00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2008-12-31 | Autor: Administrator | Odsłon: 10449
 
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2009
(Uchwała Zarządu z dnia 14 grudnia 2008 r.)

Skróty występujące w Komunikacie:

PZSzach - Polski Związek Szachowy UKS - Uczniowski Klub Sportowy (Szachowy) 
WZSzach - Wojewódzki Związek Szachowy DMP - Drużynowe Mistrzostwa Polski 
IMP - Indywidualne Mistrzostwa Polski MP - Mistrzostwa Polski 
KEKiR -Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu OK-R - opłata klasyfikacyjno-rankingowa 


1. Roczna składka członkowska
1.1. Roczna składka członkowska w 2009 roku wynosi:
1.1.1 dla WZSzach, klubów oraz innych stowarzyszeń - 400 PLN
1.1.2 dla Zawodników niezrzeszonych - 40 PLN
1.2. W I półroczu 2009 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w Tabeli nr 1
Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej

 Termin wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych) UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający zawodnicy niezrzeszeni w  klubach iinnych stowarzyszeniach

1.01.-30.04.2009

250 zł 200 zł 25 zł

1.05.-30.06.2009

300 zł 250 zł 30 zł

1.07.-31.12.2009

400 zł 400 zł 40 zł

1.3. Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu określa Tabela nr 2
Tabela 2. Opłaty z tytułu rejestracji nowego klubu

Termin wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
Członkowie zwyczajni (bez UKS i szachistów niepełnosprawnych) UKS, szachiści niepełnosprawni, członkowie wspierający

1.01. - 30.06.2009 r.

250 zł
200 zł
1.07-.31.12.2009r. 
125 zł
100 zł

Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną (odpowiednio pkt. 2.3. i 14.1 niniejszego komunikatu) należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach deklaracji zgłoszenia klubu -kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.
1.4. Klub, który do dnia 31 grudnia 2009 nie ureguluje składki za 2009 rok jest automatycznie zawieszany w prawach członkowskich na okres trzech miesięcy tj. od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010. Jeżeli w tym czasie zaległość nie zostanie uregulowana, dnia 1 kwietnia 2010 klub zostaje skreślony z listy członków PZSzach.
1.5. WZSzach, który w 2008 roku terminowo i prawidłowo rozliczał się z PZSzach, może wnioskować do Zarządu PZSzach o uprawnienie go do pobierania opłat wynikających z postanowień niniejszego komunikatu, co ułatwi klubom regulowanie ich zobowiązań. W umowie, uprawniającej do takiego działania, PZSzach określi tryb i terminy wzajemnych rozliczeń między oboma związkami.
2. Opłaty licencyjne
UWAGA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448) każdy klub, zawodnik, sędzia, trener/instruktor musi posiadać licencję wydaną przez Polski Związek Sportowy. Znowelizowany system licencyjny obowiązuje w PZSzach od dnia 1 stycznia 2007 r. W związku z tym wszyscy ww., którzy nie posiadają nowej licencji, powinni składać stosowne wnioski o ich przyznanie w macierzystych wojewódzkich związkach szachowych.
2.1. Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 listopada 2006 r., opublikowanym na stronie internetowej PZSzach.
2.2. Obowiązek posiadania aktualnej licencji dotyczy każdego:
- stowarzyszenia / klubu - członka PZSzach,
- zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w szachach klasycznych i szybkich, obejmującym indywidualne i drużynowe zawody z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu,
- sędziego, który sędziuje zawody organizowane przez PZSzach lub WZSzach oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu.
- trenera względnie instruktora, który jest zatrudniony przez PZSzach lub WZSzach albo uczestniczy w organizowanym przez PZSzach lub WZSzach wyjeździe z zawodnikami.
2.3. Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.
2.4. Członkowie Honorowi PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej.
2.5. Sędzia główny zawodów, wymienionych w pkt. 2.2., jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania zestawienie numerów licencji wszystkich zawodników i klubów w nich uczestniczących. Uchybienie temu postanowieniu, nawet w przypadku pojedynczego zawodnika, powoduje automatycznie, że turniej nie będzie brany pod uwagę w systemie rankingowo - klasyfikacyjnym.
W takim przypadku wszelkie roszczenia uczestników zawodów, w szczególności roszczenia z tytułu wniesienia opłat klasyfikacyjno - rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu, mogą być adresowane jedynie do organizatora zawodów.
2.6. PZSzach prowadzi rejestr wydanych licencji publikowany w Centralnym Rejestrze PZSzach na stronie internetowej http://www.cr.to.pl/ew/news.php.
3. Opłaty klasyfikacyjno - rankingowe
3.1. Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie rankingowej FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż (w tym w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski), jest zobowiązany do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju opłaty klasyfikacyjno-rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od opłaty startowej ustalonej przez organizatora turnieju.
3.2. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi: 20 PLN za zawodnika z rankingiem FIDE, a 10 PLN za zawodnika nie posiadającego w momencie rozpoczęcia turnieju rankingu FIDE.
3.3. W turniejach szwajcarskich 5-rundowych klasyfikowanych w rankingu FIDE OK-R wynosi 10 PLN od każdego zawodnika niezależnie od posiadanego rankingu.
3.4. Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach za pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.
3.5. W przypadku rozgrywek drużynowych opłatę klasyfikacyjno - rankingową należy przekazać na konto PZSzach przed rozpoczęciem zawodów. Zobowiązanym do wniesienia OK-R w imieniu członków drużyny jest jej kapitan lub klub, przy czym kwota należna z tego tytułu jest sumą opłat za wszystkich zawodników uczestniczących w rozgrywkach. Przed rozpoczęciem zawodów należy uregulować OK-R za zawodników zgłoszonych do składu.
3.6. Organizator turnieju w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat klasyfikacyjno-rankingowych na konto PZSzach. Nie przekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nie przekazanie jej w całości skutkuje nie uwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno - rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.
3.7. Organizatorzy wszystkich turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż (w tym w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski), mają obowiązek określenia w komunikacie organizacyjnym czy OK-R są uwzględnione w startowym do danego turnieju, czy też będą pobierane niezależnie od startowego.
3.8. PZSzach przekazuje 25% kwoty uzyskanej z tytułu OK-R na konto WZSzach, na terenie którego odbyły się zawody (nie dotyczy turniejów z cyklu mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych).
4. Opłaty startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski
4.1. Wysokość opłat startowych uprawniających do udziału w MP przedstawia tabela 3:
Tabela 3. Opłaty startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski (w PLN).

