00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2010-12-03 | Autor: Piotr Wajszczyk | Odsłon: 10358
 
Polski Związek Szachowy


Fédération Polonaise des Echecs                                                                  Polish Chess Federation

Tel./fax: (+48 22) 841 41 92                                                                  00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a 
Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60                                                                  KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148
Konto: BPH S.A. O/Warszawa                                                               Nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
e-mail: biuro@pzszach.org.pl                                                               http://www.pzszach.org.pl
******************************************************************************************
L. dz. 1372/2010 Warszawa, 30.11.2010 r.


Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2011
(Uchwała Zarządu z dnia 30 listopada 2010 r.)


Skróty występujące w Komunikacie:

PZSzach – Polski Związek Szachowy                                                  UKS – Uczniowski Klub Sportowy (Szachowy) 
WZSzach – Wojewódzki Związek Szachowy                                        DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski
IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski                                               MP – Mistrzostwa Polski
KEKiR – Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu                                OK-R – opłata klasyfikacyjno-rankingowa

1. Roczna składka członkowska

1.1. Roczna składka członkowska w 2011 roku wynosi:
1.1.1 dla WZSzach, klubów oraz innych stowarzyszeń – 400 PLN
1.1.2 dla zawodników niezrzeszonych – 40 PLN
1.1.3 dla członków Klubu Biznesu przy PZSzach – 500 PLN
1.2. W I półroczu 2011 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w tabeli 1.

Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej


1.3. Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu określa tabela 2.

Tabela 2. Opłaty z tytułu rejestracji nowego klubu


Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną (odpowiednio pkt. 2.3. i 14.1 niniejszego komunikatu) należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach deklaracji zgłoszenia klubu –kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.

1.4. WZSzach, który w 2010 roku terminowo i prawidłowo rozliczał się z PZSzach, może wnioskować do Zarządu PZSzach w      terminie do 15.01.2011 r. o uprawnienie go do pobierania opłat wynikających z postanowień niniejszego komunikatu, co ułatwi      klubom regulowanie ich zobowiązań. W umowie, uprawniającej do takiego działania, PZSzach określi tryb i terminy wzajemnych      rozliczeń między oboma związkami.

2. Opłaty licencyjne

2.1. Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji Polskiego Związku      Szachowego z dnia 11 listopada 2006 r., opublikowanym na stronie internetowej PZSzach.
2.2. Obowiązek posiadania aktualnej licencji dotyczy każdego:
     - stowarzyszenia / klubu – członka PZSzach,
     - zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w szachach klasycznych i szybkich, obejmującym indywidualne      i drużynowe zawody z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz zawodach szczebla wojewódzkiego,
     - sędziego, który sędziuje zawody organizowane przez PZSzach lub WZSzach oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu.
     - trenera względnie instruktora, który jest zatrudniony przez PZSzach lub WZSzach albo uczestniczy w organizowanym przez      PZSzach lub WZSzach wyjeździe z zawodnikami.
2.3. Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.
2.4. Członkowie honorowi PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej.
2.5. Sędzia główny zawodów, wymienionych w pkt. 2.2., jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania zestawienie numerów licencji      wszystkich zawodników w nich uczestniczących. Uchybienie temu postanowieniu, nawet w przypadku pojedynczego zawodnika,      powoduje automatycznie, że turniej nie będzie brany pod uwagę w systemie rankingowo - klasyfikacyjnym.
     W takim przypadku wszelkie roszczenia uczestników zawodów, w szczególności roszczenia z tytułu wniesienia opłat      klasyfikacyjno – rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu, mogą być adresowane jedynie do      organizatora zawodów.
     2.6. PZSzach prowadzi rejestr wydanych licencji publikowany w Centralnym Rejestrze PZSzach na stronie internetowej      http://www.cr.to.pl/ew/news.php.

