00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2006-12-16 | Autor: Administrator | Odsłon: 11738
 


L.dz.830/2006
Warszawa, dnia 25.11.2006 r.

Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach. nr 1/2007
(Uchwała Zarządu z dnia 11.11.2006 r.)


Skróty zastosowane w Komunikacie:

PZSzach - Polski Związek Szachowy
WZSzach - Wojewódzki Związek Szachowy
IMP - Indywidualne Mistrzostwa Polski
UKS - Uczniowski Klub Sportowy
DMP - Drużynowe Mistrzostwa Polski
KEKiR - Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu

1. Roczna składka członkowska

1.1. Członkowie PZSzach zobowiązani są do opłacania rocznej składki członkowskiej, która wynosi 250 PLN za 2007 rok.

1.2. Roczna składka członkowska za 2007 r. dla uczniowskich klubów sportowych (UKS-ów), członków wspierających oraz klubów i stowarzyszeń szachistów niepełnosprawnych jest obniżona o 30% i wynosi 175 PLN.

1.3. Składki członkowskie należy wpłacać do 30.06.2007, po tym terminie składka wzrasta o 20%. Składki wpłacone do 30.04.2007 r. są obniżone o 20% (w zaokrągleniu do 5 PLN)

Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej (w PLN).

Termin wpłaty składki

Obniżka/wzrost składki w %

Wysokość składki (PLN)

Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych)

UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający

1.01. - 30.04.2007
- 20% 200 zł
140 zł
1.05. - 30.06.2007

250 zł
175 zł
1.07. - 31.12.2007
+ 20%
300 zł
210 zł

1.4. Składka dla nowo zarejestrowanego klubu.

Tabela 2. Opłaty z tytułu rejestracji nowego klubu (w PLN)

Termin wpłaty składki

Wysokość składki (PLN)ł

Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych)

UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający

1.01. - 30.06.2007 200 zł
140 zł
1.07. - 31.12.2007
100 zł
70 zł

Składkę należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach deklaracji zgłoszenia klubu wraz z opłatą rejestracyjną (pkt.13 Komunikatu), a kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.

1.5. Klub, który do dnia rozpoczęcia zawodów będących eliminacjami lub finałem Drużynowych Mistrzostw Polski (wszystkie poziomy ligowe) nie opłaci składek za lata 2006 i 2007 nie zostanie do nich dopuszczony.

1.6. WZSzach, który w 2006 roku terminowo i prawidłowo rozliczał się z PZSzach, może wystąpić o uprawnienie go do pobierania opłat wynikających z postanowień niniejszego Komunikatu, co ułatwi klubom regulowanie ich zobowiązań. W umowie, uprawniającej do takiego działania, PZSzach określi tryb i terminy wzajemnych rozliczeń między oboma związkami.

2. Opłaty licencyjne

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448) każdy klub, zawodnik, sędzia, trener/instruktor musi posiadać licencję wydaną przez Polski Związek Sportowy. Znowelizowany system licencyjny będzie obowiązywał w PZSzach od dnia 1.01.2007. W związku z tym wszyscy ww. muszą złożyć wnioski o przyznanie licencji do dnia 30.12.2006 r. w odpowiednich wojewódzkich związkach szachowych.

2.1. Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji Polskiego Związku Szachowego z dnia 11.11.2006 r.

2.2. Obowiązek posiadania aktualnej licencji dotyczy każdego:

 • stowarzyszenia/klubu, członka PZSzach, który bierze udział w drużynowym współzawodnictwie sportowym, obejmującym wszystkie ligi centralne i wojewódzkie seniorów i juniorów,
 • zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w szachach klasycznych i szybkich, obejmującym indywidualne i drużynowe zawody z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz wszystkie finały indywidualnych mistrzostw województw i ligi wojewódzkie,
 • sędziego, który sędziuje zawody organizowane przez PZSzach lub WZSzach oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu,
 • trenera/instruktora, który jest zatrudniony przez PZSzach lub WZSzach albo uczestniczy w wyjeździe z zawodnikami organizowanym przez PZSzach lub WZSzach.