Indywidualne MP  Finały  Półfinały 
mężczyzn i kobiet  250/200 *)  ---   **) 
seniorów do lat 20 i seniorów
(M od 60 lat, K od 50 lat wzwyż) 
 
130 / 80 *)  90 / 40 *) 
juniorów 10-12 i 16-18 lat  90 / 40 *)  80 / 30 *) 
przedszkolaków  30   
Drużynowe MP  Ekstraliga  I Liga  II Liga 
seniorów  1700 / 1200 *)  1500 / 1000 *)   1100 / 600 *)
juniorów  900 / 400 *)  800 / 300 *)  700 / 200 *) 
IMP seniorów w grze szybkiej i błyskawicznej.  60 / 50 *) 
IMP juniorów w grze szybkiej i błyskawicznej  30 / 20 *) 
DMP w grze błyskawicznej:  - mężczyzn  140 / 100 *) 
                                               - kobiet  90 / 50 *) 
turnieje pierwszej i ostatniej szansy  80 / 30 *) 

 *) Startowe dla zawodników względnie drużyn zakwaterowanych poza obiektami Organizatora jest równe kwotom podanym przed znakiem ukośnika. Organizator ma obowiązek obniżyć startowe dla zawodników lub drużyn mieszkających w ośrodkach przez niego wskazanych do wysokości podanej w tabeli po ukośniku.
**) W zależności od systemu rozgrywek.
Wpłaty startowego dokonują zawodnicy lub kluby przed rozpoczęciem zawodów na konto PZSzach. Organizator otrzymuje procent od sumy podstawowych opłat startowych: za turnieje szachów klasycznych 25%, za turnieje szachów szybkich i błyskawicznych juniorów 50% oraz za turnieje szachów szybkich i błyskawicznych seniorów 75%. Prezes PZSzach może upoważnić Organizatora do przyjmowania startowego w imieniu PZSzach - w takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania zawodników o tym fakcie za pośrednictwem Komunikatu Organizacyjnego turnieju.
4.2. W przypadku rezygnacji zawodnika lub klubu z udziału w zawodach wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4.3. Brak potwierdzenia dokonania opłaty startowej na odprawie technicznej jest równoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika lub drużyny do startu w zawodach.
5. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów
5.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do sędziowania zawodów szachowych w 2009 roku przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów w 2009 r .