3. Opłaty klasyfikacyjno – rankingowe

3.1. Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie rankingowej FIDE lub stanowiącym      podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż (w tym w Indywidualnych i      Drużynowych Mistrzostwach Polski), jest zobowiązany do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju opłaty klasyfikacyjno-     rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od opłaty startowej.
3.2. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa w turniejach podlegających ocenie rankingowej FIDE wynosi : 
                                              20 PLN za zawodnika w      turniejach minimum 8 rundowych
                                             15 PLN za zawodnika w turniejach 6 -7 rundowych
                                             10 PLN za zawodnika w turniejach 5 rundowych
3.3. OK-R w turniejach klasyfikowanych w rankingu PZSzach wynosi 10 PLN od zawodnika
3.4. Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach za pośrednictwem
     organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.
3.5. W przypadku rozgrywek drużynowych opłatę klasyfikacyjno – rankingową należy przekazać na konto PZSzach przed      rozpoczęciem zawodów. Zobowiązanym do wniesienia OK-R w imieniu członków drużyny jest jej kapitan lub klub, przy czym      kwota należna z tego tytułu jest sumą opłat za wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek.
3.6. Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat      klasyfikacyjno-rankingowych na konto PZSzach. Nie przekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nie przekazanie jej w      całości skutkuje nie uwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno - rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia      zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.
3.7. Organizatorzy wszystkich turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadawania tytułów      szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż (w tym w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach      Polski), mają obowiązek określenia w komunikacie organizacyjnym czy OK-R są uwzględnione w startowym do danego turnieju,      czy też będą pobierane niezależnie od startowego.
3.8. PZSzach przekazuje 25% kwoty uzyskanej z tytułu OK-R na konto WZSzach, wskazanego przez organizatora zawodów. (nie      dotyczy turniejów z cyklu mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych) – przy braku wskazania do WZSzach      właściwego dla siedziby organizatora zawodów.

4. Opłaty startowe i organizacyjne uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski

4.1. Wysokość opłat startowych i organizacyjnych uprawniających do udziału w MP przedstawia tabela 3:

Tabela 3. Opłaty startowe i organizacyjne uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski (w PLN).

     z(x/y) , gdzie: x – opłata organizacyjna, y – opłata startowa , z – razem

     Wpłaty startowego oraz opłaty organizacyjnej dokonują zawodnicy lub kluby przed rozpoczęciem zawodów na konto PZSzach. Z      powyższych kwot organizator otrzymuje całość kwoty organizacyjnej na warunkach określonych w umowie zawartej z PZSzach      dotyczącej realizacji zadania. Prezes PZSzach może upoważnić Organizatora do przyjmowania ww. opłat.
4.2. W przypadku rezygnacji zawodnika lub klubu z udziału w zawodach wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4.3. Brak potwierdzenia dokonania opłaty startowej na odprawie technicznej jest równoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika lub      drużyny do startu w zawodach.

5. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

5.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do sędziowania zawodów szachowych w 2011 roku przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów w 2011 r .


5.2. Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2011 r.      Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów sędziemu bez licencji i rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania naraża      zawodników na straty wynikające z nieuwzględnienia turnieju przez KEKiR PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych oraz      nie przekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.
5.3. Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład      sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj., że sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz uregulowali      roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2011 roku).
5.4. Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów      w 2011 roku.
5.5. Sędziowie klas IA, FA, P, I obowiązani są dokonać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach.

6. Ekwiwalenty sędziowskie

6.1. Stawki bazowe ekwiwalentów sędziowskich określa tabela 5. Są to zalecane stawki dzienne brutto dla zawodów, w których      czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny      czas ich trwania przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. Każdorazowo, w zależności od warunków lokalnych,      organizator ustala z sędzią głównym wysokość stawek oraz liczbę sędziów asystentów.

Tabela 5. Ekwiwalenty sędziowskie.


