/800) 1000(500/500)
Juniorów 900(500/400) 800(500/300) 650(500/150 )
IMP i IMPK szachach szybkich  70(40/30)
IMP i IMPK w szachach błyskawicznych  50(30/20)
IMP juniorów w szachach szybkich  40(20/20)
IMP juniorów w szachach błyskawicznych  30(15/15)
DMP w szachach błyskawicznych: - open  140(80/60)
                                                             - kobiet  90(60/30)
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet  150(90/60)
 Turnieje pierwszej i ostatniej szansy 80(50/30) 

z(x/y) , gdzie: x – opłata organizacyjna, y – opłata startowa , z – wpisowe
Wpłat opłaty organizacyjnej i opłaty startowej (czyli wpisowego) dokonują zawodnicy lub kluby przed rozpoczęciem zawodów na konto PZSzach. Z powyższych kwot organizator otrzymuje całość opłaty organizacyjnej na warunkach określonych w umowie zawartej z PZSzach dotyczącej realizacji zadania. Prezes PZSzach może upoważnić Organizatora do przyjmowania ww. opłat.
4.2. W przypadku rezygnacji zawodnika lub klubu z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
4.3. Brak potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego na odprawie technicznej jest równoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika lub drużyny do startu w zawodach.
4.4. Z opłat startowych i organizacyjnych są zwolnieni uczestnicy Mistrzostw Międzywojewódzkich
Młodzików oraz finałów i eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

5. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

5.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do sędziowania zawodów szachowych w 2013 roku przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów w 2013 r .
Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 70
sędzia klasy centralnej (P, I) 60
sędzia klasy okręgowej (II, III) 50

5.2. Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2013 r. Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów sędziemu bez licencji i rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania naraża zawodników na straty wynikające z nie uwzględnienia turnieju przez KEKiR PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych oraz nie przekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.
5.3. Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj., że sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz uregulowali roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2013 roku).
5.4. Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2013 roku.
5.5. Sędziowie klas IA, FA, P, I obowiązani są dokonać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach.
5.6. Wszyscy sędziowie wymienieni w sprawozdaniu sędziowskim turnieju podlegającemu ocenie rankingowej FIDE muszą mieć ważną licencję sędziowską FIDE
5.7. Stawki opłat za licencję sędziowską FIDE wynoszą:
a) dla sędziów kategorii “A” (tylko sędziowie IA) 330 €
b) dla sędziów kategorii “B” (tylko sędziowie IA) 220 €
c) dla sędziów kategorii “C” sędziowie IA 176 €
sędziowie FA 132 €
d) dla sędziów kategorii “D”: sędziowie IAs 110 €
sędziowie FAs 88 €
e) dla innych sędziów z federacji 22 €
5.8 O terminie i trybie dokonywania opłat zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Polskiego Związku Szachowego

6. Ekwiwalenty sędziowskie

6.1. Stawki bazowe ekwiwalentów sędziowskich określa tabela 5. Są to zalecane stawki dzienne brutto dla zawodów, w których czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny czas ich trwania przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. Każdorazowo, w zależności od warunków lokalnych, organizator ustala z sędzią głównym wysokość stawek oraz liczbę sędziów asystentów.

Tabela 5. Ekwiwalenty sędziowskie i inne opłaty
Lp. Rodzaj imprezy Sędzia główny Asystent
1.  Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski  240  180
2.. Turnieje z normą mistrza międzynarodowego oraz rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem ponad 100 zawodników  160  120
3. Turnieje rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem do 100 zawodników  120  90
4. Inne zawody oraz zawody drużynowe w systemie dojazdowym, w których praca sędziego polega na rejestracji wyników, wydawaniu komunikatów, itp.  100  75
5. Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski i MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych  280  210
6. Wprowadzenie partii do pliku PGN  
1,50
7, Transmisja on–line do 15/30/60 szachownic  120 160  200      

6.2. Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:
- zwrot kosztów podróży,
- nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, według standardu przewidzianego dla zawodników,
- ekwiwalent w wysokości jednej stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania do FIDE,
- inne, wynikające ze specyfiki zawodów.
6.3. Wypłaty ekwiwalentów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje organizator zawodów.
6.4. Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody z cyklu mistrzostw świata lub Europy ustala Polski Związek Szachowy w drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia te nie mogą być wyższe niż ustalają to przepisy regulaminów finansowych FIDE, względnie ECU.
6.5. Warunki otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego:
- posiadanie licencji sędziowskiej,
- uregulowanie rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia zawodów w 2013 r.
6.6. W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach Polskiego Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę ekwiwalentów sędziowskich.

7. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej

7.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2013 roku przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2013 r.
Klasa trenerska Wysokość opłaty (w PLN)
trener klasy mistrzowskiej, starszy trener FIDE (FST) 50
trener klasy I i II, trener FIDE (FT) 40
instruktor, instruktor FIDE (FI) 30

7.2. Szkoleniowiec posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2013 roku.

8. Stawki szkoleniowców oraz wykładowców na kursach i szkoleniach

8.1. Stawki brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, zalecane przez PZSzach, wynoszą dla:
- trenera klasy mistrzowskiej, starszego trenera FIDE,
sędziego klasy międzynarodowej FIDE 90 PLN
- trenera I klasy, trenera FIDE, arcymistrza, sędziego klasy FIDE 75 PLN
- trenera II klasy, mistrza międzynarodowego, sędziego klasy państwowej 60 PLN
- instruktora, sędziego klasy pierwszej 50 PLN
8.2. Powyższe stawki dotyczą wyłącznie szkoleniowców posiadających odpowiednie uprawnienia.
8.3. Prezes PZSzach względnie organizator szkolenia lub kursu może w drodze indywidualnych negocjacji ustalić wyższą stawkę.
8.4. Stawki ustalone w pkt. 8.1. nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

9. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie

Tabela 7. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie.
Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy państwowej 200
sędzia klasy pierwszej 150
sędzia klasy drugiej i trzeciej 100

9.1 Nadanie centralnej klasy sędziowskiej oraz zamieszczenie stosownego zapisu w Centralnym Rejestrze PZSzach następuje po przekazaniu przez kandydata kierownictwu kursu kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki.

10. Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE

Tabela 8. Opłaty rejestracyjne turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE.
Lp. Rodzaj zawodów Wysokość opłaty (w EUR)
1  Turniej kołowy ze średnim rankingiem do 2300 55
2  Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2301 – 2400 110
3  Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2401 – 2500 165
4  Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2501 – 2600 220
5  Turniej kołowy ze średnim rankingiem powyżej 2600 330
6  Turniej systemem szwajcarskim minimum 8 rundowy 1,6 x U
7  Turniej systemem szwajcarskim 6,7 rundowy 1,4 x U
8  Turniej systemem szwajcarskim 5 rundowy 1,2 x U
9  Turniej drużynowy (za wyjątkiem mistrzostw kraju) 1,5 x U
Legenda: U – ilość uczestników

10.1. Wpłaty odpowiedniej kwoty w złotych polskich (PLN) na konto PZSzach dokonuje organizator zawodów. Wpłata winna być dokonana według kursu sprzedaży EUR w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.
10.2. W przypadku zwłoki w nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego lub uregulowaniu opłaty rejestracyjnej powyżej 30 dni od daty zakończenia turnieju, ustalona w tabeli 8 opłata wzrasta o 77 EUR; dalsze opóźnienie powoduje wzrost opłaty o 77 EUR za każde kolejne 30 dni.
10.3. Zwolnione z opłaty rejestracyjnej są turnieje kołowe spełniające łącznie następujące kryteria:
a) W turnieju jest możliwość wypełnienie normy na GM lub IM
b) Liczba punktów umożliwiających zdobycie normy na wyższy tytuł stanowi maksymalnie 70% wszystkich możliwych do zdobycia punktów w turnieju.
c) W turnieju bierze udział minimum 50% zawodników polskich.
d) minimum 30% zawodników stanowią juniorzy poniżej 18 lat.

10.4. Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach, po nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju oraz opłat rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu. Turniej może zostać uwzględniony przez administratora rankingu w okresowym sprawozdaniu do FIDE po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez organizatora turnieju.