Klasa sędziowska  Wysokość opłaty (w PLN) 
sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 
70 zł 
sędzia klasy centralnej (P, I)
60 zł 
sędzia klasy okręgowej (II, III) 
50 zł 

5.2. Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2009 r. w żadnym charakterze. Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów sędziemu bez licencji i rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania naraża zawodników na straty wynikające z nieuwzględnienia turnieju przez KEKiR PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych oraz nie przekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.
5.3. Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj., że sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz uregulowali roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2009 roku).
5.4. Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2009 roku.
5.5. Sędziowie klas IA, FA, P, I obowiązani są dokonać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach.
6. Ekwiwalenty sędziowskie
6.1. Stawki bazowe ekwiwalentów sędziowskich określa tabela 5. Są to zalecane stawki dzienne brutto dla zawodów, w których czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny czas ich trwania przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. Każdorazowo, w zależności od warunków lokalnych, organizator ustala z sędzią głównym wysokość stawek oraz liczbę sędziów asystentów.
Tabela 5. Ekwiwalenty sędziowskie (w PLN).

Lp.  Rodzaj imprezy  Sędzia główny  Asystent 
 1. Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski 
180 zł
120 z 
 2. Turnieje z normą mistrza międzynarodowego oraz rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem ponad 100 zawodników 
140 zł
100 zł 
 3. Turnieje rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem do 100 zawodników oraz inne ogólnopolskie i stacjonarne rangi mistrzostw okręgu 
100 zł 
80 zł 
 4. Inne zawody oraz zawody drużynowe w systemie dojazdowym, w których praca sędziego polega na rejestracji wyników, wydawaniu komunikatów, itp. 
80 zł
60 zł 

6.2. Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:
- zwrot kosztów podróży,
- nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, według standardu przewidzianego dla zawodników,
- ekwiwalent w wysokości jednej stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania do FIDE,
- inne, wynikające ze specyfiki zawodów.
6.3. Wypłaty ekwiwalentów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje organizator zawodów.
6.4. Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody z cyklu mistrzostw świata lub Europy ustala Polski Związek Szachowy w drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia te nie mogą być wyższe niż ustalają to przepisy regulaminów finansowych FIDE, względnie ECU.
6.5. Warunki otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego:
- posiadanie licencji sędziowskiej,
- uregulowanie rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia zawodów w 2009 r.
6.6. Warunkiem otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego po zawodach, o których mowa w punkcie 6.1. w tabeli nr 5 pkt. 1, jest otrzymanie nominacji Kolegium Sędziów PZSzach.
6.7. W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach Polskiego Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę ekwiwalentów sędziowskich.
7. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej
7.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2009 roku przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2009 r.
 
Klasa trenerska
Wysokość opłaty
(w PLN)
trener klasy mistrzowskiej, starszy trener FIDE (FST)
50 zł 
trener klasy I i II, trener FIDE (FT)
40 zł 
instruktor, instruktor FIDE (FI)
30 zł 

7.2. Szkoleniowiec posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2009 roku.
8. Stawki szkoleniowców oraz wykładowców na kursach sędziowskich
8.1. Stawki brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, zalecane przez PZSzach, wynoszą dla:
- trenera klasy mistrzowskiej, starszego trenera FIDE, sędziego klasy międzynarodowej FIDE 80 PLN
- trenera I klasy, trenera FIDE, arcymistrza, sędziego klasy FIDE 70 PLN
- trenera II klasy mistrza międzynarodowego, sędziego klasy państwowej 60 PLN
- instruktora, sędziego klasy pierwszej 50 PLN
8.2. Powyższe stawki dotyczą wyłącznie szkoleniowców posiadających odpowiednie uprawnienia. 8.3. Prezes PZSzach względnie organizator szkolenia lub kursu może w drodze indywidualnych negocjacji ustalić wyższą stawkę.
8.4. Stawki ustalone w pkt. 8.1. nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
9. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie
Tabela 7. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie.

Klasa sędziowska  Wysokość opłaty (w PLN) 
sędzia klasy państwowej 
200 zł
sędzia klasy pierwszej
150 zł 
sędzia klasy drugiej i trzeciej 
100 zł

9.1 Nadanie centralnej klasy sędziowskiej oraz zamieszczenie stosownego zapisu w Centralnym Rejestrze PZSzach następuje po przekazaniu przez kandydata kierownictwu kursu kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki.
10. Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE
Tabela 8. Opłaty rejestracyjne turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE.