6.2. Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:
     - zwrot kosztów podróży,
     - nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, według standardu przewidzianego dla zawodników,
     - ekwiwalent w wysokości jednej stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania do FIDE,
     - inne, wynikające ze specyfiki zawodów.
6.3. Wypłaty ekwiwalentów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje organizator zawodów.
6.4. Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody z cyklu mistrzostw świata lub Europy ustala Polski      Związek Szachowy w drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia te nie mogą być wyższe niż      ustalają to przepisy regulaminów finansowych FIDE, względnie ECU.
6.5. Warunki otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego:
     - posiadanie licencji sędziowskiej,
     - uregulowanie rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia zawodów w 2011 r.
6.6. Warunkiem otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego po zawodach, o których mowa w punkcie 6.1. w tabeli 5 pkt. 1, jest      otrzymanie nominacji Kolegium Sędziów PZSzach.
6.7. W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach      Polskiego Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę      ekwiwalentów sędziowskich.

7. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej

7.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2010 roku przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2011 r.


7.2. Szkoleniowiec posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2011 roku.

8. Stawki szkoleniowców oraz wykładowców na kursach i szkoleniach

8.1. Stawki brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, zalecane przez PZSzach, wynoszą dla:
     - trenera klasy mistrzowskiej, starszego trenera FIDE,
       sędziego klasy międzynarodowej FIDE                                                                  80 PLN
     - trenera I klasy, trenera FIDE, arcymistrza, sędziego klasy FIDE                        70 PLN
     - trenera II klasy mistrza międzynarodowego, sędziego klasy państwowej      60 PLN     
     - instruktora, sędziego klasy pierwszej                                                                     50 PLN
8.2. Powyższe stawki dotyczą wyłącznie szkoleniowców posiadających odpowiednie uprawnienia.
8.3. Prezes PZSzach względnie organizator szkolenia lub kursu może w drodze indywidualnych negocjacji ustalić wyższą stawkę.
8.4. Stawki ustalone w pkt. 8.1. nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

9. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie

Tabela 7. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie.


9.1 Nadanie centralnej klasy sędziowskiej oraz zamieszczenie stosownego zapisu w Centralnym Rejestrze PZSzach następuje po      przekazaniu przez kandydata kierownictwu kursu kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki.

10. Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE

Tabela 8. Opłaty rejestracyjne turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE.


Legenda: U – ilość uczestników

10.1. Wpłaty odpowiedniej kwoty w złotych polskich (PLN) na konto PZSzach dokonuje organizator zawodów. Wpłata winna      być dokonana według kursu sprzedaży EUR w Narodowym Banku Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.
10.2. W przypadku zwłoki w nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego lub uregulowaniu opłaty rejestracyjnej powyżej 30 dni od daty      zakończenia turnieju, ustalona w tabeli 8 opłata wzrasta o 77 EUR; dalsze opóźnienie powoduje wzrost opłaty o 77 EUR za      każde kolejne 30 dni.
10.3. Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach, po nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach      zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju oraz opłat klasyfikacyjno-rankingowych, o których mowa w punkcie 3      niniejszego komunikatu. Turniej może zostać uwzględniony przez administratora rankingu w okresowym sprawozdaniu do FIDE      po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez organizatora turnieju.
10.4. Współorganizatorzy niżej wymienionych zawodów finałowych lub eliminacyjnych z cyklu mistrzostw Polski są zwolnieni z      obowiązku przekazywania na konto PZSzach opłaty rejestracyjnej turnieju:
     - Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów - finały 
     - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów – finały , eliminacje międzywojewódzkie
     - Mistrzostwa Polski Weteranów, Niepełnosprawnych, Amatorów
     - Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga, I i II Liga seniorów i juniorów,
     - Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet
     - turnieje pierwszej i ostatniej szansy,
     - finały drużynowych (najwyższa klasa rozgrywkowa) mistrzostw województwa seniorów i juniorów.
10.5. Jeżeli Organizator zawodów zatrudni do ich przeprowadzenia sędziego bez odpowiednich
     uprawnień (klasa sędziowska, licencja, opłata roczna uprawniająca do sędziowania) oraz bez wymaganej nominacji Kolegium      Sędziów PZSzach w przypadku zawodów z cyklu Mistrzostw Polski sprawozdanie z zawodów może zostać uwzględnione i      ocenione w rankingu FIDE pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu PZSzach i wpłacenia przez Organizatora na konto PZSzach      kary finansowej w wysokości 1000 PLN, niezależnie od rangi zawodów.