10.5. Współorganizatorzy niżej wymienionych zawodów finałowych lub eliminacyjnych z cyklu mistrzostw Polski są zwolnieni z obowiązku przekazywania na konto PZSzach opłaty rejestracyjnej turnieju:
• Indywidualne Mistrzostwa Polski - finały,
• Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (w tym Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzików) – finały, eliminacje międzywojewódzkie, Puchar Polski Młodzików do 8 lat,
• Mistrzostwa Polski Seniorów 60+, Seniorek 50+, Niepełnosprawnych, Amatorów,
• Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga, I i II Liga,
• Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet,
• turnieje pierwszej i ostatniej szansy,
• finały drużynowych (najwyższa klasa rozgrywkowa) mistrzostw województwa

10.6. Jeżeli Organizator zawodów zatrudni do ich przeprowadzenia sędziego bez odpowiednich uprawnień (klasa sędziowska, licencja, opłata roczna uprawniająca do sędziowania) oraz bez wymaganej nominacji Kolegium Sędziów PZSzach (jeżeli taki wymóg jest w regulaminie zawodów) sprawozdanie z zawodów może zostać uwzględnione i ocenione w rankingu FIDE pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu PZSzach i wpłacenia przez Organizatora na konto PZSzach kary finansowej w wysokości 1000 PLN, niezależnie od rangi zawodów.
10.7 Opłata za przesłanie do oceny rankingowej FIDE turnieju w szachach szybkich lub błyskawicznych wynosi:
- turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 50 PLN
- turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2,5 PLN x U
10.8 Za każdy turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (szachy klasyczne, szachy szybkie i błyskawiczne) obowiązuje dodatkowa opłata CR w wysokości 5 PLN

11. Opłaty za rejestrację turnieju nie klasyfikowanego w rankingu FIDE

11.1. Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię centralną wynosi:
• turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 40 PLN
• turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2 PLN x U
11.2. Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach.
11.3. Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, po otrzymaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju. Turniej może zostać uwzględniony przez KEKiR w komunikacie klasyfikacyjnym PZSzach po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez jego organizatora.
11.4 Za każdy turniej zarejestrowany w Centralnym Rejestrze obowiązuje opłata CR w wysokości 5 PLN

12. Opłaty rejestracyjne za zmianę przynależności klubowej

12.1. Opłata za potwierdzenie do klubu / sekcji zawodnika polskiego lub pochodzącego z kraju Unii Europejskiej, niezależnie od trybu jego przejęcia, zależy od jego rankingu FIDE posiadanego w momencie potwierdzenia i obliczana jest według poniższego wzoru:
• za zawodnika z rankingiem 2050 pkt. i wyższym
opłata = (ranking FIDE – 2000) x 1 PLN
• za zawodnika z rankingiem do 2049 pkt. opłata = 50 PLN.
12.2. Opłata za zawodnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej wynosi:
• za zawodnika z rankingiem 2050 pkt. i wyższym
opłata = (ranking FIDE – 2000) x 2 PLN,
• za zawodnika z rankingiem do 2049 pkt. opłata = 100 PLN.
12.3. W przypadku zawodników urodzonych przed 1.01.1953 r. wysokość opłaty wynosi 0 PLN.
12.4. Wpłaty na konto PZSzach dokonuje klub przejmujący zawodnika, który, oprócz tej wpłaty, zobowiązany jest przekazać 20% odpowiedniej stawki na konto WZSzach właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi. Kopie dowodów wpłat należy przekazać do KEKiR PZSzach wraz z kartą zgłoszenia zawodnika do klubu przejmującego.
12.5. Opłata za zawodnika zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy wynosi 200 % odpowiedniej stawki.
12.6. Opłata za zawodnika urodzonego przed 1.01.1953 r., zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy jest równa pojedynczej stawce obowiązującej za zawodnika urodzonego po tej dacie.
12.7. Opłata za zawodnika wypożyczanego (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub niż czas trwania określonych zawodów) wynosi trzykrotność odpowiedniej stawki za zmianę przynależności klubowej zawodnika. Wypożyczenie zawodnika (wyłącznie do rozgrywek drużynowych) następuje bez wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia opłaty i potwierdzenia przez przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.
12.8. W przypadku przejęcia całej drużyny / sekcji z rozwiązanego klubu szachowego względnie z sekcji szachowej klubu wielosekcyjnego opłata wynosi 20% odpowiedniej stawki, a gdy są to pojedynczy zawodnicy – 40 % odpowiedniej stawki.
12.9. Zarząd PZSzach może w drodze wyjątku ustalić inne stawki dla cudzoziemców przebywających w Polsce na specjalnych zasadach (studia, małżeństwo, stała praca w Polsce, itp.).
12.10. Potwierdzenie każdego zawodnika zagranicznego (federacja inna niż POL na liście FIDE) obowiązuje we wszystkich rozgrywkach drużynowych w danym roku kalendarzowym.
Klub przyjmujący zawodnika zagranicznego przekazuje opłatę na konto PZSzach przed rozgrywkami. PZSzach wystawia na piśmie potwierdzenie dla danego klubu dotyczące prawa reprezentowania jego barw przez zawodnika zagranicznego w danym roku kalendarzowym.
Po trzykrotnym wniesieniu opłaty za tego samego zawodnika zagranicznego klub otrzyma potwierdzenie reprezentowania przez niego barw na czas nieokreślony. Dla zawodników urodzonych przed 01.01.1953 do reprezentowania klubu na czas nieokreślony wystarczająca jest jednorazowa opłata.
Klub, pod rygorem nie dopuszczenia zawodnika zagranicznego do rozgrywek, obowiązany jest przedstawić to potwierdzenie na odprawie technicznej przed zawodami.
12.11. Zawodnicy posiadający centralną kategorię szachową lub ranking FIDE, muszą być zarejestrowani w PZSzach. W przypadku niedopełnienia tych formalności nakładana jest na klub lub zawodnika kara: pieniężna w wysokości 100 zł dla rozgrywek juniorów, 200 zł dla rozgrywek seniorów, względnie niedopuszczenia do udziału w zawodach z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski.
12.12. Komisję Sportową i Komisję Młodzieżową oraz organizatorów imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski zobowiązuje się do umieszczenia w regulaminach i komunikatach organizacyjnych zapisu pkt.12.10 i 12.11 niniejszego komunikatu.
12.13. W przypadku potwierdzenia zawodnika zagranicznego do gry wyłącznie w rozgrywkach wojewódzkich 80% otrzymanej kwoty PZSzach przekazuje na konto właściwego WZSzach, na terenie którego znajduje się siedziba klubu wnoszącego opłatę.