Zwolnieni z obowiązku posiadania licencji są młodzicy do lat 10, którzy nie uczestniczą
w zawodach z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich.

2.3. Sędzia główny zawodów, wymienionych w pkt. 2.2., ma obowiązek dołączyć do sprawozdania zestawienie numerów licencji wszystkich zawodników i klubów w nich uczestniczących. Uchybienie temu postanowieniu, nawet w przypadku pojedynczego zawodnika, automatycznie powoduje, że turniej nie będzie brany pod uwagę w systemie rankingowo - klasyfikacyjnym.

W takim przypadku wszelkie roszczenia uczestników zawodów, w szczególności roszczenia z tytułu wniesienia opłat klasyfikacyjno - rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu, mogą być adresowane jedynie do organizatora zawodów.

2.4. Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.

2.5. Członkowie Honorowi PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej.

2.6. PZSzach będzie prowadził rejestr wydanych licencji, który będzie publikowany na stronie internetowej Związku (www.pzszach.org.pl).

3. Opłaty klasyfikacyjno - rankingowe

3.1. Każdy zawodnik (także zagraniczny), biorący udział w jakimkolwiek turnieju podlegającym ocenie rankingowej FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania kategorii (począwszy od normy na I kategorię wzwyż) i tytułów szachowych (w tym w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski), zobowiązany jest do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju opłaty klasyfikacyjno-rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju, oraz niezależna od opłaty startowej ustalonej przez organizatora turnieju.

3.2. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 15 PLN za zawodnika z rankingiem FIDE a 5 PLN za zawodnika nie posiadającego rankingu FIDE w momencie rozpoczęcia turnieju.

3.3. W turniejach szwajcarskich 5-rundowych, klasyfikowanych w rankingu FIDE, opłata wynosi 10 PLN od każdego zawodnika, niezależnie od posiadanego rankingu.

3.4. Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach za pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.

3.5. W przypadku rozgrywek drużynowych opłata klasyfikacyjno - rankingowa winna być przekazana na konto PZSzach przed rozpoczęciem zawodów. Osobą zobowiązaną do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w imieniu członków drużyny jest jej kapitan lub klub, przy czym kwota należna z tytułu tej opłaty jest sumą opłat zawodników składu podstawowego (tzn. opłaty nie wnosi się od zawodników rezerwowych).

3.6. Organizator turnieju w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat klasyfikacyjno-rankingowych na konto PZSzach. Nie przekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nie przekazanie jej w całości skutkuje nie uwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno - rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.

3.7. Organizatorzy wszystkich turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadawania kategorii (począwszy od normy na I kategorię wzwyż) i tytułów szachowych (w tym Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski) zobowiązani są do określenia w komunikacie organizacyjnym, czy opłaty klasyfikacyjno - rankingowe są uwzględnione we wpisowym do danego turnieju, czy też będą pobierane niezależnie od wpisowego.

3.8. PZSzach przekazuje 25% kwoty uzyskanej z tytułu opłaty klasyfikacyjno-rankingowych na konto WZSzach, którego ma obowiązek wskazać w sprawozdaniu sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.


4. Opłaty startowe uprawniające do udziału w Mistrzostwach Polski

4.1. Wysokość opłat startowych uprawniających do udziału w mistrzostwach Polski przedstawia tabela 3:

Tabela 3. Opłaty startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski (w PLN).

Indywidualne MP
Finały
Półfinały
mężczyzn i kobiet
200
100
seniorów do lat 20 i seniorów (M od 60 lat, K od 50 lat wzwyż)
80
40
juniorów 10-12 i 16-18lat *)
40
20
przedszkolaków
20
Drużynowe MP
Ekstraliga
I Liga
II Liga
seniorów
1800/1200**)
1500/1000**)
900/600**)
juniorów

450/300**)
300/200**)
IMP seniorów w grze szybkiej i błyskawicznej
50
IMP juniorów w grze szybkiej i błyskawicznej
20
DMP w grze błyskawicznej: - mężczyzn
100
- kobiet
50
Turnieje ostatniej szansy
20

*) Juniorzy grupy wiekowej 13-14 lat są w ramach rozgrywek OOM/MPJ zwolnieni od opłaty startowej.