11. Opłaty za rejestrację turnieju nie klasyfikowanego w rankingu FIDE

11.1. Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię centralną      wynosi:
     - turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 40 PLN
     - turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2 PLN x U
11.2. Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach.
11.3. Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, po otrzymaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do      PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju. Turniej może zostać uwzględniony przez KEKiR w komunikacie      klasyfikacyjnym PZSzach po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez jego      organizatora.

12. Opłaty rejestracyjne za zmianę przynależności klubowej

12.1. Opłata za potwierdzenie do klubu / sekcji zawodnika polskiego lub pochodzącego z kraju Unii Europejskiej, niezależnie od      trybu jego przejęcia, zależy od jego rankingu FIDE posiadanego w momencie potwierdzenia i obliczana jest według poniższego      wzoru:
     -  za zawodnika z rankingiem 2050 pkt. i wyższym 
               opłata = (ranking FIDE – 2000) x 1 PLN
     - za zawodnika z rankingiem do 2049 pkt. opłata = 50 PLN.
12.2. Opłata za zawodnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej wynosi:
     - za zawodnika z rankingiem 2050 pkt. i wyższym 
               opłata = (ranking FIDE – 2000) x 2 PLN,
     - za zawodnika z rankingiem do 2049 pkt. opłata = 100 PLN.
12.3. W przypadku zawodników urodzonych przed 1.01.1951 r. wysokość opłaty wynosi 0 PLN.
12.4. Wpłaty na konto PZSzach dokonuje klub przejmujący zawodnika, który, oprócz tej wpłaty, zobowiązany jest przekazać      20% odpowiedniej stawki na konto WZSzach właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi. Kopie dowodów wpłat należy      przekazać do KEKiR PZSzach wraz z kartą zgłoszenia zawodnika do klubu przejmującego.
12.5. Opłata za zawodnika zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy wynosi 200 % odpowiedniej      stawki.
12.6. Opłata za zawodnika urodzonego przed 1.01.1951 r., zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy      jest równa pojedynczej stawce obowiązującej za zawodnika urodzonego po tej dacie.
12.7. Opłata za zawodnika wypożyczanego (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące) wynosi trzykrotność      odpowiedniej stawki za zmianę przynależności klubowej zawodnika. Wypożyczenie zawodnika (wyłącznie do rozgrywek      drużynowych) następuje bez wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia      opłaty i potwierdzenia przez przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach.
12.8. W przypadku przejęcia całej drużyny / sekcji z rozwiązanego klubu szachowego względnie z sekcji szachowej klubu      wielosekcyjnego opłata wynosi 20% odpowiedniej stawki , a gdy są to pojedynczy zawodnicy – 40 % odpowiedniej stawki
12.9. Zarząd PZSzach może w drodze wyjątku ustalić inne stawki dla cudzoziemców przebywających w Polsce na specjalnych      zasadach (studia, małżeństwo, stała praca w Polsce, itp.).
12.10. Potwierdzenie każdego zawodnika zagranicznego (federacja inna niż POL na liście FIDE) obowiązuje we wszystkich      rozgrywkach drużynowych w danym roku kalendarzowym.
     Klub przyjmujący zawodnika zagranicznego przekazuje opłatę na konto PZSzach przed rozgrywkami. PZSzach wystawia na      piśmie potwierdzenie dla danego klubu dotyczące prawa reprezentowania jego barw przez zawodnika zagranicznego w danym      roku kalendarzowym.
     Po trzykrotnym wniesieniu opłaty za tego samego zawodnika zagranicznego klub otrzyma potwierdzenie reprezentowania przez      niego barw na czas nieokreślony.
     Klub, pod rygorem nie dopuszczenia zawodnika zagranicznego do rozgrywek, obowiązany jest przedstawić to potwierdzenie na      odprawie technicznej przed zawodami.
12.11. Zawodnicy posiadający centralną kategorię szachową lub ranking FIDE, muszą być zarejestrowani w PZSzach. W przypadku      niedopełnienia tych formalności nakładana jest na klub lub zawodnika kara: pieniężna w wysokości 100 zł dla      rozgrywek juniorów, 200 zł dla rozgrywek seniorów, względnie niedopuszczenia do udziału w zawodach z cyklu indywidualnych i      drużynowych Mistrzostw Polski.
12.12. Komisję Sportową i Komisję Młodzieżową oraz organizatorów imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski      zobowiązuje się do umieszczenia w regulaminach i komunikatach organizacyjnych zapisu pkt.12.10 i 12.11 niniejszego      komunikatu.
12.13. W przypadku potwierdzenia zawodnika zagranicznego do gry wyłącznie w rozgrywkach wojewódzkich 80% otrzymanej kwoty      PZSzach przekazuje na konto właściwego WZSzach, na terenie którego znajduje się siedziba klubu wnoszącego opłatę.

