00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-12-21 | Autor: Administrator | Odsłon: 11547
 

L.dz.949/2007
Warszawa, dnia 15.12.2007 r.Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach. nr 1/2008
(Uchwała Zarządu z dnia 9 grudnia 2007 r.)


Skróty zastosowane w Komunikacie:

PZSzach - Polski Związek Szachowy
WZSzach - Wojewódzki Związek Szachowy
IMP - Indywidualne Mistrzostwa Polski
UKS - Uczniowski Klub Sportowy
DMP - Drużynowe Mistrzostwa Polski
KEKiR - Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu
MP - Mistrzostwa Polski
OK-R - opłata klasyfikacyjno-rankingowa

1. Roczna składka członkowska
1.1.
Członkowie PZSzach (wojewódzkie związki szachowe, kluby, inne stowarzyszenia oraz zawodnicy niezrzeszeni) zobowiązani są do opłacania rocznej składki członkowskiej, której nominalna stawka w 2008 roku wynosi 400 PLN, a od zawodnika niezrzeszonego 40 PLN, jeśli wpłata nastąpi w II półroczu.
1.2. W I półroczu 2008 r. składki mają wysokości preferencyjne, określone w Tabeli 1.
Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej

 Termin wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych) UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający zawodnicy niezrzeszeni w  klubach iinnych stowarzyszeniach

1.01.-30.04.2008r.  

250 zł 200 zł 25 zł
1.05.-30.06.2008r.   300 zł 250 zł 30 zł

1.07.31.-12.2008r. 

400 zł 400 zł 40 zł
1.3. Składka dla nowo rejestrowanego klubu.
Tabela 2. Opłaty z tytułu rejestracji nowego klubu
Termin wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych) UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający
1.01. – 30.06.2008r. 250 zł 200 zł

1.07.31.-12.2008r. 

125 zł 100 zł

Składkę należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach deklaracji zgłoszenia klubu wraz z opłatami: licencyjną i rejestracyjną (odpowiednio pkt. 2.3. i 14. niniejszego komunikatu); kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.

1.4. Klub, który do dnia rozpoczęcia zawodów z cyklu Drużynowych Mistrzostw Polski (wszystkie poziomy ligowe) nie opłaci składek za lata 2007 i 2008 nie zostanie do nich dopuszczony.
1.5. PZSzach upoważnia wojewódzkie związki szachowe do ustalania wysokości składki członkowskiej od zawodnika.
1.6. WZSzach, który w 2007 roku terminowo i prawidłowo rozliczał się z PZSzach, może wnioskować do Zarządu PZSzach o uprawnienie go do pobierania opłat wynikających z postanowień niniejszego komunikatu, co ułatwi klubom regulowanie ich zobowiązań. W umowie, uprawniającej do takiego działania, PZSzach określi tryb i terminy wzajemnych rozliczeń między oboma związkami.

2. Opłaty licencyjne

UWAGA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448) każdy klub, zawodnik, sędzia, trener/instruktor musi posiadać licencję wydaną przez Polski Związek Sportowy. Znowelizowany system licencyjny obowiązuje w PZSzach od dnia 1 stycznia 2007 r. W związku z tym wszyscy ww. muszą składać stosowne wnioski o przyznanie licencji w macierzystych wojewódzkich związkach szachowych.
2.1. Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 listopada 2006 r., opublikowanym na stronie internetowej PZSzach.
2.2. Obowiązek posiadania aktualnej licencji dotyczy każdego:
- stowarzyszenia / klubu - członka PZSzach,
- zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w szachach klasycznych i szybkich, obejmującym indywidualne i drużynowe zawody z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu,
- sędziego, który sędziuje zawody organizowane przez PZSzach lub WZSzach oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu.
- trenera względnie instruktora, który jest zatrudniony przez PZSzach lub WZSzach albo uczestniczy w organizowanym przez PZSzach lub WZSzach wyjeździe z zawodnikami.
2.3. Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.
2.4. Członkowie Honorowi PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej.
2.5. Sędzia główny zawodów, wymienionych w pkt. 2.2., jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania zestawienie numerów licencji wszystkich zawodników i klubów w nich uczestniczących. Uchybienie temu postanowieniu, nawet w przypadku pojedynczego zawodnika, powoduje automatycznie, że turniej nie będzie brany pod uwagę w systemie rankingowo - klasyfikacyjnym.
W takim przypadku wszelkie roszczenia uczestników zawodów, w szczególności roszczenia z tytułu wniesienia opłat klasyfikacyjno - rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu, mogą być adresowane jedynie do organizatora zawodów.
2.6. PZSzach prowadzi rejestr wydanych licencji publikowany na stronie internetowej Związku www.pzszach.org.pl.