**) Organizator zawodów ma prawo obniżyć wpisowe dla drużyn mieszkających w ośrodkach wskazanych przez niego. Maksymalna obniżka opłaty do wysokości podanej w tabeli.

Wpłaty dokonują zawodnicy lub kluby na konto PZSzach przed rozpoczęciem zawodów, a Organizator otrzymuje w turniejach szachów klasycznych 25%, w szachach szybkich i błyskawicznych 50% sumy podstawowych opłat startowych.

4.2. W przypadku rezygnacji zawodnika lub klubu z udziału w zawodach wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4.3. Brak potwierdzenia dokonania opłaty startowej na odprawie technicznej jest równoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika lub drużyny do startu w zawodach.

5. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

5.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do sędziowania zawodów szachowych w 2007 roku przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów w 2007 r (w PLN).

Klasa sędziowska
Wysokość opłaty (PLN)
sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA)
50 zł/60 zł*)
sędzia klasy centralnej ( P, I)
40 zł/50 zł*)
sędzia klasy okręgowej (II, III)
30 zł/40 zł*)

*) opłata w przypadku korzystania z zakupionego przez PZSzach programu Swiss-Manager

5.2. Sędzia, który nie uiści rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2007 roku, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w żadnym charakterze. Organizator, który powierzy sędziemu bez licencji oraz rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów prowadzenie imprezy naraża zawodników na straty wynikające z nieuwzględnienia przez KEKiR PZSzach turnieju dla celów klasyfikacyjno-rankingowych oraz nie przekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.

5.3. Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników imprezy, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj. sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz dokonaną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2007 roku).

5.4. Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2007 roku.

6. Ryczałty sędziowskie

6.1 Stawki bazowe ryczałtów sędziowskich określa tabela 5. Są to zalecane stawki dzienne brutto dla zawodów, w których czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny czas ich trwania przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. Każdorazowo, w zależności od warunków lokalnych, organizator ustala z sędzią głównym wysokość stawek oraz liczbę sędziów asystentów.

Tabela 5. Ryczałty sędziowskie (w PLN).

Lp.

Rodzaj imprezy

Sędzia główny

Asystent

1.

Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski

160 zł

100 zł

2.

Turnieje z normą mistrza międzynarodowego oraz rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem ponad 100 zawodników

120 zł

80 zł

3.

Turnieje rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem do 100 zawodników oraz inne ogólnopolskie i stacjonarne rangi mistrzostw okręgu

80 zł

60 zł

4.

Inne zawody oraz zawody drużynowe w systemie dojazdowym, gdzie praca sędziego polega na rejestracji wyników, wydawaniu komunikatów itp.

60 zł

40 zł


Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:

 • zwrot kosztów podróży,
 • nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia, według standardu przewidzianego dla zawodników,
 • opłaty w wysokości jednej stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania do FIDE,
 • innych świadczeń wynikających ze specyfiki zawodów.

6.3 Wypłaty ryczałtów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje organizator zawodów.

6.4 Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody z cyklu mistrzostw świata lub Europy ustala Polski Związek Szachowy w drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia te nie mogą być wyższe niż ustalają to przepisy regulaminów finansowych FIDE, względnie ECU.

6.5 Warunkiem otrzymania jakiegokolwiek ryczałtu sędziowskiego jest posiadanie aktualnej licencji sędziowskiej.

6.6 Warunkiem otrzymania ryczałtu sędziowskiego w zawodach, o których mowa w punkcie 1 tabeli 5, jest otrzymanie nominacji Kolegium Sędziów PZSzach.

6.7 W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach Polskiego Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę ryczałtów sędziowskich.

6.8 Wysokość ryczałtów sędziowskich będzie aktualizowana corocznie i publikowana w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach. Stawki podane w tabeli 5 obowiązują w okresie 1.01. - 31.12.2007 r.

7. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności trenerskiej

7.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do prowadzenia działalności trenerskiej w 2007 roku przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności trenerskiej w 2007 r
(w PLN).

Klasa trenerska
Wysokość opłaty (PLN)
trener klasy mistrzowskiej
50 zł
trener klasy I i II
40 zł
instruktor
30 zł

8. Stawki szkoleniowców oraz wykładowców na kursach sędziowskich

8.1. Stawki brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, zalecane przez PZSzach wynoszą dla:

 • trenera klasy mistrzowskiej, sędziego klasy międzynarodowej FIDE - 60 PLN
 • trenera I klasy, arcymistrza, sędziego klasy FIDE - 50 PLN
 • trenera II klasy, mistrza międzynarodowego, sędziego klasy państwowej - 40 PLN
 • instruktora, sędziego klasy pierwszej - 30 PLN

8.2. Stawki dla szkoleniowców obowiązują wyłącznie dla osób mających odpowiednie uprawnienia.

8.3. Prezes PZSzach. względnie organizator szkolenia lub kursu może w drodze indywidualnych negocjacji ustalić wyższą stawkę.

8.4. Powyższe stawki nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu.

9. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie Tabela 7. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie (w PLN).


Klasa sędziowska
Wysokość opłaty (PLN)
sędzia klasy państwowej
200 zł
sędzia klasy pierwszej
150 zł
sędzia klasy drugiej i trzeciej
80 zł

9.1 Nadanie klasy sędziowskiej (tj. zamieszczenie stosownego zapisu w biuletynie Kolegium Sędziów PZSzach) nastąpi po przekazaniu przez kandydata kierownictwu kursu kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki.


10. Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE

Tabela 8. Opłaty rejestracyjne turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE (w EURO)

Lp.
Rodzaj zawodów
Wysokość opłaty (EURO)
1
Turniej kołowy do III kat. FIDE
45


2
Turniej kołowy IV i V kat. FIDE
90

3 Turniej kołowy VI i VII kat. FIDE 135
4
Turniej kołowy VIII - X kat. FIDE
180

5
Turniej kołowy XI i wyższych kat. FIDE
32 x K
*)
6
Turniej systemem szwajcarskim do 300 uczestników
1,8 x U
**)
7

Turniej systemem szwajcarskim powyżej 300 uczestników
510 + (U-300) x 1

**)

8
Turniej drużynowy (za wyjątkiem mistrzostw kraju)
2,5 x U
**)
9

Turnieje szwajcarskie 5-rundowe klasyfikowane w rankingu FIDE
0


*) K - kategoria turnieju

**) U - ilość uczestników

10.1 Opłaty są uzależnione od zmian opłat rejestracyjnych FIDE. Ewentualne zmiany będą publikowane w kolejnych komunikatach.

10.2 Wpłaty stawek, w polskich złotych, dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach. Wpłata winna być dokonana, według kursu sprzedaży EURO w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.

10.3 W przypadku zwłoki w nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego lub uregulowaniu opłaty rejestracyjnej powyżej 30 dni od daty zakończenia turnieju, ustalona zgodnie z tabelą 8, opłata wzrasta o 80 EURO. Dalsze opóźnienie powoduje wzrost opłaty o 80 EURO za każde kolejne 30 dni.

10.4 Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach po nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju oraz opłat klasyfikacyjno-rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu. Turniej może zostać uwzględniony przez administratora rankingu w okresowym sprawozdaniu do FIDE po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez organizatora turnieju.