13. Opłaty za nadanie tytułów i kategorii szachowych

13.1. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych


13.2. Podane w tabeli stawki dotyczą wniosków składanych 75 dni przed terminem Kongresu FIDE; w innych przypadkach są      wyższe o 50%.
13.3. Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach przesyła na wniosek zainteresowanego, po uprzedniej weryfikacji, stosowny      wniosek do FIDE o nadane tytułu zawodnikowi. Wnioski dotyczące pozostałych tytułów (sędzia, organizator, trener, instruktor)      przesyła do FIDE Kolegium Sędziów względnie Kolegium Trenerów PZSzach. Warunkiem wysłania wniosku jest uiszczenie      przez zainteresowanego względnie inną osobę lub organizację, w imieniu zainteresowanego, opłaty zgodnie z tabelą 9.
13.4. Wpłata winna być dokonana na konto PZSzach, w złotych polskich (PLN), według kursu sprzedaży EUR w Narodowym Banku      Polskim, w dniu dokonywania wpłaty.
13.5. Za tytuły nadawane z urzędu przez FIDE, np. za mistrzostwo świata juniorów, całość opłaty do FIDE wnosi PZSzach.
13.6. Opłaty za nadanie tytułów krajowych względnie kategorii szachowych przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Opłaty za nadanie tytułu lub kategorii centralnej.


13.7 Nadanie tytułu lub kategorii i umieszczenie stosownego zapisu w Komunikacie KEKiR PZSzach nastąpi po przesłaniu wraz z      legitymacją zawodnika kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki na konto PZSzach. Wpłaty dokonuje wnioskodawca, tj.      zawodnik, jego klub, względnie WZSzach. Nadanie tytułu krajowego lub I kategorii szachowej jest uwarunkowane uzyskaniem      odpowiednich norm w turniejach uwzględnionych w systemie klasyfikacji i rankingu PZSzach oraz przekazanie przez      organizatora turnieju do PZSzach opłat rejestracyjnych i klasyfikacyjno-rankingowych.