3. Opłaty klasyfikacyjno - rankingowe
3.1.
Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie rankingowej FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż (w tym w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski), jest zobowiązany do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju opłaty klasyfikacyjno-rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od opłaty startowej ustalonej przez organizatora turnieju.
3.2. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi: 20 PLN za zawodnika z rankingiem FIDE, a 10 PLN za zawodnika nie posiadającego rankingu FIDE, w momencie rozpoczęcia turnieju.
3.3. W turniejach szwajcarskich 5-rundowych klasyfikowanych w rankingu FIDE opłata wynosi 10 PLN od każdego zawodnika niezależnie od posiadanego rankingu.
3.4. Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach za pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.
3.5. W przypadku rozgrywek drużynowych opłatę klasyfikacyjno - rankingową należy przekazać na konto PZSzach przed rozpoczęciem zawodów. Zobowiązanym do wniesienia OK-R w imieniu członków drużyny jest jej kapitan lub klub, przy czym kwota należna z tego tytułu jest sumą opłat za wszystkich zawodników uczestniczących w rozgrywkach. Przed rozpoczęciem zawodów należy uregulować OK-R za zawodników składu podstawowego, a przed ostatnią rundą za wszystkich zawodników rezerwowych, którzy rozegrali minimum 1 partię.
3.6. Organizator turnieju w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat klasyfikacyjno-rankingowych na konto PZSzach. Nie przekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nie przekazanie jej w całości skutkuje nie uwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno - rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.
3.7. Organizatorzy wszystkich turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż (w tym w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski), mają obowiązek określenia w komunikacie organizacyjnym czy OK-R są uwzględnione w startowym do danego turnieju, czy też będą pobierane niezależnie od startowego.
3.8. PZSzach przekazuje 25% kwoty uzyskanej z tytułu OK-R na konto WZSzach, na terenie którego odbyły się zawody (nie dotyczy turniejów z cyklu mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych).

4. Opłaty startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski
4.1.
Wysokość opłat startowych uprawniających do udziału w MP przedstawia tabela 3:
Tabela 3. Opłaty startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski (w PLN).

Indywidualne MP Finały Półfinały
mężczyzn i kobiet 250 / 200 *) ---   **)
seniorów do lat 20 i seniorów (M od 60 lat, K od 50 lat wzwyż) 130 / 80 *) 90 / 40 *)
juniorów 10-12 i 16-18 lat 90 / 40 *) 70 / 20 *)
przedszkolaków 20
Drużynowe MP Ekstraliga I Liga II Liga
seniorów 1700 / 1200 *) 1500 / 1000 *) 1100 / 600 *)
juniorów 900 / 400 *) 800 / 300 *) 700 / 200 *)
IMP seniorów w grze szybkiej i błyskawicznej 60 / 50 *)
IMP juniorów w grze szybkiej i błyskawicznej 30 / 20 *)
DMP w grze błyskawicznej:  - mężczyzn 140 / 100 *)
                                             - kobiet  
 
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach. nr 1/2008
rozmiar 0.23 MB | 2007-12-21 | Liczba pobrań: 13
rozmiar 0.14 MB | 2007-12-21 | Liczba pobrań: 7
 
Aktualnie online 5 gości