10.5 Współorganizatorzy niżej wymienionych zawodów finałowych lub eliminacyjnych z cyklu mistrzostw Polski są zwolnieni z obowiązku przekazywania na konto PZSzach opłaty rejestracyjnej turnieju:

 • indywidualne mistrzostwa Polski (finały i półfinały), wszystkich grup wiekowych,
 • drużynowe mistrzostwa Polski - Ekstraliga, I i II Liga seniorów i juniorów,
 • turnieje ostatniej szansy,
 • finały drużynowych (najwyższa klasa rozgrywkowa) mistrzostw województwa seniorów i juniorów.
10.6 Jeżeli Organizator zawodów zatrudni do ich przeprowadzenia sędziego bez odpowiednich uprawnień (klasa sędziowska, licencja sędziowska), oraz bez wymaganej nominacji Kolegium Sędziów PZSzach w przypadku zawodów z cyklu Mistrzostw Polski sprawozdanie z zawodów może zostać uwzględnione i ocenione w rankingu FIDE pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu PZSzach i wpłacenia przez Organizatora na konto PZSzach kary finansowej w wysokości 1000 PLN niezależnie od rangi zawodów.

11. Opłaty za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE

11.1 Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE wynosi 50 PLN niezależnie od jego rangi.

11.2 Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach.

11.3 Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach po nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju. Turniej może zostać uwzględniony przez KEKiR w komunikacie klasyfikacyjnym PZSzach po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez jego organizatora.

12. Opłaty rejestracyjne za zmianę przynależności klubowej

12.1 Opłata za potwierdzenie do klubu/sekcji zawodnika krajowego lub pochodzącego z kraju Unii Europejskiej, niezależnie od trybu jego przejęcia zależy od rankingu FIDE posiadanego w momencie potwierdzenia i obliczana jest według poniższego wzoru:

 • za zawodnika z rankingiem 2050 i wyższym, opłata = (ranking FIDE - 2000) x 1PLN
 • za pozostałych zawodników opłata = 50 PLN

12.2 Opłata za zawodnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej wynosi:

 • za zawodnika z rankingiem 2050 i wyższym opłata = (ranking FIDE - 2000) x 1PLN x 2,
 • za pozostałych zawodników opłata = 100 PLN.

12.3 W przypadku zawodników urodzonych przed 1.01.1947 r. wysokość opłaty wynosi 0 PLN.

12.4 Wpłaty na konto PZSzach dokonuje klub przejmujący zawodnika. Oprócz wpłaty na rzecz PZSzach klub przejmujący zawodnika zobowiązany jest wpłacić 20% powyższej opłaty na konto WZSzach właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi. Kopie dowodów wpłaty należy przekazać do KEKiR PZSzach, wraz z kartą zgłoszenia zawodnika do klubu przejmującego.

12.5 Opłata za zawodnika zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy wynosi 200 % stawki.

12.6 Opłata za zawodnika urodzonego przed 1.01.1947 r., zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy jest równa pojedynczej stawce obowiązującej za zawodnika urodzonego po tej dacie.

12.7 W przypadku przejęcia całej drużyny/sekcji lub zawodnika z rozwiązanego klubu szachowego czy sekcji szachowej klubu wielosekcyjnego, opłata wynosi 20% odpowiedniej stawki.

12.8 Zarząd PZSzach może w drodze wyjątku ustalić inne stawki wobec cudzoziemców przebywających w Polsce na specjalnych zasadach (studia, małżeństwo, stała praca w Polsce, itp.).

12.9 Potwierdzenie zawodnika zagranicznego obowiązuje we wszystkich rozgrywkach drużynowych w danym roku kalendarzowym. Klub przyjmujący zawodnika zagranicznego przekazuje opłatę na konto PZSzach przed rozgrywkami. PZSzach wystawia na piśmie potwierdzenie dla danego klubu prawa reprezentowania jego barw przez zawodnika zagranicznego w danym roku kalendarzowym. Klub, pod rygorem nie dopuszczenia zawodnika zagranicznego do rozgrywek, obowiązany jest przedstawić to potwierdzenie na odprawie technicznej przed zawodami.

12.10 Zawodnicy posiadający centralną kategorię szachowa lub ranking FIDE, muszą być zarejestrowani w PZSzach. W przypadku niedopełnienia tych formalności nakładana jest na klub lub zawodnika kara pieniężna w wysokości: dla rozgrywek: juniorów 100 zł, seniorów 200 zł, lub niedopuszczenia do zawodów.