13. Opłaty za nadanie tytułów i kategorii szachowych

13.1. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych
Tytuł międzynarodowy Kwota opłaty (EUR)
arcymistrz (GM, WGM) 363
mistrz międzynarodowy (IM, WIM) 181
mistrz FIDE (FM, WFM) 77
kandydat na mistrza FIDE (CM, WCM) 55
sędzia klasy międzynarodowej (IA) 110
sędzia klasy FIDE (FA) 55
organizator międzynarodowy (IO) 110
starszy trener FIDE (senior, FST) 330
trener FIDE (FT) 220
instruktor FIDE (FI) 110

13.2. Podane w tabeli stawki dotyczą wniosków składanych 75 dni przed terminem Kongresu FIDE; w innych przypadkach są wyższe o 50%.
13.3. Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach przesyła na wniosek zainteresowanego, po uprzedniej weryfikacji, stosowny wniosek do FIDE o nadane tytułu zawodnikowi. Wnioski dotyczące pozostałych tytułów (sędzia, organizator, trener, instruktor) przesyła do FIDE Kolegium Sędziów względnie Kolegium Trenerów PZSzach. Warunkiem wysłania wniosku jest uiszczenie przez zainteresowanego względnie inną osobę lub organizację, w imieniu zainteresowanego, opłaty zgodnie z tabelą 9.
13.4. Wpłata winna być dokonana na konto PZSzach, w złotych polskich (PLN), według kursu sprzedaży EUR w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.
13.5. Za tytuły nadawane z urzędu przez FIDE, np. za mistrzostwo świata juniorów, całość opłaty do FIDE wnosi PZSzach.
13.6. Opłaty za nadanie tytułów krajowych względnie kategorii szachowych przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Opłaty za nadanie tytułu lub kategorii centralnej.
Tytuły i kategorie krajowe Wysokość opłaty (PLN)
mistrz krajowy 100
kandydat na mistrza krajowego 80
pierwsza kategoria 60

13.7 Nadanie tytułu lub kategorii i umieszczenie stosownego zapisu w Komunikacie KEKiR PZSzach nastąpi po przesłaniu wraz z legitymacją zawodnika kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki na konto PZSzach. Wpłaty dokonuje wnioskodawca, tj. zawodnik, jego klub, względnie WZSzach. Nadanie tytułu krajowego lub I kategorii szachowej jest uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich norm w turniejach uwzględnionych w systemie klasyfikacji i rankingu PZSzach oraz przekazanie przez organizatora turnieju do PZSzach opłat rejestracyjnych i klasyfikacyjno-rankingowych.