 Lp.  Rodzaj zawodów
Wysokość opłaty
(w EUR)
 1 Turniej kołowy ze średnim rankingiem do 2300
55
 2 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2301 - 2400
110
 3 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2401 - 2500
165
 4 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2501 - 2600
220
 5 Turniej kołowy ze średnim rankingiem powyżej 2600
330
 6 Turniej systemem szwajcarskim
1,5 x U
 7 Turniej drużynowy (za wyjątkiem mistrzostw kraju)
1,5 x U
 8 Turnieje systemem scheveningen – jak turnieje drużynowe
1,5 x U
 9 Turnieje 5-rundowe klasyfikowane w rankingu FIDE 
1,2 x U

Legenda: U - ilość uczestników
10.1. Wpłaty odpowiedniej kwoty w złotych polskich (PLN) na konto PZSzach dokonuje organizator zawodów. Wpłata winna być dokonana według kursu sprzedaży EUR w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.
10.2. W przypadku zwłoki w nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego lub uregulowaniu opłaty rejestracyjnej powyżej 30 dni od daty zakończenia turnieju, ustalona w tabeli 8 opłata wzrasta o 77 EUR; dalsze opóźnienie powoduje wzrost opłaty o 77 EUR za każde kolejne 30 dni.
10.3. Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach, po nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju oraz opłat klasyfikacyjno-rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu. Turniej może zostać uwzględniony przez administratora rankingu w okresowym sprawozdaniu do FIDE po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez organizatora turnieju.
10.4. Współorganizatorzy niżej wymienionych zawodów finałowych lub eliminacyjnych z cyklu mistrzostw Polski są zwolnieni z obowiązku przekazywania na konto PZSzach opłaty rejestracyjnej turnieju:
 indywidualne mistrzostwa Polski (finały i półfinały) wszystkich grup wiekowych,
 drużynowe mistrzostwa Polski - Ekstraliga, I i II Liga seniorów i juniorów,
 turnieje pierwszej i ostatniej szansy,
 finały drużynowych (najwyższa klasa rozgrywkowa) mistrzostw województwa seniorów i juniorów.
10.5. Jeżeli Organizator zawodów zatrudni do ich przeprowadzenia sędziego bez odpowiednich uprawnień (klasa sędziowska, licencja, opłata roczna uprawniająca do sędziowania) oraz bez wymaganej nominacji Kolegium Sędziów PZSzach w przypadku zawodów z cyklu Mistrzostw Polski sprawozdanie z zawodów może zostać uwzględnione i ocenione w rankingu FIDE pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu PZSzach i wpłacenia przez Organizatora na konto PZSzach kary finansowej w wysokości 1000 PLN, niezależnie od rangi zawodów.
11. Opłaty za rejestrację turnieju nie klasyfikowanego w rankingu FIDE
11.1. Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE wynosi 50 PLN, niezależnie od jego rangi.
11.2. Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach.
11.3. Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, po otrzymaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju. Turniej może zostać uwzględniony przez KEKiR w komunikacie klasyfikacyjnym PZSzach po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez jego organizatora.
12. Opłaty rejestracyjne za zmianę przynależności klubowej
12.1. Opłata za potwierdzenie do klubu / sekcji zawodnika polskiego lub pochodzącego z kraju Unii Europejskiej, niezależnie od trybu jego przejęcia, zależy od jego rankingu FIDE posiadanego w momencie potwierdzenia i obliczana jest według poniższego wzoru:
- za zawodnika z rankingiem 2050 pkt. i wyższym opłata = (ranking FIDE - 2000) x 1 PLN
- za zawodnika z rankingiem do 2049 pkt. opłata = 50 PLN.
12.2. Opłata za zawodnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej wynosi:
- za zawodnika z rankingiem 2050 pkt. i wyższym opłata = (ranking FIDE - 2000) x 2 PLN,
- za zawodnika z rankingiem do 2049 pkt. opłata = 100 PLN.
12.3. W przypadku zawodników urodzonych przed 1.01.1949 r. wysokość opłaty wynosi 0 PLN.
12.4. Wpłaty na konto PZSzach dokonuje klub przejmujący zawodnika, który, oprócz tej wpłaty, zobowiązany jest przekazać 20% odpowiedniej stawki na konto WZSzach właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi. Kopie dowodów wpłat należy przekazać do KEKiR PZSzach wraz z kartą zgłoszenia zawodnika do klubu przejmującego.
12.5. Opłata za zawodnika zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy wynosi 200 % odpowiedniej stawki.
12.6. Opłata za zawodnika urodzonego przed 1.01.1949 r., zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy jest równa pojedynczej stawce obowiązującej za zawodnika urodzonego po tej dacie.
12.7. Opłata za zawodnika wypożyczanego (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące) wynosi trzykrotność odpowiedniej stawki za zmianę przynależności klubowej zawodnika. Wypożyczenie zawodnika następuje bez wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia opłaty i potwierdzenia przez przewodniczącego komisji ewidencji, klasyfikacji i rankingu PZSzach.
12.8. W przypadku przejęcia całej drużyny / sekcji lub zawodnika z rozwiązanego klubu szachowego względnie z sekcji szachowej klubu wielosekcyjnego opłata wynosi 20% odpowiedniej stawki.
12.9. Zarząd PZSzach może w drodze wyjątku ustalić inne stawki dla cudzoziemców przebywających w Polsce na specjalnych zasadach (studia, małżeństwo, stała praca w Polsce, itp.).
12.10. Potwierdzenie zawodnika zagranicznego obowiązuje we wszystkich rozgrywkach drużynowych w danym roku kalendarzowym. Klub przyjmujący zawodnika zagranicznego przekazuje opłatę na konto PZSzach przed rozgrywkami. PZSzach wystawia na piśmie potwierdzenie dla danego klubu dotyczące prawa reprezentowania jego barw przez zawodnika zagranicznego w danym roku kalendarzowym. Klub, pod rygorem nie dopuszczenia zawodnika zagranicznego do rozgrywek, obowiązany jest przedstawić to potwierdzenie na odprawie technicznej przed zawodami.
12.11. Zawodnicy posiadający centralną kategorię szachowa lub ranking FIDE, muszą być zarejestrowani w PZSzach. W przypadku niedopełnienia tych formalności nakładana jest na klub lub zawodnika kara: pieniężna w wysokości 100 zł dla rozgrywek juniorów, 200 zł dla rozgrywek seniorów, względnie niedopuszczenia do udziału w zawodach.
12.12. Komisję Sportową i Komisję ds. Młodzieży i Szkolenia oraz organizatorów imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski zobowiązuje się do umieszczenia w regulaminach i komunikatach organizacyjnych zapisu pkt.12.10 i 12.11 niniejszego komunikatu.
12.13. W przypadku potwierdzenia zawodnika zagranicznego do gry wyłącznie w rozgrywkach wojewódzkich 80% otrzymanej kwoty PZSzach przekazuje na konto właściwego WZSzach, na terenie którego znajduje się siedziba klubu wnoszącego opłatę.
13. Opłaty za nadanie tytułów i kategorii szachowych
13.1. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych

Tytuł międzynarodowy  Kwota opłaty (EUR) 
arcymistrz (GM, WGM) 
363 
mistrz międzynarodowy (IM, WIM) 
181 
mistrz FIDE (FM, WFM) 
77 
kandydat na mistrza FIDE (CM, WCM) 
55 
sędzia klasy międzynarodowej (IA) 
110 
sędzia klasy FIDE (FA) 
55 
organizator międzynarodowy (IO) 
110 
starszy trener FIDE (senior,  FST) 
330 
trener FIDE (FT) 
220 
instruktor FIDE (FI) 
110 

13.2. Podane w tabeli stawki dotyczą wniosków składanych 75 dni przed terminem Kongresu FIDE; w innych przypadkach są wyższe o 50%.
13.3. Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach przesyła na wniosek zainteresowanego, po uprzedniej weryfikacji, stosowny wniosek do FIDE o nadane tytułu zawodnikowi. Wnioski dotyczące pozostałych tytułów (sędzia, organizator, trener, instruktor) przesyła do FIDE Kolegium Sędziów względnie Kolegium Trenerów PZSzach. Warunkiem wysłania wniosku jest uiszczenie przez zainteresowanego względnie inną osobę lub organizację, w imieniu zainteresowanego, opłaty zgodnie z tabelą 9
13.4. Wpłata winna być dokonana na konto PZSzach, w złotych polskich (PLN), według kursu sprzedaży EUR w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.
13.5. Za tytuły nadawane z urzędu przez FIDE, np. za mistrzostwo świata juniorów, całość opłaty do FIDE wnosi PZSzach.
13.6. Opłaty za nadanie tytułów krajowych względnie kategorii szachowych przedstawia tabela 10
Tabela 10. Opłaty za nadanie tytułu lub kategorii centralnej.