14. Opłata za rejestrację nowego klubu

14.1. Opłata za rejestrację nowego klubu przez PZSzach wynosi 150 PLN. PZSzach rejestruje ten klub po nadesłaniu przez      WZSzach deklaracji zgłoszeniowej klubu, wniosku o nadanie licencji oraz kserokopii dowodu opłat rejestracyjnej, licencyjnej i      składki rocznej.
15. Opłata za zmianę nazwy
15.1. Opłata za zmianę nazwy klubu będącego członkiem PZSzach wynosi 100 PLN. Zmiana nazwy w Centralnym Rejestrze      PZSzach dokonana zostaje po nadesłaniu nowej deklaracji zgłoszenia klubu ze zmienioną jego nazwą oraz kserokopii dowodu      wpłaty ww. kwoty na konto PZSzach.
16. Opłata z tytułu obsługi zadań zleconych
16.1. PZSzach w przypadku zlecenia mu obsługi w jakimkolwiek zakresie zadań polegających na kupnie biletów, załatwieniu      rezerwacji lub ubezpieczenia, wykonaniu transferów bankowych itp., dla zawodnika dodatkowego lub osoby towarzyszącej,      związanej z wyjazdem na turnieje zagraniczne, w tym mistrzostwa Świata i Europy, pobiera opłatę w wysokości 100 PLN.

17. Odznaki, druki i inne wydawnictwa

17.1. PZSzach prowadzi sprzedaż druków oraz innych wydawnictw w zakresie działalności statutowej według własnego cennika.
17.2. Złote i srebrne honorowe odznaki przyznaje Zarząd PZSzach, odznaki brązowe – właściwy Zarząd WZSzach.
17.3. Wpłaty za odznaki, druki, Kodeks Szachowy lub inne wydawnictwa dokonuje zamawiający na konto PZSzach po otrzymaniu z      Biura stosownego obciążenia, zgodnego z aktualnym cennikiem PZSzach.

18. Uprawnienia WZSzach

18.1. WZSzach, posiadający osobowość prawną i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, działający w oparciu o licencję      PZSzach, ma prawo, w zakresie objętym umową, reprezentować na terenie województwa PZSzach.
18.2. Związki szachowe niższego szczebla niż wojewódzki (np. działające na terenie jednego lub kilku powiatów) nie mają      uprawnień do działania w imieniu PZSzach, inkasowania ani dokonywania rozliczeń składek, licencji i innych opłat. Mogą one      jedynie realizować zadania wynikające z kalendarza własnego i wojewódzkiego.

19. Postanowienia końcowe

19.1. Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2011 obowiązuje w okresie 1.01 – 31.12.2011 r.
19.2. Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2011 zatwierdził Zarząd PZSzach w głosowaniu elektronicznym w dniu 30 listopada      2010 r.

20. Uwagi i informacje dodatkowe

20.1. Dokonujący wpłaty na konto PZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata,      np.: Andrzej Nowak: finał MPJ – opłata startowa.
20.2. W przypadku kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu na konto PZSzach należy koniecznie wyszczególnić wszystkie      należności, np: LZS Szachy 550 PLN, w tym: składka roczna - 250 PLN, zmiana przynależności klubowej Andrzeja Kaczmarka -      300 PLN, itp.
20.3. W przypadku przelewów elektronicznych należy przekazać do biura PZSzach lub WZSzach informację (pocztą, faksem, via e-     mail) czego przelew dotyczy. Przekazanie kwoty bez określenia jej składników powoduje niemożność jej prawidłowej identyfikacji      w PZSzach, a tym samym zaliczenie do innych dochodów, co w konsekwencji oznaczać może np. znalezienie się klubu na liście      tych, które nie opłaciły składki, itp.
20.4. PZSzach nie ponosi konsekwencji z tytułu opisania dowodu wpłaty w sposób uniemożliwiający identyfikację jego składników,      co pociąga za sobą zakwalifikowanie wpłat jako „inne dochody”.
20.5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZSzach.

Za Zarząd Polskiego Związku Szachowego:

Skarbnik
Bogdan Jeżak Prezes
Tomasz Sielicki

Otrzymują:
- Wojewódzkie Związki Szachowe - do rozpowszechnienia na swoim terenie,
- członkowie Zarządu PZSzach,
- komisje i kolegia PZSzach,
- administrator witryny internetowej PZSzach.

 
rozmiar 0.14 MB | 2010-12-03 | Liczba pobrań: 50
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2011 - do pobrania
rozmiar 0.18 MB | 2010-12-03 | Liczba pobrań: 85
 
Aktualnie online 4 gości