12.11 Komisję Sportową i Komisję ds. Młodzieży i Szkolenia oraz organizatorów imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski zobowiązuje się do wstawienia do regulaminów i komunikatów zapisu pkt.12.10 niniejszego komunikatu.

12.12. W przypadku potwierdzenia zawodnika zagranicznego do gry wyłącznie w rozgrywkach okręgowych, 80% otrzymanej kwoty PZSzach przekazuje na konto właściwego WZSzach, na terenie, którego znajduje się siedziba klubu wnoszącego opłatę.

13. Opłaty za nadanie tytułów i kategorii szachowych

13.1 Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych (w EURO)

Tytuł międzynarodowy
Kwota opłaty (EURO)
arcymistrz (GM, WGM)
370
mistrz międzynarodowy (IM, WIM)
185
mistrz FIDE (FM, WFM)
80
kandydat na mistrza FIDE (CM, WCM)
55
zawodnik FIDE - certyfikat FIDE
55
sędzia klasy międzynarodowej (IA)
110
sędzia klasy FIDE (FA)
60
organizator międzynarodowy (IO)

110

starszy trener FIDE (senior) (FST)
190
trener FIDE (FT)
130
instruktor FIDE (FI)

80


13.2 Stawki podane w tabeli 10 są uzależnione od zmian opłat rejestracyjnych FIDE. Ewentualne zmiany będą publikowane w kolejnych komunikatach. Stawki dotyczą wniosków składanych 70 dni przed terminem Kongresu FIDE. W innych przypadkach są wyższe o 50%.

13.3 Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach przesyła na wniosek zainteresowanego, po uprzedniej weryfikacji, stosowny wniosek do FIDE o nadane tytułu zawodnikowi. Wnioski dotyczące pozostałych tytułów (sędzia, organizator, trener, instruktor) przesyła do FIDE Kolegium Sędziów względnie Kolegium Trenerów PZSzach. Warunkiem wysłania wniosku jest uiszczenie przez zainteresowanego względnie inną osobę lub organizację, w imieniu zainteresowanego, opłaty zgodnie z tabelą 10.

13.4 Opłaty uiszcza, w złotych polskich, zainteresowany lub w jego imieniu osoba/organizacja na konto PZSzach. Wpłata winna być dokonana, według kursu sprzedaży EURO w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.

13.5 Za tytuły nadawane z urzędu przez FIDE, np. za mistrzostwo świata juniorów, całość opłaty do FIDE wnosi PZSzach.

13.6 Opłaty za tytuły i kategorie krajowe przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Opłaty za nadanie tytułu lub kategorii centralnej (w PLN).

Tytuły i kategorie krajowe
Wysokość opłaty (PLN)
mistrz krajowy
150 zł
kandydat na mistrza krajowego
100 zł
pierwsza kategoria
50 zł

13.7 Nadanie tytułu lub kategorii i umieszczenie stosownego zapisu w Komunikacie KEKiR PZSzach, nastąpi po przesłaniu wraz z legitymacją zawodnika kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki na konto PZSzach. Wpłaty dokonuje wnioskodawca, tj. zawodnik, jego klub, względnie WZSzach. Nadanie tytułu krajowego lub I kategorii szachowej jest uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich norm w turniejach uwzględnionych w systemie klasyfikacji i rankingu PZSzach oraz przekazanie przez organizatora turnieju do PZSzach opłat rejestracyjnych i klasyfikacyjno-rankingowych.

14. Opłata za rejestrację nowego klubu

14.1 Opłata za rejestrację nowego członka PZSzach wynosi 150 PLN. PZSzach dokonuje rejestracji nowego członka po nadesłaniu przez WZSzach deklaracji zgłoszeniowej klubu, wniosku o nadanie licencji oraz kserokopii dowodu opłat rejestracyjnej, licencyjnej i składki rocznej.