Tytuły i kategorie krajowe  Wysokość opłaty (PLN) 
mistrz krajowy 
70 zł 
kandydat na mistrza krajowego 
60 zł
pierwsza kategoria 
50 zł 

13.7 Nadanie tytułu lub kategorii i umieszczenie stosownego zapisu w Komunikacie KEKiR PZSzach nastąpi po przesłaniu wraz z legitymacją zawodnika kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki na konto PZSzach. Wpłaty dokonuje wnioskodawca, tj. zawodnik, jego klub, względnie WZSzach. Nadanie tytułu krajowego lub I kategorii szachowej jest uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich norm w turniejach uwzględnionych w systemie klasyfikacji i rankingu PZSzach oraz przekazanie przez organizatora turnieju do PZSzach opłat rejestracyjnych i klasyfikacyjno-rankingowych.
14. Opłata za rejestrację nowego klubu
14.1. Opłata za rejestrację nowego klubu przez PZSzach wynosi 150 PLN. PZSzach rejestruje ten klub po nadesłaniu przez WZSzach deklaracji zgłoszeniowej klubu, wniosku o nadanie licencji oraz kserokopii dowodu opłat rejestracyjnej, licencyjnej i składki rocznej.
15. Opłata za zmianę nazwy
15.1. Opłata za zmianę nazwy klubu będącego członkiem PZSzach wynosi 100 PLN. Zmiana nazwy w Centralnym Rejestrze PZSzach dokonana zostaje po nadesłaniu nowej deklaracji zgłoszenia klubu ze zmienioną jego nazwą oraz kserokopii dowodu wpłaty ww. kwoty na konto PZSzach.
16. Opłata z tytułu obsługi zadań zleconych
16.1. PZSzach w przypadku zlecenia mu obsługi w jakimkolwiek zakresie zadań polegających na kupnie biletów, załatwieniu rezerwacji lub ubezpieczenia, wykonaniu transferów bankowych itp., dla zawodnika dodatkowego lub osoby towarzyszącej, związanej z wyjazdem na turnieje zagraniczne, w tym mistrzostwa Świata i Europy, pobiera opłatę w wysokości 100 PLN.
17. Odznaki, druki i inne wydawnictwa
17.1. PZSzach prowadzi sprzedaż druków oraz innych wydawnictw w zakresie działalności statutowej według własnego cennika.
17.2. Złote i srebrne honorowe odznaki przyznaje Zarząd PZSzach, odznaki brązowe - właściwy Zarząd WZSzach.
17.3. Wpłaty za odznaki, druki, Kodeks Szachowy lub inne wydawnictwa dokonuje zamawiający na konto PZSzach po otrzymaniu z Biura stosownego obciążenia, zgodnego z aktualnym cennikiem PZSzach.
18. Uprawnienia WZSzach
18.1. WZSzach, posiadający osobowość prawną i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, działający w oparciu o licencję PZSzach, ma prawo, w zakresie objętym umową, reprezentować na terenie województwa PZSzach.
18.2. Związki szachowe niższego szczebla niż wojewódzki (np. działające na terenie jednego lub kilku powiatów) nie mają uprawnień do działania w imieniu PZSzach, inkasowania ani dokonywania rozliczeń składek, licencji i innych opłat. Mogą one jedynie realizować zadania wynikające z kalendarza własnego i wojewódzkiego.
19. Postanowienia końcowe
19.1. Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2009 obowiązuje w okresie 1.01 - 31.12.2009 r.
19.2. Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2009 zatwierdził Zarząd PZSzach na posiedzeniu w Krakowie w dniu 14 grudnia 2008 r.
20. Uwagi i informacje dodatkowe
20.1. Dokonujący wpłaty na konto PZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata, np.: Andrzej Nowak: finał MPJ - startowe.
20.2. W przypadku kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu na konto PZSzach należy koniecznie wyszczególnić wszystkie należności, np: LZS Szachy 550 PLN, w tym: składka roczna - 250 PLN, zmiana przynależności klubowej Andrzeja Kaczmarka - 300 PLN, itp.
20.3. W przypadku przelewów elektronicznych należy przekazać do biura PZSzach lub WZSzach informację (pocztą, faksem, via e-mail) czego przelew dot
 
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach. nr 1/2009
rozmiar 0.13 MB | 2009-02-05 | Liczba pobrań: 6
rozmiar 0.18 MB | 2009-02-05 | Liczba pobrań: 6
 
Aktualnie online 4 gości