14. Opłata za rejestrację nowego klubu

14.1. Opłata za rejestrację nowego klubu przez PZSzach wynosi 150 PLN. PZSzach rejestruje ten klub po nadesłaniu przez WZSzach deklaracji zgłoszeniowej klubu, wniosku o nadanie licencji oraz kserokopii dowodu opłat rejestracyjnej, licencyjnej i składki rocznej.

15. Opłata za zmianę nazwy

15.1. Opłata za zmianę nazwy klubu będącego członkiem PZSzach wynosi 100 PLN. Zmiana nazwy w Centralnym Rejestrze PZSzach dokonana zostaje po nadesłaniu nowej deklaracji zgłoszenia klubu ze zmienioną jego nazwą oraz kserokopii dowodu wpłaty ww. kwoty na konto PZSzach.

16. Opłata z tytułu obsługi zadań zleconych

16.1. PZSzach w przypadku zlecenia mu obsługi w jakimkolwiek zakresie zadań polegających na kupnie biletów, załatwieniu rezerwacji lub ubezpieczenia, wykonaniu transferów bankowych itp., dla zawodnika dodatkowego lub osoby towarzyszącej, związanej z wyjazdem na turnieje zagraniczne, w tym mistrzostwa Świata i Europy, pobiera opłatę w wysokości 100 PLN.

17. Odznaki, druki i inne wydawnictwa

17.1. PZSzach prowadzi sprzedaż druków oraz innych wydawnictw w zakresie działalności statutowej według własnego cennika.
17.2. Złote i srebrne honorowe odznaki przyznaje Zarząd PZSzach, odznaki brązowe – właściwy Zarząd WZSzach.
17.3. Wpłaty za odznaki, druki, Kodeks Szachowy lub inne wydawnictwa dokonuje zamawiający na konto PZSzach po otrzymaniu z Biura stosownego obciążenia, zgodnego z aktualnym cennikiem PZSzach.

18. Uprawnienia WZSzach

18.1. WZSzach, posiadający osobowość prawną i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, działający w oparciu o licencję PZSzach, ma prawo, w zakresie objętym umową, reprezentować na terenie województwa PZSzach.
18.2. Związki szachowe niższego szczebla niż wojewódzki (np. działające na terenie jednego lub kilku powiatów) nie mają uprawnień do działania w imieniu PZSzach, inkasowania ani dokonywania rozliczeń składek, licencji i innych opłat. Mogą one jedynie realizować zadania wynikające z kalendarza własnego i wojewódzkiego.

19. Postanowienia końcowe

19.1. Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2013 obowiązuje w okresie 1.01 – 31.12.2013 r.
19.2. Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2013 zatwierdził Zarząd PZSzach, w głosowaniu elektronicznym dnia 30 grudnia 2012 r.

20. Uwagi i informacje dodatkowe

20.1. Dokonujący wpłaty na konto PZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata, np.: Andrzej Nowak: finał MPJ – opłata startowa.
20.2. W przypadku kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu na konto PZSzach należy koniecznie wyszczególnić wszystkie należności, np: LZS Szachy 550 PLN, w tym: składka roczna - 250 PLN, zmiana przynależności klubowej Andrzeja Kaczmarka - 300 PLN, itp.
20.3. W przypadku przelewów elektronicznych należy przekazać do biura PZSzach lub WZSzach informację (pocztą, faksem, via e-mail) czego przelew dotyczy. Przekazanie kwoty bez określenia jej składników powoduje niemożność jej prawidłowej identyfikacji w PZSzach, a tym samym zaliczenie do innych dochodów, co w konsekwencji oznaczać może np. znalezienie się klubu na liście tych, które nie opłaciły składki, itp.
20.4. PZSzach nie ponosi konsekwencji z tytułu opisania dowodu wpłaty w sposób uniemożliwiający identyfikację jego składników, co pociąga za sobą zakwalifikowanie wpłat jako „inne dochody”.
20.5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZSzach.

Za Zarząd Polskiego Związku Szachowego:

Skarbnik
Bogdan Jeżak Prezes
Tomasz Sielicki

Otrzymują:
- Wojewódzkie Związki Szachowe - do rozpowszechnienia na swoim terenie,
- członkowie Zarządu PZSzach,
- komisje i kolegia PZSzach,
- administrator witryny internetowej PZSzach.

 
rozmiar 0.20 MB | 2013-01-24 | Liczba pobrań: 19
KOF 2013
rozmiar 0.14 MB | 2013-01-24 | Liczba pobrań: 23
 
Aktualnie online 3 gości