15. Opłata za zmianę nazwy

15.1 Opłata za zmianę nazwy klubu - członka PZSzach - wynosi 100 PLN. Zmiana nazwy w centralnej ewidencji PZSzach dokonana zostaje po nadesłaniu deklaracji zgłoszenia oraz kserokopii dowodu wpłaty ww. kwoty na konto PZSzach.

16. Opłata z tytułu obsługi zadań zleconych

16.1 PZSzach w przypadku zlecenia mu obsługi w jakimkolwiek zakresie zadań polegających na kupnie biletów, załatwieniu rezerwacji lub ubezpieczenia, wykonaniu transferów bankowych itp., dla zawodnika dodatkowego lub osoby towarzyszącej, związanej z wyjazdem na turnieje zagraniczne, w tym mistrzostwa Świata i Europy, pobiera opłatę w wysokości 100 PLN.

17. Odznaki, druki i inne wydawnictwa - wg aktualnego cennika PZSzach

17.1 PZSzach prowadzi sprzedaż druków oraz innych wydawnictw w zakresie działalności statutowej według własnego cennika.

17.2 Złote i srebrne honorowe odznaki przyznaje Zarząd PZSzach, odznaki brązowe - właściwy Zarząd WZSzach.

17.3 Wpłaty za odznaki, druki, Kodeks Szachowy lub inne wydawnictwa PZSzach dokonuje wnioskujący lub zamawiający na konto PZSzach po otrzymaniu z Biura stosownego obciążenia, zgodnego z aktualnym cennikiem PZSzach.

18. Uprawnienia WZSzach z tytułu niniejszego Komunikatu

18.1 Polski Związek Szachowy reprezentuje w województwie zarejestrowany w KRS Wojewódzki Związek Szachowy, posiadający osobowość prawną i licencję PZSzach.

18.2 Związki szachowe niższego szczebla niż wojewódzki (np. działające na terenie jednego lub kilku powiatów) nie mają uprawnień do działania w imieniu PZSzach, dokonywania rozliczeń składek, licencji i innych opłat. Mogą one jedynie realizować zadania wynikające z kalendarza własnego i wojewódzkiego.

19. Postanowienia końcowe

19.1 Stawki opłat ustalone w niniejszym komunikacie obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.

19.2 Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2007 zatwierdził Zarząd PZSzach na posiedzeniu w Warszawie w dniu 11 listopada 2006 r.

20. Uwagi i informacje

20.1 Dokonujący wpłaty na konto PZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata, np.: Andrzej Nowak: finał MPJ - startowe, LZS Szachy: opłata rejestracyjna + składka klubowa za 2007 r., itp.

20.2 W przypadku kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu na konto PZSzach należy koniecznie wyszczególnić wszystkie należności, np: LZS Szachy 550 PLN, w tym: składka roczna - 250 PLN, zmiana przynależności klubowej Andrzeja Kaczmarka - 300 PLN, itp.

20.3 W przypadku przelewów elektronicznych należy przekazać informację (pocztą, faksem, e-mailem) czego przelew dotyczy. Przekazanie kwoty, bez określenia składników, powoduje niemożność jej prawidłowej identyfikacji w PZSzach, a tym samym zaliczenie do innych dochodów (np. darowizny), co w konsekwencji oznaczać może np. znalezienie się klubu na liście tych, które nie opłaciły składki, itp.

20.4 PZSzach nie ponosi konsekwencji z tytułu opisania dowodu wpłaty w sposób uniemożliwiający identyfikację jego składników.

Za Zarząd Polskiego Związku Szachowego:


S k a r b n i k

P r e z e s
Stanisław CichorzJanusz Woda

Warszawa 25 listopada 2006 r.

Otrzymują:

 • Wojewódzkie Związki Szachowe - do rozpowszechnienia na swoim terenie,
 • Członkowie Zarządu PZSzach,
 • Komisje i Kolegia PZSzach.
 
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2007
rozmiar 0.13 MB | 2006-12-16 | Liczba pobrań: 369
rozmiar 0.21 MB | 2006-12-16 | Liczba pobrań: 446
 
Aktualnie online 1 gość